วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2562

แบบบันทึกคะแนนประเมินตามสภาพจริง

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

1      
2      
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
1   นภัสสร   หินเธาว์
2   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
3   สุพรรษา   อเนกบุณย์
4   สุกัญญา   สำราญพิทักษ์
5   อัศชาติ   อาศิรกานต์
6   ญาดา   สัยงาม
7   รัตนาภา   มหรรณพกร
8   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
9   แทนไท   เกาะลุน
10   กรุณา   ศรีสถาน
11   อุกฤษ   เหมมี
12   สลิลทิพย์   ชำปฏิ
13   คำประเคียน   โพธิ์เพชรเล็บ
14   ไฉทยา   นามเชียงใต้
15   ชวนิดา   ประแดงปุย
16   วราชิณี   สิทธิวุฒ
17   พรรณธิพา   บุญศรี
18   วราพร   สิมมา
19   ทองสุข   ลีลาด
20   วรญา   ภาวะศิลป์
21   นิภาพร   แกลา
22   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
23   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
24   อรวรรณ   เจือจารย์
25   สุภิญญา   วรศักดิ์
26   รุ่งเรือง   อินทนพ
27   สุพิชชา   ศรีบุญจันทร์
28   ศิลปชัย   บุญรักษา
29   จันทพร   กงอินทร์
แผนกวิชาช่างยนต์
1   แสงชัย   คงสมบัติ
2   คณิน   ทองดี
3   คเชนทร์   มิ่งโอโล
4   สุวัฒน์   จันทร์งาม
5   ภานุวัฒน์   นิลศรี
6   พิเชษฐ์   เรืองแสน
7   โครงการชย.   ชย.
8   สถานประกอบการ3   ช่างยนต์
9   สุรเชษฐ์   ชูศรี
10   พันฤทธิ์   แถลงศรี
11   ปรัชญานันท์   เย็นอ่วม
12   นรินทร์   สารภักดี
13   สุรเชษฐ์ 1   ช่างยนต์
14   ประมวล   เสติ
15   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
16   สถานประกอบการ   ช่างยนต์
17   โครงการสอย.   สอย.
18   อุทัย   แหลมฉลาด
19   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
20   สุริยา   เหล่ามาลา
21   กฤษฎา    อบมา
22   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
23   วัชพล   จำปานา
24   สถานประกอบการ2   ช่างยนต์
25   วิทยา   กองจันทร์
26   ประศาสตร์   ผลสว่าง
27   อิทธิภรณ์   วัฒนภูมิ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   คงเดช   สุขสมบูรณ์
2   ธีรศักดิ์   เลิศศึกษากุล
3   พงษ์พิชญ์1   1
4   ธีระศักดิ์   คงเอม
5   สมนึก   วรรณพันธ์
6   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
7   คงเดช1   1
8   เดชาธร2   2
9   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
10   พัชรา   วิคารมย์
11   คงเดช2   2
12   ศุภชัย   ตันติพัฒนานนท์
13   สาวิตรี   แก้วแสนเมือง
14   กริช2   2
15   ภูวดล1   1
16   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
17   พงษ์พิชญ์   จันทร์โชติ
18   คงเดช2   2
19   ศิโรวัสย์1   1
20   ประหยัด   โยทะการี
21   ภูวดล   กลับกลาง
22   กริช   แก้วกระจ่าง
23   ธีรศักดิ์1   1
24   เดชาธร   ขุมมณเฑียร
25   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
26   กริช1   1
27   เดชาธร1   1
28   เวคิน   กิติราช
29   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
30   ปริทัศน์1   1
31   ปริทัศน์   1
32   ภูมินทร์1   1
33   เมธาวุฒิ   มังคละ
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   ศุภมิตร   กิจเธาว์
2   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
3   สิทธิชัย   เทียมประชา
4   รณชัย   ยุ่งพรมมา
5   นรินทร์สิรี   ศรีนามชัย
6   อ.1   เขียนแบบเครื่องกล
7   ธนกฤต   สิ้นภัย
8   วรรณา   พุทธาศรี
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   อรงกรต   ปีกลม
2   วีระมิตร   ไชยชาติ
3   วีรยุทธ   พลตรี
4   ศุมิตร   นามโสม
5   วีรพัฒน์   นามปัญญา
6   เจริญ   บุญใบ
7   สถานประกอบการ 1   เทคนิคการผลิต
8   วีระมิตร1   สอผ.
