[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
1   ไฉทยา   นามเชียงใต้
2   คำประเคียน   โพธิ์เพชรเล็บ
3   วราพร   สิมมา
4   กรุณา   ศรีสถาน
5   ญาดา   สัยงาม
6   ทองสุข   ลีลาด
7   สุภิญญา   วรศักดิ์
8   วิมลศิลป์   หลงโสกเชือก
9   รัตนาภา   มหรรณพกร
10   ไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
11   สุพิชชา   ศรีบุญจันทร์
12   ณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
13   จันทพร   กงอินทร์
14   อัศชาติ   อาศิรกานต์
15   วรญา   ภาวะศิลป์
16   สลิลทิพย์   ชำปฏิ
17   วราชิณี   สิทธิวุฒ
18   สุภรา   มนูศิลป์
19   เรืองศักดิ์   เรืองไชย
20   นิภาพร   แกลา
21   รุ่งเรือง   อินทนพ
22   ศิลปชัย   บุญรักษา
23   ชวนิดา   ประแดงปุย
24   แทนไท   เกาะลุน
25   นิรัชรินทร์   สีหานู
26   นภัสสร   หินเธาว์
27   สุพรรษา   อเนกบุณย์
28   อรวรรณ   เจือจารย์
29   อุกฤษ   เหมมี
แผนกวิชาช่างยนต์
1   อุทัย   แหลมฉลาด
2   หิรัญ   สาราษฎร์
3   คเชนทร์   มิ่งโอโล
4   ประศาสตร์   ผลสว่าง
5   เอกสิทธิ์   ด้วงนิล
6   ปรัชญานันท์   เย็นอ่วม
7   สถานประกอบการ2   ช่างยนต์
8   สุริยา   เหล่ามาลา
9   ณัฐพงษ์   เพียยุระ
10   แสงชัย   คงสมบัติ
11   ภานุวัฒน์   นิลศรี
12   นรินทร์   สารภักดี
13   วัชพล   จำปานา
14   สถานประกอบการ   ช่างยนต์
15   วิทยา   กองจันทร์
16   กฤษฎา    อบมา
17   ธนานุวัช   ถาวิเศษ
18   สถานประกอบการ3   ช่างยนต์
19   ประมวล   เสติ
20   พันฤทธิ์   แถลงศรี
21   สุรเชษฐ์   ประทุมโคตร
22   สุวัฒน์   จันทร์งาม
23   สถานประกอบการ 4   ช่างยนต์
24   สุรเชษฐ์   ชูศรี
25   คณิน   ทองดี
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   ธีรศักดิ์   เลิศศึกษากุล
2   ภูมินทร์   ไชยวรรณ
3   ปริทัศน์   จันฤๅไชย
4   ธีระศักดิ์   คงเอม
5   กริช   แก้วกระจ่าง
6   เมธาวุฒิ   มังคละ
7   ศิโรวัสย์1   1
8   ศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว
9   คงเดช1   1
10   ประสิทธิ์   สุพรรณ์
11   ภูวดล   กลับกลาง
12   ปริทัศน์   1
13   พัชรา   วิคารมย์
14   ศุภชัย   ตันติพัฒนานนท์
15   สาวิตรี   แก้วแสนเมือง
16   ประหยัด   โยทะการี
17   พงษ์พิชญ์   จันทร์โชติ
18   คงเดช   สุขสมบูรณ์
19   ธีระชัย   เลิศนาวีพร
20   เมธาวุธ1   1
21   เวคิน   กิติราช
22   เดชาธร   ขุมมณเฑียร
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
1   บรรลือศักดิ์   ถีราวุฒิ
2   สถานประกอบการ 1   เขียนแบบเครื่องกล
3   สิทธิชัย   เทียมประชา
4   วรรณา   พุทธาศรี
5   รณชัย   ยุ่งพรมมา
6   สถานประกอบการ 2   เขียนแบบเครื่องกล
7   นรินทร์สิรี   ศรีนามชัย
8   ศุภมิตร   กิจเธาว์
9   ธนกฤต   สิ้นภัย
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   ศุมิตร   นามโสม
2   สถานประกอบการ 2   เทคนิคการผลิต
3   เจริญ   บุญใบ
4   วีระมิตร   ไชยชาติ
5   วีรพัฒน์   นามปัญญา
6   วีระมิตร1   สอผ.
