วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
2Home-roomHome Roomชก.1/8นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
32000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชช.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
42000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
52000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
62000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
72000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
82000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
92000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
102000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
112000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
122000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชช.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
132000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชธ.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
142000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชส.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
152000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
162000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชช.2/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
172000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
182000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
192000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
202000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
212000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
222000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
232000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
242000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
252000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชถ.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
262000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชธ.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
272000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
283000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสออ.2/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
292000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/5นางรัตนาภามหรรณพกร5616
303000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
313000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
323000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
333000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
343000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
353000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสทท.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
362000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/1นางรัตนาภามหรรณพกร5616
373000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
383000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอข.2/3นางรัตนาภามหรรณพกร5616
393000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/4นางรัตนาภามหรรณพกร5616
403000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
413000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
423000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสทท.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
432000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/2นางรัตนาภามหรรณพกร5616
443000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/4นางรัตนาภามหรรณพกร5616
452000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.3/7นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
462000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
472000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.2/6นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
482000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชร.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
492000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชธ.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
502000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/7นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
512000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
522000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชทท.1/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
532000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
542000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
552000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/7นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
562000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชธ.1/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
572000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชถ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
582000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชธ.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
592000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/9นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
602000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชทท.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
612000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.3/8นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
623000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/4นายแทนไทเกาะลุน6234
633000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอค.1/2นายแทนไทเกาะลุน6234
643000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอร.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
652000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชทท.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
663000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
672000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/7นายแทนไทเกาะลุน6234
682000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
693000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
703000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอค.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
713000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอร.1/3นายแทนไทเกาะลุน6234
722000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชทท.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
733000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/2นายแทนไทเกาะลุน6234
743000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.2/9นายแทนไทเกาะลุน6234
752000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
763000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอม.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
773000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอห.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
783000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอถ.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
793000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสออ.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
80Home-roomHomeRoomสอก.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
813000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
823000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.2/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
832000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชถ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
842000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
853000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
863000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอม.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
873000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอห.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
883000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอถ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
893000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสออ.1/4นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
903000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
913000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.2/6นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
923000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.2/7นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
933000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.2/5นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
943000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.2/6นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
953000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอห.1/1นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
963000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอห.1/3นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
972000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/9นางวราพรสิมมา5628
982000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชส.2/1นางวราพรสิมมา5628
993000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/5นางวราพรสิมมา5628
1003000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอข.1/3นางวราพรสิมมา5628
1013000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอท.1/3นางวราพรสิมมา5628
1023000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอส.1/3นางวราพรสิมมา5628
1033000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอข.2/3นางวราพรสิมมา5628
1042000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/3นางวราพรสิมมา5628
1052000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชร.2/1นางวราพรสิมมา5628
1062000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชส.1/1นางวราพรสิมมา5628
1072000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชร.1/1นางวราพรสิมมา5628
1083000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/11นางวราพรสิมมา5628
1093000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/9นางวราพรสิมมา5628
1103000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอข.1/1นางวราพรสิมมา5628
1113000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอท.1/1นางวราพรสิมมา5628
1123000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอส.1/1นางวราพรสิมมา5628
1133000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสออ.1/1นางวราพรสิมมา5628
1142000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชถ.2/1นางวราพรสิมมา5628
1153000-01601การพัฒนาสุขภาพสอห.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1163000-01601การพัฒนาสุขภาพสออ.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1173000-01601การพัฒนาสุขภาพสอท.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1183000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.2/9นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1193000-01601การพัฒนาสุขภาพสอท.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1203000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1213000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.2/8นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1223000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1233000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.2/5นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1243000-01601การพัฒนาสุขภาพสอค.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1253000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/5นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1263000-01601การพัฒนาสุขภาพสออ.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1273000-01601การพัฒนาสุขภาพสอส.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1283000-01601การพัฒนาสุขภาพสอห.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1293000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.2/7นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1303000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1313000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.2/6นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1323000-01601การพัฒนาสุขภาพสอค.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1333000-01601การพัฒนาสุขภาพสอส.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1343000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1353000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1363000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6045
1373000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1383000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/4นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1393000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1403000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/6นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1413000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/10นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1423000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอค.2/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1432000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1442000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชช.3/4นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1453000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1463000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1473000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/9นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1483000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอค.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1492000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1502000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1512000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชช.3/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
1523000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสออ.2/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1533000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอถ.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1543000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอถ.2/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
155Home-roomHome Roomชย.1/10นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1563000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/7นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1573000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/8นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1582000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1592000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/4นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1602000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1612000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชทท.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1623000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสทท.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1633000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสทท.1/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1642000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1652000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชทท.1/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1663000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอท.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1673000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอท.2/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
1683000-01404แคลคูลัส 1สอก.2/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1693000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1703000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/10นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1713000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.2/5นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1723000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.2/6นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
173Home-roomHomeRoomสอย.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1743000-01404แคลคูลัส 1สอก.2/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1753000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1763000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1773000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1783000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/9นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1793000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.2/7นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1803000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.2/8นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1813000-01404แคลคูลัส 1สอธ.2/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1823000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.2/9นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
1832000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1842000-11004กฎหมายแรงงานชร.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1852000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
186Home-roomHomeRoomสอย.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1872000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1882000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1892000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1902000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1912000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1922000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/7นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1932000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1942000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1952000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1962000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชธ.3/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1972000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1982000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
1992000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2002000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/5นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2012000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/9นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2022000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/10นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2032000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/3นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2042000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/4นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2052000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2062000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2072000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2082000-11004กฎหมายแรงงานชย.1/8นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2092000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2102000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/6นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2112000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/1นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2122000-11004กฎหมายแรงงานชก.2/2นางสาวสุภรามนูศิลป์6588
2132000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/10นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2142000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2152000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/8นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2162000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2172000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2182000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2192000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2202000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2212000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2222000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/9นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2232000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2242000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/7นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2252000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2262000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2272000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2282000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2292000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2302000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2312000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชย.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2322000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
233Home-roomHomeRoomสอถ.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2343000-01404แคลคูลัส 1สอผ.2/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2353000-01404แคลคูลัส 1สอผ.2/5นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
236Home-roomHome Roomชก.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2373000-01404แคลคูลัส 1สอท.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2383000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2393000-01404แคลคูลัส 1สอส.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2403000-01404แคลคูลัส 1สอส.1/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2413000-01404แคลคูลัส 1สอร.2/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2423000-01404แคลคูลัส 1สอผ.2/4นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2433000-01404แคลคูลัส 1สอผ.2/6นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2443000-01404แคลคูลัส 1สอท.1/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2453000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/5นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2463000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/9นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2473000-01502ศาสตร์พระราชาสอถ.1/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
2483000-01502ศาสตร์พระราชาสทท.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
2493000-01502ศาสตร์พระราชาสอค.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
2503000-01502ศาสตร์พระราชาสอห.2/1นางอรวรรณเจือจารย์6523
2513000-01502ศาสตร์พระราชาสอถ.1/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
2523000-01502ศาสตร์พระราชาสทท.2/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
2533000-01502ศาสตร์พระราชาสอค.2/2นางอรวรรณเจือจารย์6523
2543000-01502ศาสตร์พระราชาสอห.2/3นางอรวรรณเจือจารย์6523
2552000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชถ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2563000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอข.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2573000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/8นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2583000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2593000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2602000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2612000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2623000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2633000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอร.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2643000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอถ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2653000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอร.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2663000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/11นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2672000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชส.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2683000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/7นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2693000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2703000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอผ.1/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2713000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2722000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2733000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอธ.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2743000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอถ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
2752000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2762000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/9นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2772000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2782000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
279Home-roomHomeRoomชธ.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2802000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2812000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2822000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/9นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2832000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2842000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชทท.1/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2852000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2862000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2872000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2882000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2892000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2902000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2912000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/6นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2922000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/6นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2932000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2942000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2952000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/10นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2962000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/8นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2972000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชทท.1/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2982000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชฟ.2/6นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
