คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกิตติโรจน์   โชติชื่น
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-32
3111-2104ออกแบบเครื่องจักรกล1-2-26
3111-8501โครงการ0-8-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30111-2003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ2-2-32
30111-2005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล2-3-310
30111-2008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม1-2-22
30111-2107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล2-2-34
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอก.1/3
สอก.2/2,สอก.2/1
//--------- 301112008 ---------//
สอก.1/2
//--------- 301112005 ---------//
สอก.1/5
//------------- 301112005 -------------//
สอก.1/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอก.2/3,สอก.2/4
//--------- 31112104 ---------//
สอก.2/3
//------------------ 31118501 ------------------//
สอก.2/1,สอก.2/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301112003 ---------//
สอก.1/4
//--------- 301112107 ---------//
สอก.1/2,สอก.1/1
//--------- 301112107 ---------//
สอก.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301112005 ---------//
สอก.1/3,สอก.1/4
สอก.1/3
//--------- 301112005 ---------//
สอก.1/3
//--------- 300002002 ---------//
สอก.1/4,สอก.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31112104 ---------//
สอก.2/1
//--------- 31112005 ---------//
สอก.2/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น