คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอดิศักดิ์   ศรีสิทธิพรหม
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม1-2-23
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-32
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ2-2-34
3111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพ1-2-22
3111-2209เทคโนโลยีซีเอ็นซี1-3-24
3111-8001ฝึกงาน0-20-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30111-2004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-34
30111-2101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน2-2-32
30111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง2-3-35
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอก.1/5
สอก.2/4,สอก.2/3
//--------- 31112001 ---------//
สอก.2/3,สอก.2/4
//--------- 301112101 ---------//
สอก.1/4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31118001 -------------//
สอก.2/5
สอก.1/1,สอก.1/2 สอก.1/1,สอก.1/2
//------------- 301112102 -------------//
สอก.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอก.2/5
//--------- 31112206 ---------//
สอก.2/2
สอก.2/2,สอก.2/1
//------------- 31112209 -------------//
สอก.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301112004 ---------//
สอก.1/5
//--------- 301112004 ---------//
สอก.1/5
//--------- 300002002 ---------//
สอก.1/2,สอก.1/5,สอก.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31112010 ---------//
สอก.2/4,สอก.2/3
//--------- 31112010 ---------//
สอก.2/3
//--------- 31112005 ---------//
สอก.2/4
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น