วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
22000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
32000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
42000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
52000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
62000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
72000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
82000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
92000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/9นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
10Home-roomHomeRoomสอย.1/6นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
112000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
122000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
132000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
142000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/5นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
152000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
162000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
172000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/4นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
182000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชส.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
192000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/9นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
202000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/4นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
212000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
222000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
232000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/4นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
242000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
252000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
262000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
272000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชร.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
282000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
292000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
302000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
312000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชช.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
322000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
332000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
342000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
352000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
362000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
372000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
382000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
392000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
402000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
412000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
422000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/10นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
432000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/3นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
442000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชถ.3/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
452000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/3นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
462000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชร.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
472000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/7นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
482000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/3นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
492000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/3นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
502000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
512000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
522000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
532000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
542000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชท.3/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
552000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
562000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/7นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
572000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชบ.3/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
582000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชส.3/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
592000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
602000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
612000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/6นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
622000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
632000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
642000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/8นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
652000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/3นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
662000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชถ.3/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
672000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
682000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
692000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/5นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
702000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
712000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
722000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/7นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
73Home-roomHomeRoomสอย.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
743000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
753000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอค.1/2นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
763000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
773000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/8นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
783000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/10นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
793000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/4นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
803000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/4นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
813000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/2นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
823000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
833000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/10นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
843000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
853000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอข.1/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
863000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.1/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
873000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/11นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
883000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอข.2/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
893000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
903000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
913000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
923000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอค.1/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
933000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
943000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/7นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
953000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/9นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
963000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
973000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
983000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
993000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1003000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/9นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1013000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1023000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1033000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอข.1/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1043000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.1/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1053000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอม.2/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1062000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชทท.1/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1072000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/6นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1083000-01404แคลคูลัส 1สอม.1/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1093000-01404แคลคูลัส 1สอธ.1/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1102000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชทท.1/2นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1112000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/5นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1123000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/11นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1133000-01404แคลคูลัส 1สอม.1/3นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1143000-01404แคลคูลัส 1สอถ.2/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1153000-01404แคลคูลัส 1สอถ.2/3นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1162000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1172000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1182000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1192000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1202000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1212000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1222000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/7นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1232000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1242000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1252000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1262000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/6นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1272000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1282000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชช.2/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1292000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชช.2/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1302000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชถ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1312000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชส.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1322000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/10นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1332000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1342000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1352000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1362000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1372000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/7นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1382000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1392000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1402000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชช.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1412000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชช.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1422000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชร.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1432000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชส.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1442000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/9นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1452000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/5นายแทนไทเกาะลุน6234
1463000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอย.1/9นายแทนไทเกาะลุน6234
1472000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชทท.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1483000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1492000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/4นายแทนไทเกาะลุน6234
1503000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1513000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/4นายแทนไทเกาะลุน6234
1523000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/4นายแทนไทเกาะลุน6234
1532000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/4นายแทนไทเกาะลุน6234
1542000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชส.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1552000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/6นายแทนไทเกาะลุน6234
1562000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/7นายแทนไทเกาะลุน6234
1573000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอย.1/10นายแทนไทเกาะลุน6234
1582000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชทท.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1592000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1603000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/5นายแทนไทเกาะลุน6234
1613000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/6นายแทนไทเกาะลุน6234
1622000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1633000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1643000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1653000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1662000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1672000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1682000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชร.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1693000-01214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศสทท.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1703000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอข.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1713000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/6นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1723000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/7นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1733000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1742000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1753000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอค.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1763000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอท.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
177Home-roomHomeRoomสอก.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1783000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอข.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1793000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1803000-01214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศสทท.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1813000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/8นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1823000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/9นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1833000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/10นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1843000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.2/4นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1852000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/6นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1862000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชช.3/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1873000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอค.2/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1883000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.1/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1893000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอท.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1903000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/5นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1913000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/6นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1923000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/3นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1933000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/4นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1943000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/9นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1952000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชธ.3/1นางวราพรสิมมา5628
1963000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/5นางวราพรสิมมา5628
1973000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/11นางวราพรสิมมา5628
1982000-01218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางวราพรสิมมา5628
1993000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอส.1/3นางวราพรสิมมา5628
2002000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/9นางวราพรสิมมา5628
2012000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชถ.2/1นางวราพรสิมมา5628
2022000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/11นางวราพรสิมมา5628
2032000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชร.3/1นางวราพรสิมมา5628
2043000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอถ.1/3นางวราพรสิมมา5628
2053000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/5นางวราพรสิมมา5628
2062000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชช.3/1นางวราพรสิมมา5628
2072000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชธ.3/2นางวราพรสิมมา5628
2083000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/6นางวราพรสิมมา5628
2092000-01218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/1นางวราพรสิมมา5628
2102000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/2นางวราพรสิมมา5628
2113000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอส.1/1นางวราพรสิมมา5628
2122000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/5นางวราพรสิมมา5628
2132000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/7นางวราพรสิมมา5628
2142000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/3นางวราพรสิมมา5628
2152000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชส.2/1นางวราพรสิมมา5628
2162000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชร.2/1นางวราพรสิมมา5628
2172000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชช.3/1นางวราพรสิมมา5628
2183000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/9นางวราพรสิมมา5628
2193000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอท.1/3นางวราพรสิมมา5628
2203000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอท.1/1นางวราพรสิมมา5628
2213000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอถ.1/1นางวราพรสิมมา5628
2223000-01601การพัฒนาสุขภาพสทท.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2233000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2243000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2253000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/8นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2263000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/10นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2273000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/6นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2283000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2293000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2303000-01601การพัฒนาสุขภาพสอถ.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2313000-01601การพัฒนาสุขภาพสอร.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2323000-01601การพัฒนาสุขภาพสทท.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2333000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2343000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2353000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/7นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2363000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/9นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2373000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/5นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2383000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/11นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2393000-01601การพัฒนาสุขภาพสอถ.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2403000-01601การพัฒนาสุขภาพสอร.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
2413000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2423000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2433000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสออ.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2442000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/6นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2453000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/10นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2463000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/11นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2472000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2483000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.1/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2492000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
250Home-roomHomeRoomชก.3/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2513000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2523000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2532000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2543000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/9นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2553000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอม.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2562000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2573000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอข.1/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2582000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/7นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2593000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอข.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2603000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอส.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2613000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2623000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2633000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/4นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2642000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/8นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2652000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2663000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2673000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.2/4นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2683000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/5นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2693000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอร.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
270Home-roomHomeRoomชย.1/10นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2713000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอส.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2723000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2733000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/6นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2742000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/7นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2752000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2763000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.2/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2773000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2783000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/4นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2793000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอร.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2803000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/8นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2813000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2823000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/6นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2833000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2843000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2853000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2863000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/7นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2873000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2883000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/5นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2893000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