9   วีรยุทธ1   พลตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1   วีระยุทธ   อินทรพงษ์มีชัย
2   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
3   สุมลรัตน์   พุทธาวันดี
4   ภูมิพัฒน์   เรืองชา
5   เทพหัสดิน   นิลนามะ
6   ไชยยงค์   แก้วพรม
7   ฐิติรัตน์   ลีซีทวน
8   พลกฤษณ์   รวมอยู่
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
1   กาญจนา   หนูแม้น
2   นิลยา1   เทคนิคโลหะ
3   ณรงค์   นามพรมมา
4   สุเทพ   ผกานิรินทร์
5   นิลยา   อัคษร
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   อาคม   ไชยนา
2   ธีรเดช 1   1
3   จิตติศักดิ์ 2   2
4   เสน่ห์   บริบูรณ์
5   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
6   อ11   1
7   วงศกร   จอมทอง
8   พุฒิพงศ์   ไชยราช
9   ธัญพร   ถานะ
10   ยุทธพงษ์ 1   1
11   ยุทธพงษ์ 2   2
12   อรรถพงษ์   1
13   พรทิพย์   อินทร์แพง
14   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
15   ประชา   สุทธิโชติ
16   คงกฤช   ศิรินาถ
17   ธีรเดช1   1
18   อาคม 1   1
19   ธีรเดช   แก้วทอง
20   พีระพงษ์   สาสิมมา
21   อ1   1
22   ณัฐธิดา   อุลหัสสา
23   เกียรติศักดิ์    วิจิตรรัตน์
24   ประชา1   1
25   ธีรวัฒน์   ปัญญา
26   หนูศักดิ์   มุ่งปั่นกลาง
27   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
28   จิตติศักดิ์ 1   1
29   พรทิพย์ 1   1
30   อ1   2
31   เพชร   สำราญจิตต์
32   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
33   อนุศาสตร์   ชะอ้อน
34   ภาณุพงศ์   1
35   ธเนศร์   บุญตาแสง
36   สุรสิทธิ์   เบญญาวัฒนาศิริ
37   จิตติศักดิ์   กัสนุกา
38   ธัญพร 1   1
39   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   คัทลียา   กันทัง
2   ประณต   ปิยมาพรชัย
3   เสาวคนธ์1   รักเพื่อน
4   รณชัย1   มรกตศรีวรรณ
5   วีระพล   พงษ์บริบูรณ์
6   ภรศุภา   ลิมป์เศวต
7   คัทลียา1   กันทัง
8   ประณต1   ปิยมาพรชัย
9   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
10   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
11   สาคร   แถวโนนงิ้ว
12   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
13   เพ็ญนภา1   สีแก้วสิ่ว
14   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว
15   สมชาย   คุณสมบัติ
16   เสาวคนธ์   รักเพื่อน
17   วิทธวัธ   สามารถ
18   สายยน1   อ้อนสูงเนิน
19   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
20   ธาตรี   สุภาระโยธิน
21   สายยน   อ้อนสูงเนิน
22   เจษฎานันท์   ลิมป์เศวต
23   พิเชษฐ์1   จันทรังศรี
24   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
25   สาคร1   แถวโนนงิ้ว
26   กล้าณรงค์1   คำบึงกลาง
27   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
2   กฤษดาพงษ์   ผิวขม
3   อภินันท์   ก้อนมณี
4   โครงการโทรคมนาคม   ชท
5   วิศิษฎ์   ชฎาศิลป์
6   สถานประกอบการ 1   โทรคมนาคม
7   อภิวัฒน์   คงลำพันธ์
8   อภิวัฒน์..1   คงลำพันธ์
9   ศุภชัย   หอมดี
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
2   สถานประกอบการ 1   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
4   มนัส   จันนามอม
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   อ.2   ชส.
