วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2562

แบบบันทึกคะแนนประเมินตามสภาพจริง

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

1      
2      
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
1   คำประเคียน   โพธิ์เพชรเล็บ
2   ไฉทยา   นามเชียงใต้
3   ชวนิดา   ประแดงปุย
4   วราชิณี   สิทธิวุฒ
5   พรรณธิพา   บุญศรี
6   วรญา   ภาวะศิลป์
7   วราพร   สิมมา
8   ทองสุข   ลีลาด
9   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
10   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
11   นิภาพร   แกลา
12   ศิลปชัย   บุญรักษา
13   จันทพร   กงอินทร์
14   อรวรรณ   เจือจารย์
15   สุภิญญา   วรศักดิ์
16   รุ่งเรือง   อินทนพ
17   สุพิชชา   ศรีบุญจันทร์
18   สุพรรษา   อเนกบุณย์
19   นภัสสร   หินเธาว์
20   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
21   รัตนาภา   มหรรณพกร
22   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
23   สุกัญญา   สำราญพิทักษ์
24   อัศชาติ   อาศิรกานต์
25   ญาดา   สัยงาม
26   กรุณา   ศรีสถาน
27   แทนไท   เกาะลุน
28   สลิลทิพย์   ชำปฏิ
29   อุกฤษ   เหมมี
แผนกวิชาช่างยนต์
1   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
2   สุริยา   เหล่ามาลา
3   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
4   กฤษฎา    อบมา
5   วิทยา   กองจันทร์
6   วัชพล   จำปานา
7   สถานประกอบการ2   ช่างยนต์
8   อิทธิภรณ์   วัฒนภูมิ
9   ประศาสตร์   ผลสว่าง
10   สุวัฒน์   จันทร์งาม
11   แสงชัย   คงสมบัติ
12   คณิน   ทองดี
13   คเชนทร์   มิ่งโอโล
14   สุรเชษฐ์   ชูศรี
15   พันฤทธิ์   แถลงศรี
16   ภานุวัฒน์   นิลศรี
17   พิเชษฐ์   เรืองแสน
18   โครงการชย.   ชย.
19   สถานประกอบการ3   ช่างยนต์
20   สุรเชษฐ์ 1   ช่างยนต์
21   ปรัชญานันท์   เย็นอ่วม
22   นรินทร์   สารภักดี
23   อุทัย   แหลมฉลาด
24   ประมวล   เสติ
25   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
26   สถานประกอบการ   ช่างยนต์
27   โครงการสอย.   สอย.
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   ประหยัด   โยทะการี
2   ภูวดล   กลับกลาง
3   พงษ์พิชญ์   จันทร์โชติ
4   คงเดช2   2
5   ศิโรวัสย์1   1
6   เดชาธร   ขุมมณเฑียร
7   กริช   แก้วกระจ่าง
8   ธีรศักดิ์1   1
9   เวคิน   กิติราช
10   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
11   กริช1   1
12   เดชาธร1   1
13   เมธาวุฒิ   มังคละ
14   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
15   ปริทัศน์1   1
16   ปริทัศน์   1
17   ภูมินทร์1   1
18   ธีระศักดิ์   คงเอม
19   สมนึก   วรรณพันธ์
20   คงเดช   สุขสมบูรณ์
21   ธีรศักดิ์   เลิศศึกษากุล
22   พงษ์พิชญ์1   1
23   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
24   คงเดช1   1
25   เดชาธร2   2
26   ศุภชัย   ตันติพัฒนานนท์
27   สาวิตรี   แก้วแสนเมือง
28   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
29   พัชรา   วิคารมย์
30   คงเดช2   2
31   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
32   กริช2   2
33   ภูวดล1   1
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   รณชัย   ยุ่งพรมมา
2   จุไรรัตน์   มีเมืองเก่า
3   อ.1   เขียนแบบเครื่องกล
4   วรรณา   พุทธาศรี
5   ธนกฤต   สิ้นภัย
6   ศุภมิตร   กิจเธาว์
7   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
8   สิทธิชัย   เทียมประชา
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   ศุมิตร   นามโสม
2   วีรพัฒน์   นามปัญญา
3   เจริญ   บุญใบ
4   สถานประกอบการ 1   เทคนิคการผลิต
5   วีระมิตร1   สอผ.
