คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2564
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอก.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30111-0001งานเชื่อมซ่อมบำรุง 1-3-24
30111-0002วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 2-0-22
30111-0003เขียนแบบงานซ่อมบำรุง 1-3-24
30111-0004นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24
30111-0005เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น 1-3-24
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21 37 0
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00..................................พักเที่ยง............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น