คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายรณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Home-roomHome room0-1-01
30001-1052กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-22
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
30106-0006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง1-2-23
30106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-22
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-36
30106-2007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง0-6-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301062007 -------------//
สอส.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300011052 ---------//
สอส.1/1
//--------- 301062002 ---------//
สอส.1/1
//------------------ 301062002 ------------------//
สอส.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301062007 -------------//
สอส.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301060007 ---------//
สอส.1/3
//--------- 301060006 ---------//
สอส.1/3
//--------- 30002004 ---------//
สอส.2/1,สอส.2/3
สอส.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.2/3
//------------- 301000105 -------------//
สอส.1/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น