290Home-roomHomeRoomสอย.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2912000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชทท.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2922000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชทท.1/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2932000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2942000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2952000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2962000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2972000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2982000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2992000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3002000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3012000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3022000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3032000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3042000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชท.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3052000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชส.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3062000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชร.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3072000-11004กฎหมายแรงงานชถ.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3082000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชช.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3092000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3102000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3112000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3122000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3132000-11004กฎหมายแรงงานชช.3/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3142000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3152000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3162000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชธ.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3172000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชธ.3/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3182000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชถ.3/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3192000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3202000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3212000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชช.2/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
322Home-roomHomeRoomสอย.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
3232000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3242000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3252000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3262000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3272000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/9นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3282000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3292000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3302000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3312000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3322000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
333Home-roomHomeRoomสอถ.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3342000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3352000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3362000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3372000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3382000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3392000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/10นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3402000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
3413000-01404แคลคูลัส 1สทท.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3423000-01404แคลคูลัส 1สอค.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3433000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
344Home-roomHomeRoomชก.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3453000-01404แคลคูลัส 1สทท.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3463000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3473000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/4นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3483000-01404แคลคูลัส 1สอค.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3493000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3503000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอห.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3513000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสออ.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3523000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.2/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3533000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3543000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/10นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3553000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสออ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3563000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3573000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3583000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3593000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/9นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3603000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอท.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3613000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอห.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3623000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอส.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3633000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.2/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3643000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/9นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3653000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3663000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3673000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3683000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอข.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3693000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอม.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3703000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอส.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3713000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3723000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอท.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3733000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอร.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3742000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3752000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3762000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3772000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/9นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3782000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3793000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3803000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอถ.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3813000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอข.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3823000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอข.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3832000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3842000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
385Home-roomHomeRoomชธ.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3862000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชทท.1/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3872000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชทท.1/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3883000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3892000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3902000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3912000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3923000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3933000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3942000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/10นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3952000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3962000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3972000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3983000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/8นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3993000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอถ.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4002000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชถ.1/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4012000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชท.3/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
4023000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสทท.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4033000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอค.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4043000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/5นายอุกฤษเหมมี6394
4053000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.2/5นายอุกฤษเหมมี6394
4063000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
4073000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
4083000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
4093000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4103000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
4113000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4123000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
4133000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสทท.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4143000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอค.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4153000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/6นายอุกฤษเหมมี6394
4163000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.2/6นายอุกฤษเหมมี6394
4173000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4183000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
4193000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/8นายอุกฤษเหมมี6394
4203000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4212000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4222000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4232000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4242000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4252000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4262000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4272000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4282000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4292000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4302000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4312000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4322000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4332000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4342000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4352000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4362000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4372000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4382000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4392000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4402000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4412000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4422000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4432000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4442000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
445Home-roomHomeRoomสอผ.2/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4462000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4472000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4482000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/6นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4492000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4502000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/7นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4512000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4522000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชร.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4532000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4542000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4552000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4562000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4572000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4582000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชช.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4592000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชส.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4602000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชถ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4613000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4623000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/2นางกรุณาศรีสถาน5633
4633000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/7นางกรุณาศรีสถาน5633
4643000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4653000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4663000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/4นางกรุณาศรีสถาน5633
4673000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอค.1/2นางกรุณาศรีสถาน5633
4683000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/6นางกรุณาศรีสถาน5633
4693000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/7นางกรุณาศรีสถาน5633
4703000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/2นางกรุณาศรีสถาน5633
4713000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4723000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
4733000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/10นางกรุณาศรีสถาน5633
4743000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.1/11นางกรุณาศรีสถาน5633
4753000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอห.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4763000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอห.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4773000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
4783000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/4นางกรุณาศรีสถาน5633
4793000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/4นางกรุณาศรีสถาน5633
4803000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4813000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอค.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4823000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอผ.2/5นางกรุณาศรีสถาน5633
4833000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
4843000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอผ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4853000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสออ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4863000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/7นางกรุณาศรีสถาน5633
4873000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/9นางกรุณาศรีสถาน5633
4883000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/9นางกรุณาศรีสถาน5633
4893000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสออ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
490Home-roomHomeRoomสอย.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
4912000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4922000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชทท.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4933000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4943000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/4นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4953000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4963000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4973000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/9นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4983000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/10นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4993000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอท.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5003000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอส.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5013000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสออ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5022000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/4นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5032000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชทท.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5043000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/4นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5053000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5063000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/9นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5072000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/5นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5083000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอท.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5093000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.2/7นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5103000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอส.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5113000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสออ.2/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
512Home-roomHomeRoomสอผ.2/4นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5133000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/7นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5143000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5152000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5163000-01502ศาสตร์พระราชาสอร.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5173000-01502ศาสตร์พระราชาสอร.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5183000-01502ศาสตร์พระราชาสอข.2/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5193000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/5นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5203000-01502ศาสตร์พระราชาสออ.2/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5213000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.1/11นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5223000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/8นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5233000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/5นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5243000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/6นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5252000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชทท.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5262000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชทท.1/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5273000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/9นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5282000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5293000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.1/5นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5303000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/9นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
531Home-roomHomeRoomสอถ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
5323000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/3นางสาวจารุริณโสหา6739
5333000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/7นางสาวจารุริณโสหา6739
5343000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/5นางสาวจารุริณโสหา6739
5353000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/5นางสาวจารุริณโสหา6739
5363000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/2นางสาวจารุริณโสหา6739
5373000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/4นางสาวจารุริณโสหา6739
5382000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/6นางสาวจารุริณโสหา6739
5392000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/2นางสาวจารุริณโสหา6739
540Home-roomHomeRoomสอผ.1/8นางสาวจารุริณโสหา6739
5413000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/4นางสาวจารุริณโสหา6739
5423000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/8นางสาวจารุริณโสหา6739
5432000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชทท.3/1นางสาวจารุริณโสหา6739
5443000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/6นางสาวจารุริณโสหา6739
5453000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/7นางสาวจารุริณโสหา6739
5463000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/8นางสาวจารุริณโสหา6739
5473000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/6นางสาวจารุริณโสหา6739
5483000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/1นางสาวจารุริณโสหา6739
5492000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/3นางสาวจารุริณโสหา6739
5502000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/4นางสาวจารุริณโสหา6739
5513000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/3นางสาวจารุริณโสหา6739
5522000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/5นางสาวจารุริณโสหา6739
5532000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/1นางสาวจารุริณโสหา6739
5542000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/6นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5552000-01602เพศวิถีศึกษาชท.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5562000-01602เพศวิถีศึกษาชช.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5572000-01602เพศวิถีศึกษาชส.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5582000-01602เพศวิถีศึกษาชร.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5592000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5602000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5612000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/10นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5622000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5632000-01602เพศวิถีศึกษาชธ.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5642000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5652000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5662000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5672000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5682000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5692000-01602เพศวิถีศึกษาชช.3/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5702000-01602เพศวิถีศึกษาชทท.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5712000-01602เพศวิถีศึกษาชถ.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5722000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5732000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5742000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชธ.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5752000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชธ.3/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5762000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/9นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5772000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/6นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5782000-01602เพศวิถีศึกษาชธ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5792000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5802000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/8นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5812000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5822000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5832000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชช.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5842000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5852000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5862000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5872000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5882000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5892000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5902000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5912000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชทท.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5922000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5932000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5942000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชส.3/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5952000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชถ.3/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5962000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชร.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5972000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/7นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5982000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
599Home-roomHomeRoomชอ.3/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6002000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6012000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/6นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6022000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6032000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6042000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6052000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6062000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชทท.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6072000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/6นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6082000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6092000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
6103000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6113000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6123000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6133000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอค.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6143000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6153000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6163000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
617Home-roomHomeRoomชย.3/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6183000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/6นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6193000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอค.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6203000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/8นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6213000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6223000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6233000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6243000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6252000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/1นางทองสุขลีลาด5977
