คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุนทร   นิศากร
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. ไฟฟ้ากำลัง, ศ.ศ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3901-2103การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาขั้นสูง1-4-35
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง1-4-35
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ1-4-35
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-35
30901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 309011001 ------------------//
สทท.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทท.1/1
//--------- 309011002 ---------//
สทท.1/1
//--------- 309011002 ---------//
สทท.1/1
สทท.1/1 สทท.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 309011003 ------------------//
สทท.1/1
//------------------ 309012008 ------------------//
สทท.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทท.1/1 สทท.2/2,สทท.2/1
//--------- 39012103 ---------//
สทท.2/2
//--------- 39012103 ---------//
สทท.2/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทท.1/1
//------------- 309012104 -------------//
สทท.1/1
สทท.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   30ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   30ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น