วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกวิชาช่างยนต์
1   อุทัย   แหลมฉลาด
2   สุริยา   เหล่ามาลา
3   พันฤทธิ์   แถลงศรี
4   สุรเชษฐ์   ชูศรี
5   แสงชัย   คงสมบัติ
6   กฤษฎา    อบมา
7   นรินทร์   สารภักดี
8   พิชัย   คำประเทือง
9   ธนานุวัช   ถาวิเศษ
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
1   เอกชัย   เสนาดี
2   สัญญา   1
3   วชิรพันธุ์   ช้างศรี
4   เดชาธร   ชุมมณเทียร
5   เวคิน   กิติราช
6   ศิโรวัสย์1   1
7   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
8   วีรพัฒน์   นามปัญญา
9   เดชาธร   1
10   วีรยุทธ   พลตรี
11   สัญญา   พะมณี
12   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
13   ภูวดล   กลับกลาง
14   ธวัช   สะตะ
15   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
16   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   รณชัย   ยุ่งพรมมา
2   สถานประกอบการ 1   เขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
1   นิลยา   อัคษร
2   กาญจนา   หนูแม้น
3   วีระยุทธ   อินทรพงษ์มีชัย
4   นิลยา 1   เทคนิคโลหะ
5   กำธร   สรรพ์สมบัติ
6   ณรงค์   นามพรมมา
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   วิทธวัธ   สามารถ
2   สถานประกอบการ   2
3   สถานประกอบการ   1
4   ธาตรี   สุภาระโยธิน
5   สมชาย   คุณสมบัติ
6   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
2   สุปาณี   วงศ์พระจันทร์
3   สถานประกอบการ 2   เทคนิคอุตสาหกรรม
4   ธีระศักดิ์   คงเอม
5   กิตติโรจน์   โชติชื่น
6   จรูญ   กองบุญธรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ครูฝึก 1   เทคโนโลยีสารสนเทศ
2   ครูฝึก 2   เทคโนโลยีสารสนเทศ
3   เนตรสกาว   พิกุลทอง
4   ศรารัตน์   วรรณแจ่ม
5   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.