คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอัศชาติ   อาศิรกานต์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ2-0-228
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต0-2-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001601 ---------//
สอฟ.1/11,สอฟ.1/12,สอฟ.1/13
//--------- 300001610 ---------//
สออ.1/2,สออ.1/1
//--------- 300001601 ---------//
สอย.1/9
//--------- 300001601 ---------//
สอผ.1/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001610 ---------//
สอก.1/4,สอก.1/3
//--------- 300001601 ---------//
สอธ.1/4,สอธ.1/3
//--------- 300001601 ---------//
สอฟ.1/1,สอฟ.1/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001601 ---------//
สอร.1/3,สอร.1/1
//--------- 300001601 ---------//
สอถ.1/3,สอถ.1/1
//--------- 300001601 ---------//
สทท.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001601 ---------//
สอข.1/1,สอข.1/3
//--------- 300001601 ---------//
สอฟ.1/3
//--------- 300001601 ---------//
สอผ.1/6,สอผ.1/5
//--------- 300001601 ---------//
สอธ.1/1,สอก.1/5
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300001601 ---------//
สอผ.1/3,สอผ.1/4
//--------- 300001601 ---------//
สอผ.1/9,สอผ.1/7
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น