คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอก.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษานายธีระ ไสโม้
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34
3111-2104ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2-23
3111-8501โครงการ 0-8-48
3111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-23
3111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซี 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  20 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีระ
นายกิตติโรจน์
//--------- 31118501 ---------//
นายกิตติโรจน์
//--------- 31118501 ---------//
นายกิตติโรจน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 31000104 ---------//
นายธีระ
//------------------ 31118501 ------------------//
นายกิตติโรจน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสำอาง
//--------- 31112206 ---------//
นายสำอาง
นายอดิศักดิ์
//------------- 31112209 -------------//
นายอดิศักดิ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นางทองสุข
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.วิมลศิลป์
//--------- 30002004 ---------//
นายสำอาง
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.วิมลศิลป์
//--------- 31112104 ---------//
นายกิตติโรจน์
//--------- 31112005 ---------//
นายสำอาง
//--------- 31112005 ---------//
นายสำอาง
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสำอาง สิมมาโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น