วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/9นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
23000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/10นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
33000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/5นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
43000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/9นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
53000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.2/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
63000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.2/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
73000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
83000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.2/6นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
93000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/6นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
103000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/4นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
113000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอค.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
123000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
132000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชทท.1/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
142000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
153000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/10นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
163000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสทท.2/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
173000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/7นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
183000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/8นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
193000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
203000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/11นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
213000-01601การพัฒนาสุขภาพสอร.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
22Home-roomHomeRoomชก.2/7นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
233000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
242000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชช.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
252000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชช.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
263000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.1/11นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
273000-01502ศาสตร์พระราชาสออ.2/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
283000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.1/6นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
293000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.1/10นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
303000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
313000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
323000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
333000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.2/5นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
343000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/3นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
353000-01601การพัฒนาสุขภาพสอฟ.1/4นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
363000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
373000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/3นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
383000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอค.1/1นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
393000-01502ศาสตร์พระราชาสอธ.1/2นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
402000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชทท.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
412000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
423000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/9นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
433000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสทท.2/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
443000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
453000-01601การพัฒนาสุขภาพสทท.1/1นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
463000-01601การพัฒนาสุขภาพสทท.1/2นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
47Home-roomHomeRoomสอย.2/6นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
483000-01601การพัฒนาสุขภาพสอร.1/3นายเรืองศักดิ์แสวงสุข6764
492000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชอ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
502000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชอ.2/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
512000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
523000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.1/5นายเรืองศักดิ์เรืองไชย6049
532000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
543000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
553000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/8นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
562000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
572000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
583000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/6นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
593000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/9นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
602000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/4นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
612000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
623000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
633000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/7นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
643000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/10นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
653000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/3นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
663000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/4นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
673000-01201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอฟ.1/5นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
682000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/3นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
692000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/1นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
702000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชย.3/2นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
71Home-roomHomeRoomสอย.1/8นายรัฐวิทย์มาตย์สาลี6796
723000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
733000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
743000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/4นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
753000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/8นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
763000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/8นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
772000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
783000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
793000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
803000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/6นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
81Home-roomHomeRoomสอย.2/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
823000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอข.1/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
833000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอข.1/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
843000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอม.2/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
853000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.1/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
863000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/9นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
873000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
883000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.1/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
893000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอค.1/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
903000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอค.1/2นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
913000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/7นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
923000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/7นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
933000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/4นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
943000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอก.1/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
952000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/4นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
963000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/10นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
973000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/5นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
983000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสออ.2/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
993000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอม.2/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1003000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอท.1/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1013000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอห.2/3นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1023000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอห.2/1นางสาวรัตน์ฐิตาจันทร์อ่อน6763
1032000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/3นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1043000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/7นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1053000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/5นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1063000-01404แคลคูลัส 1สอธ.1/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1072000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชส.1/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1083000-01404แคลคูลัส 1สทท.1/2นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1092000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชร.1/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1103000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/8นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1113000-01404แคลคูลัส 1สอย.1/6นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1123000-01404แคลคูลัส 1สอธ.1/2นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1133000-01404แคลคูลัส 1สทท.1/1นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
114Home-roomHomeRoomสอย.2/4นางสาวเกสร์ชุญาณ์ไชยพิมพ์6797
1152000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1162000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1172000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1182000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1192000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1202000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1212000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1222000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1232000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1242000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/4นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1252000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชช.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1262000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชถ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1272000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1282000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1292000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชย.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1302000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1312000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/2นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1322000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
133Home-roomHomeRoomสอถ.2/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1342000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชช.2/3นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1352000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชร.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1362000-01301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตชส.1/1นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1372000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/5นางสาวเจติยาค่อมสิงห์6524
1382000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/5นายแทนไทเกาะลุน6234
1393000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1403000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1413000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.2/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1422000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชทท.3/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1433000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/6นายแทนไทเกาะลุน6234
1443000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอค.2/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1453000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอค.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1463000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/7นายแทนไทเกาะลุน6234
1473000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/8นายแทนไทเกาะลุน6234
1483000-01214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศสทท.1/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1492000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1503000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1513000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.2/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1523000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.2/4นายแทนไทเกาะลุน6234
1532000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชทท.3/2นายแทนไทเกาะลุน6234
1543000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/5นายแทนไทเกาะลุน6234
1553000-01214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศสทท.1/1นายแทนไทเกาะลุน6234
1562000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชก.3/3นายแทนไทเกาะลุน6234
1573000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1582000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
159Home-roomHomeRoomสอก.2/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1603000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสออ.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1613000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอธ.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1622000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชร.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1633000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอม.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1643000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/11นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1653000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอห.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1663000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอถ.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1673000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1683000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1693000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอฟ.1/4นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1702000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/9นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
171Home-roomHomeRoomสอก.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1723000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสออ.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1733000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอธ.2/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1742000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/5นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1752000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/1นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1763000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอม.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1773000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสยฟ.1/11นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1783000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอห.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1793000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอถ.2/3นางรุ่งเรืองอินทนพ6337
1803000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/9นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1813000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/2นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1823000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.1/2นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1833000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/10นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1843000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอย.1/1นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
