คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายบัณฑิต   จันทร์พุฒ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-3-24
3119-2004สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม1-3-24
Home-roomHome room0-1-01
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-23
30119-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
30119-2001หลักการโทรคมนาคม2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31192004 ------------------//
สอท.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201001005 ---------//
ชย.1/4
ชย.1/4
//---------------------- 301192001 ----------------------//
สอท.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.2/1
//------------- 21192109 -------------//
ชท.3/1
ชท.3/1
//--------- 301191003 ---------//
สอท.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.1/3
//--------- 301191003 ---------//
สอท.1/3
//--------- 30002004 ---------//
สอท.2/3,สอท.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31192002 ------------------//
สอท.2/1,สอท.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   7ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   21ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   28ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น