คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอค.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษานายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35
3128-2304การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1-4-35
3128-2309การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3128-2316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24
3128-2317ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24
3128-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  23 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
นายวชิรปัญญา
//------------------ 31282304 ------------------//
นายวชิรปัญญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282316 ------------------//
นายวชิรปัญญา
นายมนัส
//------------------ 31282006 ------------------//
นายมนัส
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282309 ------------------//
นายวชิรปัญญา
//------------------ 31288501 ------------------//
นายอ.1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวชิรปัญญา
//------------- 31282317 -------------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์ นายมนัส
//--------- 30002004 ---------//
นายนเรศวร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศวร์
//------------- 31288501 -------------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์
//------------------ 31282007 ------------------//
นายมนัส
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น