คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม1-2-23
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-320
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร2-2-34
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-38
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/2
//------------- 20001302 -------------//
ชก.3/5,ชก.3/1
//------------------ 300001304 ------------------//
สอข.1/1,สอข.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 300001304 ------------------//
สอก.1/5,สอผ.1/1
//------------------ 300001303 ------------------//
สอม.1/1,สอฟ.1/13
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001302 ------------------//
สอผ.2/6,สอผ.2/5
//------------------ 30001302 ------------------//
สอก.2/4,สอก.2/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001302 ------------------//
สอผ.2/9,สอผ.2/10
//--------- 30001302 ---------//
สอก.2/1,สอก.2/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
สอก.2/2,สอก.2/1
//------------------ 30001302 ------------------//
สอผ.2/3,สอผ.2/4
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   4ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น