วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2563

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
1   สลิลทิพย์   ชำปฏิ
2   ชวนิดา   ประแดงปุย
3   แทนไท   เกาะลุน
4   สุพรรษา   อเนกบุณย์
5   อรวรรณ   เจือจารย์
6   อุกฤษ   เหมมี
7   พรรณธิพา   บุญศรี
8   รุ่งเรือง   อินทนพ
9   ศิลปชัย   บุญรักษา
10   คำประเคียน   โพธิ์เพชรเล็บ
11   วราพร   สิมมา
12   นภัสสร   หินเธาว์
13   ญาดา   สัยงาม
14   ทองสุข   ลีลาด
15   ไฉทยา   นามเชียงใต้
16   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
17   สุพิชชา   ศรีบุญจันทร์
18   กรุณา   ศรีสถาน
19   อัศชาติ   อาศิรกานต์
20   วรญา   ภาวะศิลป์
21   นิรัชรินทร์   สีหานู
22   สุภิญญา   วรศักดิ์
23   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
24   รัตนาภา   มหรรณพกร
25   วราชิณี   สิทธิวุฒ
26   อ.1   พื้นฐาน
27   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
28   จันทพร   กงอินทร์
29   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
30   นิภาพร   แกลา
แผนกวิชาช่างยนต์
1   วิทยา   กองจันทร์
2   กฤษฎา    อบมา
3   สถานประกอบการ3   ช่างยนต์
4   สุวัฒน์   จันทร์งาม
5   สถานประกอบการ   ช่างยนต์
6   พันฤทธิ์   แถลงศรี
7   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
8   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
9   ปรัชญานันท์   เย็นอ่วม
10   สุรเชษฐ์   ชูศรี
11   คณิน   ทองดี
12   สถานประกอบการ2   ช่างยนต์
13   ประมวล   เสติ
14   อุทัย   แหลมฉลาด
15   อิทธิภรณ์   วัฒนภูมิ
16   คเชนทร์   มิ่งโอโล
17   ประศาสตร์   ผลสว่าง
18   สถานประกอบการ 4   ช่างยนต์
19   สุริยา   เหล่ามาลา
20   นรินทร์   สารภักดี
21   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
22   แสงชัย   คงสมบัติ
23   ภานุวัฒน์   นิลศรี
24   วัชพล   จำปานา
25   ธนานุวัช   ถาวิเศษ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   พงษ์พิชญ์   จันทร์โชติ
2   คงเดช1   1
3   สาวิตรี   แก้วแสนเมือง
4   ประหยัด   โยทะการี
5   สมนึก   วรรณพันธ์
6   คงเดช   สุขสมบูรณ์
7   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
8   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
9   เดชาธร   ขุมมณเฑียร
10   เวคิน   กิติราช
11   เมธาวุฒิ   มังคละ
12   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
13   ธีรศักดิ์   เลิศศึกษากุล
14   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
15   เมธาวุธ1   1
16   ธีระศักดิ์   คงเอม
17   กริช   แก้วกระจ่าง
18   ภูวดล   กลับกลาง
19   พัชรา   วิคารมย์
20   ปริทัศน์   1
21   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
22   ศุภชัย   ตันติพัฒนานนท์
23   ศิโรวัสย์1   1
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   วรรณา   พุทธาศรี
2   สถานประกอบการ 2   เขียนแบบเครื่องกล
3   นรินทร์สิรี   ศรีนามชัย
4   ธนกฤต   สิ้นภัย
5   ศุภมิตร   กิจเธาว์
6   รณชัย   ยุ่งพรมมา
7   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
8   สิทธิชัย   เทียมประชา
9   สถานประกอบการ 1   เขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   วีรพัฒน์   นามปัญญา
2   วีระมิตร1   สอผ.
3   อรงกรต   ปีกลม
4   สถานประกอบการ 1   เทคนิคการผลิต
5   สถานประกอบการ 2   เทคนิคการผลิต
6   ศุมิตร   นามโสม
7   เจริญ   บุญใบ
8   วีรยุทธ   พลตรี
9   วีระมิตร   ไชยชาติ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1   ฐิติรัตน์   ลีซีทวน
2   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
3   ภูมิพัฒน์   เรืองชา
4   เทพหัสดิน   นิลนามะ
5   สถานประกอบการ   เชื่อมโลหะ
6   วีระยุทธ   อินทรพงษ์มีชัย
7   ครูฝึกเรือนจำ   ชช.