6263000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6272000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชทท.3/1นางทองสุขลีลาด5977
6282000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชธ.3/1นางทองสุขลีลาด5977
6293000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6303000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสออ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6313000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/6นางทองสุขลีลาด5977
6323000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอธ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6332000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/5นางทองสุขลีลาด5977
6343000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นางทองสุขลีลาด5977
6352000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชบ.3/1นางทองสุขลีลาด5977
6362000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/7นางทองสุขลีลาด5977
637Home-roomHomeRoomสอย.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6382000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/2นางทองสุขลีลาด5977
6393000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/7นางทองสุขลีลาด5977
6403000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสออ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6412000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชธ.3/2นางทองสุขลีลาด5977
6423000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6433000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/5นางทองสุขลีลาด5977
6443000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอธ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6453000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/4นางทองสุขลีลาด5977
6462000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/11นางทองสุขลีลาด5977
6472000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชถ.3/1นางทองสุขลีลาด5977
6482000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชร.3/1นางทองสุขลีลาด5977
6492000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชส.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6503000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอร.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6513000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
6523000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6532000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6542000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/4นางนภัสสรหินเธาว์6361
6552000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6562000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6572000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชช.3/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6582000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
6593000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอห.2/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6603000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอร.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6613000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
6623000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6632000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6642000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6652000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6663000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/4นางนภัสสรหินเธาว์6361
6672000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6682000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6692000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/4นางนภัสสรหินเธาว์6361
6702000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
6712000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
6722000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/8นางนภัสสรหินเธาว์6361
6733000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอห.2/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6743000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/9นางนภัสสรหินเธาว์6361
6752000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6763000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.2/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
6773000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
6782000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
6792000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6803000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอค.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6813000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6823000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6832000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
6842000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชช.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
6852000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
6862000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชส.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6872000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชร.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6883000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.2/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
6892000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
6902000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6912000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6922000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/9นางสาวนิภาพรแกลา6267
6932000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/10นางสาวนิภาพรแกลา6267
6943000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอค.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
6953000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/7นางสาวนิภาพรแกลา6267
6963000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/8นางสาวนิภาพรแกลา6267
6972000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
6982000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
6992000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
7002000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชถ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
แผนกวิชาช่างยนต์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/3นายแสงชัยคงสมบัติ6347
23000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
3Home-roomHomeRoomสอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
43010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/5นายแสงชัยคงสมบัติ6347
53010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/6นายแสงชัยคงสมบัติ6347
63010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
73010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
83010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/7นายแสงชัยคงสมบัติ6347
93000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
10Home-roomHomeRoomชย.2/2นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
112010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/6นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
122010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/7นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
132010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/8นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
14Home-roomHomeRoomชย.2/1นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
152010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/5นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
163000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
173010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/9นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
183010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/10นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
193010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
203010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
213010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/7นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
223010-18501โครงงานสอย.2/2นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
23Home-roomHomeRoomสอย.2/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
243000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
253010-18501โครงงานสอย.2/1นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
26Home-roomHomeRoomสอย.2/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
273010-18501โครงงานสอย.2/1นายภานุวัฒน์1ช่างยนต์6786
283010-18501โครงงานสอย.2/2นายภานุวัฒน์1ช่างยนต์6786
293010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/6นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
303010-18501โครงงานสอย.2/6นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
313010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/1นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
323010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
333010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/3นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
343010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/4นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
353010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/8นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
36Home-roomHomeRoomสอย.2/1นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
373010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/7นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
383010-18501โครงงานสอย.2/5นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
393010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/3นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
403010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/1นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
413010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
423010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/3นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
433010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/4นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
443010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/7นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
453000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/1นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
463000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
473010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/5นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
48Home-roomHomeRoomสอย.2/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
493010-18501โครงงานสอย.2/5นายภูริพงศ์1ช่างยนต์6788
503010-18501โครงงานสอย.2/6นายภูริพงศ์1ช่างยนต์6788
513010-18501โครงงานสอย.2/3นางสาวมุขภิมาน1ช่างยนต์6787
523010-18501โครงงานสอย.2/3นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
533010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.1/9นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
543010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/5นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
553010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/2นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
563010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/3นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
573000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/3นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
583010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
59Home-roomHomeRoomชย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
602000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
613000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
623010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.1/10นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
633010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/6นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
643010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/1นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
653010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
66Home-roomHomeRoomชย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
672000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
682010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/9นายวัชพลจำปานา6040
692010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/5นายวัชพลจำปานา6040
702010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/7นายวัชพลจำปานา6040
712010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/9นายวัชพลจำปานา6040
722010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/10นายวัชพลจำปานา6040
73 110-11301งานบริการจักรยานยนต์ชย.1/13นายวัชพลจำปานา6040
742010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/9นายวัชพลจำปานา6040
75Home-roomHomeRoomชย.3/11นายวัชพลจำปานา6040
762010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/1นายหิรัญสาราษฎร์6039
772010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/2นายหิรัญสาราษฎร์6039
782010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/11นายหิรัญสาราษฎร์6039
792010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/4นายหิรัญสาราษฎร์6039
803000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/10นายหิรัญสาราษฎร์6039
812010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
822010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
83Home-roomHomeRoomชย.1/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
842010-18501โครงงานชย.3/13นายหิรัญสาราษฎร์6039
852010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/3นายหิรัญสาราษฎร์6039
863000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/9นายหิรัญสาราษฎร์6039
872010-18501โครงงานชย.3/13นายหิรัญ1ช่างยนต์6785
883010-15104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
892000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/1นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
903010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/4นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
913010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
923010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
933010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
943010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/4นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
953010-18501โครงงานสอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
963010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/6นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
97 110-11301งานบริการจักรยานยนต์ชย.1/12นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
98Home-roomHomeRoomสอย.1/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
99Home-roomHomeRoomชย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1002000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1012000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1022010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1032000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/2นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1043010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1053010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1063010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1073000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1083010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/5นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
109Home-roomHomeRoomชย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
110Home-roomHomeRoomสอย.1/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1112010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/1นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1122010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/2นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1132010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1143010-15103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
1153010-18501โครงงานสอย.2/9นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
1163010-15104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
1173000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
1182000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/8นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1192010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1202010-18001ฝึกงานชย.3/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1212000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1222010-18001ฝึกงานชย.3/8นายสุริยาเหล่ามาลา6037
123 110-11301งานบริการจักรยานยนต์ชย.1/11นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1242010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/1นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1252010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/2นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1262010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/3นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1272010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/4นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1282010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/9นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1292010-18001ฝึกงานชย.3/8นายสุริยา1ช่างยนต์6784
1302010-18001ฝึกงานชย.3/7นายสุริยา1ช่างยนต์6784
1312000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/8นายสุริยา1ช่างยนต์6784
1322000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/7นายสุริยา1ช่างยนต์6784
1332000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/7นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1342010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/1นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1352010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/2นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1362010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/11นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1372010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/9นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1382010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/2นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1392000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/5นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1402010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.3/13นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1412010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/9นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
142Home-roomHomeRoomชย.2/5นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1433010-18501โครงงานสอย.2/7นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1443010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/2นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1453010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/3นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1463010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/11นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1472010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/9นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1482010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/5นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1492010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/6นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1502010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/8นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1512010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/10นายอุทัยแหลมฉลาด5499
152Home-roomHomeRoomชย.3/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1532010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/7นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1542010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/1นายไพวัลเขียวแป้6632
1552010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/2นายไพวัลเขียวแป้6632
1562010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/3นายไพวัลเขียวแป้6632
1572010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/4นายไพวัลเขียวแป้6632
158Home-roomHomeRoomชย.2/9นายไพวัลเขียวแป้6632
159Home-roomHomeRoomชย.1/9นายไพวัลเขียวแป้6632
1602010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/4นายกฤษฎา อบมา6554
161Home-roomHomeRoomสอย.1/9นายกฤษฎา อบมา6554
1622010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/10นายกฤษฎา อบมา6554
1632010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/1นายกฤษฎา อบมา6554
1642010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/2นายกฤษฎา อบมา6554
1652010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/3นายกฤษฎา อบมา6554
166Home-roomHomeRoomสอย.1/10นายกฤษฎา อบมา6554
1673010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/2นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1683010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1693010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1703000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/8นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1713010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
172Home-roomHomeRoomสอย.1/7นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1733010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/1นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1743010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/1นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1753010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/2นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1763010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/9นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1773010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/10นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1783000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/7นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1793010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1802010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/6นายคณินทองดี6275
1812000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/4นายคณินทองดี6275
1822010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/8นายคณินทองดี6275
1832010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/10นายคณินทองดี6275
1842000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/11นายคณินทองดี6275
1852010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/9นายคณินทองดี6275
1862010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/5นายคณินทองดี6275
187Home-roomHomeRoomชย.2/7นายคณินทองดี6275
1882000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/6นายคณินทองดี6275
1892010-18501โครงงานชย.3/11นายคณินทองดี6275
1902010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/5นายคณินทองดี6275
1912000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/3นายคณินทองดี6275
1922010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/7นายคณินทองดี6275
1932010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/2นายคณินทองดี6275
1942010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/4นายคณินทองดี6275
1952000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/5นายคณินทองดี6275
1962010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/7นายคณินทองดี6275
1972010-18501โครงงานชย.3/11นายคณิน1ช่างยนต์6789
1982010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1992010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/11นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2002010-18501โครงงานชย.3/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2012010-19008พลังงานทดแทนชย.3/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2022010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2032010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2042010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2052010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2062010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2072010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2082010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
209Home-roomHomeRoomชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2102000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2112010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2122010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2132010-18501โครงงานชย.3/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2142010-19008พลังงานทดแทนชย.3/11นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2152010-19008พลังงานทดแทนชย.3/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2162010-12008งานขับรถยนต์ชย.3/13นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2172010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2182010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/10นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
219Home-roomHomeRoomชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2202000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2212010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2222010-18501โครงงานชย.3/3นายณัฐพงษ์ 1ช่างยนต์6759
2232010-18501โครงงานชย.3/4นายณัฐพงษ์ 1ช่างยนต์6759
2242000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2252000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
226Home-roomHomeRoomชย.3/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2272010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2282010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/3นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2292010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/4นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
230Home-roomHomeRoomชย.3/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2312010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/7นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2322010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/9นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2332010-19008พลังงานทดแทนชย.3/1นายนรินทร์สารภักดี6032
2342000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/9นายนรินทร์สารภักดี6032
2352010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/5นายนรินทร์สารภักดี6032
2362000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2372010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/1นายนรินทร์สารภักดี6032
2382010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/2นายนรินทร์สารภักดี6032
