วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
1   สลิลทิพย์   ชำปฏิ
2   เจติยา   ค่อมสิงห์
3   ชวนิดา   ประแดงปุย
4   จารุริณ   โสหา
5   สุภิญญา   วรศักดิ์
6   อุกฤษ   เหมมี
7   แทนไท   เกาะลุน
8   ชโลธร   พิมพ์จักร์
9   นิภาพร   แกลา
10   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
11   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
12   ทองสุข   ลีลาด
13   วราพร   สิมมา
14   สุพรรษา   อเนกบุณย์
15   รุ่งเรือง   อินทนพ
16   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
17   อรวรรณ   เจือจารย์
18   รัตนาภา   มหรรณพกร
19   กรุณา   ศรีสถาน
20   นิรัชรินทร์   สีหานู
21   อนุธิดา   อาศิรกานต์
22   คำประเคียน   โพธิ์เพชรเล็บ
23   อัศชาติ   อาศิรกานต์
24   ไฉทยา   นามเชียงใต้
25   นภัสสร   หินเธาว์
26   ศิลปชัย   บุญรักษา
27   สุภรา   มนูศิลป์
28   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
29   กัญญาณี   แนวสุภาพ
30   วราชิณี   สิทธิวุฒ
31   วรญา   ภาวะศิลป์
แผนกวิชาช่างยนต์
1   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
2   พิชัย   คำประเทือง
3   ปรัชญานันท์   เย็นอ่วม
4   สถานประกอบการ   ช่างยนต์
5   มุขพิมาน   กลางฮวด
6   พันฤทธิ์   แถลงศรี
7   กฤษฎา    อบมา
8   อุทัย   แหลมฉลาด
9   อุทัย 1   ช่างยนต์
10   สุรเชษฐ์   ชูศรี
11   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
12   แสงชัย   คงสมบัติ
13   นายหิรัญ 1   ช่างยนต์
14   หิรัญ   สาราษฎร์
15   สุวัฒน์   จันทร์งาม
16   คเชนทร์   มิ่งโอโล
17   สุรเชษฐ์ 1   ช่างยนต์
18   ไพวัล   เขียวแป้
19   สุริยา   เหล่ามาลา
20   ภานุวัฒน์   นิลศรี
21   ธนานุวัช   ถาวิเศษ
22   สถานประกอบการ3   ช่างยนต์
23   วิทยา   กองจันทร์
24   นรินทร์   สารภักดี
25   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
26   ภูริพงศ์   อักษรพิมพ์
27   วิทยา 1   ช่างยนต์
28   ณัฐพงษ์ 1   ช่างยนต์
29   คณิน   ทองดี
30   สถานประกอบการ2   ช่างยนต์
31   วัชพล   จำปานา
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
1   ธวัช   สะตะ
2   วีรยุทธ   พลตรี
3   เดชาธร   ชุมมณเทียร
4   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
5   วชิรพันธุ์   ช้างศรี
6   ศิโรวัสย์1   1
7   สัญญา   พะมณี
8   เอกชัย   เสนาดี
9   บุญเกิด   พุทธระสุ
10   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
11   ประหยัด   โยทะการี
12   เจริญ 1   1 บุญใบ
13   ศิโรวัสย์2   2
14   อานุภาพ   รบไพรินทร์
15   พัชรา   วิคารมย์
16   เจริญ   บุญใบ
17   วีรพัฒน์   นามปัญญา
18   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
19   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
20   เวคิน   กิติราช
21   ภูวดล   กลับกลาง
22   วีระมิตร   ไชยชาติ
23   ศิโรวัสย์1   1
24   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
25   กริช   แก้วกระจ่าง
26   ภูมินทร์1   1
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   ศุภมิตร   กิจเธาว์
2   สถานประกอบการ 2   เขียนแบบเครื่องกล
3   รณชัย   ยุ่งพรมมา
4   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
5   วรรณา   พุทธาศรี
6   นรินทร์สิรี   ศรีนามชัย
7   สถานประกอบการ 1   เขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
1   กาญจนา   หนูแม้น
2   ครูฝึกเรือนจำ   ชช.
