วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application

[ ตารางเรียน][ ตารางสอน][ ตารางการใช้ห้อง]

ปวช.1
ชย.1/1
ชย.1/2
ชย.1/3
ชย.1/4
ชย.1/5
ชย.1/6
ชย.1/7
ชย.1/9
ชย.1/10
ชย.1/13
ชย.1/14
ชก.1/1
ชก.1/2
ชก.1/3
ชก.1/4
ชก.1/5
ชช.1/3
ชช.1/7
ชช.1/8
ชช.1/9
ชช.1/10
ชฟ.1/1
ชฟ.1/2
ชฟ.1/3
ชฟ.1/4
ชฟ.1/5
ชฟ.1/6
ชฟ.1/7
ชฟ.1/13
ชฟ.1/14
ชฟ.1/15
ชฟ.1/16
ชฟ.1/17
ชฟ.1/18
ชอ.1/1
ชอ.1/2
ชอ.1/3
ชอ.1/5
ชอ.1/11
ชอ.1/12
ชอ.1/13
ชส.1/1
ชถ.1/1
ชบ.1/1
ชธ.1/1
ชธ.1/2
ชธ.1/3
ชทท.1/1
ชทท.1/2
ปวช.2
ชย.2/1
ชย.2/2
ชย.2/3
ชย.2/4
ชย.2/5
ชย.2/7
ชย.2/9
ชก.2/1
ชก.2/2
ชก.2/3
ชก.2/5
ชก.2/7
ชช.2/3
ชฟ.2/1
ชฟ.2/2
ชฟ.2/3
ชฟ.2/4
ชฟ.2/5
ชอ.2/1
ชอ.2/2
ชอ.2/3
ชอ.2/5
ชส.2/1
ชถ.2/1
ชธ.2/1
ชธ.2/2
ชธ.2/3
ชทท.2/1
ชทท.2/2
ปวช.3
ชย.3/1
ชย.3/2
ชย.3/3
ชย.3/4
ชย.3/5
ชย.3/7
ชย.3/9
ชก.3/1
ชก.3/2
ชก.3/3
ชก.3/5
ชก.3/6
ชก.3/7
ชช.3/3
ชฟ.3/1
ชฟ.3/2
ชฟ.3/3
ชฟ.3/5
ชฟ.3/6
ชฟ.3/7
ชอ.3/1
ชอ.3/2
ชอ.3/3
ชอ.3/5
ชอ.3/6
ชส.3/1
ชถ.3/1
ชธ.3/1
ชธ.3/3
ชทท.3/1
ชทท.3/2
ปวส.1
สอย.1/1
สอย.1/2
สอย.1/5
สอย.1/6
สอย.1/7
สอย.1/8
สอย.1/9
สอย.1/10
สอผ.1/1
สอผ.1/2
สอผ.1/5
สอผ.1/6
สอผ.1/7
สอผ.1/8
สอผ.1/9
สอฟ.1/1
สอฟ.1/2
สอฟ.1/3
สอฟ.1/4
สอฟ.1/5
สอฟ.1/6
สอฟ.1/7
สอฟ.1/8
สอฟ.1/9
สอฟ.1/10
สอฟ.1/11
สออ.1/1
สออ.1/3
สออ.1/4
สอส.1/1
สอส.1/3
สอธ.1/1
สอธ.1/2
สอธ.1/3
สอธ.1/4
สอธ.1/5
สอถ.1/1
สอถ.1/3
สอร.1/3
สอข.1/1
สอข.1/3
สอก.1/1
สอก.1/2
สอก.1/3
สอก.1/4
สอก.1/5
สอท.1/1
สอท.1/3
สอค.1/1
สอค.1/2
สยฟ.1/11
สทท.1/1
สทท.1/2
ปวส.2
สอย.2/1
สอย.2/2
สอย.2/3
สอย.2/4
สอย.2/5
สอย.2/6
สอย.2/7
สอย.2/8
สอย.2/9
สอย.2/10
สอย.2/11
สอผ.2/1
สอผ.2/2
สอผ.2/5
สอผ.2/6
สอผ.2/7
สอผ.2/8
สอผ.2/9
สอฟ.2/1
สอฟ.2/2
สอฟ.2/3
สอฟ.2/4
สอฟ.2/5
สอฟ.2/6
สอฟ.2/7
สอฟ.2/8
สอฟ.2/9
สอฟ.2/10
สอฟ.2/11
สออ.2/1
สออ.2/3
สอส.2/1
สอส.2/3
สอธ.2/1
สอธ.2/3
สอธ.2/4
สอธ.2/5
สอถ.2/1
สอถ.2/3
สอข.2/1
สอข.2/3
สอก.2/1
สอก.2/2
สอก.2/3
สอก.2/4
สอก.2/5
สอท.2/1
สอท.2/3
สอค.2/1
สอค.2/2
สทท.2/1
สทท.2/2
สทท.2/3

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.