คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอค.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษานายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33 3
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35 5
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35 5
3128-2304การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1-4-35 5
3128-2309การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35 5
3128-2316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24 4
3128-2317ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24 4
3128-8501โครงการ 0-8-48 8
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Home-roomHomeroom 0-1-01 1
 รวม  23 42 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001602 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วรญา
30001602 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วรญา
30001602 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วรญา
31282304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31282316 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282316 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282316 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282316 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
31282006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
31282006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
31282006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
31282006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31282309 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282309 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282309 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282309 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.1
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.1
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.1
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31282309 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวชิรปัญญา
31282317 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31282317 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31282317 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31282317 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31282007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31288501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนเรศวร์
31282007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
31282007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
31282007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
31282007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายมนัส
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น