คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาอส.บ. อิเล็กทรอินกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3128-2304การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ1-4-35
3128-2309การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-35
3128-2316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-24
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-34
30128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอค.2/1
//------------------ 31282304 ------------------//
สอค.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282316 ------------------//
สอค.2/1
//--------- 301282001 ---------//
สอค.1/1
//--------- 301282001 ---------//
สอค.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282309 ------------------//
สอค.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอค.2/1
//--------- 301281003 ---------//
สอค.1/1
//--------- 300002002 ---------//
สอค.1/1
//--------- 301281003 ---------//
สอค.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอค.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น