2392010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2402010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/4นายนรินทร์สารภักดี6032
2412010-19008พลังงานทดแทนชย.3/2นายนรินทร์สารภักดี6032
2422010-18501โครงงานชย.3/1นายนรินทร์สารภักดี6032
2432010-18501โครงงานชย.3/2นายนรินทร์สารภักดี6032
2443010-15103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/9นายนรินทร์สารภักดี6032
2452000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/4นายนรินทร์สารภักดี6032
246Home-roomHomeRoomชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2472010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2482010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/9นายนรินทร์สารภักดี6032
2492010-18501โครงงานชย.3/1นายนรินทร์1ช่างยนต์6782
2502010-18501โครงงานชย.3/2นายนรินทร์1ช่างยนต์6782
2513010-18501โครงงานสอย.2/7นายนายอรรถวิทย์ 1โครงการ6803
2523000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2532010-18001ฝึกงานชย.3/9นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2542000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2552010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/4นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2562010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2572010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/3นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2582010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/11นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2592000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/9นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2602000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/10นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2613000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2622000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/9นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2632010-18001ฝึกงานชย.3/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2642010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/3นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2652010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2662010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/4นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2672010-18001ฝึกงานชย.3/5นายพันฤทธิ์1ช่างยนต์6783
2682010-18001ฝึกงานชย.3/9นายพันฤทธิ์1ช่างยนต์6783
2692000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/5นายพันฤทธิ์1ช่างยนต์6783
2702000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/9นายพันฤทธิ์1ช่างยนต์6783
2713010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/7นายพิชัยคำประเทือง6675
2723010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/9นายพิชัยคำประเทือง6675
2733010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/1นายพิชัยคำประเทือง6675
2743010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/2นายพิชัยคำประเทือง6675
2753000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/4นายพิชัยคำประเทือง6675
2763010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/1นายพิชัยคำประเทือง6675
2773010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/2นายพิชัยคำประเทือง6675
2783010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/6นายพิชัยคำประเทือง6675
279Home-roomHomeRoomชย.2/4นายพิชัยคำประเทือง6675
2803010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/10นายพิชัยคำประเทือง6675
2813000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/3นายพิชัยคำประเทือง6675
2823010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/5นายพิชัยคำประเทือง6675
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/2นายเวคินกิติราช6120
22010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/4นายเวคินกิติราช6120
32010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/3นายเวคินกิติราช6120
42010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/5นายเวคินกิติราช6120
52000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/5นายเวคินกิติราช6120
62000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/6นายเวคินกิติราช6120
72010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/1นายเวคินกิติราช6120
82010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/4นายเวคินกิติราช6120
92010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/2นายเวคินกิติราช6120
102010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/1นายเวคินกิติราช6120
11Home-roomHomeRoomชก.1/5นายเวคินกิติราช6120
122010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/2นายเอกชัยเสนาดี6640
132010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/4นายเอกชัยเสนาดี6640
142010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/6นายเอกชัยเสนาดี6640
152000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/3นายเอกชัยเสนาดี6640
16Home-roomHomeRoomชก.2/6นายเอกชัยเสนาดี6640
172010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/2นายเอกชัยเสนาดี6640
182010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/1นายเอกชัยเสนาดี6640
192010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/3นายเอกชัยเสนาดี6640
202010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/5นายเอกชัยเสนาดี6640
212000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/7นายเอกชัยเสนาดี6640
222010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/6นายเอกชัยเสนาดี6640
232010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/7นายเอกชัยเสนาดี6640
24Home-roomHomeRoomชก.2/5นายเอกชัยเสนาดี6640
252010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/3นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
262000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
272000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
282010-28501โครงงานชก.3/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
292010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
302010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
312010-22010อบชุบโลหะชก.2/7นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
322010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/4นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
332010-22010อบชุบโลหะชก.2/3นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
342010-28501โครงงานชก.3/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
35Home-roomHomeRoomชก.3/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
362010-28501โครงงานชก.3/1นายภูมินทร์116409
372010-28501โครงงานชก.3/2นายภูมินทร์116409
383010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/2นายภูวดลกลับกลาง6031
393010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/6นายภูวดลกลับกลาง6031
403010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/9นายภูวดลกลับกลาง6031
413010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/5นายภูวดลกลับกลาง6031
423010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/1นายภูวดลกลับกลาง6031
432010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/6นายภูวดลกลับกลาง6031
442010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/3นายภูวดลกลับกลาง6031
45Home-roomHomeRoomสอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
462010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/2นายเจริญบุญใบ6182
473010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
483000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/3นายเจริญบุญใบ6182
493010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/8นายเจริญบุญใบ6182
50Home-roomHomeRoomสอผ.2/3นายเจริญบุญใบ6182
513010-29006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกลสอผ.2/9นายเจริญบุญใบ6182
523010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
533010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายเจริญบุญใบ6182
543010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอห.1/3นายเจริญบุญใบ6182
553000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/4นายเจริญบุญใบ6182
563010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/7นายเจริญบุญใบ6182
572010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/1นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
583000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/7นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
592010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/5นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
602010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/2นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
612010-22010อบชุบโลหะชก.2/6นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
623000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/8นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
632010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/1นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
643010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
653010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/5นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
663010-22406ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์สอผ.2/9นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
673000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
683010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/9นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
693000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/5นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
702010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/2นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
71Home-roomHomeRoomสอผ.1/5นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
723010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
733010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/2นายวีรยุทธพลตรี5538
743010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/9นายวีรยุทธพลตรี5538
753010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี5538
763010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/5นายวีรยุทธพลตรี5538
773000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/1นายวีรยุทธพลตรี5538
78Home-roomHomeRoomชก.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
793010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
803010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
813010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/1นายวีรยุทธพลตรี5538
823010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี5538
833010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี5538
843000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/2นายวีรยุทธพลตรี5538
853010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/3นายวีระมิตรไชยชาติ5537
863010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายวีระมิตรไชยชาติ5537
873010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/2นายวีระมิตรไชยชาติ5537
883010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/2นายวีระมิตรไชยชาติ5537
89Home-roomHomeRoomสอผ.2/1นายวีระมิตรไชยชาติ5537
903010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/9นายวีระมิตรไชยชาติ5537
913010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายวีระมิตรไชยชาติ5537
923010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/1นายวีระมิตรไชยชาติ5537
933010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/5นายวีระมิตรไชยชาติ5537
943010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
953010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
963010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
973010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
983010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/8นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
993010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/2นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
100Home-roomHomeRoomสอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1013010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/8นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1023010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1033000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/2นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1043010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/4นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
105Home-roomHomeRoomชก.2/7นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1062010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/3นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1073000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/1นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1083010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/3นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1093010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/1นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1103010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/2นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1113010-22106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัดสอผ.2/9นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1122010-28501โครงงานชก.3/11นายสัญญา16736
1132010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/2นายสัญญาพะมณี6645
1142010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/6นายสัญญาพะมณี6645
1152010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/1นายสัญญาพะมณี6645
1162010-22010อบชุบโลหะชก.2/1นายสัญญาพะมณี6645
1172010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.3/11นายสัญญาพะมณี6645
1182010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/1นายสัญญาพะมณี6645
1192010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/3นายสัญญาพะมณี6645
1202010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/7นายสัญญาพะมณี6645
1212010-28501โครงงานชก.3/11นายสัญญาพะมณี6645
1222010-22010อบชุบโลหะชก.2/2นายสัญญาพะมณี6645
1232010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/5นายสัญญาพะมณี6645
124Home-roomHomeRoomชก.1/1นายสัญญาพะมณี6645
1252000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1262000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1272010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1282010-22010อบชุบโลหะชก.2/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1292010-28001ฝึกงานชก.3/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1302010-28001ฝึกงานชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1312010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1322000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1332010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1342010-28501โครงงานชก.3/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1352010-28501โครงงานชก.3/4นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1362010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1372000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/5นายศิโรวัสย์ 126776
1382010-28001ฝึกงานชก.3/5นายศิโรวัสย์ 126776
1392010-28501โครงงานชก.3/3นายศิโรวัสย์116676
1402010-28501โครงงานชก.3/4นายศิโรวัสย์116676
1412000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/7นายศิโรวัสย์116558
1422010-28001ฝึกงานชก.3/7นายศิโรวัสย์116558
1432010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/4นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1442010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/7นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1452010-22010อบชุบโลหะชก.2/5นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1462010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/5นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1472010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/6นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1482010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/3นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1492010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/5นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1502010-22010อบชุบโลหะชก.2/6นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1512010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/6นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
152Home-roomHomeRoomชก.1/7นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1532010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/7นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1542000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/2นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1552010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/3นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1562010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/5นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1572010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/6นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1582000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/1นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1592010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/2นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1602000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/5นายธวัชสะตะ6639
1612010-22203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะชก.2/6นายธวัชสะตะ6639
1622010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/4นายธวัชสะตะ6639
1632010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/5นายธวัชสะตะ6639
1642010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/4นายธวัชสะตะ6639
1652000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/6นายธวัชสะตะ6639
1662010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/6นายธวัชสะตะ6639
1672010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/1นายธวัชสะตะ6639
168Home-roomHomeRoomชก.1/3นายธวัชสะตะ6639
1693010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1703010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/8นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1713000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1723010-28501โครงงานสอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1733010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/8นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
174Home-roomHomeRoomสอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1753010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/6นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1763010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/1นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1773010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/2นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1783010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/2นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1793010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/7นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1803010-28501โครงงานสอผ.2/9นายธีระชัย116715
1812010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/7นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
1822010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/5นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
1832010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/6นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
1842010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/2นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
185Home-roomHomeRoomสอผ.1/6นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
1862000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/3นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
1872000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/4นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
1882010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/3นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
1893010-28501โครงงานสอผ.2/3นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1903010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/2นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1913000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1923010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/8นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1933010-28501โครงงานสอผ.2/4นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
194Home-roomHomeRoomสอผ.1/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1953010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/6นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1963010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/7นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1973010-28501โครงงานสอผ.2/3นายประสิทธิ์116371
1983010-28501โครงงานสอผ.2/4นายประสิทธิ์116371
1993000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2003010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/2นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2013010-28501โครงงานสอผ.2/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2023010-28501โครงงานสอผ.2/1นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2033010-28501โครงงานสอผ.2/2นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2042010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/2นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2052010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/1นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2063010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2073010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
208Home-roomHomeRoomสอผ.2/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2093000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2103010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/1นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2113010-28501โครงงานสอผ.2/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2122010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/2นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2133010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2143010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2153010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2163010-28501โครงงานสอผ.2/6นายปริทัศน์116367
2173010-28501โครงงานสอผ.2/5นายปริทัศน์116367
2183010-28501โครงงานสอผ.2/1นายปริทัศน์116367
2193010-28501โครงงานสอผ.2/2นายปริทัศน์116367
2202010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2212010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/11นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2222010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2232010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/4นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2242010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/4นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2252000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2262010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2272010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2282010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2292000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2302010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/11นางสาวพัชราวิคารมย์6230
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/6นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
2Home-roomHomeRoomสอข.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
33010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
43011-02005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
53010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
63010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/10นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
73010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอข.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
83010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอข.1/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
93010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/5นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
103010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/8นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
113011-02005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
123011-02109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
133010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/2นางวรรณาพุทธาศรี6226
143011-02004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
153000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
163000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
173010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/6นางวรรณาพุทธาศรี6226
182011-02009กลศาสตร์เครื่องกลชบ.3/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
193011-02004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
20Home-roomHomeRoomสอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
213011-02006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
223011-02003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
232011-08501โครงงานชบ.3/1นายสถานประกอบการ 1เขียนแบบเครื่องกล6087
243012-71001เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สอม.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
253011-02104โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
263011-02104โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
273012-71001เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สอม.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
283011-02002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
293011-02002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
30Home-roomHomeRoomสอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
313000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอข.2/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
323011-02002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
333011-02007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
343000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
353011-08501โครงงานสอข.2/1นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
363011-08501โครงงานสอข.2/3นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
372011-02111โลหะวิทยาเบื้องต้นชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
382011-02008การเขียนแบบแผ่นคลี่ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
392011-02113การเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
402000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
413011-00002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
422011-02102การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
43Home-roomHomeRoomชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
442011-02101การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
452011-08501โครงงานชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
462011-02112การประมาณราคาชบ.3/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
473010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
483010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