2992000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/8นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3002000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3012000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.2/5นายอุกฤษเหมมี6394
3022000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.2/6นายอุกฤษเหมมี6394
3032000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
3042000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/5นายอุกฤษเหมมี6394
3052000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/3นายอุกฤษเหมมี6394
3062000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
3072000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
3082000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
3092000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/6นายอุกฤษเหมมี6394
3102000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชทท.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
3112000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชทท.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
3122000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชธ.3/3นายอุกฤษเหมมี6394
3132000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
3142000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/6นายอุกฤษเหมมี6394
3152000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
3162000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชฟ.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
3172000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
3182000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/5นายอุกฤษเหมมี6394
3192000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชก.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
3202000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3212000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชช.3/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3222000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชช.3/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3232000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.3/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3242000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.3/8นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3252000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.3/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3262000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชธ.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3272000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3282000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/9นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3292000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชธ.3/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3302000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3312000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/7นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3322000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3332000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชช.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3342000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชช.3/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3352000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชช.3/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3362000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.3/8นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3372000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชธ.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3382000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3392000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3402000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3412000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/8นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3422000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3432000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชช.2/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
3442000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.2/6นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3452000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชธ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3462000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3472000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชก.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3482000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3492000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชทท.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3502000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชทท.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3512000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3522000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชถ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3532000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.2/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3542000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชร.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3552000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3562000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3572000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/6นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3582000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3592000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3602000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชฟ.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3612000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชส.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3622000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชช.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
3632000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/9นางกรุณาศรีสถาน5633
3643000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอร.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
3653000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
3662000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/4นางกรุณาศรีสถาน5633
3673000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสทท.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
3683000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
3693000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอห.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
3703000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอห.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
3713000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอถ.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
3723000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/5นางกรุณาศรีสถาน5633
3733000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอท.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
3743000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอท.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
3752000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/7นางกรุณาศรีสถาน5633
3763000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอร.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
377Home-roomHomeRoomสอย.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
3783000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/4นางกรุณาศรีสถาน5633
3792000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชฟ.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
3803000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสออ.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
3813000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสทท.2/2นางกรุณาศรีสถาน5633
3823000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/2นางกรุณาศรีสถาน5633
3833000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอถ.1/3นางกรุณาศรีสถาน5633
3843000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอข.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3853000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอข.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
386Home-roomHomeRoomสอผ.2/4นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3873000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3883000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3893000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอถ.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3903000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3913000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/6นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3923000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/6นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3933000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสทท.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3942000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3953000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/8นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3963000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/11นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3973000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3983000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
3993000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/5นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4003000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/4นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4013000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอถ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4023000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/9นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4033000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอก.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4043000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/5นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4053000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอธ.1/5นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4063000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสทท.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4072000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4083000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอผ.1/7นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4093000-01502ศาสตร์พระราชาสอท.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4103000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.2/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4113000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4123000-01502ศาสตร์พระราชาสออ.2/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4133000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/10นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4143000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/9นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4153000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/2นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
416Home-roomHomeRoomสอถ.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4173000-01502ศาสตร์พระราชาสอท.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4183000-01502ศาสตร์พระราชาสอข.2/3นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4193000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.2/4นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4203000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/4นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
4213000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/1นางสาวคำประเคียนโพธิ์เพชรเล็บ5617
422Home-roomHomeRoomสอผ.1/8นางสาวจารุริณโสหา6739
4232000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/1นางสาวจารุริณโสหา6739
4242000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/8นางสาวจารุริณโสหา6739
4252000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/5นางสาวจารุริณโสหา6739
4262000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/4นางสาวจารุริณโสหา6739
4272000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.2/3นางสาวจารุริณโสหา6739
4282000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/6นางสาวจารุริณโสหา6739
4292000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/4นางสาวจารุริณโสหา6739
4302000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชถ.1/1นางสาวจารุริณโสหา6739
4312000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/9นางสาวจารุริณโสหา6739
4322000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชส.2/1นางสาวจารุริณโสหา6739
4332000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/1นางสาวจารุริณโสหา6739
4342000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/7นางสาวจารุริณโสหา6739
4352000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/7นางสาวจารุริณโสหา6739
4362000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/2นางสาวจารุริณโสหา6739
4372000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/7นางสาวจารุริณโสหา6739
4382000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/3นางสาวจารุริณโสหา6739
4392000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชธ.2/1นางสาวจารุริณโสหา6739
4402000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/5นางสาวจารุริณโสหา6739
4412000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชฟ.2/3นางสาวจารุริณโสหา6739
4422000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชร.1/1นางสาวจารุริณโสหา6739
4432000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/7นางสาวจารุริณโสหา6739
4442000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/10นางสาวจารุริณโสหา6739
4452000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/3นางสาวจารุริณโสหา6739
4462000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/2นางสาวจารุริณโสหา6739
4472000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชย.1/8นางสาวจารุริณโสหา6739
4482000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4492000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.2/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4502000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.3/8นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4512000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4522000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4532000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4542000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/6นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4552000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชทท.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4562000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4572000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4582000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4592000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/8นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4602000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชช.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4612000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4622000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4632000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.3/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4642000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/6นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4652000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4662000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4672000-01602เพศวิถีศึกษาชฟ.2/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4682000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชทท.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4692000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/9นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4702000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชร.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4712000-01602เพศวิถีศึกษาชอ.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4722000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชก.1/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
4732000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4742000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4752000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4762000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/9นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4772000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4782000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/6นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4792000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4802000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/6นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4812000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/8นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4822000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4832000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4842000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4852000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4862000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชอ.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4872000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชฟ.1/6นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4882000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/10นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4892000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชย.1/7นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4902000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชก.2/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
4913000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4923000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/6นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4933000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4943000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.2/8นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4953000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/8นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4962000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชช.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4973000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4983000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
4993000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอก.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5003000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.2/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5013000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5022000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/3นางทองสุขลีลาด5977
5032000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/2นางทองสุขลีลาด5977
5042000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/7นางทองสุขลีลาด5977
5052000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชธ.3/3นางทองสุขลีลาด5977
5062000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/1นางทองสุขลีลาด5977
5072000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/5นางทองสุขลีลาด5977
5082000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/4นางทองสุขลีลาด5977
5092000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/6นางทองสุขลีลาด5977
5102000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
5112000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
5122000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/1นางทองสุขลีลาด5977
5132000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/6นางทองสุขลีลาด5977
5142000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/4นางทองสุขลีลาด5977
5152000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชธ.1/1นางทองสุขลีลาด5977
5162000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/8นางทองสุขลีลาด5977
5172000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/7นางทองสุขลีลาด5977
5182000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/1นางทองสุขลีลาด5977
5192000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/2นางทองสุขลีลาด5977
5202000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/2นางทองสุขลีลาด5977
5212000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/3นางทองสุขลีลาด5977
5222000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชฟ.1/5นางทองสุขลีลาด5977
5232000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/5นางทองสุขลีลาด5977
5242000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/4นางทองสุขลีลาด5977
5252000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/2นางทองสุขลีลาด5977
5262000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชอ.1/2นางทองสุขลีลาด5977
5272000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
5283000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
5293000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
5302000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
5313000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
5322000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
5333000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสทท.1/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
5342000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชก.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
5353000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
5363000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
5372000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
5383000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
5392000-01201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงชย.1/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
5403000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสทท.1/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
5413000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/7นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5422000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/5นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5433000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5443000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/2นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5453000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอส.2/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5462000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5473000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5483000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอผ.1/8นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5492000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชฟ.2/7นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
550Home-roomHomeRoomชก.2/6นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5513000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอส.2/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5523000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอร.2/1นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5532000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชก.2/3นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5543000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/9นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5553000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอย.1/10นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5562000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชย.2/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5573000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอธ.1/4นางสาวนิรัชรินทร์สีหานู6613
5582000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
5592000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
5602000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชธ.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
5612000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชถ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
5622000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
5632000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
5642000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
5652000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/8นางสาวนิภาพรแกลา6267
5662000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
5672000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
5682000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/10นางสาวนิภาพรแกลา6267
5692000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
5703000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอร.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
5713000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอร.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
5722000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/5นางสาวนิภาพรแกลา6267
5732000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
5742000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
5752000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชร.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