7   อรงกรต   ปีกลม
8   สถานประกอบการ 1   เทคนิคการผลิต
9   วีรยุทธ   พลตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1   เทพหัสดิน   นิลนามะ
2   สถานประกอบการ   เชื่อมโลหะ
3   วีระยุทธ   อินทรพงษ์มีชัย
4   ฐิติรัตน์   ลีซีทวน
5   ครูฝึกเรือนจำ   ชช.
6   ณรงค์   ปานสวัสดิ์
7   ภูมิพัฒน์   เรืองชา
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
1   นิลยา1   เทคนิคโลหะ
2   นิลยา   อัคษร
3   สุรจอม   ลิ้มสุวรรณ
4   สถานประกอบการ 1   เทคนิคโลหะ
5   กาญจนา   หนูแม้น
6   สุเทพ 1   เทคนิคโลหะ
7   ณรงค์   นามพรมมา
8   ณรงค์ 1   เทคนิคโลหะ
9   สุเทพ   ผกานิรินทร์
10   กาญจนา1   เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1   อนุศาสน์   ชะอ้อน
2   เสน่ห์   บริบูรณ์
3   ณัฐธิดา   อุลหัสสา
4   ธีรวัฒน์   ปัญญา
5   ธัญพร   ถานะ
6   ทัดเทพ   ชีวะโอสถ
7   อิทธิกร   เค้าสิม
8   คงกฤช   ศิรินาค
9   พุฒิพงศ์   ไชยราช
10   ธเนศร์   บุญตาแสง
11   ทักษิณ   โสภาปิยะ
12   อุทิศ   วงษ์พัฒน์
13   จิตติศักดิ์   กัสนุกา
14   อรรถพงษ์   ภูบุญอบ
15   พรทิพย์   อินทร์แพง
16   ประชา   สุทธิโชติ
17   ธีรพงษ์   พลแสนจันทร์
18   วงศกร   จอมทอง
19   เพชร   สำราญจิตต์
20   พีระพงษ์   สาสิมมา
21   ธีรเดช   แก้วทอง
22   ยุทธพงษ์   โยธาภักดี
23   ภาณุพงศ์   หล้าสวย
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1   วีระพล   พงษ์บริบูรณ์
2   สถานประกอบการ   3
3   เสาวคนธ์   รักเพื่อน
4   รณชัย   มรกตศรีวรรณ
5   สายยน   อ้อนสูงเนิน
6   สุจิตภัณฑ์   คำศรีลา
7   สถานประกอบการ   1
8   เพ็ญนภา   สีแก้วสิ่ว
9   พิชญ์พล   จิตพิมลมาศ
10   ภรศุภา   ลิมป์เศวต
11   วิทธวัธ   สามารถ
12   สมชาย   คุณสมบัติ
13   สถานประกอบการ   2
14   คัทลียา   กันทัง
15   ธาตรี   สุภาระโยธิน
16   รณชัย1   มรกตศรีวรรณ
17   ดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์
18   ประณต   ปิยมาพรชัย
19   กล้าณรงค์   คำบึงกลาง
20   สุวิจักขณ์   ประจันตะเสน
21   พิเชษฐ์   จันทรังศรี
22   สาคร   แถวโนนงิ้ว
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   อภินันท์   ก้อนมณี
2   กฤษดาพงษ์   ผิวขม
3   วิศิษฎ์   ชฎาศิลป์
4   อภิวัฒน์   คงลำพันธ์
5   สถานประกอบการ 1   โทรคมนาคม
6   ศุภชัย   หอมดี
7   บัณฑิต   จันทร์พุฒ
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   นเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร
2   มนัส   จันนามอม
3   วชิรปัญญา   ปัญญาว่อง
แผนกวิชาก่อสร้าง
1   ศิรินภา   ลุนชัยญา
2   รณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี
3   สมเก่ง   มาคำ
4   นิรันดร์   คำเรืองศรี
5   ชัชชาคร   ผิวแดง
6   ธาริส   ก้อนโฮม
7   สถานประกอบการ 1   ก่อสร้าง
8   จุระพล   เฟื่องไธสงค์
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
