คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางทัศนีย์   ศิริสม
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-314
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม1-3-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300012001 ---------//
สทท.1/1
//--------- 300012001 ---------//
สทท.1/1
//--------- 30012001 ---------//
สอฟ.2/8
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอข.2/3,สอข.2/1
//--------- 30012001 ---------//
สอข.2/3,สอข.2/1
//--------- 30012001 ---------//
สอฟ.2/10,สอฟ.2/9
//--------- 30012001 ---------//
สอฟ.2/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301112006 -------------//
สอก.1/2
//--------- 300012001 ---------//
สอย.1/4,สอย.1/3
//--------- 300012001 ---------//
สอย.1/3,สอย.1/4
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300012001 ---------//
สอค.1/1
//--------- 300012001 ---------//
สอค.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอฟ.2/6
//--------- 300012001 ---------//
สอก.1/4
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น