คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอท.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ปรึกษานางสุภิญญา วรศักดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-3-24 4
3119-2006ระบบสื่อสารวิทยุ 1-3-24 4
3119-2007ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม 2-3-35 5
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1-3-24 4
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง 2-3-35 5
3119-8501โครงการ 0-8-48 8
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33 3
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  26 44 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31192006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางรัตนาภา
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางรัตนาภา
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางรัตนาภา
30001205 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทองสุข
30001205 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทองสุข
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31192104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31192104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31192104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31192104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31192104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31192007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
31192007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
31192006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
31192006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
31192006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางสุภิญญา
31192007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
31192007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
31192007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศุภชัย
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภินันท์
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภินันท์
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภินันท์
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภินันท์
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิวัฒน์..1
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิวัฒน์..1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.นิภาพร
30001101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.นิภาพร
30001101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.นิภาพร
31192009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31192009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31192009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายบัณฑิต
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายบัณฑิต
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิวัฒน์..1
31198501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิวัฒน์..1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31192002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายบัณฑิต
31192002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายบัณฑิต
31192002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายบัณฑิต
31192002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายบัณฑิต
31192009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวิศิษฎ์
31059002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภินันท์
31059002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภินันท์
31059002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภินันท์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น