วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
1   กัญญาณี   แนวสุภาพ
2   วรญา   ภาวะศิลป์
3   เรืองศักดิ์   แสวงสุข
4   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
5   นภัสสร   หินเธาว์
6   แทนไท   เกาะลุน
7   สลิลทิพย์   ชำปฏิ
8   กรุณา   ศรีสถาน
9   รุ่งเรือง   อินทนพ
10   อนุธิดา   อาศิรกานต์
11   เกสร์ชุญาณ์   ไชยพิมพ์
12   อุกฤษ   เหมมี
13   ชวนิดา   ประแดงปุย
14   ไฉทยา   นามเชียงใต้
15   จารุริณ   โสหา
16   เจติยา   ค่อมสิงห์
17   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
18   อัศชาติ   อาศิรกานต์
19   วราชิณี   สิทธิวุฒ
20   รัฐวิทย์   มาตย์สาลี
21   สุภิญญา   วรศักดิ์
22   ชโลธร   พิมพ์จักร์
23   วราพร   สิมมา
24   รัตน์ฐิตา   จันทร์อ่อน
25   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
26   อ.1อัตราจ้าง   ภาษาไทย
27   ทองสุข   ลีลาด
28   สุพรรษา   อเนกบุณย์
29   ศิลปชัย   บุญรักษา
30   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
แผนกวิชาช่างยนต์
1   พันฤทธิ์   แถลงศรี
2   ไพวัล   เขียวแป้
3   ธนานุวัช   ถาวิเศษ
4   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
5   นรินทร์   สารภักดี
6   เอกสิทธิ์1   ช่างยนต์
7   ทรงเนตร 1   ต้นสีนนท์
8   วัชพล   จำปานา
9   คณิน   ทองดี
10   นายอรรถวิทย์ 1   โครงการ
11   พิชัย   คำประเทือง
12   พันฤทธิ์1   ช่างยนต์
13   อุทัย   แหลมฉลาด
14   ภูริพงศ์   อักษรพิมพ์
15   วัชพล 1   ช่างยนต์
16   อุทัย 1   ช่างยนต์
17   สุรเชษฐ์   ชูศรี
18   คเชนทร์   มิ่งโอโล
19   คณิน1   ช่างยนต์
20   มุขพิมาน   กลางฮวด
21   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
22   นรินทร์1   ช่างยนต์
23   อุทัย 1   ช่างยนต์
24   สุริยา   เหล่ามาลา
25   อรรถวิทย์   ตรีเหรา
26   ทรงเนตร   ต้นสีนนท์
27   เอกสิทธิ์11   ช่างยนต์
28   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
29   แสงชัย   คงสมบัติ
30   นายคเชนทร์ 1   ช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
1   วีรพัฒน์   นามปัญญา
2   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
3   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
4   พัชรา   วิคารมย์
5   วีระมิตร   ไชยชาติ
6   บุญเกิด   พุทธระสุ
7   เวคิน    กิติราช
8   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
9   เฉลิมพล   นามปัดถา
10   เจริญ   บุญใบ
11   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
12   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
13   อานุภาพ   รบไพรินทร์
14   ประสิทธิ์1   1
15   ศิโรวัสย์1   1
16   เดชาธร   1
17   ศรัญญา    สีละ
18   ภูมินทร์1   1
19   ธวัช   สะตะ
20   สัญญา   พะมณี
21   วีรยุทธ   พลตรี
22   เดชาธร1   1
23   เดชาธร   ชุมมณเทียร
24   วชิรพันธุ์   ช้างศรี
25   ศิโรวัสย์2   2
26   ธวัช1   1
27   เอกชัย   เสนาดี
28   วีรพัฒน์1   1
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   รณชัย   ยุ่งพรมมา
2   ศุภมิตร   กิจเธาว์
3   วรรณา   พุทธาศรี
4   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
5   อ.1   เขียนแบบเครื่องกล
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
1   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
2   ณรงค์ 1   เทคนิคโลหะ
3   คทาวุธ   อรรคษร
4   นิลยา   อัคษร
5   ณรงค์   นามพรมมา
6   กำธร   สรรพ์สมบัติ
7   ณรงค์   โม้ลี
8   กาญจนา   หนูแม้น
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   เกียรติศักดิ์   วิจิตรรัตน์
2   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
3   กิตติศักดิ์    ทิพบุญชู
4   กฤษิกร   ศรีบุญ
5   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
6   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
7   ยุทธศาสตร์   น้อยศรี
8   เอกชัย   สิมสา
9   ธีรพงษ์   พลแสนจันทร์
10   ประชา 1   1
11   คงกฤช   ศิรินาค
12   พีระพงษ์   สาสิมมา
13   ทักษิณ1   1
14   ธัญพร 1   ไฟฟ้า
15   จิตราภรณ์   สารภักดี
16   ประชา   สุทธิโชติ
17   พุฒิพงศ์   ไชยราช
18   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
19   ทักษิณ   1
20   อนุศาสน์   ชะอ้อน