1   บัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ
2   สรนันท์   ศิริจำปา
3   อรรคพล   พาประโยชน์
4   สถานประกอบการ 1   สถาปัตยกรรม
5   นิติพัฒน์   ภูผาใจ
6   ปณิธาน   บุตรแก้ว
แผนกวิชาช่างสำรวจ
1   ทวีศักดิ์   อินทะมาตย์
2   ชัยวัฒน์   บุญยัง
3   มานัส   ยอดทอง
4   วิศรุต   เฟื่องไธสงค์
5   สถานประกอบการ 1   สำรวจ
6   จตุพล   หงษ์แก้ว
7   กิตติพงศ์   เกียล่น
8   สมชาย   สกุลเทวัญพิทักษ์
9   ไพบูลย์   เขียวรัมย์
แผนกวิชาโยธา
1   รัชฎาภรณ์   เจริญโสภารัตน์
2   อนุวัติ   พาระพัฒน์
3   สมมาตร   คำภักดี
4   สถานประกอบการ 3   โยธา
5   อ.1   โยธา
6   ฉัตรชัย   พานิช
7   สุพิตรา   ชัยเดช
8   ธนเศรษฐ์   ชมก้อน
9   สุจิตรา   พุสิมมา
10   มานะ   ศรีสูงเนิน
11   จิรวัฒน์   ภูลายยาว
12   สถานประกอบการ 2   โยธา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1   สำอาง   สิมมาโคตร
2   กิตติโรจน์   โชติชื่น
3   สถานประกอบการ 1   เทคนิคอุตสาหกรรม
4   จรูญ   กองบุญธรรม
5   อดิศักดิ์   ศรีสิทธิพรหม
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1   ปรมินทร์   สีจันทร์ฮด
2   ธนาวุฒิ   พรมโสภา
3   นภาภรณ์   สาผิว
4   นัฎยา   ลิ้มไพบูลย์
5   ประจักษ์   เทพศิลา
6   อภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
7   สุรชัย   บุญจวง
8   ชัชชัย   จันทะสีลา
9   ทัศนีย์   ศิริสม
10   รังษี   เวียงวิเศษ
11   ธีระ   ไสโม้
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1   รังสรรค์   เสนาสิงห์
2   ประเสริฐ   วิสาคาม
3   ทรงกลด   ลุนคุณ
4   จิตรา   ลืออุโฆษกุล
5   ธีระนันต์   แก้วบุญเรือง
6   เจษฎากร   เกียนมะเริง
7   ฐนนท์   ฐิศาเวช
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   สุริยันต์   เงาะเศษ
2   ประวิทย์   ลิ้มตระกูล
3   สุนทร   นิศากร
4   มัธยม   อ่อนจันทร์
5   บังอร   พลมิตร
6   เนตรสกาว   พิกุลทอง
7   จำรูญ   กาพย์ไกรแก้ว
8   ครูฝึก 1   เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
1   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
2   สิทธิชัย   เที่ยงตรง
3   ศาสตรา    กำสมุทร
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
1   ชก   2
2   สุขสันต์   พรมรักษา
3   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
1   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
2   วัชรียา   ศรีภูมิกุล
3   สายัณห์   ภูบุญอบ
4   บุญสืบ   ทองกำพร้า
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
1   สถานประกอบการ   สถานประกอบการ
2   มนัสนันท์   พงษ์สระพัง
สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   นุจรินทร์   สืบสุนทร
2   วชิรญาณ์   ห่อคนดี
เทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
1   จีระศักดิ์   คำปิคา