3   สุรจอม   ลิ้มสุวรรณ
4   วีระยุทธ   อินทรพงษ์มีชัย
5   นิลยา   อัคษร
6   คทาวุธ   อรรคษร
7   สุเทพ   ผกานิรินทร์
8   กำธร   สรรพ์สมบัติ
9   ฐิติรัตน์   ลีซีทวน
10   ณรงค์   นามพรมมา
11   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
12   สถานประกอบการ   เชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   ยุวดี   มีโคดง
2   พีระพงษ์   สาสิมมา
3   ชิษณุชา   ดวงอภินันท์
4   ประชา   สุทธิโชติ
5   อนุศาสน์ 1    2
6   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
7   กฤษิกร   ศรีบุญ
8   วงศกร   จอมทอง
9   กิตติศักดิ์    ทิพบุญชู
10   เพชร 1   สำราญจิตต์
11   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
12   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
13   เพชร   สำราญจิตต์
14   ธนกร 1   1
15   ณัฐวุฒิ   จันมณี
16   ธีรพงษ์   พลแสนจันทร์
17   คงกฤช   ศิรินาค
18   อนุศาสน์   ชะอ้อน
19   ธีรวัฒน์   ปัญญา
20   เสน่ห์   บริบูรณ์
21   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
22   ทัดเทพ   1
23   อนุศาสน์1   1
24   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
25   ธัญพร   ถานะ
26   จิตติศักดิ์   กัสนุกา
27   เอกชัย 1   1
28   เกียรติศักดิ์   วิจิตรรัตน์
29   ธนกร   หารวิชัย
30   ยุทธศาสตร์   น้อยศรี
31   ธเนศร์   บุญตาแสง
32   กฤษิกร 1   1
33   เอกชัย   สิมสา
34   ทักษิณ   โสภาปิยะ
35   พุฒิพงศ์   ไชยราช
36   ยุทธศาสตร์ 1   1
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
2   สาคร   แถวโนนงิ้ว
3   คัทลียา   กันทัง
4   พิเชษฐ์1   จันทรังศรี
5   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
6   ประณต   ปิยมาพรชัย
7   ธาตรี   สุภาระโยธิน
8   เฉลิมเกียรติ   ถีอาสนา
9   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
10   สถานประกอบการ   1
11   เฉลิมเกียรติ1   ถีอาสนา
12   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
13   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
14   วิทธวัธ   สามารถ
15   ภรศุภา   ลิมป์เศวต
16   อัมพล   เจริญนนท์
17   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
18   สถานประกอบการ   2
19   สิทธิพร   ไกรยวงศ์
20   สมชาย   คุณสมบัติ
21   เอกรินทร์   มาวงษา
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
2   อภินันท์   ก้อนมณี
3   อภิวัฒน์   คงลำพันธ์
4   สถานประกอบการ 1   โทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   มนัส   จันนามอม
2   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
3   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   สถานประกอบการ 1   ก่อสร้าง
2   นิรันดร์   คำเรืองศรี
3   ไพบูลย์   เขียวรัมย์
4   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
5   สมเก่ง   มาคำ
6   ชัทชาคร   ผิวแดง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   สรนันท์   ศิริจำปา
2   ปนิดา   มาตนอก
3   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
4   สถานประกอบการ 1   สถาปัตยกรรม
5   ปณิธาน   บุตรแก้ว
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   ภานุมาศ   ไชยสิงห์
2   เรวัชชัย   รอดเจริญ
3   ศิรินภา   ลุนชัยญา
4   จตุพล   หงษ์แก้ว
5   พนิดา   ศิริกรรณ์
6   สถานประกอบการ 2   สำรวจ
7   มานัส   ยอดทอง
แผนกวิชาโยธา
1   รัชฎาภรณ์   เจริญโสภารัตน์
2   สมมาตร   คำภักดี
3   พรศักดิ์   นะคะจัด
4   สุจิตรา   พุสิมมา
5   สถานประกอบการ 2   โยธา
6   มานะ   ศรีสูงเนิน
7   สุพิตรา   ชัยเดช
8   ธนเศรษฐ์   ชมก้อน
9   ฉัตรชัย   พานิช
10   อนุวัติ   พาระพัฒน์
11   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
12   สถานประกอบการ 1   โยธา
13   อ.2   โยธา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   ธีระศักดิ์   1
2   ธีระศักดิ์   คงเอม
3   กิตติโรจน์   1
4   กิตติโรจน์   โชติชื่น
5   สุปาณี   วงศ์พระจันทร์
6   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
7   จรูญ   กองบุญธรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   ธนาวุฒิ   พรมโสภา
2   กิ่งผกา   กองพล
3   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
4   รังษี   เวียงวิเศษ
5   นภาภรณ์   สาผิว
6   ธีระ   ไสโม้
7   ชัชชัย   จันทะสีลา
8   ประจักษ์   เทพศิลา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   ทรงกลด   ลุนคุณ
2   ศุภชัย   แสงบัวท้าว
3   เจษฎากร   เกียนมะเริง
4   รังสรรค์   เสนาสิงห์
5   จิตรา   ลืออุโฆษกุล
6   ธีระนันต์   แก้วบุญเรือง
7   ประเสริฐ   วิสาคาม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ศรารัตน์   วรรณแจ่ม
2   บังอร   พลมิตร
3   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
4   ครูฝึก 1   เทคโนโลยีสารสนเทศ
5   สุนทร   นิศากร
6   สุริยันต์   เงาะเศษ
7   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล
8   มัธยม   อ่อนจันทร์
9   เนตรสกาว   พิกุลทอง
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
1   พีรวัส   รัตนโชติ
2   เพ็ญนภา1   สีแก้วสิ่ว
3   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.