คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายมนัส   จันนามอม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-35
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-22
20901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต1-2-22
20901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-2-22
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิก1-2-22
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น1-2-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  20  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 209012201 ---------//
ชทท.1/2
//--------- 209011002 ---------//
ชทท.1/2
//--------- 209012205 ---------//
ชทท.2/2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 209012103 ---------//
ชทท.1/2
สอค.2/1
//------------------ 31282006 ------------------//
สอค.2/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอค.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 209012105 ---------//
ชทท.2/2
//------------------ 31282007 ------------------//
สอค.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   10ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   10ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   20ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น