คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอก.2/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษานายประเสริฐ วิสาคาม
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 4
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34 4
3111-2104ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2-23 3
3111-8501โครงการ 0-8-48 8
3111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-23 3
3111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซี 1-3-24 4
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  20 35 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายประเสริฐ
31112104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31000104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีระ
31000104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธีระ
31000104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิสิทธิ์
31000104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิสิทธิ์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31118501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31112206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
31112206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอดิศักดิ์
31112206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอดิศักดิ์
31112209 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอดิศักดิ์
31112209 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
31112209 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
31112209 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001205 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทองสุข
30001205 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทองสุข
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิมลศิลป์
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิมลศิลป์
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิมลศิลป์
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิมลศิลป์
31112104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
31112104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
31112005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
31112005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสำอาง
31112005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
31112005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายกิตติโรจน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสำอาง สิมมาโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น