วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
1   กรุณา   ศรีสถาน
2   ชวนิดา   ประแดงปุย
3   นภัสสร   หินเธาว์
4   อุกฤษ   เหมมี
5   เกสร์ชุญาณ์   ไชยพิมพ์
6   ศิลปชัย   บุญรักษา
7   ทองสุข   ลีลาด
8   สุพรรษา   อเนกบุณย์
9   อัศชาติ   อาศิรกานต์
10   รุ่งเรือง   อินทนพ
11   วราพร   สิมมา
12   รัตน์ฐิตา   จันทร์อ่อน
13   ชโลธร   พิมพ์จักร์
14   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
15   คำประเคียน   โพธิ์เพชรเล็บ
16   เจติยา   ค่อมสิงห์
17   เรืองศักดิ์   แสวงสุข
18   กัญญาณี   แนวสุภาพ
19   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
20   วรญา   ภาวะศิลป์
21   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
22   จารุริณ   โสหา
23   อนุธิดา   อาศิรกานต์
24   นิภาพร   แกลา
25   วราชิณี   สิทธิวุฒ
26   รัฐวิทย์   มาตย์สาลี
27   ไฉทยา   นามเชียงใต้
28   สุภิญญา   วรศักดิ์
29   แทนไท   เกาะลุน
30   สลิลทิพย์   ชำปฏิ
31   สุภรา   มนูศิลป์
32   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
แผนกวิชาช่างยนต์
1   หิรัญ   สาราษฎร์
2   คณิน   ทองดี
3   วัชพล   จำปานา
4   มุขภิมาน1   ช่างยนต์
5   อุทัย   แหลมฉลาด
6   พันฤทธิ์   แถลงศรี
7   พันฤทธิ์1   ช่างยนต์
8   สุรเชษฐ์   ชูศรี
9   พิชัย   คำประเทือง
10   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
11   หิรัญ1   ช่างยนต์
12   ไพวัล   เขียวแป้
13   กฤษฎา    อบมา
14   นรินทร์1   ช่างยนต์
15   ภูริพงศ์1   ช่างยนต์
16   อรรถวิทย์   ตรีเหรา
17   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
18   แสงชัย   คงสมบัติ
19   ภานุวัฒน์   นิลศรี
20   สุริยา1   ช่างยนต์
21   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
22   สุวัฒน์   จันทร์งาม
23   คเชนทร์   มิ่งโอโล
24   ภานุวัฒน์1   ช่างยนต์
25   มุขพิมาน   กลางฮวด
26   ธนานุวัช   ถาวิเศษ
27   ภูริพงศ์   อักษรพิมพ์
28   สุริยา   เหล่ามาลา
29   ณัฐพงษ์ 1   ช่างยนต์
30   สุรเชษฐ์ 1   ช่างยนต์
31   นายอรรถวิทย์ 1   โครงการ
32   นรินทร์   สารภักดี
33   คณิน1   ช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
1   อานุภาพ   รบไพรินทร์
2   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
3   วีรยุทธ   พลตรี
4   เจริญ   บุญใบ
5   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
6   เฉลิมพล   นามปัดถา
7   เวคิน   กิติราช
8   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
9   ภูวดล   กลับกลาง
10   พัชรา   วิคารมย์
11   ศิโรวัสย์ 1   2
12   ธีระชัย1   1
13   วีระมิตร   ไชยชาติ
14   กริช   แก้วกระจ่าง
15   ศิโรวัสย์1   1
16   ธวัช   สะตะ
17   เอกชัย   เสนาดี
18   เดชาธร   ชุมมณเทียร
19   สัญญา   1
20   ภูมินทร์1   1
21   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
22   ประสิทธิ์1   1
23   สัญญา   พะมณี
24   วีรพัฒน์   นามปัญญา
25   ปริทัศน์1   1
26   วชิรพันธุ์   ช้างศรี
27   บุญเกิด   พุทธระสุ
28   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
29   ศิโรวัสย์1   1
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   วรรณา   พุทธาศรี
2   นรินทร์สิรี   ศรีนามชัย
3   สถานประกอบการ 1   เขียนแบบเครื่องกล
4   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
5   รณชัย   ยุ่งพรมมา
6   อ.1   เขียนแบบเครื่องกล
7   ศุภมิตร   กิจเธาว์
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
1   ณรงค์   นามพรมมา
2   วีระยุทธ   อินทรพงษ์มีชัย
3   กำธร   สรรพ์สมบัติ
4   ครูฝึกสอน   ชช.