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
1   นิลยา   อัคษร
2   กาญจนา1   เทคนิคโลหะ
3   กาญจนา   หนูแม้น
4   สุเทพ 1   เทคนิคโลหะ
5   สถานประกอบการ 1   เทคนิคโลหะ
6   ณรงค์   นามพรมมา
7   ณรงค์ 1   เทคนิคโลหะ
8   สุเทพ   ผกานิรินทร์
9   สุรจอม   ลิ้มสุวรรณ
10   นิลยา1   เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
2   สุรสิทธิ์   เบญญาวัฒนาศิริ
3   ภาณุพงศ์   1
4   อ   2
5   วงศกร   จอมทอง
6   คงกฤช   ศิรินาค
7   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
8   เพชร   สำราญจิตต์
9   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
10   อาคม   ไชยนา
11   อาคม 1   1
12   ทัดเทพ 1   1
13   ธีรเดช   แก้วทอง
14   ธัญพร   ถานะ
15   ทักษิณ   โสภาปิยะ
16   อนุศาสน์   ชะอ้อน
17   พุฒิพงศ์   ไชยราช
18   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
19   ธีรวัฒน์   ปัญญา
20   พีระพงษ์   สาสิมมา
21   จิตติศักดิ์   กัสนุกา
22   ธเนศร์   บุญตาแสง
23   อาคม 2   2
24   พรทิพย์ 1   1
25   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
26   พรทิพย์   อินทร์แพง
27   อ   1
28   อ   11
29   เสน่ห์   บริบูรณ์
30   หนูศักดิ์   มุ่งปั่นกลาง
31   ประชา   สุทธิโชติ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   คัทลียา   กันทัง
2   สายยน   อ้อนสูงเนิน
3   สถานประกอบการ   3
4   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
5   ประณต   ปิยมาพรชัย
6   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
7   สุจิตภัณฑ์   คำศรีลา
8   สมชาย   คุณสมบัติ
9   รณชัย1   มรกตศรีวรรณ
10   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
11   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
12   ธาตรี   สุภาระโยธิน
13   สถานประกอบการ   1
14   เพ็ญนภา1   สีแก้วสิ่ว
15   เสาวคนธ์   รักเพื่อน
16   วิทธวัธ   สามารถ
17   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
18   วิทธวัธ1   สามารถ
19   สถานประกอบการ   2
20   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว
21   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
22   ภรศุภา   ลิมป์เศวต
23   วีระพล   พงษ์บริบูรณ์
24   สาคร   แถวโนนงิ้ว
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   วิศิษฎ์   ชฎาศิลป์
2   ศุภชัย   หอมดี
3   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
4   อภินันท์   ก้อนมณี
5   อภิวัฒน์   คงลำพันธ์
6   สถานประกอบการ 1   โทรคมนาคม
7   กฤษดาพงษ์   ผิวขม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
2   มนัส   จันนามอม
3   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   นิรันดร์   คำเรืองศรี
2   ชัชชาคร   ผิวแดง
3   สถานประกอบการ 1   ก่อสร้าง
4   ธาริส   ก้อนโฮม
5   จุระพล   เฟื่องไธสงค์
6   ศิรินภา   ลุนชัยญา
7   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
8   สมเก่ง   มาคำ
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   นิติพัฒน์   ภูผาใจ
2   ปณิธาน   บุตรแก้ว
3   สรนันท์   ศิริจำปา
4   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
5   อรรคพล   พาประโยชน์
6   สถานประกอบการ 1   สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   จตุพล   หงษ์แก้ว
2   ไพบูลย์   เขียวรัมย์
3   กิตติพงศ์   เกียล่น
4   สมชาย   สกุลเทวัญพิทักษ์
5   ชัยวัฒน์   บุญยัง
6   ทวีศักดิ์   อินทะมาตย์
7   มานัส   ยอดทอง
8   สถานประกอบการ 1   สำรวจ
9   วิศรุต   เฟื่องไธสงค์
แผนกวิชาโยธา
1   ฉัตรชัย   พานิช
2   ธนเศรษฐ์   ชมก้อน
3   สถานประกอบการ 2   โยธา
4   มานะ   ศรีสูงเนิน
5   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
6   รัชฎาภรณ์   เจริญโสภารัตน์
7   สถานประกอบการ 3   โยธา
8   อนุวัติ   พาระพัฒน์
9   อ.1   โยธา
10   สมมาตร   คำภักดี
11   สุพิตรา   ชัยเดช
12   สุจิตรา   พุสิมมา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   จรูญ   กองบุญธรรม
2   อดิศักดิ์   ศรีสิทธิพรหม
3   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
4   สำอาง   สิมมาโคตร
5   กิตติโรจน์   โชติชื่น
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   นัฎยา   ลิ้มไพบูลย์
2   ประจักษ์   เทพศิลา
3   รังษี   เวียงวิเศษ
4   ทัศนีย์   ศิริสม
5   ธีระ   ไสโม้
6   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
7   ปรมินทร์   สีจันทร์ฮด
8   สุรชัย   บุญจวง
9   ธนาวุฒิ   พรมโสภา
10   นภาภรณ์   สาผิว
11   ชัชชัย   จันทะสีลา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   ธีระนันต์   แก้วบุญเรือง
2   ฐนนท์   ฐิศาเวช
3   รังสรรค์   เสนาสิงห์
4   ทรงกลด   ลุนคุณ
5   ประเสริฐ   วิสาคาม
6   จิตรา   ลืออุโฆษกุล
7   เจษฎากร   เกียนมะเริง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
2   เนตรสกาว   พิกุลทอง
3   ครูฝึก 1   เทคโนโลยีสารสนเทศ
4   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล
5   สุริยันต์   เงาะเศษ
6   บังอร   พลมิตร
7   สุนทร   นิศากร
8   มัธยม   อ่อนจันทร์
แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
1   สิทธิชัย   เที่ยงตรง
2   หิรัญ   สาราษฎร์
3   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
1   สุขสันต์   พรมรักษา
2   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
3   จันทิมา   ดีโว
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
1   บุญสืบ   ทองกำพร้า
2   สายัณห์   ภูบุญอบ
3   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
4   วัชรียา   ศรีภูมิกุล
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
1   อรรถพล   คำปิคา
2   มนัสนันท์   พงษ์สระพัง
3   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   นุจรินทร์   สืบสุนทร
2   วชิรญาณ์   ห่อคนดี
เทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   จีระศักดิ์   คำปิคา

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.