5762000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชส.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
5772000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชทท.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
5782000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชทท.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
5792000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/3นางสาวนิภาพรแกลา6267
5802000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
5812000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชอ.1/1นางสาวนิภาพรแกลา6267
5822000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/7นางสาวนิภาพรแกลา6267
5832000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/2นางสาวนิภาพรแกลา6267
5842000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชก.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
5852000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/6นางสาวนิภาพรแกลา6267
5862000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชย.1/9นางสาวนิภาพรแกลา6267
5872000-01101ภาษาไทยพื้นฐานชฟ.1/4นางสาวนิภาพรแกลา6267
แผนกวิชาช่างยนต์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
2Home-roomHomeRoomสอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
33010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/10นายแสงชัยคงสมบัติ6347
43010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
53010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
63000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
73010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/3นายแสงชัยคงสมบัติ6347
83010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/4นายแสงชัยคงสมบัติ6347
93010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/9นายแสงชัยคงสมบัติ6347
10Home-roomHomeRoomชย.2/2นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
11Home-roomHomeRoomชย.2/1นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
122010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/1นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
132010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/2นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
142010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/3นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
152010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/4นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
16Home-roomHomeRoomสอย.2/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
172010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/7นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
182010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
19Home-roomHomeRoomสอย.2/6นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
202010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/5นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
212010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/8นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
222010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/9นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
233010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/9นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
243010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/10นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
253010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/6นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
263010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/9นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
273010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/6นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
283010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/8นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
293010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.2/5นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
303010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.2/7นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
313010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/3นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
323010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/4นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
333010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/10นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
343010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/9นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
353010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/10นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
363010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/5นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
373010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/7นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
383000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/7นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
393010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.2/6นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
40Home-roomHome Roomชย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
412000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
422000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/9นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
432010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
443010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.2/6นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
45Home-roomHome Roomชย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
462000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
472010-19008พลังงานทดแทนชย.3/9นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
482010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/5นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
492010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/6นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
502000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
512000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
522010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
532010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/9นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
542010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/10นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
552010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/1นายวัชพลจำปานา6040
563010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.2/5นายวัชพลจำปานา6040
57Home-roomHomeRoomชย.3/9นายวัชพลจำปานา6040
582010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/2นายวัชพลจำปานา6040
593010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.2/6นายวัชพลจำปานา6040
602010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/3นายวัชพลจำปานา6040
612010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/4นายวัชพลจำปานา6040
623000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/9นายวิทยากองจันทร์5486
632000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/1นายวิทยากองจันทร์5486
642000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/2นายวิทยากองจันทร์5486
652000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/3นายวิทยากองจันทร์5486
662000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/4นายวิทยากองจันทร์5486
672000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/11นายวิทยากองจันทร์5486
682010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/5นายวิทยากองจันทร์5486
69Home-roomHome Roomชย.1/2นายวิทยากองจันทร์5486
702010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/7นายวิทยากองจันทร์5486
713000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/10นายวิทยากองจันทร์5486
722010-18001ฝึกงานชย.3/1นายวิทยากองจันทร์5486
732010-18001ฝึกงานชย.3/2นายวิทยากองจันทร์5486
742010-18001ฝึกงานชย.3/3นายวิทยากองจันทร์5486
752010-18001ฝึกงานชย.3/4นายวิทยากองจันทร์5486
762010-18001ฝึกงานชย.3/11นายวิทยากองจันทร์5486
772010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/9นายวิทยากองจันทร์5486
782010-18001ฝึกงานชย.3/3นายวิทยา 1ช่างยนต์6757
792010-18001ฝึกงานชย.3/4นายวิทยา 1ช่างยนต์6757
802010-18001ฝึกงานชย.3/11นายวิทยา 1ช่างยนต์6757
812010-18001ฝึกงานชย.3/1นายวิทยา 1ช่างยนต์6757
822000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/1นายวิทยา 1ช่างยนต์6757
832010-18001ฝึกงานชย.3/2นายวิทยา 1ช่างยนต์6757
842000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/2นายวิทยา 1ช่างยนต์6757
852010-19008พลังงานทดแทนชย.3/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
862010-18501โครงงานชย.3/6นายหิรัญสาราษฎร์6039
872010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/6นายหิรัญสาราษฎร์6039
882010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/8นายหิรัญสาราษฎร์6039
892000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/1นายหิรัญสาราษฎร์6039
902010-18501โครงงานชย.3/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
912010-19008พลังงานทดแทนชย.3/6นายหิรัญสาราษฎร์6039
922010-19008พลังงานทดแทนชย.3/7นายหิรัญสาราษฎร์6039
932010-19008พลังงานทดแทนชย.3/8นายหิรัญสาราษฎร์6039
94Home-roomHome Roomชย.1/5นายหิรัญสาราษฎร์6039
952010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/10นายหิรัญสาราษฎร์6039
962010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/1นายหิรัญสาราษฎร์6039
972010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/2นายหิรัญสาราษฎร์6039
982000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/2นายหิรัญสาราษฎร์6039
992000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/3นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
1002000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/4นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
1012000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/11นายสถานประกอบการช่างยนต์6203
1023000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/2นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
1033000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/3นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
1043000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/1นายสถานประกอบการ2ช่างยนต์6391
1053000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/9นายสถานประกอบการ3ช่างยนต์6393
1063010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/10นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1073010-18001ฝึกงานสอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1082010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1093010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1103000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1112000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
112Home-roomHomeRoomสอย.1/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1133010-18001ฝึกงานสอย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1143010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/9นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1153010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/10นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1163010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.2/7นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1173010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/1นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1183010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/2นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1193000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/6นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1203010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1213010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1223010-18001ฝึกงานสอย.2/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1233000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1243000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1253010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/9นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1263000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1273000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
128Home-roomHome Roomชย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1293010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
130Home-roomHomeRoomสอย.1/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1312000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1323000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/3นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1333010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.2/5นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1343010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.2/6นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1353010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/5นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1363010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1373000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอย.2/5นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1383010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1393010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
1403010-18001ฝึกงานสอย.2/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
1413010-18001ฝึกงานสอย.2/1นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
1423010-18001ฝึกงานสอย.2/9นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
1433010-18001ฝึกงานสอย.2/2นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
1443010-18001ฝึกงานสอย.2/3นายสุรเชษฐ์ 1ช่างยนต์6446
145Home-roomHomeRoomชย.3/8นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1462010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/2นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1472010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/3นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1482010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/4นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1492010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.3/13นายสุริยาเหล่ามาลา6037
150Home-roomHomeRoomชย.3/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
151 110-11301งานบริการจักรยานยนต์ชย.1/11นายสุริยาเหล่ามาลา6037
1522010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/5นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1532010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/7นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1543010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/7นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
155Home-roomHomeRoomชย.2/5นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1562010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/8นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1572010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/6นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1583010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.2/7นายสุวัฒน์จันทร์งาม6038
1592010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/1นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1602010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/2นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1612010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1622010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/4นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1633010-15101งานเทคนิคยานยนต์ 1สอย.2/9นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1643010-15101งานเทคนิคยานยนต์ 1สอย.2/9นายอุทัย 1ช่างยนต์6738
1653010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/1นายไพวัลเขียวแป้6632
1663010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/2นายไพวัลเขียวแป้6632
1673010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/3นายไพวัลเขียวแป้6632
1683010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/7นายไพวัลเขียวแป้6632
1693000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/6นายไพวัลเขียวแป้6632
1703000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/5นายไพวัลเขียวแป้6632
1713010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/4นายไพวัลเขียวแป้6632
172Home-roomHome Roomชย.1/9นายไพวัลเขียวแป้6632
1733010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/10นายไพวัลเขียวแป้6632
174Home-roomHomeRoomสอย.1/9นายกฤษฎา อบมา6554
1752010-12110งานประดับยนต์ชย.2/2นายกฤษฎา อบมา6554
1762010-12110งานประดับยนต์ชย.2/4นายกฤษฎา อบมา6554
1772010-12110งานประดับยนต์ชย.2/9นายกฤษฎา อบมา6554
1782000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/7นายกฤษฎา อบมา6554
179Home-roomHomeRoomสอย.1/10นายกฤษฎา อบมา6554
1802010-12110งานประดับยนต์ชย.2/1นายกฤษฎา อบมา6554
1812010-12110งานประดับยนต์ชย.2/3นายกฤษฎา อบมา6554
1822010-12110งานประดับยนต์ชย.2/5นายกฤษฎา อบมา6554
1832010-12110งานประดับยนต์ชย.2/7นายกฤษฎา อบมา6554
1843010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายกฤษฎา อบมา6554
185Home-roomHomeRoomสอย.1/7นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1863010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1873010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/7นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1883010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/5นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1893010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1903010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/5นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1913010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1923010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.2/7นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1932010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.3/13นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1943010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/8นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
195Home-roomHomeRoomชย.2/7นายคณินทองดี6275
1962000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/5นายคณินทองดี6275
1972010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/8นายคณินทองดี6275
1982010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/10นายคณินทองดี6275
1992010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/2นายคณินทองดี6275
2002010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/3นายคณินทองดี6275
2012010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/4นายคณินทองดี6275
2022000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/6นายคณินทองดี6275
2032010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/6นายคณินทองดี6275
2042010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/5นายคณินทองดี6275
2052010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/7นายคณินทองดี6275
2062010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.1/9นายคณินทองดี6275
2072010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/1นายคณินทองดี6275
2082010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.3/13นายคณินทองดี6275
2093010-15102งานเทคนิคยานยนต์ 2สอย.2/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
210Home-roomHome Roomชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2112000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2122010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2132010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2142010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/7นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2152010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2162010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2172010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2182010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/8นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2192010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2203010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/8นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2212010-18501โครงงานชย.3/7นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
222Home-roomHome Roomชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2232000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2242010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2252010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2262010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/8นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2272010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/10นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2282010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/7นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2292010-18501โครงงานชย.3/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2302010-18501โครงงานชย.3/8นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
2312010-18501โครงงานชย.3/8นายณัฐพงษ์ 1ช่างยนต์6759
2322010-18501โครงงานชย.3/7นายณัฐพงษ์ 1ช่างยนต์6759
2332010-18501โครงงานชย.3/9นายณัฐพงษ์ 1ช่างยนต์6759
2343010-15102งานเทคนิคยานยนต์ 2สอย.2/9นายณัฐพงษ์ 1ช่างยนต์6759
2352010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2362010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/7นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2372010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/9นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2382010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2392010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/3นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2402010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/4นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2412010-12103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นชย.2/5นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2423010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2432010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/1นายนรินทร์สารภักดี6032
2442010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2452000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2462010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/5นายนรินทร์สารภักดี6032
2472010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2482010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/9นายนรินทร์สารภักดี6032
249Home-roomHomeRoomชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2502010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/2นายนรินทร์สารภักดี6032
2512010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/4นายนรินทร์สารภักดี6032
2522000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/4นายนรินทร์สารภักดี6032
2532010-18501โครงงานชย.3/6นายนายหิรัญ 1ช่างยนต์6758
2542010-18501โครงงานชย.3/5นายนายหิรัญ 1ช่างยนต์6758
2553010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/5นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2563010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/8นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2573010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/7นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2583000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/8นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
259Home-roomHomeRoomสอย.1/5นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2603010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/5นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
261Home-roomHomeRoomสอย.1/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2623010-10002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้นสอย.1/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2633010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/6นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2643010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/7นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2653010-10004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นสอย.1/8นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2663000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอย.1/7นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2673010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/7นายปรัชญานันท์เย็นอ่วม5502
2682000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/9นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2692000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
270Home-roomHomeRoomชย.3/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2712010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2722010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2732010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/8นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2742010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/9นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2752010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/10นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2762000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชย.1/10นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2772000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชย.3/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
278Home-roomHomeRoomชย.3/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2793010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/5นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2803010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/6นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2812010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/7นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2822010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/9นายพิชัยคำประเทือง6675
283Home-roomHomeRoomชย.2/4นายพิชัยคำประเทือง6675
2842000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/5นายพิชัยคำประเทือง6675
2852010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/5นายพิชัยคำประเทือง6675