493010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/8นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
50Home-roomHomeRoomสอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
513011-08501โครงงานสอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
523010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/2นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
533010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/7นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
543010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/9นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
553010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/10นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
563011-08501โครงงานสอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-32006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1ชช.2/3นายรณกฤษกาละปัตย์6794
22010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชช.1/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
32000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชช.1/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
42010-32010มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้นชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
52010-32004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพชช.2/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
62010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/6นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
72010-32111วัสดุช่างเชื่อมชช.1/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
82010-32006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1ชช.2/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
92010-32004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพชช.2/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
102010-32206ความแข็งแรงของวัสดุชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
112010-32102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
122010-32201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2ชช.3/1นายลัทธพลภาโนมัย6793
133010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/8นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
143010-32303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
152010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/2นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
163010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/6นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
172010-32205การออกแบบรอยต่องานเชื่อมชช.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
183010-32303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
193010-32304การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะสอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
203000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
213010-32304การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะสอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
223010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/7นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
232000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชช.3/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
243010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/5นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
25Home-roomHomeRoomสอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
26Home-roomHomeRoomสอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
273000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
283010-38501โครงงานสอห.2/3นางสาวกาญจนา 1เทคนิคโลหะ6686
293010-38501โครงงานสอห.2/1นางสาวกาญจนา 1เทคนิคโลหะ6686
302010-32102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชช.3/1นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
312010-32007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่นชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
32Home-roomHomeRoomชช.3/1นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
332010-32201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2ชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
343010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/8นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
352000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
362010-32005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1ชช.2/4นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
372010-32007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่นชช.2/4นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
382000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชช.2/4นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
392010-32202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2ชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
403010-38501โครงงานสอห.2/1นายครูฝึกสอนชช.5763
412010-38501โครงงานชช.3/1นายครูฝึกสอนชช.5763
423010-38501โครงงานสอห.2/3นายครูฝึกสอนชช.5763
433010-38501โครงงานสอห.2/3นายคทาวุธอรรคษร6688
443010-32306การบริการวิชาชีพงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.2/1นายคทาวุธอรรคษร6688
453000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอห.1/1นายคทาวุธอรรคษร6688
463010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/6นายคทาวุธอรรคษร6688
472010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/4นายคทาวุธอรรคษร6688
483010-38501โครงงานสอห.2/1นายคทาวุธอรรคษร6688
493010-30003งานเชื่อมอาร์กทัสเตนแก๊สคลุมสอห.1/3นายคทาวุธอรรคษร6688
503010-32306การบริการวิชาชีพงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.2/3นายคทาวุธอรรคษร6688
512010-32008กระบวนการเชื่อมชช.1/3นายคทาวุธอรรคษร6688
522010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/4นายคทาวุธอรรคษร6688
533000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอห.1/3นายคทาวุธอรรคษร6688
542010-32004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพชช.2/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
55Home-roomHomeRoomสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
562010-32005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1ชช.2/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
57Home-roomHomeRoomสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
582010-32206ความแข็งแรงของวัสดุชช.3/1นายณรงค์นามพรมมา5923
593010-32005วัสดุและโลหะวิทยาสอห.1/3นายณรงค์นามพรมมา5923
603010-30001กระบวนการเชื่อมสอห.1/3นายณรงค์นามพรมมา5923
613010-32007ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อมสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
623010-32007ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อมสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
633010-32305เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อมสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
642010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/2นายณรงค์นามพรมมา5923
652010-32001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1ชช.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
662010-32202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2ชช.3/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
672010-32204โครงสร้างชช.3/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
683010-32005วัสดุและโลหะวิทยาสอห.1/1นายณรงค์นามพรมมา5923
693010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอห.1/1นายณรงค์นามพรมมา5923
703010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอห.1/3นายณรงค์นามพรมมา5923
713010-32305เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อมสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
722010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/4นางสาวนิลยาอัคษร5457
732010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/4นางสาวนิลยาอัคษร5457
742010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/2นางสาวนิลยาอัคษร5457
752010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
762010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/6นางสาวนิลยาอัคษร5457
772010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/7นางสาวนิลยาอัคษร5457
782000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชช.3/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
792010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
802010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
812010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
822010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/2นางสาวนิลยาอัคษร5457
832010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/5นางสาวนิลยาอัคษร5457
842010-38501โครงงานชช.3/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
23010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/3นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
33010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/7นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
43010-45204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/11นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
53010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
63000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
73000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
83010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/4นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
93010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/8นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
103010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/7นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
11Home-roomHomeRoomสอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
123010-45204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/11นายเสน่ห์116699
132010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/3นายเอกชัยสิมสา6352
142010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/1นายเอกชัยสิมสา6352
152010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/4นายเอกชัยสิมสา6352
162010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/5นายเอกชัยสิมสา6352
172010-48501โครงงานชฟ.3/3นายเอกชัยสิมสา6352
18Home-roomHomeRoomสอฟ.1/2นายเอกชัยสิมสา6352
192010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/2นายเอกชัยสิมสา6352
202010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/5นายเอกชัยสิมสา6352
212010-48501โครงงานชฟ.3/3นายเอกชัย 116754
223010-48501โครงงานสอฟ.2/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
233010-48501โครงงานสอฟ.2/11นายภาณุพงษ์16726
243010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/9นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
253010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
263010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/7นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
273010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/8นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
283010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/4นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
293000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
303010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/1นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
313010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/2นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
323000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
333000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/11นายภาณุพงษ์16726
343010-48001ฝึกงานสอฟ.2/11นายภาณุพงษ์16726
353010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/4นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
363010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
373010-48001ฝึกงานสอฟ.2/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
383000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/4นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
39Home-roomHomeRoomสอฟ.1/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
403010-48501โครงงานสอฟ.2/11นายภาณุพงศ์ 116647
413010-48001ฝึกงานสอฟ.2/11นายภาณุพงศ์ 116647
422010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/2นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
432010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
442010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
452010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/1นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
462010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
472000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
48Home-roomHomeRoomชฟ.2/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
492010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
50Home-roomHomeRoomชฟ.2/4นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
512010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/1นายเพชรสำราญจิตต์6057
522010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/2นายเพชรสำราญจิตต์6057
532010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
54 110-41302งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชฟ.1/7นายเพชรสำราญจิตต์6057
552010-48501โครงงานชฟ.3/7นายเพชรสำราญจิตต์6057
562010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
57Home-roomHomeRoomชฟ.3/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
582010-48501โครงงานชฟ.3/7นายเพชร 1สำราญจิตต์6678
592010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/2นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
602010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/4นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
612010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/7นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
62Home-roomHomeRoomสอฟ.2/3นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
632010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/3นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
642010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/1นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
65 110-41302งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชฟ.1/11นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
662010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
672010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
682010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/3นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
69Home-roomHomeRoomชฟ.2/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
702010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/7นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
712010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/4นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
72Home-roomHomeRoomชฟ.2/7นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
733010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/2นายวงศกรจอมทอง6063
743010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/6นายวงศกรจอมทอง6063
753010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/7นายวงศกรจอมทอง6063
763010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/9นายวงศกรจอมทอง6063
772000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/2นายวงศกรจอมทอง6063
78Home-roomHomeRoomชฟ.3/1นายวงศกรจอมทอง6063
793010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/1นายวงศกรจอมทอง6063
803010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/8นายวงศกรจอมทอง6063
813010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.2/5นายวงศกรจอมทอง6063
823010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/5นายวงศกรจอมทอง6063
833010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/3นายวงศกรจอมทอง6063
843010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/4นายวงศกรจอมทอง6063
852000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/1นายวงศกรจอมทอง6063
86Home-roomHomeRoomชฟ.3/2นายวงศกรจอมทอง6063
872000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
882000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
892000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/7นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
902010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
912000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
92Home-roomHomeRoomชฟ.1/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
932010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/1นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
942010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/7นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
952010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/2นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
96Home-roomHomeRoomชฟ.1/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
972010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/4นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
982010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/3นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
992010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/2นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
1002010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/5นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
1012010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/5นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
1022010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1032010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/2นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1042010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/7นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1052010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/1นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
106 110-41302งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชฟ.1/9นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1072000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
108Home-roomHomeRoomชฟ.3/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1092010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
110Home-roomHomeRoomชฟ.1/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1112000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/7นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1122010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/5นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1132010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1142010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1152010-48501โครงงานชฟ.3/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1162010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/7นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1172010-48501โครงงานชฟ.3/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1182010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
119Home-roomHomeRoomสอฟ.1/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1202010-48501โครงงานชฟ.3/2นายอุทิศ 116682
1212010-48501โครงงานชฟ.3/1นายอุทิศ 116682
1223010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1233010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1243010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/4นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1253000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/1นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1263010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1273010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/3นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1283000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/2นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1293010-48501โครงงานสอฟ.2/7นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1303010-48501โครงงานสอฟ.2/8นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
131Home-roomHomeRoomสอฟ.2/9นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1323010-48501โครงงานสอฟ.2/7นายกิตติศักดิ์116775
1333010-48501โครงงานสอฟ.2/8นายกิตติศักดิ์116775
1342010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/4นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1352010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/5นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1362010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/1นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1372010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/2นายกฤษิกรศรีบุญ6740
138Home-roomHomeRoomสอฟ.1/10นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1392010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/1นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1402010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/2นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1412010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/3นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1422010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/7นายกฤษิกรศรีบุญ6740
143Home-roomHomeRoomสอฟ.1/9นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1443010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/6นายคงกฤชศิรินาค6055
1453010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/10นายคงกฤชศิรินาค6055
1463010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/5นายคงกฤชศิรินาค6055
1473010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/7นายคงกฤชศิรินาค6055
1483010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/8นายคงกฤชศิรินาค6055
1493010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/9นายคงกฤชศิรินาค6055
150Home-roomHomeRoomสอฟ.2/7นายคงกฤชศิรินาค6055
1512010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/1นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1522010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/5นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1532010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/2นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1542010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/7นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1552010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/5นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1562010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/7นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1572010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/1นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1583010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/7นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1593010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/5นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1603010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/9นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1613010-48501โครงงานสอฟ.2/4นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1623010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/9นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1633010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/6นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1643010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/8นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1653010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/10นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1663010-48501โครงงานสอฟ.2/3นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1673010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอห.1/3นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
168Home-roomHomeRoomสอฟ.2/2นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1693010-48501โครงงานสอฟ.2/4นายชิษณุชา 116795
1703010-48501โครงงานสอฟ.2/3นายชิษณุชา 116795
1713010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/1นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1723010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/2นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1733010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/4นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1743000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/9นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1753000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1763010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/3นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1773010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1783010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/5นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1793010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1803010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1813000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/10นายทักษิณโสภาปิยะ6599
182Home-roomHomeRoomสอฟ.2/4นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1833010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/5นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1843010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/6นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1853010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/10นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1863000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/8นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1873010-48501โครงงานสอฟ.2/5นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
188Home-roomHomeRoomสอฟ.2/8นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1893010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/7นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1903010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/8นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1913010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/9นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1923000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/7นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1933010-48501โครงงานสอฟ.2/5นายทัดเทพ116725
1943010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/1นายธเนศร์บุญตาแสง6711
1953010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/3นายธเนศร์บุญตาแสง6711
1963010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/4นายธเนศร์บุญตาแสง6711
1972000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/3นายธเนศร์บุญตาแสง6711
198Home-roomHomeRoomสอฟ.2/1นายธเนศร์บุญตาแสง6711
1993010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/2นายธเนศร์บุญตาแสง6711
2002000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/4นายธเนศร์บุญตาแสง6711
2013010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/9นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2023010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/1นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2033010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/10นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2043010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/2นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2053010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/2นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2062000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/5นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
