วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
แผนกวิชาช่างยนต์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.1/5นายแสงชัยคงสมบัติ6347
23010-18001ฝึกงานสอย.2/7นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
33010-18001ฝึกงานสอย.2/8นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
43010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.1/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
52010-18001ฝึกงานชย.3/11นายอุทัยแหลมฉลาด5499
63010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.1/8นายกฤษฎา อบมา6554
73010-18001ฝึกงานสอย.2/5นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
83010-18001ฝึกงานสอย.2/6นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
92010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/13นายนรินทร์สารภักดี6032
102010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.2/13นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
113010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.1/6นายพิชัยคำประเทือง6675
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอผ.1/6นายเวคินกิติราช6120
23011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอผ.1/5นายเวคินกิติราช6120
33010-22401เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์สอผ.1/9นายเอกชัยเสนาดี6640
43010-22401เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์สอผ.1/10นายเอกชัยเสนาดี6640
52010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/11นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
63010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/3นายภูวดลกลับกลาง6031
73010-28001ฝึกงานสอผ.2/3นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
83010-28001ฝึกงานสอผ.2/4นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
93010-28001ฝึกงานสอผ.2/3นายเดชาธร16416
103010-28001ฝึกงานสอผ.2/4นายเดชาธร16416
113011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอผ.1/3นายวีรยุทธพลตรี5538
123011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอผ.1/4นายวีรยุทธพลตรี5538
133010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
143010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/4นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
153010-28001ฝึกงานสอผ.2/9นายสัญญาพะมณี6645
163010-28001ฝึกงานสอผ.2/9นายสัญญา16736
173010-28001ฝึกงานสอผ.2/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
183010-28001ฝึกงานสอผ.2/5นายศิโรวัสย์116676
192010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.2/11นายธวัชสะตะ6639
203010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/6นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
213010-22402กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สอผ.1/10นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
223010-22402กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-08001ฝึกงานสอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
23011-08001ฝึกงานสอข.2/3นายสถานประกอบการ 1เขียนแบบเครื่องกล6087
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-32204โครงสร้างชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย5831
23010-32304การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะสอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
32010-32110ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
43010-32305เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อมสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
53010-28001ฝึกงานสอห.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
63010-28001ฝึกงานสอห.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
73010-28001ฝึกงานสอห.1/1นางสาวนิลยา 1เทคนิคโลหะ6687
83010-28001ฝึกงานสอห.1/3นางสาวนิลยา 1เทคนิคโลหะ6687
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-58001ฝึกงานชอ.3/9นายวิทธวัธสามารถ6015
23010-58001ฝึกงานสออ.2/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
32010-58001ฝึกงานชอ.3/9นายสถานประกอบการ16476
43010-58001ฝึกงานสออ.2/3นายสถานประกอบการ26575
53010-52005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สออ.1/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
63010-52105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลสออ.1/3นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-18001ฝึกงานสอก.1/1นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
23011-18001ฝึกงานสอก.1/3นายสถานประกอบการ 2เทคนิคอุตสาหกรรม6099
33011-18001ฝึกงานสอก.1/4นายสถานประกอบการ 2เทคนิคอุตสาหกรรม6099
43011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.2/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
53011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.2/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
63011-18001ฝึกงานสอก.1/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
73011-18001ฝึกงานสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
83011-18001ฝึกงานสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
93011-12008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
103011-12008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
113011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
123011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6704
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12090-18001ฝึกงานชทท.3/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
23090-18001ฝึกงานสทท.1/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
33090-18001ฝึกงานสทท.1/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
42090-18001ฝึกงานชทท.3/3นายครูฝึก 1เทคโนโลยีสารสนเทศ6102
53090-18001ฝึกงานสทท.1/1นายครูฝึก 2เทคโนโลยีสารสนเทศ6470
63090-18001ฝึกงานสทท.1/2นายครูฝึก 2เทคโนโลยีสารสนเทศ6470
72090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.