2862010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/7นายพิชัยคำประเทือง6675
2873010-10001งานวัดละเอียดช่างยนต์สอย.1/8นายพิชัยคำประเทือง6675
2883010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/8นายพิชัยคำประเทือง6675
2892010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/4นายพิชัยคำประเทือง6675
2902000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชย.2/9นายพิชัยคำประเทือง6675
2912010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/9นายพิชัยคำประเทือง6675
2923010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.1/7นายพิชัยคำประเทือง6675
2932010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/3นายพิชัยคำประเทือง6675
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/4นายเวคินกิติราช6120
22000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/3นายเวคินกิติราช6120
32010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/7นายเวคินกิติราช6120
42010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/2นายเวคินกิติราช6120
52010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/5นายเวคินกิติราช6120
62010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/4นายเวคินกิติราช6120
72010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/6นายเวคินกิติราช6120
82000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/4นายเวคินกิติราช6120
92010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/8นายเวคินกิติราช6120
102010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/1นายเวคินกิติราช6120
112010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/6นายเวคินกิติราช6120
122010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/3นายเวคินกิติราช6120
132010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/7นายเวคินกิติราช6120
142010-22004วัดละเอียดชก.1/8นายเวคินกิติราช6120
152010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/5นายเวคินกิติราช6120
162010-22004วัดละเอียดชก.1/4นายเวคินกิติราช6120
17Home-roomHome Roomชก.1/5นายเวคินกิติราช6120
182010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/5นายเวคินกิติราช6120
192010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/6นายเวคินกิติราช6120
202010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/6นายเวคินกิติราช6120
212010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/1นายเอกชัยเสนาดี6640
222010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/2นายเอกชัยเสนาดี6640
232010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/8นายเอกชัยเสนาดี6640
242010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/3นายเอกชัยเสนาดี6640
252000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/6นายเอกชัยเสนาดี6640
262010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/3นายเอกชัยเสนาดี6640
272010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/5นายเอกชัยเสนาดี6640
28Home-roomHomeRoomชก.2/5นายเอกชัยเสนาดี6640
292000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/5นายเอกชัยเสนาดี6640
302010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/5นายเอกชัยเสนาดี6640
312010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/6นายเอกชัยเสนาดี6640
322010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/9นายเอกชัยเสนาดี6640
332010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/10นายเอกชัยเสนาดี6640
342010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/2นายเอกชัยเสนาดี6640
352010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
362010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
372010-28501โครงงานชก.3/7นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
382010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/3นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
392010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/6นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
402010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
412010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.3/11นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
422010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/4นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
432010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/4นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
442010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
452010-28501โครงงานชก.3/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
462010-28501โครงงานชก.3/5นายภูมินทร์116409
472010-28501โครงงานชก.3/7นายภูมินทร์116409
482010-22004วัดละเอียดชก.1/2นายภูวดลกลับกลาง6031
493010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/5นายภูวดลกลับกลาง6031
503010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายภูวดลกลับกลาง6031
513000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/8นายภูวดลกลับกลาง6031
523000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
533010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
543010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/8นายภูวดลกลับกลาง6031
553010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/6นายภูวดลกลับกลาง6031
563010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/3นายภูวดลกลับกลาง6031
572010-22004วัดละเอียดชก.1/1นายภูวดลกลับกลาง6031
582010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/1นายภูวดลกลับกลาง6031
592010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/2นายภูวดลกลับกลาง6031
602010-22004วัดละเอียดชก.1/6นายภูวดลกลับกลาง6031
613010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/8นายภูวดลกลับกลาง6031
62Home-roomHomeRoomสอผ.1/7นายภูวดลกลับกลาง6031
633010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายภูวดลกลับกลาง6031
643010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/8นายเจริญบุญใบ6182
652010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/7นายเจริญบุญใบ6182
663000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/1นายเจริญบุญใบ6182
673000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/2นายเจริญบุญใบ6182
683010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
693010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/9นายเจริญบุญใบ6182
703010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอข.1/3นายเจริญบุญใบ6182
712010-22004วัดละเอียดชก.1/2นายเจริญบุญใบ6182
723010-28001ฝึกงานสอผ.2/1นายเจริญบุญใบ6182
733010-28001ฝึกงานสอผ.2/2นายเจริญบุญใบ6182
743010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/9นายเจริญบุญใบ6182
753010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
76Home-roomHomeRoomสอผ.2/3นายเจริญบุญใบ6182
773010-28001ฝึกงานสอผ.2/2นายเจริญ 11 บุญใบ6654
783010-28001ฝึกงานสอผ.2/1นายเจริญ 11 บุญใบ6654
793000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/2นายเจริญ 11 บุญใบ6654
803000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/1นายเจริญ 11 บุญใบ6654
813010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/7นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
823010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/9นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
833000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/9นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
843010-22403ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์โลหะสอผ.2/9นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
853010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/8นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
863010-00006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไปสอผ.1/8นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
873010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
88Home-roomHomeRoomสอผ.1/5นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
893010-29003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดสอผ.2/9นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
903010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.1/1นายวีรยุทธพลตรี5538
913010-22103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3สอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี5538
923010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี5538
933010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
943010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี5538
953010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
963010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.1/2นายวีรยุทธพลตรี5538
973000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/5นายวีรยุทธพลตรี5538
983010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/5นายวีรยุทธพลตรี5538
993010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/4นายวีรยุทธพลตรี5538
1003000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/6นายวีรยุทธพลตรี5538
101Home-roomHomeRoomชก.2/3นายวีรยุทธพลตรี5538
1023010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/9นายวีรยุทธพลตรี5538
1033010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/6นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1043010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/4นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1053010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/5นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1063010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/3นายวีระมิตรไชยชาติ5537
1073010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/2นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1083010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1093010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/7นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1103010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
111Home-roomHomeRoomสอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1123000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/2นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1133010-22103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3สอผ.2/3นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1143010-22103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3สอผ.2/4นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1153010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1163010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/8นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1173010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/2นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1183000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1193000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/3นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
120Home-roomHomeRoomชก.2/7นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1213010-22203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะสอผ.2/4นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1223000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/4นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1233010-22203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะสอผ.2/6นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1243010-22203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะสอผ.2/5นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1253010-22203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะสอผ.2/3นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1262010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/7นายสัญญาพะมณี6645
1272010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/4นายสัญญาพะมณี6645
1282010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/6นายสัญญาพะมณี6645
1292010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/2นายสัญญาพะมณี6645
1302010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/7นายสัญญาพะมณี6645
1312010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/10นายสัญญาพะมณี6645
1322010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/2นายสัญญาพะมณี6645
1332010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/5นายสัญญาพะมณี6645
1342010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/8นายสัญญาพะมณี6645
135Home-roomHome Roomชก.1/1นายสัญญาพะมณี6645
1362010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/1นายสัญญาพะมณี6645
1372010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชอ.2/3นายสัญญาพะมณี6645
1382010-22101เขียนแบบเครื่องมือกล 2ชก.2/6นายสัญญาพะมณี6645
1392000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/6นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1402010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/8นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1412010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1422010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/8นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1432010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
144Home-roomHomeRoomชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1452010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1462010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1472010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1482010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/4นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1492010-28001ฝึกงานชก.3/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1502010-28001ฝึกงานชก.3/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1512000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/4นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1522000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1532010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/4นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1542010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1552000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/1นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1562000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1572010-28001ฝึกงานชก.3/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1582000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1592010-28001ฝึกงานชก.3/4นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6028
1602000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/2นายศิโรวัสย์116676
1612010-28001ฝึกงานชก.3/2นายศิโรวัสย์116558
1622000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/4นายศิโรวัสย์116676
1632010-28001ฝึกงานชก.3/1นายศิโรวัสย์116558
1642010-28001ฝึกงานชก.3/4นายศิโรวัสย์116558
1652000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/1นายศิโรวัสย์226728
1662010-28001ฝึกงานชก.3/3นายศิโรวัสย์226728
1672010-28001ฝึกงานชก.3/4นายศิโรวัสย์226728
1682000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/3นายศิโรวัสย์226728
1692010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/3นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1702010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/3นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1712010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/5นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1722010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/2นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1732010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/2นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1742010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/5นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1752010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/6นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1762010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/5นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1772010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/4นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1782010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/6นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
179Home-roomHome Roomชก.1/7นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1802010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/6นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1812010-22105ลับคมเครื่องมือตัดชก.1/2นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1822010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/5นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1832010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/11นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1842010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/7นายกริชแก้วกระจ่าง5423
1852010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/7นายธวัชสะตะ6639
1862010-22004วัดละเอียดชก.1/7นายธวัชสะตะ6639
1872010-22004วัดละเอียดชก.1/8นายธวัชสะตะ6639
1882010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/7นายธวัชสะตะ6639
1892010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชก.1/2นายธวัชสะตะ6639
1902010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/2นายธวัชสะตะ6639
1912010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/7นายธวัชสะตะ6639
1922000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/5นายธวัชสะตะ6639
1932010-22003ทฤษฎีเครื่องมือกลชก.1/8นายธวัชสะตะ6639
1942010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชย.1/8นายธวัชสะตะ6639
195Home-roomHome Roomชก.1/3นายธวัชสะตะ6639
1962010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/6นายธวัชสะตะ6639
1972000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชก.3/7นายธวัชสะตะ6639
1983010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
199Home-roomHomeRoomสอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2003010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/2นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2013010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2023000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2032010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/5นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2043010-00005งานวัดละเอียดสอผ.1/6นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2053010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/1นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
2062010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/1นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
2072010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/5นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
2082010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/5นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
209Home-roomHomeRoomสอผ.1/6นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
2102000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/2นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
2112010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/3นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
2122010-22106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลชก.2/7นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
2132000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/1นายบุญเกิดพุทธระสุ6742
2142010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/1นายประหยัดโยทะการี5425
2152010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/3นายประหยัดโยทะการี5425
2162010-22004วัดละเอียดชก.1/4นายประหยัดโยทะการี5425
2172010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/2นายประหยัดโยทะการี5425
2182010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/7นายประหยัดโยทะการี5425
2192010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/6นายประหยัดโยทะการี5425
2202010-22004วัดละเอียดชก.1/3นายประหยัดโยทะการี5425
221Home-roomHomeRoomสอผ.1/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2222010-22004วัดละเอียดชก.1/5นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2232010-22004วัดละเอียดชก.1/6นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2243010-22103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3สอผ.2/5นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2253010-22103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3สอผ.2/6นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2263010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/2นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2272000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/3นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2282000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชก.2/7นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2293010-22103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3สอผ.2/4นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
2303000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2313010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/1นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2323010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2332010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2343010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2353010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2363010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
237Home-roomHomeRoomสอผ.2/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2383000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอผ.2/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2393010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/2นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2403010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2413010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอผ.1/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2422010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2433010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอผ.1/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2442010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.3/11นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2452010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/6นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2462010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/6นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2472000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2482010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2492010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2502010-22102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ชก.2/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2512010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/7นางสาวพัชราวิคารมย์6230
252Home-roomHomeRoomชก.3/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2532010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2542010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2552010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชฟ.1/4นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2562010-22009โปแกรมเอ็นซีพื้นฐานชก.2/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2572000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชก.1/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-02106ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
22000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชบ.3/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
33010-00005งานวัดละเอียดสอข.1/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
43011-08001ฝึกงานสอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
5Home-roomHomeRoomสอข.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
62011-08001ฝึกงานชบ.3/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
73010-00111โลหะวิทยาสอข.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
83010-00111โลหะวิทยาสอข.1/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
93000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
10Home-roomHomeRoomสอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
113011-02003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
123011-02003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
133011-02104โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
143011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/2นางวรรณาพุทธาศรี6226
152011-08001ฝึกงานชบ.3/1นายสถานประกอบการ 1เขียนแบบเครื่องกล6087
163011-08001ฝึกงานสอข.2/1นายสถานประกอบการ 2เขียนแบบเครื่องกล6088
173011-02001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
18Home-roomHomeRoomสอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
193011-02001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
203011-02002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
213000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอข.2/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
223000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอข.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
233000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอข.1/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
243011-02006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
253011-10003เขียนแบบงานซ่อมบำรุงสอก.1/4นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
263011-02101พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาดสอข.1/1นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
273011-02101พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาดสอข.1/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
283011-02004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นางนรินทร์สิรีศรีนามชัย5951
293011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/2นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
303011-10003เขียนแบบงานซ่อมบำรุงสอก.1/4นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
313011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/5นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
323011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
333011-10003เขียนแบบงานซ่อมบำรุงสอก.1/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
343011-00001งานเขียนแบบเครื่องกลสอข.1/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-32002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2ชช.2/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