1853000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.1/1นางวราชิณีสิทธิวุฒ5614
186Home-roomHomeRoomสอย.1/10นางวราพรสิมมา5628
1873000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอส.1/1นางวราพรสิมมา5628
1883000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอส.1/3นางวราพรสิมมา5628
1893000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอร.1/3นางวราพรสิมมา5628
1903000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอร.1/1นางวราพรสิมมา5628
1913000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/9นางวราพรสิมมา5628
1923000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอท.1/3นางวราพรสิมมา5628
1933000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอท.1/1นางวราพรสิมมา5628
1943000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอข.1/1นางวราพรสิมมา5628
1953000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอถ.1/1นางวราพรสิมมา5628
1962000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/7นางวราพรสิมมา5628
1973000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/9นางวราพรสิมมา5628
1983000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอข.2/3นางวราพรสิมมา5628
1993000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอท.2/3นางวราพรสิมมา5628
2002000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชถ.3/1นางวราพรสิมมา5628
2012000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชอ.2/5นางวราพรสิมมา5628
2022000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชช.3/3นางวราพรสิมมา5628
2033000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอข.1/3นางวราพรสิมมา5628
2043000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอธ.1/5นางวราพรสิมมา5628
2053000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอถ.1/3นางวราพรสิมมา5628
2062000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชช.3/3นางวราพรสิมมา5628
2072000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชธ.3/1นางวราพรสิมมา5628
2082000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชร.3/1นางวราพรสิมมา5628
2093000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอก.1/5นางวราพรสิมมา5628
2103000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอข.2/1นางวราพรสิมมา5628
2113000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอท.2/1นางวราพรสิมมา5628
2122000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2132000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/4นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2142000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชทท.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2152000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2162000-11004กฎหมายแรงงานชช.3/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2172000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชช.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2182000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชร.3/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2192000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชถ.3/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2202000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2212000-11004กฎหมายแรงงานชถ.1/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2222000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2232000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชก.3/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2242000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2252000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชทท.1/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2262000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2272000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/2นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2282000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชย.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2292000-11004กฎหมายแรงงานชอ.2/5นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2302000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชอ.1/5นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2312000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชส.3/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2322000-11003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการชธ.3/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2332000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/1นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2342000-11004กฎหมายแรงงานชธ.2/3นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2352000-11004กฎหมายแรงงานชฟ.2/5นางสาววรญาภาวะศิลป์6588
2362000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2373000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2383000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2393000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.1/5นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2403000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสออ.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2413000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/9นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2422000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2432000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชก.2/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2443000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอก.1/2นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2453000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/7นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2463000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/8นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2473000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอผ.2/6นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2483000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสยฟ.1/11นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2493000-01303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสอฟ.1/11นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2503000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอข.1/1นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2513000-01304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตสอข.1/3นางสาววิมลศิลป์หลงโสกเชือก6449
2523000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2533000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/2นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2543000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/5นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2553000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอส.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2563000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอร.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2572000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/7นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2583000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2593000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอธ.1/4นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2603000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอส.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2613000-01306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในสอร.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2622000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/3นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2632000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชส.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2642000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชฟ.2/5นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2652000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชม.1/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2662000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/1นายศิลปชัยบุญรักษา5611
2673000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2683000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2693000-01404แคลคูลัส 1สอม.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
270Home-roomHomeRoomสอย.2/2นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2713000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2723000-01404แคลคูลัส 1สอก.1/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2733000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/3นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2743000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/4นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2753000-01404แคลคูลัส 1สอม.1/1นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2763000-01404แคลคูลัส 1สอฟ.1/11นางสลิลทิพย์ชำปฏิ5621
2772000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2782000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2792000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2802000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชทท.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2812000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/5นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2822000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2832000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2842000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/4นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2852000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
286Home-roomHomeRoomสอถ.2/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2872000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2882000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2892000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/6นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2902000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชทท.1/2นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2912000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2922000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2932000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชก.1/3นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2942000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/1นางสุภิญญาวรศักดิ์5622
2953000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2963000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2973000-01404แคลคูลัส 1สอค.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2983000-01404แคลคูลัส 1สอถ.2/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
2993000-01404แคลคูลัส 1สอผ.1/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3003000-01404แคลคูลัส 1สออ.1/4นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3013000-01404แคลคูลัส 1สอค.1/1นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
302Home-roomHomeRoomชก.2/2นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3033000-01404แคลคูลัส 1สอถ.2/3นางสาวสุพรรษาอเนกบุณย์6336
3042000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/3นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3052000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/6นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3062000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชทท.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3072000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชทท.1/2นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3082000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/2นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3092000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/2นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3102000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/3นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3112000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3122000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/2นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3132000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/3นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3142000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชร.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3152000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชส.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3162000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชบ.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3172000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/5นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3182000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/4นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3192000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/3นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3202000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/4นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3212000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/5นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3222000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/2นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3232000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/5นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3242000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/6นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3252000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3262000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3272000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/4นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3282000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชก.1/2นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3292000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชธ.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3302000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชอ.1/3นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3312000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชย.1/7นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3322000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชฟ.1/7นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3332000-01102ภาษาไทยเพื่ออาชีพชถ.1/1นางสาวอ.1อัตราจ้างภาษาไทย6267
3343000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3353000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/9นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3363000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.2/7นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3373000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสออ.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3383000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3393000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/9นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3403000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.1/10นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3413000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.2/6นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3423000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3433000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3443000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอค.2/2นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3453000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอท.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3463000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอข.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3473000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอม.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3483000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3493000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอส.1/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3503000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3513000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/10นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3523000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.2/8นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3533000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอห.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3543000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอห.2/3นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3553000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3563000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอย.2/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3573000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอค.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3583000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/7นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3593000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอฟ.2/8นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3603000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอท.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3613000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอข.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3623000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสออ.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3633000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอม.2/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3643000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/4นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3653000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอส.1/1นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3663000-01610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสอก.1/5นายอัศชาติอาศิรกานต์6338
