คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สทท.1/1
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน นักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุริยันต์ เงาะเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
30000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-0-33 3
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 2
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-35 5
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35 5
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35 5
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35 5
30901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35 5
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Home-roomHomeRoom 0-1-01 1
 รวม  26 40 40
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางทัศนีย์ นางทัศนีย์ นางทัศนีย์ นางทัศนีย์ นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุริยันต์
นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายอัศชาติ นายอัศชาติ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร
นางสลิลทิพย์ นางสลิลทิพย์ นางสลิลทิพย์
นายจำรูญ นายจำรูญ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร นายสุนทร น.ส.ไฉทยา น.ส.ไฉทยา น.ส.ไฉทยา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น