คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สทท.1/1
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน นักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุริยันต์ เงาะเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
30000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-0-33 3
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 2
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-35 5
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35 5
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35 5
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35 5
30901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35 5
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Home-roomHomeRoom 0-1-01 1
 รวม  26 40 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
300012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทัศนีย์
300012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทัศนีย์
300012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทัศนีย์
300012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางทัศนีย์
309011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุริยันต์
309011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
309011003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309011003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
300001601 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอัศชาติ
300001601 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอัศชาติ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
309012008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
300001404 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางสลิลทิพย์
300001404 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางสลิลทิพย์
300001404 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางสลิลทิพย์
300002002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจำรูญ
300002002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจำรูญ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
309012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
309012104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุนทร
300001214 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ไฉทยา
300001214 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ไฉทยา
300001214 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ไฉทยา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น