3672000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3682000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3692000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3702000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3712000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/4นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3722000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3732000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3742000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3752000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชส.2/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3762000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3772000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3782000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/7นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3792000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3802000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3812000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/2นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3822000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3832000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/6นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3842000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชย.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3852000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชอ.3/6นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3862000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/3นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3872000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชม.1/1นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3882000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/5นางอนุธิดาอาศิรกานต์6672
3892000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
3902000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
3912000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
3922000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/4นายอุกฤษเหมมี6394
3932000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชก.3/3นายอุกฤษเหมมี6394
3942000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/7นายอุกฤษเหมมี6394
3952000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชร.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
3962000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/5นายอุกฤษเหมมี6394
3972000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/6นายอุกฤษเหมมี6394
3982000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/5นายอุกฤษเหมมี6394
3992000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/5นายอุกฤษเหมมี6394
4002000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/1นายอุกฤษเหมมี6394
4012000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชทท.3/1นายอุกฤษเหมมี6394
4022000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
4032000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4042000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชถ.3/1นายอุกฤษเหมมี6394
4052000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชร.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4062000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
4072000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
4082000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4092000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/3นายอุกฤษเหมมี6394
4102000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชบ.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4112000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/3นายอุกฤษเหมมี6394
4122000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/2นายอุกฤษเหมมี6394
4132000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชย.1/7นายอุกฤษเหมมี6394
4142000-01501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชฟ.1/6นายอุกฤษเหมมี6394
4152000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชก.2/7นายอุกฤษเหมมี6394
4162000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/2นายอุกฤษเหมมี6394
4172000-01502ประวัติศาสตร์ชาติไทยชทท.3/2นายอุกฤษเหมมี6394
4183000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4193000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/4นายอุกฤษเหมมี6394
4203000-01601การพัฒนาสุขภาพสอธ.1/5นายอุกฤษเหมมี6394
4212000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/9นายอุกฤษเหมมี6394
4222000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชช.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4232000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชส.1/1นายอุกฤษเหมมี6394
4242000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/3นายอุกฤษเหมมี6394
4253000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4263000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4273000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/5นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4283000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอค.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4293000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4303000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4313000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4323000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/1นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4333000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4343000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอย.1/9นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4353000-01206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสอย.1/10นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4363000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/6นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4373000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอค.1/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4383000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอก.1/3นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4393000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอผ.1/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4403000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสออ.1/4นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
441Home-roomHomeRoomสอผ.1/2นางสาวไฉทยานามเชียงใต้5623
4422000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4432000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4442000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4452000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/4นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4462000-01401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพชอ.1/5นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4472000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชช.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4482000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/3นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4492000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชฟ.1/7นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4502000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชอ.1/2นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4512000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชธ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4522000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชถ.1/1นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4532000-01402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมชย.1/7นายไพโรจน์นาชัยสิทธิ์5610
4543000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/9นางกรุณาศรีสถาน5633
4553000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4563000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอค.1/2นางกรุณาศรีสถาน5633
4573000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/7นางกรุณาศรีสถาน5633
4583000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/8นางกรุณาศรีสถาน5633
4593000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/7นางกรุณาศรีสถาน5633
4603000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/8นางกรุณาศรีสถาน5633
4613000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสยฟ.1/11นางกรุณาศรีสถาน5633
4623000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/9นางกรุณาศรีสถาน5633
4633000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสยฟ.1/11นางกรุณาศรีสถาน5633
4643000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.1/11นางกรุณาศรีสถาน5633
465Home-roomHomeRoomสอย.2/8นางกรุณาศรีสถาน5633
4663000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอธ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4673000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/10นางกรุณาศรีสถาน5633
4683000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/2นางกรุณาศรีสถาน5633
4693000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอค.1/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4703000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/3นางกรุณาศรีสถาน5633
4713000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอฟ.2/4นางกรุณาศรีสถาน5633
4723000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/9นางกรุณาศรีสถาน5633
4733000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/10นางกรุณาศรีสถาน5633
4743000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอฟ.1/11นางกรุณาศรีสถาน5633
4753000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/5นางกรุณาศรีสถาน5633
4763000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสอย.1/6นางกรุณาศรีสถาน5633
4773000-11051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสอย.1/10นางกรุณาศรีสถาน5633
4783000-11001การบริหารงานคุณภาพในองค์การสออ.2/1นางกรุณาศรีสถาน5633
4793000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.2/7นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4803000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.2/8นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4813000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4823000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/4นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4833000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/5นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4843000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/6นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4853000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4863000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/8นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
487Home-roomHomeRoomสอผ.1/6นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4883000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสออ.2/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4893000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอห.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4903000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอท.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4913000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.2/5นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4923000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.2/6นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4933000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4943000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอย.1/2นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4953000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4963000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอฟ.2/7นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4973000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอห.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4983000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสออ.1/1นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
4993000-01101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสอท.1/3นางสาวกัญญาณีแนวสุภาพ6674
5003000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/8นางสาวจารุริณโสหา6739
5013000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.2/4นางสาวจารุริณโสหา6739
5023000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/10นางสาวจารุริณโสหา6739
5033000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.2/2นางสาวจารุริณโสหา6739
5043000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/8นางสาวจารุริณโสหา6739
5053000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/2นางสาวจารุริณโสหา6739
5063000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/8นางสาวจารุริณโสหา6739
5073000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/6นางสาวจารุริณโสหา6739
5083000-01502ศาสตร์พระราชาสอร.1/1นางสาวจารุริณโสหา6739
5093000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/4นางสาวจารุริณโสหา6739
5103000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/6นางสาวจารุริณโสหา6739
5113000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/7นางสาวจารุริณโสหา6739
5123000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.2/3นางสาวจารุริณโสหา6739
5133000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/9นางสาวจารุริณโสหา6739
5143000-01502ศาสตร์พระราชาสอก.2/1นางสาวจารุริณโสหา6739
5153000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/7นางสาวจารุริณโสหา6739
5163000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/1นางสาวจารุริณโสหา6739
5173000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/7นางสาวจารุริณโสหา6739
5183000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/5นางสาวจารุริณโสหา6739
5193000-01502ศาสตร์พระราชาสอผ.1/9นางสาวจารุริณโสหา6739
5203000-01502ศาสตร์พระราชาสอร.1/3นางสาวจารุริณโสหา6739
5213000-01502ศาสตร์พระราชาสอฟ.2/3นางสาวจารุริณโสหา6739
5223000-01502ศาสตร์พระราชาสอย.1/5นางสาวจารุริณโสหา6739
523Home-roomHomeRoomสอผ.2/8นางสาวจารุริณโสหา6739
5242000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5252000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5262000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5272000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5283000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5293000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.2/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5303000-01601การพัฒนาสุขภาพสอย.2/8นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5313000-01601การพัฒนาสุขภาพสอผ.2/9นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5323000-01601การพัฒนาสุขภาพสอถ.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5332000-01602เพศวิถีศึกษาชทท.3/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5342000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5352000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5362000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5372000-01602เพศวิถีศึกษาชช.3/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5382000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชอ.2/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5392000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชบ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5402000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5412000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชธ.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5422000-01602เพศวิถีศึกษาชบ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5432000-01602เพศวิถีศึกษาชร.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5442000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5452000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/7นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5462000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชอ.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5472000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5482000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5492000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/6นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5503000-01601การพัฒนาสุขภาพสอก.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5513000-01601การพัฒนาสุขภาพสอถ.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5522000-01602เพศวิถีศึกษาชทท.3/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5532000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5542000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชธ.2/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5552000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5562000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5572000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/3นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5582000-01602เพศวิถีศึกษาชย.1/4นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5592000-01603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพชย.2/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5602000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชย.2/2นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5612000-11001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชฟ.2/5นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5622000-01602เพศวิถีศึกษาชถ.2/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5632000-01602เพศวิถีศึกษาชส.1/1นายชโลธรพิมพ์จักร์6485
5642000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชอ.2/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5652000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5662000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชอ.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5672000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5682000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5692000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5702000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชทท.1/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5712000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