207 110-41302งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชฟ.1/10นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
208Home-roomHomeRoomชฟ.2/1นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2093010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/8นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2103010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/1นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2113010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/3นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
212Home-roomHomeRoomชฟ.2/2นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2132010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/1นางสาวธัญพรถานะ6383
2142010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/3นางสาวธัญพรถานะ6383
215Home-roomHomeRoomสอฟ.1/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2162010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/2นางสาวธัญพรถานะ6383
2172010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2182010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/5นางสาวธัญพรถานะ6383
2192010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/7นางสาวธัญพรถานะ6383
2202010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/5นางสาวธัญพรถานะ6383
2212010-48501โครงงานชฟ.3/5นางสาวธัญพรถานะ6383
2222010-48501โครงงานชฟ.3/5นางสาวธัญพร 1ไฟฟ้า6657
2232010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2242000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2252010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/3นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
226 110-41302งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชฟ.1/8นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2272010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2282000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
229Home-roomHomeRoomชฟ.1/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2302010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2312000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2322010-42005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/4นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2332010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2342000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2352010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/3นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
236Home-roomHomeRoomชฟ.1/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2373010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.1/11นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2383010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/9นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2393010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/3นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
240Home-roomHomeRoomสอฟ.1/6นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2413000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/7นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2423000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/8นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2433010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/1นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2443010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/2นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2453010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/3นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2463010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/4นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2473010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/4นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2482010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/1นายธนกรหารวิชัย6743
2492010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/4นายธนกรหารวิชัย6743
2502010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/4นายธนกรหารวิชัย6743
2512010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/5นายธนกรหารวิชัย6743
252Home-roomHomeRoomสอฟ.1/8นายธนกรหารวิชัย6743
2532010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/2นายธนกรหารวิชัย6743
2542010-42010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้าชฟ.1/3นายธนกรหารวิชัย6743
2552010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/3นายธนกรหารวิชัย6743
2562010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/7นายธนกรหารวิชัย6743
257Home-roomHomeRoomสอฟ.1/7นายธนกรหารวิชัย6743
2583010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/2นายประชาสุทธิโชติ5469
2593010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2603010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/1นายประชาสุทธิโชติ5469
2613010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/4นายประชาสุทธิโชติ5469
2623010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/11นายประชาสุทธิโชติ5469
2633000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2643000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/4นายประชาสุทธิโชติ5469
2653010-48501โครงงานสอฟ.2/9นายประชาสุทธิโชติ5469
2663010-48501โครงงานสอฟ.2/9นายประชา116698
2673010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2683010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2693000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2703010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/9นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2713010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/8นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2723000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2733010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2743010-48501โครงงานสอฟ.2/1นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2753010-48501โครงงานสอฟ.2/2นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
276Home-roomHomeRoomสอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2773010-48501โครงงานสอฟ.2/2นายพีระพงษ์ 116774
2783010-48501โครงงานสอฟ.2/1นายพีระพงษ์ 116774
2793010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/7นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2803010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/8นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2813010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/8นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2823010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/9นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2833000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
284Home-roomHomeRoomสอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2853010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/10นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2863000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/9นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/9นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
22010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/3นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
3Home-roomHomeRoomชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
42010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/10นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
52010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
62010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
72010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
82010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
92010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/4นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
102010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/4นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
112010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/8นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
122010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
132010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
142010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/1นายเอกรินทร์มาวงษา6692
152010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/3นายเอกรินทร์มาวงษา6692
162010-52103ระบบภาพชอ.2/1นายเอกรินทร์มาวงษา6692
172000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/5นายเอกรินทร์มาวงษา6692
182010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/6นายเอกรินทร์มาวงษา6692
192010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/2นายเอกรินทร์มาวงษา6692
202010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/4นายเอกรินทร์มาวงษา6692
212010-52103ระบบภาพชอ.2/2นายเอกรินทร์มาวงษา6692
222000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/6นายเอกรินทร์มาวงษา6692
232010-52102ระบบเสียงชอ.1/5นายเอกรินทร์มาวงษา6692
24Home-roomHomeRoomชอ.2/2นายเอกรินทร์มาวงษา6692
252000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/6นายเอกรินทร์1มาวงษา6790
262000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/5นายเอกรินทร์1มาวงษา6790
272010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/2นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
282000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชส.1/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
292000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/4นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
302000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/9นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
312010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
322010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
332010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/2นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
342000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/2นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
352000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
362000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/3นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
372000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/3นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
382000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/5นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
392000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/7นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
402000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
412010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
422010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
432010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.2/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
442000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
452010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
462010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
472010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
482010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
492010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
502010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
512010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
522010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
532010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.2/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
542000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/1นายวิทธวัธสามารถ6015
552000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/2นายวิทธวัธสามารถ6015
562000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/4นายวิทธวัธสามารถ6015
572010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/6นายวิทธวัธสามารถ6015
582010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/5นายวิทธวัธสามารถ6015
592010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/2นายวิทธวัธสามารถ6015
602010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/5นายวิทธวัธสามารถ6015
612010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/6นายวิทธวัธสามารถ6015
622010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/5นายวิทธวัธสามารถ6015
632000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/3นายวิทธวัธสามารถ6015
642000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/3นายวิทธวัธสามารถ6015
652010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/5นายวิทธวัธสามารถ6015
662010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/6นายวิทธวัธสามารถ6015
672010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.2/6นายวิทธวัธสามารถ6015
683010-52105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลสออ.1/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
693010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
703010-52106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมสออ.2/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
713010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
723010-52106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมสออ.2/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
733010-52112อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสออ.2/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
74Home-roomHomeRoomสออ.1/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
753000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
763010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
773010-52112อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสออ.2/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
78Home-roomHomeRoomสออ.1/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
793010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
803000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
813010-52103อิเล็กทรอนิกส์กำลังสออ.2/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
822010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/2นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
832010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/7นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
84Home-roomHomeRoomชอ.1/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
852010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
862010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/2นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
872010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/7นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
882010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.3/7นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
892010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/1นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
902010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/1นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
912010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/2นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
922000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/3นายสถานประกอบการ16476
932010-58001ฝึกงานชอ.3/3นายสถานประกอบการ16476
942010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
952010-58001ฝึกงานชอ.3/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
962010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
972010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/5นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
982010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/6นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
992010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1002010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1012000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1022010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
103Home-roomHomeRoomสออ.1/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1042010-52103ระบบภาพชอ.2/3นายอัมพลเจริญนนท์6707
1052000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/7นายอัมพลเจริญนนท์6707
1062010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/7นายอัมพลเจริญนนท์6707
1072010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/10นายอัมพลเจริญนนท์6707
1082010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.3/7นายอัมพลเจริญนนท์6707
1092010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชช.1/3นายอัมพลเจริญนนท์6707
1102010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/8นายอัมพลเจริญนนท์6707
111 110-51301งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/7นายอัมพลเจริญนนท์6707
112 110-51301งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/8นายอัมพลเจริญนนท์6707
1132010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/7นายอัมพลเจริญนนท์6707
1143010-52111ระบบโทรคมนาคม สออ.1/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1153010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1163010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1173000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1183010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1193010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1203010-58501โครงงานสออ.2/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
121Home-roomHomeRoomชอ.1/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1223010-58501โครงงานสออ.2/3นายกล้าณรงค์1คำบึงกลาง6792
1232010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1242010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1252010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1262010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1272000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1282010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1292010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/4นางสาวคัทลียากันทัง6017
1302010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1312010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/4นางสาวคัทลียากันทัง6017
1322010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1332000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
134Home-roomHomeRoomชอ.3/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1352010-52102ระบบเสียงชอ.1/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1362010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1372010-52102ระบบเสียงชอ.1/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1382010-52102ระบบเสียงชอ.1/2นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1392010-52102ระบบเสียงชอ.1/4นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1402010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1412010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/2นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
142Home-roomHomeRoomชอ.1/4นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1433010-52006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1443000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1453010-52006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สออ.2/3นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1463010-58501โครงงานสออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1473010-52002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
148Home-roomHomeRoomสออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1493010-58501โครงงานสออ.2/1นายธาตรี1สุภาระโยธิน6791
1503010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1513010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
152Home-roomHomeRoomสออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1533010-52004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1543010-52003การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1553010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1563010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1573000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1582010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1592010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1602010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1612010-58501โครงงานชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1622010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/6นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1632010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
164Home-roomHomeRoomชอ.1/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1652010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1662000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/5นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1672010-58501โครงงานชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1682010-58501โครงงานชอ.3/1นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1692010-58501โครงงานชอ.3/2นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1702010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1712010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/4นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1722010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/7นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
173Home-roomHomeRoomชอ.2/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1742010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1752010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1762010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1772010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/4นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1782010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-90002วัสดุช่างอุตสาหกรรมสอท.1/3นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
23011-92006เทคโนโลยีไอโอทีสอท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
33011-92006เทคโนโลยีไอโอทีสอท.2/3นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
42011-98501โครงงานชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
52011-92012ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
6Home-roomHomeRoomชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
72011-92009การสื่อสารด้วยเส้นใยแสงชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
82011-92102การประยุกต์อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
92011-92113ไอซีและการใช้งานชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
102011-92103วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคมชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
112000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
122011-98501โครงงานชท.3/1นายอภิวัฒน์..1คงลำพันธ์6004
133011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
143000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
153011-98501โครงงานสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
163011-98501โครงงานสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
173011-92105ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
18Home-roomHomeRoomสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
192011-92112คณิตศาสตร์โทรคมนาคมชท.3/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
203011-91001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
213011-91001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
223011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
233000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
243010-59002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
253011-92105ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
263010-59002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
27Home-roomHomeRoomสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
283011-98501โครงงานสอท.2/1นายอภินันท์ 2ก้อนมณี6773
293011-98501โครงงานสอท.2/3นายอภินันท์ 2ก้อนมณี6773
303011-92101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพีสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
313011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
323011-91003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
333011-92104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
343000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
35Home-roomHomeRoomสอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
363011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
373011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
383011-91003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
393011-92101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพีสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
403011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
413011-92104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
423000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
43Home-roomHomeRoomสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13012-82005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
23012-82301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ตสอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
3Home-roomHomeRoomสอค.1/2นายมนัสจันนามอม6070
43012-82005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
53012-82301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ตสอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
63012-80007เครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
73012-80007เครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.1/2นายมนัสจันนามอม6070
83012-82007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
93012-82007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
103000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
113000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
123012-80008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นสอค.1/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
133012-82001ระบบปฏิบัติการสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
143012-82001ระบบปฏิบัติการสอค.1/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
153012-82304การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กรสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
163012-82311วิทยากรก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
173012-82311วิทยากรก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
18Home-roomHomeRoomสอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
193012-80008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
203012-82304การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กรสอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
21Home-roomHomeRoomสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
223012-88501โครงงานสอค.2/2นายอ.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6594
233012-88501โครงงานสอค.2/1นายอ.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6594