22010-32207กลศาสตร์เครื่องกลชช.3/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
32010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชช.2/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
42010-32209งานเชื่อมแก๊สชช.2/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
52010-38001ฝึกงานชช.3/5นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
62010-32003ทดสอบแบบทำลายสภาพชช.2/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
72010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/6นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
82010-32207กลศาสตร์เครื่องกลชช.3/3นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
92010-01007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นชช.2/4นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
102010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/5นายวีระยุทธอินทรพงษ์มีชัย6274
112010-38001ฝึกงานชช.3/1นายสถานประกอบการเชื่อมโลหะ6074
122000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชช.3/1นายสถานประกอบการเชื่อมโลหะ6074
133010-32302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะสอห.1/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
143000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอห.1/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
153000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอห.1/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
163010-32302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะสอห.1/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
173010-32301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.2/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
182010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/10นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
19Home-roomHomeRoomสอห.2/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
203010-32002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อมสอห.1/1นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
213010-32002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อมสอห.1/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
223010-32301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.2/3นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
232010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/8นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
242010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/9นายสุรจอมลิ้มสุวรรณ6608
253000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอห.2/1นายสุเทพผกานิรินทร์5459
262010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
27Home-roomHomeRoomสอห.1/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
283010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/8นายสุเทพผกานิรินทร์5459
293010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/5นายสุเทพผกานิรินทร์5459
303000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอห.2/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
313010-30004การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมสอห.2/3นายสุเทพผกานิรินทร์5459
323011-10001งานเชื่อมซ่อมบำรุงสอก.1/4นายสุเทพผกานิรินทร์5459
332010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/2นายสุเทพผกานิรินทร์5459
342010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/4นายสุเทพผกานิรินทร์5459
352010-32012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชช.3/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
362010-32012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชช.3/4นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
373010-30005เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
383010-32006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
393010-32006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
403010-32001วัสดุในการเชื่อมสอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
413010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/8นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
423011-10001งานเชื่อมซ่อมบำรุงสอก.1/4นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
432010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
443010-32001วัสดุในการเชื่อมสอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
453011-10001งานเชื่อมซ่อมบำรุงสอก.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
46Home-roomHomeRoomสอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
473010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/7นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
482010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/4นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
492010-32209งานเชื่อมแก๊สชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
502010-32208ระบบท่อชช.3/5นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
512010-32009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
522000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชช.2/4นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
532010-32002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2ชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
542010-32112งานสีชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
552010-32009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมชช.2/4นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
562000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
572010-38501โครงงานชช.3/5นายครูฝึกเรือนจำชช.6592
582010-38001ฝึกงานชช.3/5นายครูฝึกเรือนจำชช.6592
592010-32106โลหะวิทยาเบื้องต้นชช.3/4นายคทาวุธอรรคษร6688
603010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอท.1/3นายคทาวุธอรรคษร6688
613010-32003มาตรฐานงานเชื่อม 1สอห.2/3นายคทาวุธอรรคษร6688
622000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชช.3/3นายคทาวุธอรรคษร6688
633010-00117การวางแผนและควบคุมการผลิตสอห.2/1นายคทาวุธอรรคษร6688
642010-32113เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 3ชช.3/4นายคทาวุธอรรคษร6688
653010-32003มาตรฐานงานเชื่อม 1สอห.2/1นายคทาวุธอรรคษร6688
663010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/9นายคทาวุธอรรคษร6688
673010-30002งานเทคนิคโลหะเบื้องต้นสอห.2/3นายคทาวุธอรรคษร6688
682000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชช.3/4นายคทาวุธอรรคษร6688
693010-00117การวางแผนและควบคุมการผลิตสอห.2/3นายคทาวุธอรรคษร6688
702010-32003ทดสอบแบบทำลายสภาพชช.2/4นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
712000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชช.3/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
722010-32106โลหะวิทยาเบื้องต้นชช.3/3นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
732010-32003ทดสอบแบบทำลายสภาพชช.2/3นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
742010-38001ฝึกงานชช.3/1นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
752010-32113เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 3ชช.3/3นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
762010-32106โลหะวิทยาเบื้องต้นชช.3/4นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
772010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/5นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
782010-32112งานสีชช.3/4นายฐิติรัตน์ลีซีทวน5454
792010-32011ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1ชช.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
803010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
813010-32004เทคโนโลยีการเชื่อมสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
822010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
832010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/7นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
842010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/2นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
853010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/5นายณรงค์นามพรมมา5923
862010-31001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้นชช.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
872010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/5นายณรงค์นามพรมมา5923
883010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
893010-32004เทคโนโลยีการเชื่อมสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
902010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/6นายณรงค์นามพรมมา5923
91Home-roomHomeRoomสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
922010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.2/6นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
933010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอย.1/6นายณรงค์นามพรมมา5923
942010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/2นายณรงค์นามพรมมา5923
952000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชช.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
962010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/2นางสาวนิลยาอัคษร5457
972010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/4นางสาวนิลยาอัคษร5457
982010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/8นางสาวนิลยาอัคษร5457
992010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.2/5นางสาวนิลยาอัคษร5457
1002010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.2/6นางสาวนิลยาอัคษร5457
1012010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชฟ.2/4นางสาวนิลยาอัคษร5457
1022010-38501โครงงานชช.3/5นางสาวนิลยาอัคษร5457
1032010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
1042010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/7นางสาวนิลยาอัคษร5457
1052010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชย.1/10นางสาวนิลยาอัคษร5457
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/6นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
23010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/7นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
33010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/5นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
43010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/8นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
5Home-roomHomeRoomสอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
62010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/5นายเอกชัยสิมสา6352
7Home-roomHomeRoomสอฟ.1/2นายเอกชัยสิมสา6352
82010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/1นายเอกชัยสิมสา6352
92010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/2นายเอกชัยสิมสา6352
102010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/3นายเอกชัยสิมสา6352
112010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/4นายเอกชัยสิมสา6352
122000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/1นายเอกชัยสิมสา6352
132010-48001ฝึกงานชฟ.3/1นายเอกชัยสิมสา6352
142000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/2นายเอกชัยสิมสา6352
152010-48001ฝึกงานชฟ.3/2นายเอกชัยสิมสา6352
162010-42002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชฟ.1/6นายเอกชัยสิมสา6352
172000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/1นายเอกชัย 116754
182010-48001ฝึกงานชฟ.3/1นายเอกชัย 116754
192000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/2นายเอกชัย 116754
202010-48001ฝึกงานชฟ.3/2นายเอกชัย 116754
213000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
223010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/5นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
233010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/6นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
243010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/8นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
253010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
263000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/4นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
273010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/7นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
28Home-roomHomeRoomสอฟ.1/11นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
292000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/1นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
302010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/2นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
312010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
322010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/7นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
33Home-roomHomeRoomชฟ.2/4นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
342010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/1นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
352000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/2นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
362010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/4นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
372010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
38Home-roomHomeRoomชฟ.2/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
392010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.2/6นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
402010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/2นายเพชรสำราญจิตต์6057
412010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
422010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
432010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
442010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
452010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/1นายเพชรสำราญจิตต์6057
462000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
472000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/6นายเพชรสำราญจิตต์6057
482000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/7นายเพชรสำราญจิตต์6057
492000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/7นายเพชรสำราญจิตต์6057
502010-48001ฝึกงานชฟ.3/7นายเพชรสำราญจิตต์6057
512000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/7นายเพชร 1สำราญจิตต์6678
522010-48001ฝึกงานชฟ.3/7นายเพชร 1สำราญจิตต์6678
533010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/9นางสาวยุวดีมีโคดง6634
543010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/10นางสาวยุวดีมีโคดง6634
552010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/3นางสาวยุวดีมีโคดง6634
562000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/3นางสาวยุวดีมีโคดง6634
572010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/4นางสาวยุวดีมีโคดง6634
582000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชฟ.2/4นางสาวยุวดีมีโคดง6634
592010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/5นางสาวยุวดีมีโคดง6634
602010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/6นางสาวยุวดีมีโคดง6634
612010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/7นางสาวยุวดีมีโคดง6634
622010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/1นางสาวยุวดีมีโคดง6634
63Home-roomHome Roomชฟ.1/6นางสาวยุวดีมีโคดง6634
642000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/5นางสาวยุวดีมีโคดง6634
652010-42105หม้อแปลงไฟฟ้าชฟ.2/7นางสาวยุวดีมีโคดง6634
662010-42101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าชฟ.2/2นางสาวยุวดีมีโคดง6634
67Home-roomHome Roomชฟ.1/5นางสาวยุวดีมีโคดง6634
682000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/6นางสาวยุวดีมีโคดง6634
693010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/5นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
703010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/8นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
713010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/6นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
723010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/7นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
733010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.1/11นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
743000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/3นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
753010-48001ฝึกงานสอฟ.2/3นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
763000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/4นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
773010-48001ฝึกงานสอฟ.2/4นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
783000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/3นายยุทธศาสตร์ 116751
793010-48001ฝึกงานสอฟ.2/3นายยุทธศาสตร์ 116751
803000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/4นายยุทธศาสตร์ 116751
813010-48001ฝึกงานสอฟ.2/4นายยุทธศาสตร์ 116751
822010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/3นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
83Home-roomHomeRoomชฟ.2/7นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
84Home-roomHomeRoomชฟ.2/6นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
852010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/6นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
862010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
872010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
882010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/4นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
89Home-roomHomeRoomชฟ.2/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
902010-42001เขียนแบบไฟฟ้าชฟ.1/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
913010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/7นายวงศกรจอมทอง6063
923000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/8นายวงศกรจอมทอง6063
93 110-41101งานซ่อมพัดลมไฟฟ้าชฟ.1/7นายวงศกรจอมทอง6063
943010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/5นายวงศกรจอมทอง6063
953010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/6นายวงศกรจอมทอง6063
963000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/7นายวงศกรจอมทอง6063
973010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/8นายวงศกรจอมทอง6063
983010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/9นายวงศกรจอมทอง6063
992000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
100Home-roomHome Roomชฟ.1/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1012010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/1นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1022010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1033000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/1นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1042010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/5นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1052000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
106Home-roomHome Roomชฟ.1/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1072010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/2นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1082010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1093000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/2นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1102010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/6นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
1112010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/2นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1122010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1132010-48001ฝึกงานชฟ.3/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1142000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1152010-42007เครื่องทำความเย็นชฟ.2/7นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1162010-48001ฝึกงานชฟ.3/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1172000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/4นายอนุศาสน์ 1 26694
1182010-48001ฝึกงานชฟ.3/4นายอนุศาสน์ 1 26694
1192000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/3นายอนุศาสน์ 1 26694
1202010-48001ฝึกงานชฟ.3/3นายอนุศาสน์ 1 26694
1212010-48001ฝึกงานชฟ.3/3นายอนุศาสน์116681
1223010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1233010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/4นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1243010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1253010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/11นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
126Home-roomHomeRoomสอฟ.1/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1273010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1283000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/8นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1293010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/9นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1303010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/11นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1313000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/7นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1323010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/10นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1333010-40005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศสอฟ.1/9นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1343010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/6นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1353010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/5นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1363010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอก.1/4นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1372010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/1นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1382010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/2นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1392010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/3นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1402010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/4นายกฤษิกรศรีบุญ6740
141Home-roomHomeRoomสอฟ.1/10นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1422010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/6นายกฤษิกรศรีบุญ6740
143Home-roomHomeRoomสอฟ.1/9นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1442000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/5นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1452010-48001ฝึกงานชฟ.3/5นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1462010-42004เครื่องวัดไฟฟ้าชฟ.1/5นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1472000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชฟ.3/5นายกฤษิกร 116755
1482010-48001ฝึกงานชฟ.3/5นายกฤษิกร 116755
1493010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/5นายคงกฤชศิรินาค6055
1503010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/6นายคงกฤชศิรินาค6055
1513010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/8นายคงกฤชศิรินาค6055
152Home-roomHomeRoomสอฟ.2/7นายคงกฤชศิรินาค6055
1533010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/7นายคงกฤชศิรินาค6055
1543010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/9นายคงกฤชศิรินาค6055
155Home-roomHomeRoomสอฟ.2/9นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1563010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/2นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1573010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/3นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1583010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/10นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1593010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/4นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1603010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/1นายจิตติศักดิ์กัสนุกา6426
1613010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.1/11นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1623010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอข.1/3นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1633010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/6นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1643010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/8นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1653010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอก.1/3นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1663010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอก.1/4นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1673010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/7นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1683010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/6นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1693010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/1นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1703010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/2นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1712000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/1นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1723010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/10นายณัฐวุฒิจันมณี6636
173Home-roomHomeRoomชฟ.2/2นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1743010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/3นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1753010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/4นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1763010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/9นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1772000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชฟ.1/2นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1783010-40001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าสอฟ.1/10นายณัฐวุฒิจันมณี6636
179Home-roomHomeRoomชฟ.2/1นายณัฐวุฒิจันมณี6636