572Home-roomHomeRoomชถ.3/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5732000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชร.2/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5742000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชถ.3/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5752000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5762000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/2นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5772000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5782000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/4นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5792000-11002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชก.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5802000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชทท.1/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5812000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชย.1/6นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5822000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชธ.1/3นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5832000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/5นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5842000-01302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมชส.3/1นางสาวชวนิดาประแดงปุย5636
5852000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชทท.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5862000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชทท.2/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5872000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5882000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5892000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5902000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5912000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชทท.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5922000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5932000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5942000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5952000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5962000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/7นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5972000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5982000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชอ.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
5992000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6002000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/6นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6012000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6022000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/4นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6032000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชฟ.1/3นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6042000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/2นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6052000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชธ.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6062000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชทท.1/1นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6072000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชก.1/5นางณัทกาญจน์ภูมิธนสวัสดิ์ 5615
6082000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6092000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6102000-01218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6112000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6122000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6132000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6142000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/2นางทองสุขลีลาด5977
6152000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6162000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/3นางทองสุขลีลาด5977
6172000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/5นางทองสุขลีลาด5977
6182000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชส.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6192000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชบ.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6202000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชอ.2/3นางทองสุขลีลาด5977
6212000-01218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6222000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชย.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6232000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.2/4นางทองสุขลีลาด5977
6242000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชธ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6252000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชก.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6262000-01209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมชย.3/4นางทองสุขลีลาด5977
627Home-roomHomeRoomสอย.1/7นางทองสุขลีลาด5977
6282000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชถ.2/1นางทองสุขลีลาด5977
6292000-01206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตชก.2/7นางทองสุขลีลาด5977
6302000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชส.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6312000-01202ภาษาอังกฤษฟัง-พูดชถ.1/1นางทองสุขลีลาด5977
6323000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอธ.2/4นางนภัสสรหินเธาว์6361
6333000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6343000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6353000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/8นางนภัสสรหินเธาว์6361
6363000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
6373000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/8นางนภัสสรหินเธาว์6361
6383000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
6392000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6402000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชส.3/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6412000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชธ.3/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6423000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอธ.2/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6433000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
6443000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/8นางนภัสสรหินเธาว์6361
6453000-01203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการสอย.1/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
6463000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/5นางนภัสสรหินเธาว์6361
6473000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/3นางนภัสสรหินเธาว์6361
6483000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/4นางนภัสสรหินเธาว์6361
6493000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6503000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/2นางนภัสสรหินเธาว์6361
6513000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอผ.2/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
6523000-01205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลสอย.2/6นางนภัสสรหินเธาว์6361
6532000-01205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการชอ.2/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6542000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชฟ.3/7นางนภัสสรหินเธาว์6361
6552000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชร.3/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
6562000-01208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานชถ.3/1นางนภัสสรหินเธาว์6361
แผนกวิชาช่างยนต์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
23000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
33010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/5นายแสงชัยคงสมบัติ6347
43010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/6นายแสงชัยคงสมบัติ6347
53010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/7นายแสงชัยคงสมบัติ6347
63010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
73000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/2นายแสงชัยคงสมบัติ6347
83010-12101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สอย.2/8นายแสงชัยคงสมบัติ6347
9Home-roomHomeRoomสอย.2/1นายแสงชัยคงสมบัติ6347
102010-18001ฝึกงานชย.3/7นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
112010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/7นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
12Home-roomHomeRoomชย.3/2นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
132010-18501โครงงานชย.3/3นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
142010-18501โครงงานชย.3/4นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
152000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/7นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
16Home-roomHomeRoomชย.3/1นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
172010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/7นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
182010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/5นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
192010-12001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชย.1/6นายเอกสิทธิ์ด้วงนิล6339
202010-18501โครงงานชย.3/3นายเอกสิทธิ์1ช่างยนต์6822
212010-18001ฝึกงานชย.3/7นายเอกสิทธิ์1ช่างยนต์6822
222010-18501โครงงานชย.3/4นายเอกสิทธิ์1ช่างยนต์6822
232000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/7นายเอกสิทธิ์1ช่างยนต์6822
242010-18001ฝึกงานชย.3/7นายเอกสิทธิ์11ช่างยนต์6835
253000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/1นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
263010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/4นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
273010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/6นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
283010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/8นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
293010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
303010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/7นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
313010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/8นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
323010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
33Home-roomHomeRoomสอย.1/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
343000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/2นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
353010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/3นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
363010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/5นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
373010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.2/7นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
383010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/1นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
393010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/8นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
40Home-roomHomeRoomสอย.1/1นายภูริพงศ์อักษรพิมพ์6691
413000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
423000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
433010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/4นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
443010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
453010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/8นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
463010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/2นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
473010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/3นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
483010-10003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้นสอย.2/11นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
493010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.2/1นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
503010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.1/9นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
513010-12007งานทดลองเครื่องกลสอย.1/10นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
52Home-roomHomeRoomชย.2/7นางสาวมุขพิมานกลางฮวด6628
532010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/9นายวัชพลจำปานา6040
54 110-11301งานบริการจักรยานยนต์ชย.1/14นายวัชพลจำปานา6040
553000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/8นายวัชพลจำปานา6040
562000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/5นายวัชพลจำปานา6040
572010-18001ฝึกงานชย.3/9นายวัชพลจำปานา6040
582000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/9นายวัชพลจำปานา6040
592010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/5นายวัชพลจำปานา6040
602010-12003งานเครื่องล่างรถยนต์ชย.2/7นายวัชพลจำปานา6040
613000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/7นายวัชพลจำปานา6040
622010-18001ฝึกงานชย.3/5นายวัชพลจำปานา6040
63Home-roomHomeRoomชย.1/7นายวัชพลจำปานา6040
642000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/7นายวัชพลจำปานา6040
652010-18001ฝึกงานชย.3/5นายวัชพล 1ช่างยนต์6811
662010-18001ฝึกงานชย.3/9นายวัชพล 1ช่างยนต์6811
672000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/5นายวัชพล 1ช่างยนต์6811
682000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/9นายวัชพล 1ช่างยนต์6811
693010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
703010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
713010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
723010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
732010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/4นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
743000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
753010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
763010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
77Home-roomHomeRoomชย.2/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
78Home-roomHomeRoomสอย.2/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
793010-12104งานปรับอากาศรถยนต์สอย.1/1นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
803010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/9นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
813010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/7นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
823010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/8นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
833000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/10นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
84Home-roomHomeRoomชย.2/2นายสุรเชษฐ์ชูศรี5976
852010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/1นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
862010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/2นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
872010-12102งานจักรยานยนต์ชย.2/3นายสุรเชษฐ์ประทุมโคตร5729
882010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/7นายสุริยาเหล่ามาลา6037
89 110-12301งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กชย.1/10นายสุริยาเหล่ามาลา6037
90 110-11301งานบริการจักรยานยนต์ชย.1/13นายสุริยาเหล่ามาลา6037
912000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/4นายสุริยาเหล่ามาลา6037
92Home-roomHomeRoomชย.1/6นายสุริยาเหล่ามาลา6037
932000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/5นายสุริยาเหล่ามาลา6037
942010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/9นายสุริยาเหล่ามาลา6037
952010-12101งานเครื่องยนต์เล็กชย.2/5นายสุริยาเหล่ามาลา6037
962000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/3นายสุริยาเหล่ามาลา6037
97Home-roomHomeRoomชย.1/5นายสุริยาเหล่ามาลา6037
982000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/6นายสุริยาเหล่ามาลา6037
993010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/1นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1003010-12003เครื่องยนต์สันดาปภายในสอย.1/2นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1013000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/5นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1023000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอย.1/6นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1033010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/5นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1043010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสยฟ.1/11นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1053010-18501โครงงานสอย.2/2นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
106Home-roomHomeRoomสอย.1/6นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1072010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/3นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1083010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/1นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1093010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอย.1/2นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1103010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/5นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1113010-12002เทอร์โมไดนามิกส์สอย.1/6นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1123010-12001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกลสอย.1/6นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1133010-18501โครงงานสอย.2/1นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
114Home-roomHomeRoomสอย.1/5นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1152010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/4นายอรรถวิทย์ตรีเหรา6802
1162010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/2นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1172010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/4นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1182010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
