คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนิรันดร์   คำเรืองศรี
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
30106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์0-6-36
30106-2110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ0-4-24
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301062006 ------------------//
สอส.1/1
//--------- 301062006 ---------//
สอส.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301000101 -------------//
สอส.1/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212103 -------------//
สอส.2/3,สอส.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301000301 -------------//
สอส.1/1
สอส.1/1
//--------- 301062110 ---------//
สอส.1/1
//--------- 300002002 ---------//
สอส.1/3,สอส.1/1
สอส.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.1/3
//------------- 31212102 -------------//
สอส.2/1,สอส.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น