คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอก.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษานายธีระ ไสโม้
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 4
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34 4
3111-2104ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2-23 3
3111-8501โครงการ 0-8-48 8
3111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-23 3
3111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซี 1-3-24 4
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  20 35 35
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีระ
นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีระ นายธีระ นายธีระ นายธีระ นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสำอาง นายสำอาง นายสำอาง นายอดิศักดิ์ นายอดิศักดิ์ นายอดิศักดิ์ นายอดิศักดิ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางทองสุข นางทองสุข น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์ นายสำอาง นายสำอาง
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิมลศิลป์ น.ส.วิมลศิลป์ นายกิตติโรจน์ นายกิตติโรจน์ นายสำอาง นายสำอาง นายสำอาง นายสำอาง
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสำอาง สิมมาโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น