วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]


12035
12108
12109
12301
12305
12406
12407
12408
131
132
13202
133
134
135
141
142
143
144
145
211
221
222
223
224
225
231
232
233
234
235
241
242
243
244
245
311
312
315
321
324
325
331
332
333
334
341
342
4301-1
4302-1
4302-2
4401-1
4401-2
4402-1
4402-2
4403
4403-1
4403-2
441
442
443
611(ชช)
611(ชช.)
612(ชช.)
622(ชช.)
623(ชช.)
6301
6302
6303
811
8110
813
814
815
817
818
819
821
8210
8211
8212
8213
822
823
824
825
826
828
829
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8308
8309
8310
8311
8401
8402
8403
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8502
8503
8504
8505
8506
8508
8509
8510
8511
8512
8515
8607
8608
8609
8611
8612
8615
911
912
913
914
9210
9211
922
923
924
925
926
928
929
931
932
933
934
935
936
937
938
939
942
944
945
946
947
รร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา
โรงงาน สอก.
โรงงาน สอก.1
โรงงาน สอก.2
โรงงาน สอก.3
โรงงานเครื่องจักรกลงานไม้
โรงงานไม้ก่อสร้าง
โรงงานปูนก่อสร้าง
เรือนจำ
เรือนจำ1
มาตรวิทยา1
มาตรวิทยา2
โลหะวิทยา
โลหะวิทยา2
เขียนแบบ 1
เขียนแบบคอมพิวเตอร์
เขียนแบบคอมพิวเตอร์1
เขียนแบบคอมพิวเตอร์2
รง.เรือนจำ1
รง.เรือนจำ2
รง.เรือนจำ3
รง.โลหะแผ่น1
รง.โลหะแผ่น2
รง.เชื่อมแก๊ส
รง.เชื่อมอัตโนมัติ
รง.เชื่อมTig
รง.เชื่อมไฟฟ้า1
รง.เชื่อมไฟฟ้า3
รง.สอผ.01
รง.สอผ.02
รง.สอผ.03
รง.สอผ.04
รง.สอผ.05
รง.สอผ.06
รง.ชอ.
รง.ชก.01
รง.ชก.02
รง.ชก.03
รง.ชก.04
รง.ชก.05
รง.ชก.06
รง.ชก.07
รง.ชก.08
รง.ชบ.
รง.บริการงานเชื่อมไฟฟ้า
CAD/CAM1
CAD/CAM2
CAD1
CAD2
CAD3
CAD4
CNC1
ห้องเรียน สอก.1
ห้องเรียน สอก.2
ห้องเรียน สอก.3
ห้องเรียน สอก.4
ห้องเรียน ป.ตรี
ห้องเรียน1
ห้องคอมพิวเตอร์
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
สถานประกอบการ
สนาม
สนามหลังวิทยาลัยฯ
สนามด้านหลังวิทยาลัย
อัตโนมัติ 1
อัตโนมัติ 2
SCR-1
SCR-2
ลานกิจกรรม
ลานกิจกรรม สอก.
ลานกิจกรรมแผนกวิชาช่างสำร
ลานกิจกรรมก่อสร้าง
กิจกรรมลูกเสือ
คอมพิวเตอร์ก่อสร้าง
ช็อปติดตั้ง1
ท.1
ท.2
ท.3
ป.เครื่องกล
พท.1
พท.2
พท.3
พท.4

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.