1803010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/5นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1813010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/6นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1823010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1833000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/5นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1843010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/10นายทักษิณโสภาปิยะ6599
185Home-roomHomeRoomสอฟ.2/6นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1863010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1873010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/9นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1883000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/6นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1893010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/2นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1903010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/11นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1913010-48001ฝึกงานสอฟ.2/1นายทัดเทพ16725
1923000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/1นายทัดเทพ16725
1933000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/2นายทัดเทพ16725
1943010-48001ฝึกงานสอฟ.2/2นายทัดเทพ16725
1953010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/1นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1963010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/3นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1973010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/4นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
198Home-roomHomeRoomสอฟ.2/8นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
1993010-48001ฝึกงานสอฟ.2/1นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2003000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/1นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2013000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/2นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2023010-48001ฝึกงานสอฟ.2/2นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2033010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.2/5นายธเนศร์บุญตาแสง6711
2043010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.2/6นายธเนศร์บุญตาแสง6711
2053010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.2/7นายธเนศร์บุญตาแสง6711
2063010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.2/8นายธเนศร์บุญตาแสง6711
2073010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.2/9นายธเนศร์บุญตาแสง6711
2082010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/1นางสาวธัญพรถานะ6383
2092010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/6นางสาวธัญพรถานะ6383
210Home-roomHomeRoomสอฟ.1/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2112010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/2นางสาวธัญพรถานะ6383
2122010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/3นางสาวธัญพรถานะ6383
2132010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2142010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/5นางสาวธัญพรถานะ6383
2152010-42111ดิจิทัลเบื้องต้นชฟ.2/7นางสาวธัญพรถานะ6383
2163010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/8นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2173000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/9นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
218Home-roomHome Roomชฟ.1/2นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2193010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/5นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2203010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/6นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2213010-40004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารสอฟ.1/7นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
222Home-roomHome Roomชฟ.1/1นายธีรวัฒน์ปัญญา6060
2233010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/3นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2243010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/4นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2253000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/5นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2263000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/6นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2273010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/5นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2283010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/7นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
229Home-roomHomeRoomสอฟ.1/6นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2303010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/1นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2313010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/2นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2323010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/6นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2333010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/3นายธนกรหารวิชัย6743
2343010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/9นายธนกรหารวิชัย6743
2353010-40002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้าสอฟ.1/10นายธนกรหารวิชัย6743
2363010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/7นายธนกรหารวิชัย6743
237Home-roomHomeRoomสอฟ.1/8นายธนกรหารวิชัย6743
2383000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/11นายธนกรหารวิชัย6743
2393000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/11นายธนกรหารวิชัย6743
2403010-45202งานไฟฟ้ากำลัง 2สอฟ.2/11นายธนกรหารวิชัย6743
2413010-45203งานไฟฟ้ากำลัง 3สอฟ.2/11นายธนกรหารวิชัย6743
2423010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/4นายธนกรหารวิชัย6743
2433000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/10นายธนกรหารวิชัย6743
2443010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/8นายธนกรหารวิชัย6743
245Home-roomHomeRoomสอฟ.1/7นายธนกรหารวิชัย6743
2463010-45201งานไฟฟ้ากำลัง 1สอฟ.2/11นายธนกรหารวิชัย6743
2473000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอฟ.1/9นายธนกรหารวิชัย6743
2483010-45201งานไฟฟ้ากำลัง 1สอฟ.2/11นายธนกร 116753
2493010-45203งานไฟฟ้ากำลัง 3สอฟ.2/11นายธนกร 116753
2503000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอฟ.2/11นายธนกร 116753
2513010-45202งานไฟฟ้ากำลัง 2สอฟ.2/11นายธนกร 116753
2523010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/8นายประชาสุทธิโชติ5469
2533010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/9นายประชาสุทธิโชติ5469
2543010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/8นายประชาสุทธิโชติ5469
2553010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/5นายประชาสุทธิโชติ5469
2563010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/6นายประชาสุทธิโชติ5469
2573010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.2/7นายประชาสุทธิโชติ5469
2583010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/9นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2593010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/1นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2603010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/4นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2613010-40003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอฟ.1/10นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
262Home-roomHomeRoomสอฟ.1/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2633010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/2นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
264Home-roomHomeRoomสอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2653010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/11นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2663010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2673010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2683010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/7นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2693010-42006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/8นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
22010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
32000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
42010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
52010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
62010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
72010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
8Home-roomHomeRoomชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
92000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
102010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/3นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
112010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/1นายเอกรินทร์มาวงษา6692
12Home-roomHomeRoomชอ.2/2นายเอกรินทร์มาวงษา6692
132000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/5นายเอกรินทร์มาวงษา6692
142000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/6นายเอกรินทร์มาวงษา6692
152010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/6นายเอกรินทร์มาวงษา6692
162010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/2นายเอกรินทร์มาวงษา6692
172010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/3นายเอกรินทร์มาวงษา6692
182010-52103ระบบภาพชอ.3/7นายเอกรินทร์มาวงษา6692
192010-52103ระบบภาพชอ.3/8นายเอกรินทร์มาวงษา6692
202010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/3นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
212000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/8นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
222010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.3/7นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
232010-58001ฝึกงานชอ.3/9นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
242010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/3นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
252000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/7นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
262010-52103ระบบภาพชอ.3/8นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
272010-52007วงจรดิจิตอลชอ.3/8นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
282010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.3/8นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
292010-58001ฝึกงานชอ.3/9นายเฉลิมเกียรติ1ถีอาสนา6756
302000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
312000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
322000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
332000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
342010-52007วงจรดิจิตอลชอ.3/8นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
352010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
362010-52007วงจรดิจิตอลชอ.3/7นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
372010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.3/8นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
382010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
392010-52009เครื่องรับวิทยุชอ.2/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
402000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/3นายวิทธวัธสามารถ6015
412010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/5นายวิทธวัธสามารถ6015
422000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชช.2/4นายวิทธวัธสามารถ6015
432010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/5นายวิทธวัธสามารถ6015
442010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/8นายวิทธวัธสามารถ6015
452010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.3/8นายวิทธวัธสามารถ6015
462000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชอ.1/4นายวิทธวัธสามารถ6015
472000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชช.2/3นายวิทธวัธสามารถ6015
482010-52008เครื่องเสียงชอ.2/5นายวิทธวัธสามารถ6015
492010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/6นายวิทธวัธสามารถ6015
502010-52008เครื่องเสียงชอ.2/6นายวิทธวัธสามารถ6015
513000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สออ.1/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
523010-50003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
533010-50003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
543010-50002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
553010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
563010-50002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
57Home-roomHomeRoomสออ.1/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
583010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
593000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
603010-50005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพสออ.1/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
613010-50005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพสออ.1/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
623010-52103อิเล็กทรอนิกส์กำลังสออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
63Home-roomHomeRoomสออ.1/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
642010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
652010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
662010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/7นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
672010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.3/7นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
682010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.3/8นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
69Home-roomHome Roomชอ.1/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
702010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
712000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
722010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/8นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
732010-58001ฝึกงานชอ.3/1นายสถานประกอบการ26575
742000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/1นายสถานประกอบการ26575
752010-58001ฝึกงานชอ.3/2นายสถานประกอบการ26575
762000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/2นายสถานประกอบการ26575
773010-58001ฝึกงานสออ.2/1นายสถานประกอบการ16476
783000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/1นายสถานประกอบการ16476
793010-50001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัดสออ.1/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
803010-50001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัดสออ.1/4นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
813000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สออ.2/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
823010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
83Home-roomHomeRoomสออ.1/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
843010-58001ฝึกงานสออ.2/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
853010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/4นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
86Home-roomHomeRoomชอ.3/3นายอัมพลเจริญนนท์6707
872010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/3นายอัมพลเจริญนนท์6707
882010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/4นายอัมพลเจริญนนท์6707
892010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/4นายอัมพลเจริญนนท์6707
902010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/5นายอัมพลเจริญนนท์6707
912010-52006วงจรพัลส์และสวิตชิงชอ.2/6นายอัมพลเจริญนนท์6707
922010-52008เครื่องเสียงชอ.2/6นายอัมพลเจริญนนท์6707
932010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/3นายอัมพลเจริญนนท์6707
942010-52001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/5นายอัมพลเจริญนนท์6707
953010-52111ระบบโทรคมนาคม สออ.2/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
963011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
97Home-roomHome Roomชอ.1/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
983010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอย.1/11นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
993010-52005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สออ.1/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1003010-52003การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสออ.2/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1012010-58001ฝึกงานชอ.3/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1022000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1032010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1042010-58001ฝึกงานชอ.3/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1052000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชอ.3/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1062010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1072010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1082010-52002วงจรไฟฟ้ากระแสตรงชอ.1/4นางสาวคัทลียากันทัง6017
109 110-51301งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/7นางสาวคัทลียากันทัง6017
1102010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
111Home-roomHome Roomชอ.1/4นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1122010-52008เครื่องเสียงชอ.2/2นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1132010-52008เครื่องเสียงชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1142010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1152010-52008เครื่องเสียงชอ.2/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1162000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1173010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1183010-52002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สออ.2/3นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1193000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สออ.1/3นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1203000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สออ.1/4นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1213010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1223010-50004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัลสออ.1/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1233010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
124Home-roomHomeRoomสออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1253010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1263010-50004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัลสออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1273010-52004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีสออ.2/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1282010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/4นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
129Home-roomHome Roomชอ.1/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1302010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1312010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1322010-52004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชอ.1/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1332010-58501โครงงานชอ.3/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1342010-58501โครงงานชอ.3/3นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1352010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
136Home-roomHomeRoomชอ.2/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1372010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1382010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1392010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1402010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชท.3/1นายสถานประกอบการ 1โทรคมนาคม5753
22011-98001ฝึกงานชท.3/1นายสถานประกอบการ 1โทรคมนาคม5753
33010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอค.1/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
43011-92002สายส่งสายอากาศโทรคมนาคมสอท.2/3นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
53011-92004ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสอท.1/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
62000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
7Home-roomHomeRoomสอท.1/3นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
83000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอท.1/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
93012-80002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสอค.1/2นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
103011-92002สายส่งสายอากาศโทรคมนาคมสอท.2/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
112011-98001ฝึกงานชท.3/1นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
123011-92004ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสอท.1/3นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
133000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอท.1/3นายอภิวัฒน์คงลำพันธ์6151
143010-59001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
153000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
163011-91002เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
173011-92007เทคโนโลยีสื่อสารไมโครเวฟสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
183010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอค.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
193010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอค.1/2นายอภินันท์ก้อนมณี5558
203011-90001งานเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
213010-59001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
223000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
233011-91002เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
243011-92007เทคโนโลยีสื่อสารไมโครเวฟสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
25Home-roomHomeRoomสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
263012-80002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสอค.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
273011-92005ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
283011-92001หลักการโทรคมนาคมสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
29Home-roomHomeRoomสอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
303012-80002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสอค.1/2นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
313010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
323011-92005ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
333011-92001หลักการโทรคมนาคมสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
34Home-roomHomeRoomสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
353011-91002เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
363011-91002เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
23012-80001การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
33012-81002ดิจิทัลเทคนิคสอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
43012-82309งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
53012-82309งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
6Home-roomHomeRoomสอค.1/2นายมนัสจันนามอม6070
73012-80004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
83012-80004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสอค.1/2นายมนัสจันนามอม6070
93000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
103012-80001การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์สอค.1/2นายมนัสจันนามอม6070
113012-81002ดิจิทัลเทคนิคสอค.1/2นายมนัสจันนามอม6070
123012-82003การเขียนโปรแกรมดอทเน็ตสอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
133012-82004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
143012-82004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
15Home-roomHomeRoomสอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
163012-81001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
173012-81001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สอค.1/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
183012-82003การเขียนโปรแกรมดอทเน็ตสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
19Home-roomHomeRoomสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
203012-82002การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สอค.2/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
213012-82207การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1สอค.2/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
223012-82207การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1สอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
233012-80003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
243012-80003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
253000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
263000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
273012-82002การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
28Home-roomHomeRoomสอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
แผนกวิชาก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-62111คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้างชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
22010-62001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
3Home-roomHomeRoomสอส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
42010-62004ประมาณราคางานโครงสร้างชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
52010-62116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
62000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
7Home-roomHomeRoomสอส.2/3นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
82010-61001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้างชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
92010-62003เขียนแบบงานโครงสร้างชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
102010-68001ฝึกงานชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
113010-62110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติสอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
123010-62007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างสอส.2/3นายสมเก่งมาคำ5413
