คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอค.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษานายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33 3
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35 5
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35 5
3128-2304การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1-4-35 5
3128-2309การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35 5
3128-2316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24 4
3128-2317ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24 4
3128-8501โครงการ 0-8-48 8
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHomeroom 0-1-01 1
 รวม  23 42 42
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วรญา น.ส.วรญา น.ส.วรญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายมนัส นายมนัส นายมนัส นายมนัส นายมนัส
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายวชิรปัญญา นายอ.1 นายอ.1 นายอ.1 นายอ.1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวชิรปัญญา นายนเรศวร์ นายนเรศวร์ นายนเรศวร์ นายนเรศวร์ นายมนัส นายนเรศวร์ นายนเรศวร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์ นายนเรศวร์ นายนเรศวร์ นายนเรศวร์
นายมนัส นายมนัส นายมนัส นายมนัส
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น