คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวิศิษฎ์   ชฎาศิลป์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. ไฟฟ้าสื่อสาร, ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย1-3-24
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง2-3-35
20119-2011การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30119-2003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง2-3-35
30119-2004ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-3-35
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201192011 ---------//
ชท.2/1
//------------- 201192011 -------------//
ชท.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31192104 ------------------//
สอท.2/1,สอท.2/3
สอท.2/3,สอท.2/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.1/3
//------------- 301192003 -------------//
สอท.1/3,สอท.1/1
//--------- 301192003 ---------//
สอท.1/3,สอท.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.2/3,สอท.2/1
//--------- 31192009 ---------//
สอท.2/3,สอท.2/1
//--------- 300002002 ---------//
สอท.1/1,สอท.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.2/1,สอท.2/3
//---------------------- 301192004 ----------------------//
สอท.1/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   5ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   22ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น