119Home-roomHomeRoomชย.1/4นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1202010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/7นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1212010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/5นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1222010-12002งานเครื่องยนต์ดีเซลชย.1/6นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1232010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/1นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1243010-15104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/9นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1253010-15104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/10นายอุทัยแหลมฉลาด5499
126Home-roomHomeRoomชย.1/3นายอุทัยแหลมฉลาด5499
1273010-15104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/9นายอุทัย 1ช่างยนต์6738
1283010-15104งานเทคนิคยานยนต์ 4สอย.2/10นายอุทัย 1ช่างยนต์6836
1292010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/3นายไพวัลเขียวแป้6632
1302010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/4นายไพวัลเขียวแป้6632
1312000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/9นายไพวัลเขียวแป้6632
132Home-roomHomeRoomชย.2/9นายไพวัลเขียวแป้6632
1332010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/1นายไพวัลเขียวแป้6632
1342010-12005งานไฟฟ้ารถยนต์ชย.3/2นายไพวัลเขียวแป้6632
1353010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/2นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1363000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/5นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1373010-18501โครงงานสอย.2/7นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1383010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/4นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1393010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/1นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1403010-12006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศสอย.1/2นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
141Home-roomHomeRoomสอย.2/7นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1423010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/5นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1433010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1443010-12005งานส่งถ่ายกำลังสอย.1/1นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1453000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/6นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1463010-18501โครงงานสอย.2/8นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1473010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/3นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1483010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/2นายคเชนทร์มิ่งโอโล6561
1492010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/2นายคณินทองดี6275
1502010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/7นายคณินทองดี6275
1512000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/1นายคณินทองดี6275
1522000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/2นายคณินทองดี6275
1533010-18501โครงงานสอย.2/6นายคณินทองดี6275
1543010-18501โครงงานสอย.2/4นายคณินทองดี6275
1552000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/3นายคณินทองดี6275
1562010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/5นายคณินทองดี6275
1572010-12106งานบำรุงรักษารถยนต์ชย.2/9นายคณินทองดี6275
1582010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/2นายคณินทองดี6275
1592010-19006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลชย.3/4นายคณินทองดี6275
1603010-18501โครงงานสอย.2/5นายคณินทองดี6275
1613010-18501โครงงานสอย.2/3นายคณินทองดี6275
1622000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/4นายคณินทองดี6275
1633010-18501โครงงานสอย.2/4นายคณิน1ช่างยนต์6789
1643010-18501โครงงานสอย.2/6นายคณิน1ช่างยนต์6789
1653010-18501โครงงานสอย.2/3นายคณิน1ช่างยนต์6789
1663010-18501โครงงานสอย.2/5นายคณิน1ช่างยนต์6789
1672000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1682000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1692010-19008พลังงานทดแทนชย.3/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1702010-19008พลังงานทดแทนชย.3/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1712010-19008พลังงานทดแทนชย.3/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1722010-19008พลังงานทดแทนชย.3/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
173Home-roomHomeRoomชย.2/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1742010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1752010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1762010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1772010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1782010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1792010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/6นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
180 110-12301งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กชย.1/9นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1812010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/1นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1822010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1832010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1842010-12007กลศาสตร์เครื่องกลชย.3/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
185Home-roomHomeRoomชย.2/4นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1862010-12004งานส่งกำลังรถยนต์ชย.1/2นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1872010-12107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ชย.1/3นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1882010-12006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นชย.1/5นายณัฐพงษ์เพียยุระ6451
1892010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/1นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1902010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/2นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1912010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/4นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1923000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/9นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1933000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/4นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1943000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/10นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1952010-12109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ชย.3/3นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1963010-18501โครงงานสอย.2/9นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1973000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/3นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1983010-18501โครงงานสอย.2/10นายทรงเนตรต้นสีนนท์6554
1993000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/9นายทรงเนตร 1ต้นสีนนท์6825
2003000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอย.2/10นายทรงเนตร 1ต้นสีนนท์6825
2013010-18501โครงงานสอย.2/9นายทรงเนตร 1ต้นสีนนท์6825
2023010-18501โครงงานสอย.2/10นายทรงเนตร 1ต้นสีนนท์6825
203Home-roomHomeRoomสอย.1/9นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2042010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/2นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2052010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/3นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2062010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/4นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2072010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/1นายธนานุวัชถาวิเศษ6584
2082010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/4นายนรินทร์สารภักดี6032
2092010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/5นายนรินทร์สารภักดี6032
2102010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/9นายนรินทร์สารภักดี6032
2112010-18501โครงงานชย.3/2นายนรินทร์สารภักดี6032
212Home-roomHomeRoomชย.3/4นายนรินทร์สารภักดี6032
2132010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/1นายนรินทร์สารภักดี6032
2142010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/2นายนรินทร์สารภักดี6032
2152010-12105งานปรับอากาศรถยนต์ชย.2/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2162010-19004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นชย.2/7นายนรินทร์สารภักดี6032
2172010-18501โครงงานชย.3/1นายนรินทร์สารภักดี6032
218Home-roomHomeRoomชย.3/3นายนรินทร์สารภักดี6032
2192010-18501โครงงานชย.3/1นายนรินทร์1ช่างยนต์6782
2202010-18501โครงงานชย.3/2นายนรินทร์1ช่างยนต์6782
2213010-18501โครงงานสอย.2/2นายนายอรรถวิทย์ 1โครงการ6803
2223010-18501โครงงานสอย.2/1นายนายอรรถวิทย์ 1โครงการ6803
2233010-18501โครงงานสอย.2/8นายนายคเชนทร์ 1ช่างยนต์6814
2243010-18501โครงงานสอย.2/7นายนายคเชนทร์ 1ช่างยนต์6814
2252010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2262010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/4นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2273010-15103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/9นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2283010-15103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/10นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
229Home-roomHomeRoomชย.1/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2302010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2312010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/3นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2322010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2332010-12008งานขับรถยนต์ชย.2/3นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2342000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2352000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชย.3/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
236Home-roomHomeRoomชย.1/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2372010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2382000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/1นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2392000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชย.1/2นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2402010-12009งานวัดละเอียดช่างยนต์ชย.1/4นายพันฤทธิ์แถลงศรี6035
2413010-15103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/9นายพันฤทธิ์1ช่างยนต์6783
2423010-15103งานเทคนิคยานยนต์ 3สอย.2/10นายพันฤทธิ์1ช่างยนต์6783
2432000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/5นายพิชัยคำประเทือง6675
2442000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชย.2/7นายพิชัยคำประเทือง6675
2453010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/2นายพิชัยคำประเทือง6675
2463010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/6นายพิชัยคำประเทือง6675
2473010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/9นายพิชัยคำประเทือง6675
2483010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.1/10นายพิชัยคำประเทือง6675
249Home-roomHomeRoomชย.2/5นายพิชัยคำประเทือง6675
2503010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/1นายพิชัยคำประเทือง6675
2513010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/5นายพิชัยคำประเทือง6675
2523010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/4นายพิชัยคำประเทือง6675
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/2นายเวคิน กิติราช6838
22000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/1นายเวคิน กิติราช6838
32010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/7นายเวคิน กิติราช6838
42010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.2/2นายเวคิน กิติราช6838
52010-22010อบชุบโลหะชก.2/3นายเวคิน กิติราช6838
63010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/2นายเวคิน กิติราช6838
72000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/2นายเวคิน กิติราช6838
82010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.2/1นายเวคิน กิติราช6838
9Home-roomHomeRoomชก.2/5นายเวคิน กิติราช6838
102010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/3นายเวคิน กิติราช6838
112000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/5นายเอกชัยเสนาดี6640
122010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/2นายเอกชัยเสนาดี6640
132010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/3นายเอกชัยเสนาดี6640
142010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/2นายเอกชัยเสนาดี6640
152000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/7นายเอกชัยเสนาดี6640
162010-22010อบชุบโลหะชก.2/2นายเอกชัยเสนาดี6640
172010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/1นายเอกชัยเสนาดี6640
182010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/5นายเอกชัยเสนาดี6640
192010-22001เขียนแบบเครื่องมือกล 1ชก.1/4นายเอกชัยเสนาดี6640
202010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/7นายเอกชัยเสนาดี6640
212010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/4นายเอกชัยเสนาดี6640
222010-22010อบชุบโลหะชก.2/5นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
232000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/3นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
242010-22010อบชุบโลหะชก.2/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
252010-22010อบชุบโลหะชก.2/7นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
262010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.2/3นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
272010-28501โครงงานชก.3/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
282010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/2นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
292010-22010อบชุบโลหะชก.2/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
30Home-roomHomeRoomชก.1/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
312010-28501โครงงานชก.3/1นายภูมินทร์ไชยวรรณ6025
322010-28501โครงงานชก.3/1นายภูมินทร์116409
332010-28501โครงงานชก.3/2นายภูมินทร์116409
343010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/1นายเจริญบุญใบ6182
353000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
363010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/2นายเจริญบุญใบ6182
373010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/7นายเจริญบุญใบ6182
38Home-roomHomeRoomสอผ.1/5นายเจริญบุญใบ6182
393010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/5นายเจริญบุญใบ6182
403010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/2นายเจริญบุญใบ6182
413000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/6นายเจริญบุญใบ6182
423010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/1นายเจริญบุญใบ6182
433010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/8นายเจริญบุญใบ6182
443010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/9นายเจริญบุญใบ6182
453010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/6นายเจริญบุญใบ6182
463010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/1นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
473010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/5นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
483010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/8นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
493010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.1/7นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
503010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.1/8นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
513010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.1/5นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
523010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/8นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
533000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/9นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
543010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/2นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
553010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/6นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
56Home-roomHomeRoomชก.3/2นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
573010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/7นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
583010-22101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกลสอผ.1/6นายเฉลิมพลนามปัดถา6801
593010-28501โครงงานสอผ.2/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
603010-28501โครงงานสอผ.2/7นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
613010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
623010-28501โครงงานสอผ.2/7นายเดชาธร16416
63Home-roomHomeRoomสอผ.2/5นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
643010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
653000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
663010-00009งานเครื่องมือกลเบื้องต้นสอห.1/3นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
673010-28501โครงงานสอผ.2/5นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
683010-28501โครงงานสอผ.2/8นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
693010-28501โครงงานสอผ.2/8นายเดชาธร16416
703010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/6นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
713010-22506ระบบควบคุมอัตโนมัติสอผ.2/8นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
723000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/5นายเดชาธรชุมมณเทียร6029
733010-28501โครงงานสอผ.2/6นายเดชาธร116410
743010-28501โครงงานสอผ.2/5นายเดชาธร116410
753010-22406ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์สอผ.2/9นายวีรยุทธพลตรี6742
763010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/5นายวีรยุทธพลตรี6742
773010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/2นายวีรยุทธพลตรี6742
783010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี6742
793010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/8นายวีรยุทธพลตรี6742
803000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/1นายวีรยุทธพลตรี6742
813010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/8นายวีรยุทธพลตรี6742
82Home-roomHomeRoomชก.3/3นายวีรยุทธพลตรี6742
833010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/6นายวีรยุทธพลตรี6742
843010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี6742
