คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสำอาง   สิมมาโคตร
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ , ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-03
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-34
3111-2104ออกแบบเครื่องจักรกล1-2-24
3111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพ1-2-23
3111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซี1-3-23
3111-5104งานติดตั้งและบำรุงรักษา 40-9-32
3111-8503โครงการ 20-4-22
30111-1001เทคนิคการควบคุมคุณภาพ1-2-23
30111-2101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน2-2-34
30111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง2-3-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอก.1/5
//--------- 301111001 ---------//
สอก.1/5
//--------- 301112101 ---------//
สอก.1/3,สอก.1/4
//--------- 301112101 ---------//
สอก.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31112104 ---------//
สอก.2/4
สอก.2/5 สอก.2/5
//------------- 301112102 -------------//
สอก.1/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอก.2/2,สอก.2/1
//--------- 31112206 ---------//
สอก.2/1
//------------- 31112209 -------------//
สอก.2/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31115104 ---------//
สอก.2/5
สอก.2/5
//--------- 30002004 ---------//
สอก.2/1,สอก.2/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31112104 ---------//
สอก.2/2
//--------- 31112005 ---------//
สอก.2/1,สอก.2/2
//--------- 31112005 ---------//
สอก.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น