คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศุภชัย   หอมดี
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3119-2006ระบบสื่อสารวิทยุ1-3-24
3119-2007ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม2-3-35
Home-roomHome room0-1-01
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด1-3-24
30119-2101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพี2-3-35
30119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอท.2/3
//---------------------- 301192101 ----------------------//
สอท.1/1,สอท.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/3,ชย.1/4
//--------- 201001005 ---------//
ชย.1/3
ชย.1/3
//--------- 31192007 ---------//
สอท.2/3,สอท.2/1
//------------- 31192006 -------------//
สอท.2/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชท.2/1
//------------- 31192007 -------------//
สอท.2/1,สอท.2/3
//------------------ 201192108 ------------------//
ชท.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002004 ---------//
ชท.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301192108 ------------------//
สอท.1/1,สอท.1/3
สอท.1/3,สอท.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   11ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   19ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   30ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น