853010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/7นายวีรยุทธพลตรี6742
863000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/2นายวีรยุทธพลตรี6742
873010-00116การออกแบบเครื่องจักรกลสอผ.2/9นายวีรยุทธพลตรี6742
883010-22004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีสอผ.2/9นายวีระมิตรไชยชาติ5537
893010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/8นายวีระมิตรไชยชาติ5537
903010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/9นายวีระมิตรไชยชาติ5537
913000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/2นายวีระมิตรไชยชาติ5537
923010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายวีระมิตรไชยชาติ5537
93Home-roomHomeRoomสอผ.1/1นายวีระมิตรไชยชาติ5537
943010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/7นายวีระมิตรไชยชาติ5537
953010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/2นายวีระมิตรไชยชาติ5537
963000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/1นายวีระมิตรไชยชาติ5537
973010-28501โครงงานสอผ.2/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
983010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
993010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1003010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/6นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1013010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
102Home-roomHomeRoomสอผ.2/1นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1033010-28501โครงงานสอผ.2/2นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1043010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/5นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1053010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/2นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1063010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/8นายวีรพัฒน์นามปัญญา6348
1073010-28501โครงงานสอผ.2/2นายวีรพัฒน์116716
1083010-28501โครงงานสอผ.2/1นายวีรพัฒน์116716
1093010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/8นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1103010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/2นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1113000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/7นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1123010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/5นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1133010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/7นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1143000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/8นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1153010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/9นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1163010-22104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4สอผ.2/6นายวชิรพันธุ์ช้างศรี6118
1172010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/2นางสาวศรัญญา สีละ6827
1182010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/3นางสาวศรัญญา สีละ6827
1192010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/1นางสาวศรัญญา สีละ6827
1202000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/3นางสาวศรัญญา สีละ6827
1213010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.1/8นางสาวศรัญญา สีละ6827
1222010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/3นางสาวศรัญญา สีละ6827
1232010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/4นางสาวศรัญญา สีละ6827
1242010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/5นางสาวศรัญญา สีละ6827
1252010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/5นางสาวศรัญญา สีละ6827
1262010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/2นางสาวศรัญญา สีละ6827
1272010-22005คณิตศาสตร์เครื่องมือกลชก.2/1นางสาวศรัญญา สีละ6827
1282010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/5นางสาวศรัญญา สีละ6827
1292010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/2นางสาวศรัญญา สีละ6827
1302010-22007กรรมวิธีการผลิตชก.1/3นางสาวศรัญญา สีละ6827
1312010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/3นายสัญญาพะมณี6645
1322010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/2นายสัญญาพะมณี6645
1332010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/2นายสัญญาพะมณี6645
1342000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/2นายสัญญาพะมณี6645
1352010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/5นายสัญญาพะมณี6645
1362010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/3นายสัญญาพะมณี6645
1372010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/4นายสัญญาพะมณี6645
1382010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/1นายสัญญาพะมณี6645
1392010-22111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึดชก.2/1นายสัญญาพะมณี6645
1402000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชก.2/1นายสัญญาพะมณี6645
141Home-roomHomeRoomชก.2/1นายสัญญาพะมณี6645
1422010-22002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชก.2/7นายสัญญาพะมณี6645
1432000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1442010-28001ฝึกงานชก.3/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1452010-28001ฝึกงานชก.3/6นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
146Home-roomHomeRoomชก.1/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1472000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/4นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1482010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1492010-28001ฝึกงานชก.3/7นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1502000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/5นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1512000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/6นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1522010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.2/2นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1532000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1542010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/3นายศิโรวัสย์ศรีหนองบัว6771
1552000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/7นายศิโรวัสย์116676
1562010-28001ฝึกงานชก.3/7นายศิโรวัสย์116676
1572000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/5นายศิโรวัสย์226728
1582000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/6นายศิโรวัสย์226728
1592010-28001ฝึกงานชก.3/5นายศิโรวัสย์226728
1602010-28001ฝึกงานชก.3/6นายศิโรวัสย์226728
1612010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/2นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1622010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.2/5นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1632000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/1นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1642010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/3นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1652010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.2/7นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1662000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชก.3/2นายอานุภาพรบไพรินทร์6744
1672010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/2นายธวัชสะตะ6639
168Home-roomHomeRoomชก.2/3นายธวัชสะตะ6639
1692010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/1นายธวัชสะตะ6639
1702010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/3นายธวัชสะตะ6639
1712010-22204ผลิตแม่พิมพ์ตัดชก.3/1นายธวัชสะตะ6639
1722010-28501โครงงานชก.3/3นายธวัชสะตะ6639
1732010-22104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกลชก.3/2นายธวัชสะตะ6639
1742010-28501โครงงานชก.3/3นายธวัช116727
1753010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/8นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1763010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/2นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1773010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/1นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1783010-22003โปรแกรมซีเอ็นซีสอผ.1/2นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
179Home-roomHomeRoomสอผ.1/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1803010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/6นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1813010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/7นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1823010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/1นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1833010-22006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมสอผ.1/9นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1843010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/5นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1853010-22005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอผ.2/6นายธีระชัยเลิศนาวีพร5845
1862010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/5นายบุญเกิดพุทธระสุ5538
1872010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/5นายบุญเกิดพุทธระสุ5538
1882010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/1นายบุญเกิดพุทธระสุ5538
1892010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/2นายบุญเกิดพุทธระสุ5538
1902010-22103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3ชก.2/7นายบุญเกิดพุทธระสุ5538
191Home-roomHomeRoomสอผ.2/6นายบุญเกิดพุทธระสุ5538
1923010-28501โครงงานสอผ.2/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1933000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอผ.2/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1943010-22102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2สอผ.1/2นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
195Home-roomHomeRoomสอผ.2/9นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1963010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/8นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1973010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/6นายประสิทธิ์สุพรรณ์5860
1983010-28501โครงงานสอผ.2/9นายประสิทธิ์116371
1993010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2003010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/2นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2013010-22401เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์สอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2023010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/5นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2033010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
204Home-roomHomeRoomสอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2053010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2063000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2073010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/9นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2083010-22001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1สอผ.1/7นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2093010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/1นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2103010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2113010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/6นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2123010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอผ.1/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2133000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอผ.1/8นายปริทัศน์จันฤๅไชย5980
2142010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/3นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2152000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชก.1/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2162010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2172010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2182010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/2นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2192010-22006กลศาสตร์เครื่องมือกลชก.3/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2202010-22110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซีชก.3/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
221Home-roomHomeRoomชก.1/5นางสาวพัชราวิคารมย์6230
2222010-22008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1ชก.1/1นางสาวพัชราวิคารมย์6230
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeRoomสอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
23011-02007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
33011-02007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
43010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/9นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
53010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/2นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
62011-02003การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.1/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
73011-02109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
83010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอข.2/1นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
93010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
103011-02109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
113010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/8นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
123010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/10นายรณชัยยุ่งพรมมา6073
132011-02004การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
143011-02004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
153011-02004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
163011-02110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
173011-02110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
183011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/4นางวรรณาพุทธาศรี6226
193010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
20Home-roomHomeRoomสอข.2/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
213011-00002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นางวรรณาพุทธาศรี6226
223010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/4นางวรรณาพุทธาศรี6226
233010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอข.1/1นางวรรณาพุทธาศรี6226
243010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/6นางวรรณาพุทธาศรี6226
253011-02104โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
263000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
273010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/8นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
283010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/10นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
293011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/2นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
303010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
31Home-roomHomeRoomสอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
32Home-roomHomeRoomสอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
333000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
343011-02104โปรแกรมซีเอ็นซีสอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
353010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/7นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
363011-02002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/3นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
373011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
383010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/2นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
393011-02002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์สอข.1/1นายศุภมิตรกิจเธาว์5920
403011-08501โครงงานสอข.2/3นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
413011-08501โครงงานสอข.2/1นายอ.1เขียนแบบเครื่องกล6195
423000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
433010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/4นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
443011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
453011-08501โครงงานสอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
463010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/5นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
473000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอข.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
48Home-roomHomeRoomชบ.1/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
492011-02005การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ชบ.1/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
503010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.2/3นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
513011-12002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิคสอก.1/4นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
523011-08501โครงงานสอข.2/1นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
533010-12004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สอย.1/6นายบรรลือศักดิ์ถีราวุฒิ6452
แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-30001กระบวนการเชื่อมสอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
23010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/5นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
33010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/6นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
43010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/8นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
53000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอห.1/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
63000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอห.1/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
73010-32304การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะสอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
83010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/7นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
9Home-roomHomeRoomสอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
