วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2563

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกวิชาช่างยนต์
1   พงศกร   ภูมิพันธ์
2   มุขพิมาน   กลางฮวด
3   สุริยา   เหล่ามาลา
4   สถานประกอบการ2   ช่างยนต์
5   นรินทร์   สารภักดี
6   คณิน   ทองดี
7   กฤษฎา    อบมา
8   คเชนทร์   มิ่งโอโล
9   สถานประกอบการ   ช่างยนต์
10   สถานประกอบการ3   ช่างยนต์
11   สุวัฒน์   จันทร์งาม
12   พันฤทธิ์   แถลงศรี
13   แสงชัย   คงสมบัติ
14   วัชพล   จำปานา
15   สุรเชษฐ์   ชูศรี
16   สถานประกอบการ 4   ช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
1   สาวิตรี   แก้วแสนเมือง
2   พัชรา   วิคารมย์
3   วีระมิตร1   1
4   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
5   อรงกรต   ปีกลม
6   เจริญ   บุญใบ
7   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
8   ศิโรวัสย์1   1
9   วีรยุทธ   พลตรี
10   เดชาธร   ขุมมณเฑียร
11   เวคิน   กิติราช
12   วีรพัฒน์   นามปัญญา
13   วีระมิตร   ไชยชาติ
14   เดชาธร1   1
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   สถานประกอบการ 1   เขียนแบบเครื่องกล
2   รณชัย   ยุ่งพรมมา
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
1   นิลยา   อัคษร
2   กาญจนา   หนูแม้น
3   กาญจนา 1   เทคนิคโลหะ
4   นิลยา 1   เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   ธีรพงษ์   พลแสนจันทร์
2   ณัฐวุฒิ   จันมณี
3   อนุศาสน์   ชะอ้อน
4   ธีรเดช   แก้วทอง
5   เกียรติศักดิ์1   1
6   ณัฐวุฒิ1   1
7   วงศกร   จอมทอง
8   ธัญพร   ถานะ
9   อุทิศ 1   1
10   ประชา   สุทธิโชติ
11   อิทธิกร   เค้าสิม
12   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
13   จิตติศักดิ์   กัสนุกา
14   เพชร 1   สำราญจิตต์
15   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
16   เกียรติศักดิ์   วิจิตรรัตน์
17   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
18   ธีรวัฒน์   ปัญญา
19   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
20   เพชร   สำราญจิตต์
21   ยุวดี   มีโคดง
22   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
23   อนุศาสน์1   1
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
2   ประณต1   ปิยมาพรชัย
3   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
4   ธาตรี   สุภาระโยธิน
5   รณชัย1   มรกตศรีวรรณ
6   ประณต   ปิยมาพรชัย
7   วิทธวัธ   สามารถ
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   อภิวัฒน์   คงลำพันธ์
2   กฤษดาพงษ์   กล้าหาญ
3   อภิวัฒน์..1   คงลำพันธ์
4   สถานประกอบการ 1   โทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   มนัส   จันนามอม
2   สถานประกอบการ 1   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
4   สถานประกอบการ 2   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   สถานประกอบการ 1   ก่อสร้าง
2   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
3   นิรันดร์   คำเรืองศรี
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
2   สถานประกอบการ 1   สถาปัตยกรรม
3   อรรคพล   พาประโยชน์
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   ไพบูลย์   เขียวรัมย์
2   อ.1   ชร.
3   มานัส   ยอดทอง
4   สถานประกอบการ 1   สำรวจ
5   สถานประกอบการ 2   สำรวจ
6   ทวีศักดิ์   อินทะมาตย์
แผนกวิชาโยธา
1   สถานประกอบการ 1   โยธา
2   พรศักดิ์   นะคะจัด
3   ฉัตรชัย   พานิช
4   อนุวัติ   พาระพัฒน์
5   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   อดิศักดิ์   ศรีสิทธิพรหม
2   กิตติโรจน์   โชติชื่น
3   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
4   สำอาง   สิมมาโคตร
5   สถานประกอบการ 2   เทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   นภาภรณ์   สาผิว
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   ประเสริฐ   วิสาคาม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ศรารัตน์   1
2   บังอร   พลมิตร
3   ประวิทย์   1
4   ศรารัตน์   วรรณแจ่ม
5   บังอร   1
6   เนตรสกาว   พิกุลทอง
7   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.