คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางทองสุข   ลีลาด
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
Home-roomHome Room0-1-01
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-22
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-116
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-112
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-12
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001202 ---------//
ชธ.1/3,ชธ.1/4
//--------- 200001202 ---------//
ชท.1/1,ชถ.1/1
//--------- 30001205 ---------//
สอท.2/3,สอท.2/1
//--------- 30001205 ---------//
สอธ.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/3
//--------- 30001205 ---------//
สออ.2/1,สออ.2/2
//--------- 200001209 ---------//
ชอ.2/7
//--------- 200001202 ---------//
ชฟ.1/1,ชฟ.1/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001205 ---------//
สอถ.2/3,สอถ.2/1
//--------- 30001205 ---------//
สออ.2/4,สออ.2/3
//--------- 200001202 ---------//
ชส.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001205 ---------//
สอก.2/1,สอก.2/2
//--------- 30001205 ---------//
สอฟ.2/9,สอฟ.2/10
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001203 ---------//
สอข.2/1,สอข.2/3
//--------- 30001205 ---------//
สอห.2/1,สอห.2/3,สอข.2/1
//--------- 200001202 ---------//
ชทท.1/2,ชทท.1/1
//--------- 200001202 ---------//
ชช.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   14ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   19ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น