คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วรญา   ภาวะศิลป์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ3-0-318
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต0-2-114
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001602 -------------//
สอข.2/1,สอค.2/1
//------------- 30001602 -------------//
สอฟ.2/3,สอส.2/3
//--------- 300001610 ---------//
สอฟ.1/1,สอฟ.1/2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001602 -------------//
สอผ.2/2,สอผ.2/1
สอก.2/3,สอก.2/4
//--------- 30001602 ---------//
สอก.2/3,สอก.2/4
//--------- 300001610 ---------//
สอย.1/3,สอย.1/4
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001602 -------------//
สอร.2/4,สอร.2/3
สอฟ.2/2,สอฟ.2/1
//--------- 30001602 ---------//
สอฟ.2/1,สอฟ.2/2
//--------- 300001610 ---------//
สอฟ.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001610 ---------//
สอย.1/9
//--------- 300001610 ---------//
สอส.1/3,สอม.1/1,สอห.1/1
//--------- 300001610 ---------//
สอก.1/2,สอก.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.1/1,สอย.1/2 สอย.1/1,สอย.1/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น