102010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/2นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
112010-32007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่นชช.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
123010-32304การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะสอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
133010-32006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอห.2/1นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
143010-32006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์สอห.2/3นางสาวกาญจนาหนูแม้น5999
152010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
162010-32005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1ชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
172010-32006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1ชช.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
182010-32202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2ชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
193000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอห.2/1นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
203000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอห.2/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
212010-32201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2ชช.3/3นายกำธรสรรพ์สมบัติ6396
22Home-roomHomeRoomสอห.2/3นายคทาวุธอรรคษร6688
232000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชช.2/3นายคทาวุธอรรคษร6688
242010-32102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชช.3/3นายคทาวุธอรรคษร6688
253010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/8นายคทาวุธอรรคษร6688
262010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/5นายคทาวุธอรรคษร6688
27 110-31301งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นชช.1/7นายคทาวุธอรรคษร6688
28 110-31301งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นชช.1/10นายคทาวุธอรรคษร6688
293010-30003งานเชื่อมอาร์กทัสเตนแก๊สคลุมสอห.1/3นายณรงค์โม้ลี5857
303010-32303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/1นายณรงค์โม้ลี5857
31Home-roomHomeRoomสอห.1/3นายณรงค์โม้ลี5857
323010-32005วัสดุและโลหะวิทยาสอห.1/3นายณรงค์นามพรมมา5923
333010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอห.1/1นายณรงค์นามพรมมา5923
342010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/4นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
35Home-roomHomeRoomสอห.1/1นายณรงค์นามพรมมา5923
363010-00007งานเชื่อมและโลหะแผ่นสอผ.1/6นายณรงค์นามพรมมา5923
372010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/2นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
382000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชช.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
392010-32010มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้นชช.3/3นายณรงค์โม้ลี5857
403010-32305เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อมสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
413010-32305เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อมสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
423012-70002งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้นสอม.1/3นายณรงค์โม้ลี5857
433010-32303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.1/3นายณรงค์โม้ลี5857
443010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอห.1/3นายณรงค์นามพรมมา5923
453010-32005วัสดุและโลหะวิทยาสอห.1/1นายณรงค์นามพรมมา5923
462010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
472010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/4นายณรงค์นามพรมมา5923
482010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/2นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
492010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชก.1/1นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
502010-32001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1ชช.1/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
512010-32004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพชช.2/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
522000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชช.3/3นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
532010-32206ความแข็งแรงของวัสดุชช.3/3นายณรงค์โม้ลี5857
543010-38501โครงงานสอห.2/1นายณรงค์นามพรมมา5923
553010-32306การบริการวิชาชีพงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.2/1นายณรงค์โม้ลี5857
563010-32306การบริการวิชาชีพงานเชื่อมโครงสร้างโลหะสอห.2/3นายณรงค์โม้ลี5857
573010-38501โครงงานสอห.2/3นายณรงค์นามพรมมา5923
58 110-31301งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นชช.1/8นายณรงค์ปานสวัสดิ์5453
593010-38501โครงงานสอห.2/1นายณรงค์ 1เทคนิคโลหะ6534
603010-38501โครงงานสอห.2/3นายณรงค์ 1เทคนิคโลหะ6534
612010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชม.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
622010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชม.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
632010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/2นางสาวนิลยาอัคษร5457
642010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชบ.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
652010-32008กระบวนการเชื่อมชช.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
662010-32111วัสดุช่างเชื่อมชช.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
67 110-31301งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นชช.1/9นางสาวนิลยาอัคษร5457
682010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชช.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
692010-01004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นชอ.1/1นางสาวนิลยาอัคษร5457
702010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/5นางสาวนิลยาอัคษร5457
712010-32205การออกแบบรอยต่องานเชื่อมชช.1/3นางสาวนิลยาอัคษร5457
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.1/4นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
23010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
33010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/4นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
4Home-roomHomeRoomสอฟ.2/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
53010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.1/3นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
63010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
73010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/3นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
83010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.1/1นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
93010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.1/2นายเสน่ห์บริบูรณ์5472
102010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/1นายเอกชัยสิมสา6352
112000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/1นายเอกชัยสิมสา6352
122010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/2นายเอกชัยสิมสา6352
132010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/5นายเอกชัยสิมสา6352
142010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/6นายเอกชัยสิมสา6352
152010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/3นายเอกชัยสิมสา6352
162010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/7นายเอกชัยสิมสา6352
172000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/2นายเอกชัยสิมสา6352
182010-42003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.1/4นายเอกชัยสิมสา6352
19Home-roomHomeRoomสอฟ.2/2นายเอกชัยสิมสา6352
203000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/4นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
213010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/1นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
223010-48501โครงงานสอฟ.2/2นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
233010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
243010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/4นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
253010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/1นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
263000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
273010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/4นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
283010-48501โครงงานสอฟ.2/1นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
293010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/2นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
303010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/2นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
313010-42202การประมาณการระบบไฟฟ้าสอฟ.1/3นายภาณุพงศ์หล้าสวย5922
323010-48501โครงงานสอฟ.2/2นายภาณุพงศ์ 116647
333010-48501โครงงานสอฟ.2/1นายภาณุพงศ์ 116647
342010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/7นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
352010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
362010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/6นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
372010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
382010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/7นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
39Home-roomHomeRoomชฟ.3/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
40 110-41302งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชฟ.1/13นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
412010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/1นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
422010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/2นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
432000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/3นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
442010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/5นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
45Home-roomHomeRoomชฟ.1/7นายเกียรติศักดิ์วิจิตรรัตน์6635
462000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
472010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/2นายเพชรสำราญจิตต์6057
482010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
49Home-roomHomeRoomชฟ.1/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
50Home-roomHomeRoomชฟ.1/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
512010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/1นายเพชรสำราญจิตต์6057
522000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/3นายเพชรสำราญจิตต์6057
532010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/5นายเพชรสำราญจิตต์6057
542010-42106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารชฟ.1/4นายเพชรสำราญจิตต์6057
552010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/5นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
56Home-roomHomeRoomสอฟ.1/4นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
572010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/1นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
582010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/2นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
592010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/3นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
602010-42008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.2/4นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
61Home-roomHomeRoomสอฟ.1/3นายยุทธศาสตร์น้อยศรี6702
622000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/7นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
632010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/2นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
64Home-roomHomeRoomชฟ.3/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
652010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/3นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
662010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
672010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/1นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
682010-42009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชฟ.2/4นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
692000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/5นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
70Home-roomHomeRoomชฟ.3/6นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
71Home-roomHomeRoomชฟ.3/7นายยุทธพงษ์โยธาภักดี6056
722010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/7นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
732000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
742010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
75Home-roomHomeRoomชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
762010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/5นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
772010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/1นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
782010-42109เครื่องปรับอากาศชฟ.3/2นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
792000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/4นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
80Home-roomHomeRoomชฟ.2/3นายอรรถพงษ์ภูบุญอบ6283
812000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/1นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
823010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/7นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
833010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/8นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
84Home-roomHomeRoomชฟ.1/1นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
853010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/5นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
863010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/6นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
872000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชฟ.2/5นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
883010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/9นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
893010-42001การติดตั้งไฟฟ้า 1สอฟ.1/10นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
902000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/2นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
91Home-roomHomeRoomชฟ.1/2นายอนรรฆพนธ์คลังชำนาญ6798
922010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/7นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
93 110-41302งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชฟ.1/14นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
943010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอห.1/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
95Home-roomHomeRoomชฟ.1/6นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
963010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/1นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
973000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/2นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
983010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/2นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
993010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/4นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1002010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1012000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1022000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/6นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1033010-00003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สอผ.1/9นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
104Home-roomHomeRoomชฟ.1/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
105Home-roomHomeRoomชฟ.2/5นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1063000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/1นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1073010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.1/3นายอนุศาสน์ชะอ้อน6412
1082010-48501โครงงานชฟ.3/7นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1092010-48501โครงงานชฟ.3/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1102010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1112010-48501โครงงานชฟ.3/2นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1122010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/5นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
113Home-roomHomeRoomสอฟ.2/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1142010-48501โครงงานชฟ.3/5นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1152010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/1นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1162010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/3นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1172010-42108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าชฟ.3/7นายอุทิศวงษ์พัฒน์5466
1182010-48501โครงงานชฟ.3/2นายอุทิศ 116682
1192010-48501โครงงานชฟ.3/5นายอุทิศ 116682
1202010-48501โครงงานชฟ.3/1นายอุทิศ 116682
1212010-48501โครงงานชฟ.3/7นายอุทิศ 116682
1223010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/8นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1233010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/9นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1243000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/9นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
125Home-roomHomeRoomสอฟ.1/10นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1263010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/6นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1273010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/7นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1283010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/10นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1293000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/10นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