6   วีรยุทธ1   พลตรี
7   อรงกรต   ปีกลม
8   วีระมิตร   ไชยชาติ
9   วีรยุทธ   พลตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1   เทพหัสดิน   นิลนามะ
2   ไชยยงค์   แก้วพรม
3   ฐิติรัตน์   ลีซีทวน
4   พลกฤษณ์   รวมอยู่
5   วีระยุทธ   อินทรพงษ์มีชัย
6   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
7   สุมลรัตน์   พุทธาวันดี
8   ภูมิพัฒน์   เรืองชา
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
1   สุเทพ   ผกานิรินทร์
2   นิลยา   อัคษร
3   กาญจนา   หนูแม้น
4   นิลยา1   เทคนิคโลหะ
5   ณรงค์   นามพรมมา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   ธีรวัฒน์   ปัญญา
2   พีระพงษ์   สาสิมมา
3   อ1   1
4   ณัฐธิดา   อุลหัสสา
5   เกียรติศักดิ์    วิจิตรรัตน์
6   ประชา1   1
7   เพชร   สำราญจิตต์
8   หนูศักดิ์   มุ่งปั่นกลาง
9   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
10   จิตติศักดิ์ 1   1
11   พรทิพย์ 1   1
12   อ1   2
13   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
14   อนุศาสตร์   ชะอ้อน
15   ภาณุพงศ์   1
16   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
17   ธเนศร์   บุญตาแสง
18   สุรสิทธิ์   เบญญาวัฒนาศิริ
19   จิตติศักดิ์   กัสนุกา
20   ธัญพร 1   1
21   อาคม   ไชยนา
22   ธีรเดช 1   1
23   จิตติศักดิ์ 2   2
24   วงศกร   จอมทอง
25   เสน่ห์   บริบูรณ์
26   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
27   อ11   1
28   พรทิพย์   อินทร์แพง
29   พุฒิพงศ์   ไชยราช
30   ธัญพร   ถานะ
31   ยุทธพงษ์ 1   1
32   ยุทธพงษ์ 2   2
33   อรรถพงษ์   1
34   ธีรเดช   แก้วทอง
35   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
36   ประชา   สุทธิโชติ
37   คงกฤช   ศิรินาถ
38   ธีรเดช1   1
39   อาคม 1   1
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
2   สมชาย   คุณสมบัติ
3   เสาวคนธ์   รักเพื่อน
4   วิทธวัธ   สามารถ
5   สายยน1   อ้อนสูงเนิน
6   สายยน   อ้อนสูงเนิน
7   ธาตรี   สุภาระโยธิน
8   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
9   เจษฎานันท์   ลิมป์เศวต
10   พิเชษฐ์1   จันทรังศรี
11   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
12   สาคร1   แถวโนนงิ้ว
13   กล้าณรงค์1   คำบึงกลาง
14   คัทลียา   กันทัง
15   ประณต   ปิยมาพรชัย
16   เสาวคนธ์1   รักเพื่อน
17   รณชัย1   มรกตศรีวรรณ
18   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
19   วีระพล   พงษ์บริบูรณ์
20   ภรศุภา   ลิมป์เศวต
21   คัทลียา1   กันทัง
22   ประณต1   ปิยมาพรชัย
23   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
24   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว
25   สาคร   แถวโนนงิ้ว
26   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
27   เพ็ญนภา1   สีแก้วสิ่ว
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   วิศิษฎ์   ชฎาศิลป์
2   สถานประกอบการ 1   โทรคมนาคม
3   อภิวัฒน์   คงลำพันธ์
4   อภิวัฒน์..1   คงลำพันธ์
5   ศุภชัย   หอมดี
6   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
7   กฤษดาพงษ์   ผิวขม
8   อภินันท์   ก้อนมณี
9   โครงการโทรคมนาคม   ชท
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   มนัส   จันนามอม
2   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
3   สถานประกอบการ 1   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   ชัชชาคร   ผิวแดง
2   จุระพล   เฟื่องไธสงค์
3   สมเก่ง   มาคำ
4   ธาริส   ก้อนโฮม
5   อ.2   ชส.