132000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
143010-62104ปฐพีกลศาสตร์สอส.1/3นายสมเก่งมาคำ5413
153010-62007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างสอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
163010-62117โครงการงานก่อสร้างอาคารสอส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
173010-62110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติสอส.2/3นายสมเก่งมาคำ5413
183010-62117โครงการงานก่อสร้างอาคารสอส.2/3นายสมเก่งมาคำ5413
192010-62001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารชส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
203010-62104ปฐพีกลศาสตร์สอส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
213010-60007วัสดุและเทคนิคการทำงานสอส.1/3นายสมเก่งมาคำ5413
222010-68001ฝึกงานชส.3/1นายสถานประกอบการ 1ก่อสร้าง5806
232000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชส.3/1นายสถานประกอบการ 1ก่อสร้าง5806
243010-62006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
253000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
26Home-roomHome Roomชส.1/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
273010-81003การสำรวจเพื่องานสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
283010-60003พื้นฐานงานสำรวจสอส.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
293000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
303010-62006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
313010-60004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างสอส.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
323010-81003การสำรวจเพื่องานสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
332000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชร.1/1นายชัทชาครผิวแดง5797
342010-62103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ชส.2/1นายชัทชาครผิวแดง5797
352010-61004วัสดุและวิธีการก่อสร้างานโครงสร้างชส.1/1นายชัทชาครผิวแดง5797
362010-61002พื้นฐานงานไม้ชส.1/1นายชัทชาครผิวแดง5797
372010-61005พื้นฐานงานสำรวจชส.1/1นายชัทชาครผิวแดง5797
382010-62114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้างชส.2/1นายชัทชาครผิวแดง5797
392010-62011อ่านแบบงานก่อสร้างชส.1/1นายชัทชาครผิวแดง5797
402010-61003พื้นฐานงานปูนชส.1/1นายชัทชาครผิวแดง5797
41Home-roomHomeRoomชส.2/1นายชัทชาครผิวแดง5797
422000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชส.1/1นายชัทชาครผิวแดง5797
433010-62002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
443010-62106เทคนิควิธีการก่อสร้างสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
45Home-roomHomeRoomสอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
463000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
473010-60002พื้นฐานงานปูนสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
483000-11052กฏหมายและสัญญาก่อสร้างสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
493010-62002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
503010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
513000-11052กฏหมายและสัญญาก่อสร้างสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
523010-62106เทคนิควิธีการก่อสร้างสอส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
53Home-roomHomeRoomสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
543010-60005กลศาสตร์เบื้องต้นสอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
553000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
563010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-82111เทคนิคก่อสร้าง 1ชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
23010-82005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม สอถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
33000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอถ.1/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
43000-12002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
53000-12002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
63010-82103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2สอถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
73010-81002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
83010-82003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3สอถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
93010-82103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2สอถ.2/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
103000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอถ.1/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
113010-82005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม สอถ.1/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
12Home-roomHomeRoomชถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
133010-82107ผังเมืองสอถ.2/1นายสรนันท์ศิริจำปา6002
143010-81002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
153010-82003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3สอถ.2/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
163010-82107ผังเมืองสอถ.2/3นายสรนันท์ศิริจำปา6002
172010-88001ฝึกงานชถ.3/1นายสถานประกอบการ 1สถาปัตยกรรม5829
18Home-roomHomeRoomสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
192010-82110กฎหมายอาคารชถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
203010-82001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1สอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
213010-82101สถาปัตยกรรมไทยสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
223000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
233010-82106การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
24Home-roomHomeRoomสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
253010-82001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1สอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
263010-80001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
273010-82106การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
283010-82008การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
293010-82008การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
303010-82101สถาปัตยกรรมไทยสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
313000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
322000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/3นายปณิธานบุตรแก้ว6003
332010-82109ลายไทยในงานสถาปัตยกรรมชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
342010-82104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1ชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
352010-82002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2ชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
362000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
372010-01303ศิลปะและภาพร่างชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
382010-81001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชถ.1/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
392010-82008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบชถ.2/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
402010-88001ฝึกงานชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
412000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชถ.3/1นายปณิธานบุตรแก้ว6003
422000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
43Home-roomHome Roomชถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
442010-01301เขียนแบบเบื้องต้นชถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
452010-81002วัสดุก่อสร้าง 1ชถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
462010-82009การทำหุ่นจำลองชถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
472010-82005การเขียนแบบก่อสร้าง 2ชถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
483010-80005วัสดุและวิธีการก่อสร้างสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
493010-80002 การเขียนแบบก่อสร้างสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
502010-82007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1ชถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
แผนกวิชาช่างสำรวจ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-00302การสำรวจเพื่องานก่อสร้างสอร.2/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
23010-00302การสำรวจเพื่องานก่อสร้างสอร.1/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
32010-91004เขียนแบบเบื้องต้นชร.2/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
43010-00302การสำรวจเพื่องานก่อสร้างสอร.1/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
52010-98001ฝึกงานชร.3/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
63000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอร.2/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
73000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอร.2/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
82000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชร.3/1นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
9Home-roomHomeRoomสอร.2/3นายเรวัชชัยรอดเจริญ6710
103010-92001การสำรวจชั้นสูงสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
113010-92007การเขียนแบบสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์สอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
123000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
13Home-roomHomeRoomสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
143010-90001การสำรวจสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
153010-92007การเขียนแบบสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์สอร.2/3นายมานัสยอดทอง6447
163000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอร.1/1นายมานัสยอดทอง6447
173010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอร.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
183010-92006การสำรวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียมสอร.2/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
19Home-roomHomeRoomชร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
203010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอร.1/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
213010-92101การจราจรและผังเมืองสอร.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
223010-92006การสำรวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียมสอร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
233010-92114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างสอร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
243010-62006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์สอร.2/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
252010-92105การเขียนแบบสำรวจและแบบโยธาชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
262010-92003วงรอบสำรวจชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
272000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
282010-91001วัสดุก่อสร้างชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
292010-92009การคำนวณแบ่งแยกและปรับแนวเขตชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
302010-92006โครงข่ายการระดับชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
312010-92004การระดับเบื้องต้นชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
32Home-roomHomeRoomชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
332000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชร.3/1นายสถานประกอบการ 2สำรวจ5819
342010-98001ฝึกงานชร.3/1นายสถานประกอบการ 2สำรวจ5819
353010-92108การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศสอร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
363010-92004ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สอร.2/3นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
373010-90002การระดับสอร.1/3นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
382010-92007การคำนวณแผนที่เบื้องต้นชร.1/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
393010-92108การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศสอร.2/3นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
402010-92111การจราจรและผังเมืองชร.2/1นายจตุพลหงษ์แก้ว6747
412010-92001การสำรวจเบื้องต้นชร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
423010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
433010-92113ปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางสอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
443010-92005การสำรวจเส้นทางชั้นสูงสอร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
453010-92113ปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางสอร.2/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
463000-11054กฎหมายเกี่ยวกับงานสำรวจสอร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
47Home-roomHomeRoomสอร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
482010-91005เขียนแผนที่เบื้องต้นชร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
493000-11054กฎหมายเกี่ยวกับงานสำรวจสอร.1/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
50Home-roomHomeRoomสอร.1/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
แผนกวิชาโยธา
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
22012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
32012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
42012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
52012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
62012-12119งานสุขาภิบาลชธ.2/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
72012-12106งานโยธาชธ.2/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
82012-12119งานสุขาภิบาลชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
92000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชธ.2/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
10Home-roomHome Roomชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
112012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/2นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
122012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
132012-12008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้นชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
142012-11003วัสดุก่อสร้างชธ.1/3นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
152000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชธ.2/1นางรัชฎาภรณ์เจริญโสภารัตน์5848
163010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอธ.2/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
173012-12007การสำรวจเส้นทางสอธ.2/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
183010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
193012-12103วิศวกรรมการทางสอธ.2/3นายมานะศรีสูงเนิน5592
20Home-roomHomeRoomสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
213010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
223000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
233012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/1นายมานะศรีสูงเนิน5592
242012-11001คณิตศาสตร์ช่างโยธาชธ.2/1นายสมมาตรคำภักดี5847
252012-11001คณิตศาสตร์ช่างโยธาชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
262012-12101งานไม้ชธ.1/1นายสมมาตรคำภักดี5847
272012-12110ท่อและสุขภัณฑ์ชธ.1/2นายสมมาตรคำภักดี5847
282012-12101งานไม้ชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
292012-12103เครื่องจักรกลงานไม้ชธ.3/3นายสมมาตรคำภักดี5847
302010-62116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารชธ.3/3นายสมมาตรคำภักดี5847
312000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชธ.3/3นายสมมาตรคำภักดี5847
32Home-roomHomeRoomชธ.3/3นายสมมาตรคำภักดี5847
333012-18001ฝึกงานสอธ.2/1นายสถานประกอบการ 1โยธา5821
342012-18001ฝึกงานชธ.3/1นายสถานประกอบการ 2โยธา6097
352012-18001ฝึกงานชธ.3/2นายสถานประกอบการ 2โยธา6097
362000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
372000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
382012-12007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
392012-12113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธาชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
402012-12105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชธ.3/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
412012-12113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธาชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
422012-12007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
432012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
442012-12106งานโยธาชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
45Home-roomHomeRoomชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
463012-10003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
473012-10002วัสดุก่อสร้างสอธ.1/5นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
483012-10003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/5นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
493012-12112ระบบสุขาภิบาลสอธ.2/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
503012-10007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
513012-10002วัสดุก่อสร้างสอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
523012-10003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
533012-10007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/5นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
543012-10002วัสดุก่อสร้างสอธ.1/6นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
553012-10003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/6นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
563012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
573012-12112ระบบสุขาภิบาลสอธ.1/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
583012-10002วัสดุก่อสร้างสอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
592012-18501โครงงานชธ.3/3นายอ.2โยธา6552
603012-10001กลศาสตร์โครงสร้างสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
613012-10001กลศาสตร์โครงสร้างสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
623012-10001กลศาสตร์โครงสร้างสอธ.1/6นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
633012-18001ฝึกงานสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
64Home-roomHomeRoomสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
653012-12002คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.1/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
663000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
673012-10001กลศาสตร์โครงสร้างสอธ.1/5นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
683000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
693012-12101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธาสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
703012-12005การประมาณราคางานโยธาสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
713000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
723012-12002คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
73Home-roomHomeRoomสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
742012-12004การประมาณราคางานก่อสร้างชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
752012-18501โครงงานชธ.3/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
762012-12002การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
772012-18001ฝึกงานชธ.3/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
782000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชธ.3/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
792012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
802012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
812012-12002การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
822012-11004การสำรวจเบื้องต้นชธ.1/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
832012-12004การประมาณราคางานก่อสร้างชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
842012-18001ฝึกงานชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
852000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
863012-10005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธาสอธ.1/4นายฉัตรชัยพานิช5585
873012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
883012-10005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธาสอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
893012-10005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธาสอธ.1/5นายฉัตรชัยพานิช5585
903012-10005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธาสอธ.1/6นายฉัตรชัยพานิช5585
913000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
92Home-roomHomeRoomสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
933012-12003ปฐพีกลศาสตร์สอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
942012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
952012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
962012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
972012-11006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
982012-11002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นชธ.1/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
99Home-roomHome Roomชธ.1/1นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1002012-12101งานไม้ชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1012012-12011กลศาสตร์โครงสร้างชธ.3/3นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
102Home-roomHome Roomชธ.1/2นายธนเศรษฐ์ชมก้อน6340
1033012-10007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/4นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1043012-10006พื้นฐานการสำรวจสอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1053000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1063012-10006พื้นฐานการสำรวจสอธ.1/6นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1073000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอธ.1/6นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1083012-10007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/6นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
109Home-roomHomeRoomสอธ.1/6นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1103012-10006พื้นฐานการสำรวจสอธ.1/4นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
111Home-roomHomeRoomสอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1123012-10006พื้นฐานการสำรวจสอธ.1/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13011-18502โครงงาน 1สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
23011-15102งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 2สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
33000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
43011-15101งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 1สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
53011-15103งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 3สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
63011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
73011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.1/2นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
83000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
93011-12102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.2/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
103010-00005งานวัดละเอียดสอก.1/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
113011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.1/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
123011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/2นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
133010-00005งานวัดละเอียดสอก.1/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
143011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
153011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.1/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
163000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
173011-15102งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 2สอก.2/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
183011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
193011-10005เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้นสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
203010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
213011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.1/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
223011-10005เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้นสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
233000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
243011-18502โครงงาน 1สอก.2/3นายกิตติโรจน์16665
253011-18502โครงงาน 1สอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
26Home-roomHomeRoomสอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
273000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
283010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอก.1/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
293011-12008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสอก.1/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
303011-11002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.1/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
313011-11002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุสอก.2/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
323011-18502โครงงาน 1สอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
333011-18502โครงงาน 1สอก.2/4นายกิตติโรจน์16665
343011-15101งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 1สอก.2/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
353010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/1นายจรูญกองบุญธรรม5995
363010-00005งานวัดละเอียดสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
373011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
383010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
393000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
403010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
413011-18502โครงงาน 1สอก.2/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
423010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
433011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
443011-10005เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้นสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
453010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
463010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
