คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3128-2317ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-24
3128-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHomeroom0-1-01
30128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-24
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
30128-0007เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
30128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอค.1/1
//--------- 301280007 ---------//
สอค.1/1
สอค.1/1
//------------- 301280005 -------------//
สอค.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอค.1/1
//--------- 301280006 ---------//
สอค.1/1
สอค.1/1
//--------- 301280008 ---------//
สอค.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31282317 -------------//
สอค.2/1
สอค.2/1
//--------- 30002004 ---------//
สอค.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอค.2/1
//------------- 31288501 -------------//
สอค.2/1
สอค.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น