2   ธาริส   ก้อนโฮม
3   นิรันดร์   คำเรืองศรี
4   อ.1   ชส.
5   ศิรินภา   ลุนชัยญา
6   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
7   สถานประกอบการ 1   ก่อสร้าง
8   จุระพล   เฟื่องไธสงค์
9   ชัชชาคร   ผิวแดง
10   สมเก่ง   มาคำ
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   สรนันท์   ศิริจำปา
2   นิติพัฒน์   ภูผาใจ
3   อ.1   สถาปัตยกรรม
4   ปณิธาน   บุตรแก้ว
5   อรรคพล   พาประโยชน์
6   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   มานัส   ยอดทอง
2   สมชาย   สกุลเทวัญพิทักษ์
3   สถานประกอบการ 1   สำรวจ
4   ทวีศักดิ์   อินทะมาตย์
5   จตุพล   หงษ์แก้ว
6   สถานประกอบการ 2   สำรวจ
7   ชัยวัฒน์   บุญยัง
8   วิศรุต   เฟื่องไธสงค์
9   อ.1   ชร.
แผนกวิชาโยธา
1   มานะ   ศรีสูงเนิน
2   ธนเศรษฐ์   ชมก้อน
3   อ.3   โยธา
4   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
5   อนุวัติ   พาระพัฒน์
6   รัชฎาภรณ์   เจริญโสภารัตน์
7   ฉัตรชัย   พานิช
8   สมมาตร   คำภักดี
9   อ.1   โยธา
10   อ.2   โยธา
11   สุพิตรา   ชัยเดช
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   กิตติโรจน์   โชติชื่น
2   สำอาง   สิมมาโคตร
3   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
4   จรูญ   กองบุญธรรม
5   อดิศักดิ์   ศรีสิทธิพรหม
6   อ.1   เทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   นภาภรณ์   สาผิว
2   นัฎยา   ลิ้มไพบูลย์
3   สุรชัย   บุญจวง
4   ทัศนีย์   ศิริสม
5   ธนาวุฒิ   พรมโสภา
6   ปรมินทร์   สีจันทร์ฮด
7   ประจักษ์   เทพศิลา
8   ชัชชัย   จันทะสีลา
9   ธีระ   ไสโม้
10   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   ธีระนันต์   แก้วบุญเรือง
2   รังสรรค์   เสนาสิงห์
3   ประเสริฐ   วิสาคาม
4   เจษฎากร   เกียนมะเริง
5   ทรงกลด   ลุนคุณ
6   ฐนนท์   ฐิศาเวช
7   อ.1   เทคนิคพื้นฐาน
8   จิตรา   ลืออุโฆษกุล
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   มัธยม   อ่อนจันทร์
2   สุนทร   นิศากร
3   ครูฝึก 2   เทคโนโลยีสารสนเทศ
4   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล
5   ครูฝึก 1   เทคโนโลยีสารสนเทศ
6   เนตรสกาว   พิกุลทอง
7   บังอร   พลมิตร
8   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
9   สุริยันต์   เงาะเศษ
10    อ.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
1   สิทธิชัย   เที่ยงตรง
2   สิทธิชัย1   เที่ยงตรง
3   หิรัญ   สาราษฎร์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
1   สุขสันต์   พรมรักษา
2   จันทิมา   ดีโว
3   โครงการ   1
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
1   สายัณห์   ภูบุญอบ
2   บุญสืบ   ทองกำพร้า
3   วัชรียา   ศรีภูมิกุล
4   บุญสืบ1   ทองกำพร้า
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
1   มนัสนันท์1   พงษ์สระพัง
2   มนัสนันท์   พงษ์สระพัง
3   อรรถพล   คำปิคา
สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   นุจรินทร์   สืบสุนทร
2   วชิรญาณ์   ห่อคนดี
เทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   จีระศักดิ์   คำปิคา

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.