243012-88501โครงงานสอค.2/2นายอ.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6595
253012-88501โครงงานสอค.2/1นายอ.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์6595
263012-80006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
273012-88501โครงงานสอค.2/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
283012-80005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
293012-82312ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
303012-82312ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
313012-80005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์สอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
323000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
333000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
343012-88501โครงงานสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
35Home-roomHomeRoomสอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
แผนกวิชาก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeRoomชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
22010-62106งานอลูมิเนียมและประมาณราคาชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
32010-68501โครงงานชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
42010-62105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
52010-62002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
62010-62008หุ่นจำลองโครงสร้างชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
72000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
82010-62005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรมชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
9Home-roomHomeRoomชส.3/1นายสมเก่งมาคำ5413
102010-62101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคารชส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
112010-62112ปฏิบัติงานอาชีพช่างก่อสร้างชส.3/1นายสมเก่งมาคำ5413
122010-62010งานสีเพื่องานก่อสร้างชส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
132010-62009งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกลชส.3/1นายสมเก่งมาคำ5413
142000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชส.3/1นายสมเก่งมาคำ5413
152010-68501โครงงานชส.3/1นายอ.1ชส.6555
163010-68501โครงงานสอส.2/1นายอ.1ชส.6555
173010-68501โครงงานสอส.2/3นายอ.1ชส.6555
183000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
193010-68501โครงงานสอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
203010-62003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคารสอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
213000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
22Home-roomHomeRoomสอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
233010-62005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารสอส.1/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
243010-62005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารสอส.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
253010-62003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคารสอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
263010-68501โครงงานสอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
272010-61006กลศาสตร์โครงสร้าง 1ชส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
282010-62007การระดับเพื่องานก่อสร้างชส.1/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
29Home-roomHomeRoomสอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
303010-62102วางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.2/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
313010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอส.2/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
322010-62104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชส.2/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
333010-62001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอส.1/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
343010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอส.1/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
353010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
363010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอส.2/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
373010-62102วางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.2/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
38Home-roomHomeRoomชส.1/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
392010-62115กลศาสตร์โครงสร้าง 2ชส.3/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
403010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอส.1/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
413010-62001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
423010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
433010-60006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้างสอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
443010-62105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
453010-62008ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
46Home-roomHomeRoomสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
472010-62102งานปูนตกแต่งผิวชส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
483010-60001พื้นฐานงานไม้สอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
493010-62103คอนกรีตเทคโนโลยีสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
503010-62105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
513010-62008ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
523010-62103คอนกรีตเทคโนโลยีสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
53Home-roomHomeRoomสอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
543000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
553000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-82103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
23000-11053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
33010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
43010-81001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1สอถ.1/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
53010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.1/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
63010-82104การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3สอถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
73010-82104การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3สอถ.2/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
82010-82003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
93010-81001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1สอถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
103000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
113000-11053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
123000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอถ.1/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
133010-82112การบริหารงานก่อสร้างสอถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
143010-82112การบริหารงานก่อสร้างสอถ.2/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
15Home-roomHomeRoomชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
162010-88501โครงงานชถ.3/1นายอ.1สถาปัตยกรรม6190
173010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/1นายอ.1สถาปัตยกรรม6190
183010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/3นายอ.1สถาปัตยกรรม6190
193010-82006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
203010-82102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
213010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
223010-82108อุปกรณ์ประกอบอาคารสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
233010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
243010-82108อุปกรณ์ประกอบอาคารสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
253010-82004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
26Home-roomHomeRoomสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
272010-82001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1ชถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
283010-82102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
293010-82006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
303010-82004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
313000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
323000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
33Home-roomHomeRoomสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
342010-89002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวนชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
352010-82004การเขียนแบบก่อสร้าง 1ชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
362010-82006การเขียนแบบก่อสร้าง 3ชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
372010-82106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
382010-88501โครงงานชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
39Home-roomHomeRoomชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
402010-89005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
412000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
422010-89003การปฏิบัติงานจัดสวนชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
432010-82102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้นชถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
442010-82101การเขียนแบบก่อสร้าง 4ชถ.3/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
452000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชถ.3/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
463010-82007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
473010-82002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2สอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
483010-82007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
49Home-roomHomeRoomชถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
503010-82002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2สอถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
513010-82111การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
523010-80004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
533010-82111การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
543010-82105การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
553010-82105การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
แผนกวิชาช่างสำรวจ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอร.1/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
23000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอร.1/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
33010-98501โครงงานสอร.2/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
42010-91006การประมาณราคาก่อสร้างชร.3/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
53010-92114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.1/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
63010-92114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
73010-98501โครงงานสอร.2/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
82010-91002เทคนิคก่อสร้างชร.3/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
9Home-roomHomeRoomสอร.2/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
103010-92112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศสอร.1/1นายมานัสยอดทอง6447
113010-92003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสำรวจชั้นสูงสอร.2/3นายมานัสยอดทอง6447
12Home-roomHomeRoomสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
133010-92112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
143010-92003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสำรวจชั้นสูงสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
153000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
163000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอร.2/3นายมานัสยอดทอง6447
172000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชส.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
182010-81004พฤติกรรมโครงสร้างอาคารชถ.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
192010-82010การประมาณราคางานก่อสร้างชถ.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
202010-89006ระบบไฟฟ้าในอาคารชถ.3/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
212010-92112ตรีโกณมิติทรงกลมชร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
222010-92114การประเมินราคาที่ดินชร.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
23Home-roomHomeRoomชร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
242010-82107วัสดุก่อสร้าง 2ชถ.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
252010-81003การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชถ.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
262000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชร.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
272010-92107คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจชร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
282010-92109การใช้โปรแกรมตารางคำนวณชร.3/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
292010-62117เทคนิคคอนกรีตชส.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
302000-11007กฎหมายก่อสร้างชส.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
312010-92110ดาราศาสตร์ปฏิบัติชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
322010-92104การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
332000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชถ.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
342010-62006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมชส.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
352010-89007ระบบสุขาภิบาลอาคารชถ.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
362000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/3นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
372010-92008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่ชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
382010-92101การสำรวจเส้นทางชร.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
392010-98501โครงงานชร.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
40Home-roomHomeRoomชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
412010-98501โครงงานชร.3/1นายสถานประกอบการ 1สำรวจ5818
423010-98501โครงงานสอร.2/3นายสถานประกอบการ 1สำรวจ5818
433010-98501โครงงานสอร.2/1นายสถานประกอบการ 2สำรวจ5819
442010-92002การรังวัดมุมและทิศทางชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
452010-92005วงรอบระดับและงานดินชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
462010-91003กลศาสตร์โครงสร้างชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
472010-92103การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
482010-92106การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
492010-92102การสำรวจเฉพาะแปลงชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
502000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชร.3/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
51Home-roomHomeRoomชร.3/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
523010-92105การจัดการธุรกิจที่ดินสอร.1/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
533010-92105การจัดการธุรกิจที่ดินสอร.1/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
543010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอร.2/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
553010-92102การวางแผนงานสำรวจสอร.2/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
563010-92001การสำรวจชั้นสูงสอร.2/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
573010-90003การคำนวณแผนที่สอร.1/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
583010-92002เครื่องมือสำรวจชั้นสูงสอร.1/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
593010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอร.2/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
60Home-roomHomeRoomสอร.1/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
613010-92110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินสอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
622010-92108กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินชร.3/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
63Home-roomHomeRoomสอร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
643010-92111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทานสอร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
653010-92111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทานสอร.1/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
663010-92110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินสอร.2/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
672010-92117เรขาคณิตมีทรงชร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
682000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
แผนกวิชาโยธา
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
22012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
32000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
42010-62116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารชธ.3/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
52012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
62012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
7Home-roomHomeRoomชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
82012-12102งานปูนชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
92012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
102000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
112012-12105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชธ.3/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
122012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
132012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
143012-12006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอธ.2/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
153010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
163010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/5นายมานะศรีสูงเนิน5592
173010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/6นายมานะศรีสูงเนิน5592
183012-12101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธาสอธ.2/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
193012-12103วิศวกรรมการทางสอธ.2/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
203012-12006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอธ.2/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
213000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
223010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/4นายมานะศรีสูงเนิน5592
233012-12007การสำรวจเส้นทางสอธ.2/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
24Home-roomHomeRoomสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
252012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
262012-12102งานปูนชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
272012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/1นายสมมาตรคำภักดี5847
282012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
292000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/2นายสมมาตรคำภักดี5847
302012-12103เครื่องจักรกลงานไม้ชธ.3/1นายสมมาตรคำภักดี5847
312010-62116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารชธ.3/1นายสมมาตรคำภักดี5847
322000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/1นายสมมาตรคำภักดี5847
332012-12102งานปูนชธ.1/1นายสมมาตรคำภักดี5847
342012-18001ฝึกงานชธ.3/3นายสถานประกอบการ 2โยธา6097
352000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
362012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
372012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
382012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
392000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
402012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
412012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
422012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
432012-12105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชธ.3/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
442012-12103เครื่องจักรกลงานไม้ชธ.3/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
45Home-roomHomeRoomชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
463012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
473012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
483012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
493012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
503012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/5นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
513012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/6นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
523000-11052กฏหมายและสัญญาก่อสร้างสอธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
533012-12113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธาสอธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
54Home-roomHomeRoomสอธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
553012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/5นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
563012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/6นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
573012-18501โครงงานสอธ.2/1นายอ.2โยธา6552
583012-18501โครงงานสอธ.2/3นายอ.2โยธา6552
592012-18501โครงงานชธ.3/1นายอ.3โยธา6185
602012-18501โครงงานชธ.3/2นายอ.3โยธา6185
613010-62107การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างสอธ.1/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
623012-18501โครงงานสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
633012-12107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
643012-12005การประมาณราคางานโยธาสอธ.1/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
653012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
663000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
673012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
683012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/5นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
693012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/6นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
70Home-roomHomeRoomสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
713012-18501โครงงานสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
723012-12107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
733000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
74Home-roomHomeRoomสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
752012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
762012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
772012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
782000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
79Home-roomHomeRoomชธ.3/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
802012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
812012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
822012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
832012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
842012-18501โครงงานชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
852012-18001ฝึกงานชธ.3/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
862012-18501โครงงานชธ.3/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
87Home-roomHomeRoomชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
883000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/1นายฉัตรชัยพานิช5585
893012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/4นายฉัตรชัยพานิช5585
903012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/5นายฉัตรชัยพานิช5585
913012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/6นายฉัตรชัยพานิช5585
923000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
933010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
943012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
953012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
963012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
97Home-roomHomeRoomสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
982012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
992012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1002012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1012012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1022012-12011กลศาสตร์โครงสร้างชธ.3/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1032012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1042012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
105Home-roomHomeRoomชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1062012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1072012-12011กลศาสตร์โครงสร้างชธ.3/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1082012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
109Home-roomHomeRoomชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1103012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/4นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1113012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
112Home-roomHomeRoomสอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1133012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1143000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1153012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/6นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1163000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/6นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1173012-12106งานโยธาสอธ.2/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
118Home-roomHomeRoomสอธ.1/6นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-15104งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
23000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
33011-18503โครงงาน 2สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
43011-18001ฝึกงานสอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
53011-18001ฝึกงานสอก.2/5นายสถานประกอบการ 2เทคนิคอุตสาหกรรม6099
63000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
73011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/2นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
83011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
93011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.2/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
103011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
113011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
123011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
133011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
143000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
153011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
163011-18001ฝึกงานสอก.2/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
17Home-roomHomeRoomสอก.2/3นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
