คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอท.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ปรึกษานางสุภิญญา วรศักดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-3-24
3119-2006ระบบสื่อสารวิทยุ 1-3-24
3119-2007ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม 2-3-35
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1-3-24
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง 2-3-35
3119-8501โครงการ 0-8-48
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  26 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศุภชัย
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
//--------- 30001205 ---------//
นางทองสุข
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31192104 ------------------//
นายวิศิษฎ์
นายวิศิษฎ์
//--------- 31192007 ---------//
นายศุภชัย
//------------- 31192006 -------------//
นายศุภชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางสุภิญญา
//------------- 31192007 -------------//
นายศุภชัย
//------------------ 31198501 ------------------//
นายอภินันท์
//--------- 31198501 ---------//
นายอภิวัฒน์..1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.นิภาพร
นายวิศิษฎ์
//--------- 31192009 ---------//
นายวิศิษฎ์
//--------- 30002004 ---------//
นายบัณฑิต
//--------- 31198501 ---------//
นายอภิวัฒน์..1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31192002 ------------------//
นายบัณฑิต
นายวิศิษฎ์
//------------- 31059002 -------------//
นายอภินันท์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น