21   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
22   ธนกร   หารวิชัย
23   อนรรฆพนธ์   คลังชำนาญ
24   ชิษณุชา   ดวงอภินันท์
25   เสน่ห์   บริบูรณ์
26   ภาณุพงศ์ 1   1
27   เพชร   สำราญจิตต์
28   ธวัชชัย   วงศ์สายตา
29   ทักษิณ   โสภาปิยะ
30   ธัญพร   ถานะ
31   อุทิศ 1   1
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   คัทลียา   กันทัง
2   สมชาย   คุณสมบัติ
3   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
4   สิทธิพร   ไกรยวงศ์
5   เอกรินทร์   มาวงษา
6   สถานประกอบการ   1
7   ประณต   ปิยมาพรชัย
8   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
9   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
10   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
11   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
12   สาคร   แถวโนนงิ้ว
13   เฉลิมเกียรติ   ถีอาสนา
14   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
15   รณชัย1   มรกตศรีวรรณ
16   พิเชษฐ์1   จันทรังศรี
17   อัมพล   เจริญนนท์
18   ภรศุภา   ลิมป์เศวต
19   สมชาย1   คุณสมบัติ
20   ธาตรี   สุภาระโยธิน
21   วิทธวัธ   สามารถ
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   อภินันท์   ก้อนมณี
2   อภินันท์ 2   ก้อนมณี
3   บัณฑิต 1   จันทร์พุฒ
4   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   วชิรปัญญา 1   ปัญญาว่อง
2   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
3   นเรศวร์ 1   ศุภลักษณศึกษากร
4   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
5   มนัส   จันนามอม
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   อ.2   ชส.
2   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
3   สมเก่ง   มาคำ
4   ไพบูลย์   เขียวรัมย์
5   รณฤทธิ์ 1   ฤทธิมนตรี
6   กำไลทอง   วรแสง
7   นิรันดร์   คำเรืองศรี
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   อ.2อัตรจ้าง   สถาปัตยกรรม
2   อ.1อัตราจ้าง   สถาปัตยกรรม
3   ปนิดา   มาตนอก
4   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
5   บัญญัติ 1   พงษ์พิริยะเดชะ
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   ศิรินภา   ลุนชัยญา
2   พนิดา   ศิริกรรณ์
3   ภานุมาศ   ไชยสิงห์
4   อ.1   สำรวจ
5   ธิดารัตน์   นฤพงษ์
6   มานัส   ยอดทอง
7   อ.2   สำรวจ
แผนกวิชาโยธา
1   สุจิตรา   พุสิมมา
2   อ.2   โยธา
3   เรวัชชัย   รอตเจริญ
4   บุญฑริกา    แสนหนองชาติ
5   สุพิตรา   ชัยเดช
6   อ.1   โยธา
7   สถานประกอบการ 1   โยธา
8   สมมาตร   คำภักดี
9   พรศักดิ์   นะคะจัด
10   ฉัตรชัย   พานิช
11   อ.3   โยธา
12   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
13   อนุวัติ   พาระพัฒน์
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   อัจฉราพร   พลประถม
2   ธีระศักดิ์   คงเอม
3   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
4   กิตติโรจน์   1
5   สุปาณี   วงศ์พระจันทร์
6   จรูญ   กองบุญธรรม
7   กิตติโรจน์   โชติชื่น
8   ธีระศักดิ์   1
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   กิ่งผกา   กองพล
2   นภาภรณ์   สาผิว
3   ชัชชัย   จันทะสีลา
4   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
5   ธีระ   ไสโม้
6   รังษี   เวียงวิเศษ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   ทรงกลด   ลุนคุณ
2   ศุภชัย   แสงบัวท้าว
3   ประเสริฐ   วิสาคาม
4   เจษฎากร   เกียนมะเริง
5   รังสรรค์   เสนาสิงห์
6   อ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)   เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   บังอร   1
2   ศรารัตน์   วรรณแจ่ม
3   เนตรสกาว   พิกุลทอง
4   ศรารัตน์   1
5   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
6   เปรมิกา   พุทธา
7   มัธยม   อ่อนจันทร์
8   บังอร   พลมิตร
9   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
1   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว
2   พีรวัส1   รัตนโชติ
3   พีรวัส   รัตนโชติ
แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
1   ภานุวัฒน์   นิลศรี
2   มานิตย์   จันมี

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.