473011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
483011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
493011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
503000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
51Home-roomHomeRoomสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
523011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.1/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
533000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
543000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
553011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
563011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
573011-12102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6704
583011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
59Home-roomHomeRoomสอก.1/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
603011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.1/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
613000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอก.1/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
623011-18502โครงงาน 1สอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
633011-18502โครงงาน 1สอก.2/1นายธีระศักดิ์16748
643011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
653011-12102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงสอก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
663011-15103งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 3สอก.2/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
673011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
23010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
33010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
43010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
53010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
63010-00002เขียนแบบเทคนิคสออ.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
73010-00002เขียนแบบเทคนิคสอห.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
82010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
93010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/9นายรังษีเวียงวิเศษ6583
103010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/8นายรังษีเวียงวิเศษ6583
113010-00002เขียนแบบเทคนิคสอย.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
123010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/8นายรังษีเวียงวิเศษ6583
133010-00002เขียนแบบเทคนิคสอผ.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
143010-00002เขียนแบบเทคนิคสออ.1/4นายรังษีเวียงวิเศษ6583
152010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/1นายรังษีเวียงวิเศษ6583
163000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/9นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
172010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
182010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
192010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
202010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
21Home-roomHomeRoomสอม.1/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
223010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/8นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
232010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/7นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
242010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
253010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/4นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
262010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
272010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/7นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
282010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/9นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
293010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/9นางกิ่งผกากองพล6673
30Home-roomHome Roomชก.1/6นางกิ่งผกากองพล6673
313000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/1นางกิ่งผกากองพล6673
323000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/6นางกิ่งผกากองพล6673
333000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/9นางกิ่งผกากองพล6673
343000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/8นางกิ่งผกากองพล6673
353010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/8นางกิ่งผกากองพล6673
363000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/2นางกิ่งผกากองพล6673
373000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/5นางกิ่งผกากองพล6673
383000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/10นางกิ่งผกากองพล6673
393010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/7นางกิ่งผกากองพล6673
403000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.2/3นางกิ่งผกากองพล6673
413000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/6นางกิ่งผกากองพล6673
423000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
433000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
443000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
453000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
463000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอท.2/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
473000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/5นายชัชชัยจันทะสีลา5990
483000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
493011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
503000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.2/6นายชัชชัยจันทะสีลา5990
513000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/7นายชัชชัยจันทะสีลา5990
523000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอท.2/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
533000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/6นายชัชชัยจันทะสีลา5990
543011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
55Home-roomHomeRoomสอก.2/1นายธีระไสโม้5985
563010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/4นายธีระไสโม้5985
573010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/4นายธีระไสโม้5985
583010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/1นายธีระไสโม้5985
593010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/10นายธีระไสโม้5985
603011-10004นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/4นายธีระไสโม้5985
613010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.2/3นายธีระไสโม้5985
623010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/3นายธีระไสโม้5985
633010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/9นายธีระไสโม้5985
643010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/2นายธีระไสโม้5985
653010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/9นายธีระไสโม้5985
663011-10004นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/3นายธีระไสโม้5985
672010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/2นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
682010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
692010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/7นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
703000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/5นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
712010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/5นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
722010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/3นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
732010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/1นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
742010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
752010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/8นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
76Home-roomHomeRoomสอก.1/2นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
773010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/6นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
783000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.2/6นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
792010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
802010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/6นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
812010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชก.1/4นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
822010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/2นายธนาวุฒิพรมโสภา5992
832000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
842000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
852000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชร.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
863010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/5นางนภาภรณ์สาผิว5570
873000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/7นางนภาภรณ์สาผิว5570
883000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
89Home-roomHomeRoomสอผ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
903000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
912000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
922000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชอ.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
932000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชถ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
943000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/5นางนภาภรณ์สาผิว5570
953010-00008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอผ.1/6นางนภาภรณ์สาผิว5570
963000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.2/8นางนภาภรณ์สาผิว5570
973000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
982010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
992010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/6นายประจักษ์เทพศิลา5455
1002010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/4นายประจักษ์เทพศิลา5455
1013011-10004นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/4นายประจักษ์เทพศิลา5455
1022010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/2นายประจักษ์เทพศิลา5455
1032010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/1นายประจักษ์เทพศิลา5455
1042010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชฟ.1/5นายประจักษ์เทพศิลา5455
1052010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/9นายประจักษ์เทพศิลา5455
106Home-roomHomeRoomสอก.1/4นายประจักษ์เทพศิลา5455
1073010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/10นายประจักษ์เทพศิลา5455
1082010-12010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชย.2/3นายประจักษ์เทพศิลา5455
1092010-22011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ชก.2/2นายประจักษ์เทพศิลา5455
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/1นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
22010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/1นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
32010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/10นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
42010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/9นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
5Home-roomHome Roomชก.1/4นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
63010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอห.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
73010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอท.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
83010-00004วัสดุช่างสอห.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
93010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
103010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
113010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสออ.1/3นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
122010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/3นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
132010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/7นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
14Home-roomHomeRoomสอผ.2/6นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
152010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/3นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
162010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/4นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
172010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/7นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
182010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/8นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
192010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/2นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
20Home-roomHomeRoomชก.2/2นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
212010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/6นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
223010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/6นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
233010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอย.1/8นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
243011-10002วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสอก.1/4นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
253010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสออ.1/4นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
263011-10002วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสอก.1/3นางจิตราลืออุโฆษกุล5857
272010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/5นายทรงกลดลุนคุณ6103
282010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
292010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/2นายทรงกลดลุนคุณ6103
302010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/4นายทรงกลดลุนคุณ6103
312010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/6นายทรงกลดลุนคุณ6103
32Home-roomHomeRoomชก.2/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
332010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/5นายทรงกลดลุนคุณ6103
342010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/6นายทรงกลดลุนคุณ6103
352010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
362010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
372010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/5นายทรงกลดลุนคุณ6103
38Home-roomHome Roomชย.1/6นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
392010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
402010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชช.1/3นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
412010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/8นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
422010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/4นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
432010-01003งานฝึกฝีมือชช.1/3นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
442010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชย.1/7นายธีระนันต์แก้วบุญเรือง5986
452010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
462010-01003งานฝึกฝีมือชก.1/8นายประเสริฐวิสาคาม5925
472010-01003งานฝึกฝีมือชอ.1/5นายประเสริฐวิสาคาม5925
482010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
492010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชก.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12090-11004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
22090-12102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
32090-12003การสร้างเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
42090-11001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
52090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
62090-12102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
72090-11001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
82090-11004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
92090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
102090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.3/3นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
112090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
122090-12003การสร้างเว็บเบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
132000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
142090-19201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
152090-18001ฝึกงานชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
162000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
172090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.3/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
182090-11003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
192090-12008ดิจิตอลเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
202090-12008ดิจิตอลเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
212090-11005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
22Home-roomHome Roomชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
233012-80004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสอค.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
242090-12011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
252090-12004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
262090-19208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
272000-02001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
282090-11003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
292090-11006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
302090-12010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
312090-12101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
323090-00006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสสทท.1/3นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
333090-12105การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
343090-12122การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythonสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
353090-12003การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
363090-12004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
373090-12122การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythonสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
383090-12312วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
393000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สทท.1/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
403000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สทท.1/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
41Home-roomHomeRoomสทท.1/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
423090-12312วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
433090-12105การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
443090-12005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
453090-12003การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
463090-12004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
473090-12312วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
483090-12005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/2นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
493090-12005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
503090-12105การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
513090-12122การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythonสทท.2/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
52Home-roomHomeRoomสทท.1/1นายสุริยันต์เงาะเศษ5576
533000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สทท.2/1นายสุนทรนิศากร5577
543090-00001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
553090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
563090-00005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายสุนทรนิศากร5577
573090-00006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
583090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
593000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สทท.2/2นายสุนทรนิศากร5577
603090-00001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
613090-00004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
623090-00003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
633090-00005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/2นายสุนทรนิศากร5577
64Home-roomHomeRoomสทท.2/2นายสุนทรนิศากร5577
652090-18001ฝึกงานชทท.3/1นายครูฝึก 1เทคโนโลยีสารสนเทศ6102
662000-02005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3ชทท.3/1นายครูฝึก 1เทคโนโลยีสารสนเทศ6102
673090-00004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
683090-00003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้นสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
693090-00006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
703090-00001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
713090-00002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
723090-00003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้นสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
733090-00005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
74Home-roomHomeRoomสทท.2/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
752090-19208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นางบังอรพลมิตร5921
763012-80009การใช้โปแกรมคอมพิ่วเตอร์กราฟิกสอค.1/2นางบังอรพลมิตร5921
772090-19208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางบังอรพลมิตร5921
782090-12101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
792090-12001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
802090-11005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
812090-12001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
822090-12003การสร้างเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
83Home-roomHomeRoomชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
842090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/3นางบังอรพลมิตร5921
853012-80009การใช้โปแกรมคอมพิ่วเตอร์กราฟิกสอค.1/1นางบังอรพลมิตร5921
862090-11005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
872000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
882090-12008ดิจิตอลเบื้องต้นชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
892090-12101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
902000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1ชทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
91Home-roomHomeRoomชทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
922090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.3/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
932090-11001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
942090-12011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
952090-11004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
962090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
972090-11006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
982090-12010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
992090-19201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
100Home-roomHome Roomชทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1013090-12003การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1023090-12004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1033090-12003การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1043090-12004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1052090-12205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นชทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1062090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.3/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1072090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.3/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1082090-12010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1092090-19201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้นชทท.2/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1102090-11006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1112090-12001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นชทท.2/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13012-78001ฝึกงานสอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
23012-71002วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอม.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
33012-70001งานแบบเทคนิคเครื่องมือกลสอม.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
4Home-roomHomeRoomสอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
53012-71002วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
63000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/10นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
73000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
83011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/5นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
93012-78001ฝึกงานสอม.2/1นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651
103000-02003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3สอม.2/1นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651
113011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/5นางเพ็ญนภา1สีแก้วสิ่ว6651
123012-72005โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
133012-70002งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้นสอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
143012-72002เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
153012-72101การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
163000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
173000-02001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
183012-72005โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
193012-72101การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
203012-72002เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมสอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.