คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางสลิลทิพย์   ชำปฏิ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.หลักสูตรและการสอน , ค.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-33
Home-roomHome room0-1-01
30000-1404แคลคูลัส 13-0-321
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.2/4
//------------- 300001404 -------------//
สอฟ.1/1,สอฟ.1/2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001404 -------------//
สออ.1/3
สอฟ.1/13
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 300001404 -------------//
สอย.1/8,สอย.1/7
//------------- 300001404 -------------//
สอฟ.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001404 ---------//
สอฟ.1/13
//--------- 300001404 ---------//
สทท.1/1
สทท.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001406 -------------//
สอร.2/3,สอร.2/4
//------------- 300001404 -------------//
สอค.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น