183000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/1นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
193011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
203000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
213011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/3นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
223011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.1/5นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
233011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/1นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
243011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
253011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
263011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/4นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
273011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/4นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
283011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.1/5นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
293011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/4นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
30Home-roomHomeRoomสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
313011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
323000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
333000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
343011-11002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
353011-18503โครงงาน 2สอก.2/4นายกิตติโรจน์16665
363011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
373011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
383011-12102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.2/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
393011-18503โครงงาน 2สอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
403011-18503โครงงาน 2สอก.2/3นายกิตติโรจน์16665
413011-11002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
423011-18503โครงงาน 2สอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
433011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
443010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
453010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
463011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
473011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
483011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
493010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.1/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
503010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
513000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
523010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.1/1นายจรูญกองบุญธรรม5995
533011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
543011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
553010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
563000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
573010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
583011-18503โครงงาน 2สอก.2/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
59Home-roomHomeRoomสอก.1/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
603011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6704
613011-11002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
623011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
633011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
643011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
653000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
663011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.1/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
673011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
683011-18503โครงงาน 2สอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
693011-18503โครงงาน 2สอก.2/1นายธีระศักดิ์16748
703011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
713011-15104งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4สอก.2/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/9นายรังษีเวียงวิเศษ6583
22010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/10นายรังษีเวียงวิเศษ6583
32010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
42010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/4นายรังษีเวียงวิเศษ6583
52010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/4นายรังษีเวียงวิเศษ6583
6Home-roomHomeRoomชฟ.3/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
72010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
82010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/1นายรังษีเวียงวิเศษ6583
92010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
102010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/1นายรังษีเวียงวิเศษ6583
112010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
122010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
132010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
142010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
152010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
162010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/8นายรังษีเวียงวิเศษ6583
173000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
182010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
193010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
203010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
212010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
223000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
233010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
243010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/8นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
253012-71003การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอม.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
262010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
27Home-roomHomeRoomสอม.1/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
283010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/8นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
293010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
302010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
313000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/4นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
323010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
333000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/4นางกิ่งผกากองพล6673
34Home-roomHomeRoomชก.1/6นางกิ่งผกากองพล6673
353000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอส.2/1นางกิ่งผกากองพล6673
363000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอข.2/1นางกิ่งผกากองพล6673
373000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/4นางกิ่งผกากองพล6673
383000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสทท.1/2นางกิ่งผกากองพล6673
393000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/4นางกิ่งผกากองพล6673
403000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอค.1/2นางกิ่งผกากองพล6673
413000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/1นางกิ่งผกากองพล6673
423000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอส.2/3นางกิ่งผกากองพล6673
433000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอข.2/3นางกิ่งผกากองพล6673
443000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/3นางกิ่งผกากองพล6673
453000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/9นายชัชชัยจันทะสีลา5990
463000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอค.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
473000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอห.1/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
483000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอร.2/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
493000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
503000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
513000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสทท.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
523000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสทท.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
533000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
54Home-roomHomeRoomชก.3/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
553000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอค.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
563000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอห.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
573000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
583000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
593010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/6นายธีระไสโม้5985
603010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/1นายธีระไสโม้5985
613010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/1นายธีระไสโม้5985
623010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/5นายธีระไสโม้5985
633010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/8นายธีระไสโม้5985
643010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/3นายธีระไสโม้5985
653010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/5นายธีระไสโม้5985
66Home-roomHomeRoomสอก.2/1นายธีระไสโม้5985
673010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/2นายธีระไสโม้5985
683010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/7นายธีระไสโม้5985
693010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/4นายธีระไสโม้5985
703010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/8นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
713000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/9นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
723010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/2นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
733010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
743010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/9นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
753000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/11นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
763000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอม.1/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
773010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
78Home-roomHomeRoomสอก.1/2นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
793010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
802010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/5นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
812010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
823011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.1/5นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
833000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอม.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
84Home-roomHomeRoomสอผ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
852000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
862000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
872000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
882000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/6นางนภาภรณ์สาผิว5570
892000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
902000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
912000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/7นางนภาภรณ์สาผิว5570
922000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
932000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
942000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
952000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/5นางนภาภรณ์สาผิว5570
962000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
972000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/5นางนภาภรณ์สาผิว5570
982000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/7นางนภาภรณ์สาผิว5570
993010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/5นายประจักษ์เทพศิลา5455
1003010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/7นายประจักษ์เทพศิลา5455
1013010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/9นายประจักษ์เทพศิลา5455
1023010-00002เขียนแบบเทคนิคสอท.1/3นายประจักษ์เทพศิลา5455
1033010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
104Home-roomHomeRoomสอก.1/4นายประจักษ์เทพศิลา5455
1053010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/8นายประจักษ์เทพศิลา5455
1063010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/10นายประจักษ์เทพศิลา5455
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/7นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
2Home-roomHomeRoomชก.3/4นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
33010-00004วัสดุช่างสอผ.1/9นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
43010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/10นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
53010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/8นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
63010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/9นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
73010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
8Home-roomHomeRoomชก.1/4นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
93010-00004วัสดุช่างสอผ.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
103010-00004วัสดุช่างสอผ.1/8นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
113010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/6นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
123010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
133010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
143010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
153010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอข.1/3นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
162010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/8นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
173010-00004วัสดุช่างสอข.1/3นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
182010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/5นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
19Home-roomHomeRoomสอผ.2/6นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
202010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/3นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
212010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/2นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
223010-00004วัสดุช่างสอผ.1/5นายณรงค์โม้ลี5857
233010-00004วัสดุช่างสอผ.1/6นายณรงค์โม้ลี5857
243010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/6นายณรงค์โม้ลี5857
253010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/10นายณรงค์โม้ลี5857
26Home-roomHomeRoomชก.2/2นายณรงค์โม้ลี5857
273010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/6นายณรงค์โม้ลี5857
283010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/8นายณรงค์โม้ลี5857
293010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/9นายณรงค์โม้ลี5857
30Home-roomHomeRoomชก.2/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
312010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/5นายทรงกลดลุนคุณ6103
322010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
332010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/9นายทรงกลดลุนคุณ6103
342010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
352010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
362010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/1นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
372010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/2นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
382010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/3นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
392010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
40Home-roomHomeRoomชย.1/6นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
412010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/1นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
422010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
432010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/10นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
442010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/6นายประเสริฐวิสาคาม5925
452010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
462010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
472010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/5นายประเสริฐวิสาคาม5925
482010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
492010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/3นายประเสริฐวิสาคาม5925
50Home-roomHomeRoomสอก.2/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
512010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/7นายประเสริฐวิสาคาม5925
522010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/5นายประเสริฐวิสาคาม5925
532010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
22090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
32090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
42090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
52090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
62090-12007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
72090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
82090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
93012-81003โปรแกรมโครงสร้างสอค.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
102090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
112090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
122090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
132090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
142000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
153090-12112พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
16Home-roomHomeRoomชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
172090-12009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ชทท.3/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
182090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
192090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
202090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
212090-12106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.3/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
222090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
233000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
242090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
252000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
262090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
272090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
282090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
292000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
302090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
313000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
32Home-roomHomeRoomชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
332090-12009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ชทท.3/3นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
342090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.1/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
352090-12504งานกราฟิกสามมิติชทท.3/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
363090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/3นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
372090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
382090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
39Home-roomHomeRoomชทท.2/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
402090-12010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นชทท.3/3นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
413012-81003โปรแกรมโครงสร้างสอค.1/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
423012-81003โปรแกรมโครงสร้างสอค.1/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
432090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
442090-12011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
453012-80006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอค.1/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
463012-80006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอค.1/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
473090-11003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสทท.1/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
483090-12112พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
493090-12007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
503090-12007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
513090-12119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
523090-11003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสทท.1/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
533090-12112พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
543090-12001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
553090-12002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
56Home-roomHomeRoomสทท.1/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
573090-12001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
583090-12112พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
593090-12002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
60Home-roomHomeRoomสทท.1/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
613090-12119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
623090-12002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
633090-12001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
643090-12007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
653090-12119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
663090-11001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
673090-12104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
683090-12008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHPสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
69Home-roomHomeRoomสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
703090-12008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHPสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
713090-11001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
723090-11002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
733090-11003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
743090-12104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
75Home-roomHomeRoomสทท.2/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
762090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
773012-80008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นสอค.1/2นางบังอรพลมิตร5921
782090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
792090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
802000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
812090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
822090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
832090-18501โครงงานชทท.3/1นางบังอร16655
842090-18501โครงงานชทท.3/3นางบังอรพลมิตร5921
852000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
862090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
872000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
882090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
892090-18501โครงงานชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
902000-11006กฏหมายคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นางบังอรพลมิตร5921
912000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชทท.1/1นางบังอรพลมิตร5921
922000-11006กฏหมายคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
93Home-roomHomeRoomชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
943000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
953090-18501โครงงานสทท.2/1นายประวิทย์16445
963090-11002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
973090-12008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHPสทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
983090-11002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
993090-18501โครงงานสทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1003090-18501โครงงานสทท.2/2นายประวิทย์16445
101Home-roomHomeRoomชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1023000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1033090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1043090-11001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างสทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1053090-12104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1063090-18501โครงงานสทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
2Home-roomHomeRoomสอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
33012-72003อุปกรณ์การวัดและควบคุมสอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
43000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
53012-72103หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสอม.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
63012-70004งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดสอม.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
7 110-51301งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/9นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
83011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/4นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
93012-72103หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
103012-72003อุปกรณ์การวัดและควบคุมสอม.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
113012-72006เทคโนโลยี CNC/CAD/CAMสอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
123012-72004ดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
133012-72105การควบคุมกระบวนการสอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
14Home-roomHomeRoomสอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
153012-72101การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์สอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
163012-72004ดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
173011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/4นายพีรวัสรัตนโชติ6749
183000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
193012-78501โครงงานสอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
203000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
213012-72106การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
223012-78501โครงงานสอม.2/1นายพีรวัส1รัตนโชติ6780

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.