คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-35
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-34
3901-2106พื้นฐานและการใช้งาน XML1-4-34
3901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-35
3901-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHomeroom0-1-01
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทท.2/2,สทท.2/1 สทท.2/2
//------------- 39012001 -------------//
สทท.2/2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทท.2/1,สทท.2/2
//--------- 39012002 ---------//
สทท.2/2
//--------- 39012002 ---------//
สทท.2/2
สทท.2/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทท.2/2,สทท.2/1
//------------- 39012108 -------------//
สทท.2/2
สทท.2/2
//------------- 39012106 -------------//
สทท.2/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300002002 ---------//
สทท.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39018501 ------------------//
สทท.2/2,สทท.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น