6   นิรันดร์   คำเรืองศรี
7   ศิรินภา   ลุนชัยญา
8   อ.1   ชส.
9   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
10   สถานประกอบการ 1   ก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   อรรคพล   พาประโยชน์
2   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
3   สรนันท์   ศิริจำปา
4   นิติพัฒน์   ภูผาใจ
5   อ.1   สถาปัตยกรรม
6   ปณิธาน   บุตรแก้ว
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   จตุพล   หงษ์แก้ว
2   สถานประกอบการ 2   สำรวจ
3   ชัยวัฒน์   บุญยัง
4   วิศรุต   เฟื่องไธสงค์
5   อ.1   ชร.
6   มานัส   ยอดทอง
7   สมชาย   สกุลเทวัญพิทักษ์
8   ทวีศักดิ์   อินทะมาตย์
9   สถานประกอบการ 1   สำรวจ
แผนกวิชาโยธา
1   รัชฎาภรณ์   เจริญโสภารัตน์
2   สมมาตร   คำภักดี
3   ฉัตรชัย   พานิช
4   อ.1   โยธา
5   สุพิตรา   ชัยเดช
6   อ.2   โยธา
7   มานะ   ศรีสูงเนิน
8   ธนเศรษฐ์   ชมก้อน
9   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
10   อ.3   โยธา
11   อนุวัติ   พาระพัฒน์
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   สำอาง   สิมมาโคตร
2   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
3   จรูญ   กองบุญธรรม
4   อดิศักดิ์   ศรีสิทธิพรหม
5   อ.1   เทคนิคอุตสาหกรรม
6   กิตติโรจน์   โชติชื่น
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   ประจักษ์   เทพศิลา
2   ธีระ   ไสโม้
3   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
4   ชัชชัย   จันทะสีลา
5   นภาภรณ์   สาผิว
6   สุรชัย   บุญจวง
7   นัฎยา   ลิ้มไพบูลย์
8   ธนาวุฒิ   พรมโสภา
9   ทัศนีย์   ศิริสม
10   ปรมินทร์   สีจันทร์ฮด
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   เจษฎากร   เกียนมะเริง
2   ทรงกลด   ลุนคุณ
3   ฐนนท์   ฐิศาเวช
4   อ.1   เทคนิคพื้นฐาน
5   จิตรา   ลืออุโฆษกุล
6   ธีระนันต์   แก้วบุญเรือง
7   รังสรรค์   เสนาสิงห์
8   ประเสริฐ   วิสาคาม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   เนตรสกาว   พิกุลทอง
2   บังอร   พลมิตร
3   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
4   สุริยันต์   เงาะเศษ
5    อ.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ
6   มัธยม   อ่อนจันทร์
7   สุนทร   นิศากร
8   ครูฝึก 2   เทคโนโลยีสารสนเทศ
9   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล
10   ครูฝึก 1   เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
1   หิรัญ   สาราษฎร์
2   สิทธิชัย   เที่ยงตรง
3   สิทธิชัย1   เที่ยงตรง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
1   โครงการ   1
2   สุขสันต์   พรมรักษา
3   จันทิมา   ดีโว
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
1   บุญสืบ   ทองกำพร้า
2   วัชรียา   ศรีภูมิกุล
3   บุญสืบ1   ทองกำพร้า
4   สายัณห์   ภูบุญอบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
1   มนัสนันท์1   พงษ์สระพัง
2   มนัสนันท์   พงษ์สระพัง
3   อรรถพล   คำปิคา
สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   นุจรินทร์   สืบสุนทร
2   วชิรญาณ์   ห่อคนดี
เทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   จีระศักดิ์   คำปิคา

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.