5   ลัทธพล   ภาโนมัย
6   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
7   กาญจนา 1   เทคนิคโลหะ
8   กาญจนา   หนูแม้น
9   นิลยา   อัคษร
10   คทาวุธ   อรรคษร
11   รณกฤษ   กาละปัตย์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   ธวัชชัย   วงศ์สายตา
2   เอกชัย   สิมสา
3   ธเนศร์   บุญตาแสง
4   พีระพงษ์ 1   1
5   ชิษณุชา 1   1
6   วงศกร   จอมทอง
7   พีระพงษ์   สาสิมมา
8   ทักษิณ   โสภาปิยะ
9   เพชร 1   สำราญจิตต์
10   ทัดเทพ1   1
11   เอกชัย 1   1
12   ธีรวัฒน์   ปัญญา
13   กฤษิกร   ศรีบุญ
14   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
15   ธัญพร 1   ไฟฟ้า
16   เกียรติศักดิ์   วิจิตรรัตน์
17   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
18   ชิษณุชา   ดวงอภินันท์
19   อนุศาสน์   ชะอ้อน
20   ธีรพงษ์   พลแสนจันทร์
21   พุฒิพงศ์   ไชยราช
22   ภาณุพงษ์   1
23   จิตราภรณ์   สารภักดี
24   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
25   เสน่ห์   บริบูรณ์
26   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
27   กิตติศักดิ์    ทิพบุญชู
28   อุทิศ 1   1
29   กิตติศักดิ์1   1
30   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
31   ธัญพร   ถานะ
32   ยุทธศาสตร์   น้อยศรี
33   ประชา   สุทธิโชติ
34   ประชา1   1
35   เสน่ห์1   1
36   เพชร   สำราญจิตต์
37   ธนกร   หารวิชัย
38   คงกฤช   ศิรินาค
39   ภาณุพงศ์ 1   1
40   อนรรฆพนธ์   คลังชำนาญ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
2   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
3   เอกรินทร์1   มาวงษา
4   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
5   ธาตรี   สุภาระโยธิน
6   เฉลิมเกียรติ   ถีอาสนา
7   พิเชษฐ์1   จันทรังศรี
8   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
9   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
10   สมชาย   คุณสมบัติ
11   วิทธวัธ   สามารถ
12   ธาตรี1   สุภาระโยธิน
13   ภรศุภา   ลิมป์เศวต
14   สาคร   แถวโนนงิ้ว
15   กล้าณรงค์1   คำบึงกลาง
16   คัทลียา   กันทัง
17   อัมพล   เจริญนนท์
18   สิทธิพร   ไกรยวงศ์
19   ประณต   ปิยมาพรชัย
20   สถานประกอบการ   1
21   เอกรินทร์   มาวงษา
22   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
2   อภิวัฒน์   คงลำพันธ์
3   อภินันท์ 2   ก้อนมณี
4   อภิวัฒน์..1   คงลำพันธ์
5   อภินันท์   ก้อนมณี
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
2   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
3   อ.2   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4   มนัส   จันนามอม
5   อ.1   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   กำไลทอง   วรแสง
2   อ.1   ชส.
3   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
4   นิรันดร์   คำเรืองศรี
5   สมเก่ง   มาคำ
6   ไพบูลย์   เขียวรัมย์
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   ปณิธาน   บุตรแก้ว
2   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
3   ปนิดา   มาตนอก
4   สรนันท์   ศิริจำปา
5   อ.1   สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   พนิดา   ศิริกรรณ์
2   สถานประกอบการ 1   สำรวจ
3   เรวัชชัย   รอดเจริญ
4   ภานุมาศ   ไชยสิงห์
5   ธิดารัตน์   นฤพงษ์
6   จตุพล   หงษ์แก้ว
7   มานัส   ยอดทอง
8   ศิรินภา   ลุนชัยญา
9   สถานประกอบการ 2   สำรวจ
แผนกวิชาโยธา
1   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
2   สถานประกอบการ 2   โยธา
3   พรศักดิ์   นะคะจัด
4   สุจิตรา   พุสิมมา
5   อ.2   โยธา
6   มานะ   ศรีสูงเนิน
7   ธนเศรษฐ์   ชมก้อน
8   สุพิตรา   ชัยเดช
9   อ.3   โยธา
10   อนุวัติ   พาระพัฒน์
11   รัชฎาภรณ์   เจริญโสภารัตน์
12   ฉัตรชัย   พานิช
13   สมมาตร   คำภักดี
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   กิตติโรจน์   โชติชื่น
2   กิตติโรจน์   1
3   สถานประกอบการ 2   เทคนิคอุตสาหกรรม
4   อัจฉราพร   พลประถม
5   สุปาณี   วงศ์พระจันทร์
6   ธีระศักดิ์   1
7   ธีระศักดิ์   คงเอม
8   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
9   จรูญ   กองบุญธรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   ชัชชัย   จันทะสีลา
2   นภาภรณ์   สาผิว
3   ธีระ   ไสโม้
4   รังษี   เวียงวิเศษ
5   ประจักษ์   เทพศิลา
6   กิ่งผกา   กองพล
7   ธนาวุฒิ   พรมโสภา
8   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   ศุภชัย   แสงบัวท้าว
2   ธีระนันต์   แก้วบุญเรือง
3   ทรงกลด   ลุนคุณ
4   รังสรรค์   เสนาสิงห์
5   ณรงค์   โม้ลี
6   เจษฎากร   เกียนมะเริง
7   ประเสริฐ   วิสาคาม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   มัธยม   อ่อนจันทร์
2   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
3   บังอร   พลมิตร
4   สุริยันต์   เงาะเศษ
5   เนตรสกาว   พิกุลทอง
6   บังอร   1
7   เปรมิกา   พุทธา
8   ศรารัตน์   วรรณแจ่ม
9   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล
10   ประวิทย์   1
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
1   พีรวัส1   รัตนโชติ
2   พีรวัส   รัตนโชติ
3   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.