คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สทท.1/1
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน นักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุริยันต์ เงาะเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-35
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35
30901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  26 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300012001 ---------//
นางทัศนีย์
//--------- 300012001 ---------//
นางทัศนีย์
//------------------ 309011001 ------------------//
นายสุนทร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุริยันต์
นายสุนทร
//--------- 309011002 ---------//
นายสุนทร
//--------- 309011002 ---------//
นายสุนทร
นายสุนทร นายสุนทร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 309011003 ------------------//
นายสุนทร
//------------------ 309012008 ------------------//
นายสุนทร
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร
//--------- 300001404 ---------//
นางสลิลทิพย์
นางสลิลทิพย์
//--------- 300002002 ---------//
นายจำรูญ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร
//------------- 309012104 -------------//
นายสุนทร
นายสุนทร
//------------- 300001214 -------------//
น.ส.ไฉทยา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น