คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางสุภิญญา   วรศักดิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-24
Home-roomHome room0-1-01
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-224
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001402 ---------//
ชย.1/5,ชย.1/6
//--------- 200001402 ---------//
ชฟ.1/8,ชฟ.1/7
//--------- 200001402 ---------//
ชฟ.1/5,ชฟ.1/6
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001402 ---------//
ชธ.1/1,ชธ.1/2
//--------- 200001402 ---------//
ชฟ.1/2,ชฟ.1/1
//--------- 200001402 ---------//
ชบ.2/2,ชบ.2/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.2/3
//--------- 200001402 ---------//
ชย.1/7,ชย.1/8
//--------- 200001402 ---------//
ชย.1/2,ชย.1/1
//--------- 200001402 ---------//
ชทท.1/2,ชทท.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001403 ---------//
ชย.3/8,ชย.3/7
//--------- 200001402 ---------//
ชย.1/3,ชย.1/4
//--------- 200001402 ---------//
ชย.1/9,ชย.1/10
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001403 ---------//
ชบ.3/1,ชบ.3/2
//--------- 200001402 ---------//
ชก.1/7,ชก.1/8
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   28ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น