1303010-42208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมสอฟ.2/5นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
131Home-roomHomeRoomสอฟ.1/9นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู6750
132 110-41301งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/18นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1332010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/5นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1342010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/7นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1352010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/1นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1362010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/1นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1372010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/3นายกฤษิกรศรีบุญ6740
138Home-roomHomeRoomสอฟ.2/9นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1393000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/10นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1403000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/9นายกฤษิกรศรีบุญ6740
141 110-41301งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/15นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1422010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/5นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1432010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/2นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1442010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/3นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1452010-42103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นชฟ.2/4นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1462010-42121วงจรไฟฟ้าหลายเฟสชฟ.3/2นายกฤษิกรศรีบุญ6740
147Home-roomHomeRoomสอฟ.2/10นายกฤษิกรศรีบุญ6740
1483010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/6นายคงกฤชศิรินาค6055
1493010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/7นายคงกฤชศิรินาค6055
1503000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/7นายคงกฤชศิรินาค6055
1513010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/8นายคงกฤชศิรินาค6055
1523000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/8นายคงกฤชศิรินาค6055
1533010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/10นายคงกฤชศิรินาค6055
1543010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/5นายคงกฤชศิรินาค6055
1553010-41002วงจรไฟฟ้า 1สอฟ.1/9นายคงกฤชศิรินาค6055
156Home-roomHomeRoomสอฟ.1/7นายคงกฤชศิรินาค6055
1572010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/7นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1582010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/2นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1592010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/1นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1602010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/4นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1612010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/5นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1622010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/2นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1632010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/7นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1642010-42104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชฟ.3/7นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1652010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/3นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
166Home-roomHomeRoomชฟ.2/2นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1672010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/1นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1682010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/5นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1692010-42102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชฟ.1/6นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
170Home-roomHomeRoomชฟ.2/1นางสาวจิตราภรณ์สารภักดี6799
1712010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.1/1นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1722010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.1/2นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1732010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.1/3นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1742010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/2นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1752010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.1/6นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1762010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/3นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
177Home-roomHomeRoomสอฟ.1/1นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1782010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/1นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1792010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.1/4นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1802010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.1/5นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1812010-42110งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชฟ.3/5นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
182Home-roomHomeRoomสอฟ.1/2นายชิษณุชาดวงอภินันท์6701
1833010-48501โครงงานสอฟ.2/7นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1843010-48501โครงงานสอฟ.2/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1853010-48501โครงงานสอฟ.2/10นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1863010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/1นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1873010-42007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าสอฟ.1/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1883010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/2นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1893010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/3นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1903010-48501โครงงานสอฟ.2/7นายทักษิณ16721
1913010-48501โครงงานสอฟ.2/9นายทักษิณ16721
1923010-48001ฝึกงานสอฟ.2/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1933010-48501โครงงานสอฟ.2/11นายทักษิณ16721
194Home-roomHomeRoomสอฟ.1/6นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1953010-48501โครงงานสอฟ.2/8นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1963010-45204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1973000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/11นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1983010-48501โครงงานสอฟ.2/9นายทักษิณโสภาปิยะ6599
1993000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/5นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2003000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/6นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2013010-42005การส่งและจ่ายไฟฟ้าสอฟ.2/4นายทักษิณโสภาปิยะ6599
2023010-48501โครงงานสอฟ.2/8นายทักษิณ16721
2033010-48501โครงงานสอฟ.2/10นายทักษิณ16721
2043010-45204งานไฟฟ้ากำลัง 4สอฟ.2/11นายทักษิณ116722
2053010-48001ฝึกงานสอฟ.2/11นายทักษิณ116722
2063010-48501โครงงานสอฟ.2/11นายทักษิณ116722
2073000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/11นายทักษิณ116722
2083010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/6นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2093000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/3นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2103000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/4นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
211Home-roomHomeRoomสอฟ.1/8นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2123010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/3นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2133010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/4นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2143010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/5นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2153010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/7นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2163010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/8นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2173010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/9นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2183010-42004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์สอฟ.1/10นายทัดเทพชีวะโอสถ6285
2193010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/10นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2203010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/9นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2212000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/2นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2223010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/5นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2232000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชฟ.1/7นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2243010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/6นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2253010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/7นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2263010-42201การติดตั้งไฟฟ้า 2สอฟ.2/8นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2272000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชฟ.3/1นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2282010-42006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.1/7นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
229Home-roomHomeRoomชฟ.3/1นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
230Home-roomHomeRoomชฟ.3/2นายธวัชชัยวงศ์สายตา6426
2312010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/1นางสาวธัญพรถานะ6383
232Home-roomHomeRoomสอฟ.2/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2333010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/1นางสาวธัญพรถานะ6383
2343010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/2นางสาวธัญพรถานะ6383
2352010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/2นางสาวธัญพรถานะ6383
2362010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/3นางสาวธัญพรถานะ6383
2372010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/4นางสาวธัญพรถานะ6383
2382010-48501โครงงานชฟ.3/3นางสาวธัญพรถานะ6383
2392010-42120คณิตศาสตร์ไฟฟ้าชฟ.3/3นางสาวธัญพรถานะ6383
2402010-42112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้นชฟ.2/5นางสาวธัญพรถานะ6383
2412010-48501โครงงานชฟ.3/3นางสาวธัญพร 1ไฟฟ้า6657
242 110-41301งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/16นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2433010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/1นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2443000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/1นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2453010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/2นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2463000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/2นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
247 110-41301งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชฟ.1/17นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
248Home-roomHomeRoomสอฟ.2/6นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2493010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.1/11นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2503010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/3นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2513010-41003วงจรไฟฟ้า 2สอฟ.2/4นายธีรพงษ์พลแสนจันทร์6580
2523000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/7นายธนกรหารวิชัย6743
2533010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/5นายธนกรหารวิชัย6743
2543010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/6นายธนกรหารวิชัย6743
2553010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/10นายธนกรหารวิชัย6743
2563010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/11นายธนกรหารวิชัย6743
257Home-roomHomeRoomสอฟ.2/7นายธนกรหารวิชัย6743
2583000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/8นายธนกรหารวิชัย6743
2593010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/7นายธนกรหารวิชัย6743
2603010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/8นายธนกรหารวิชัย6743
2613010-41001เครื่องมือวัดไฟฟ้าสอฟ.1/9นายธนกรหารวิชัย6743
262Home-roomHomeRoomสอฟ.2/8นายธนกรหารวิชัย6743
2633000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอฟ.1/11นายประชาสุทธิโชติ5469
2643010-48501โครงงานสอฟ.2/5นายประชาสุทธิโชติ5469
2653010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2663010-48501โครงงานสอฟ.2/6นายประชาสุทธิโชติ5469
2673010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/4นายประชาสุทธิโชติ5469
2683010-48501โครงงานสอฟ.2/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2693010-48501โครงงานสอฟ.2/4นายประชาสุทธิโชติ5469
270Home-roomHomeRoomสอฟ.1/11นายประชาสุทธิโชติ5469
2713010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/1นายประชาสุทธิโชติ5469
2723010-42104ไมโครคอนโทรลเลอร์สอฟ.1/2นายประชาสุทธิโชติ5469
2733010-42209ดิจิทัลประยุกต์สอฟ.1/3นายประชาสุทธิโชติ5469
2743010-48501โครงงานสอฟ.2/4นายประชา 116660
2753010-48501โครงงานสอฟ.2/5นายประชา 116660
2763010-48501โครงงานสอฟ.2/3นายประชา 116660
2773010-48501โครงงานสอฟ.2/6นายประชา 116660
2783010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2793010-42102เครื่องกลไฟฟ้า 2สอฟ.2/4นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2803010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/7นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2813010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/9นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2823000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2833000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอฟ.2/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2843010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/6นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2853010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/8นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2863010-42003เครื่องกลไฟฟ้า 1สอฟ.2/10นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
287Home-roomHomeRoomสอฟ.2/5นายพีระพงษ์สาสิมมา5479
2883010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/7นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2893010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/8นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2903010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/10นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2913010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2923010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/6นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
2933010-42002การออกแบบระบบไฟฟ้าสอฟ.1/9นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
294Home-roomHomeRoomสอฟ.1/5นายพุฒิพงศ์ไชยราช5471
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeRoomชอ.3/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
22010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/5นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
32010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
42010-52007วงจรดิจิตอลชอ.2/3นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
52000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/1นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
62000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/2นางภรศุภาลิมป์เศวต5524
72010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/5นายเอกรินทร์มาวงษา6692
82010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/3นายเอกรินทร์มาวงษา6692
92010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/1นายเอกรินทร์มาวงษา6692
10Home-roomHomeRoomชอ.3/2นายเอกรินทร์มาวงษา6692
112000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/5นายเอกรินทร์มาวงษา6692
122010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/5นายเอกรินทร์มาวงษา6692
132010-52102ระบบเสียงชอ.1/5นายเอกรินทร์มาวงษา6692
142010-52005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชอ.1/2นายเอกรินทร์มาวงษา6692
15Home-roomHomeRoomชอ.1/3นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
162010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
172000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/3นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
182000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/7นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
192000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/2นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
202000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/4นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
212000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/9นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
222010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/2นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
232000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/2นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
242000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชธ.1/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
252000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชส.1/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
262000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/5นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
272000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/1นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
282000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/3นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
292000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/5นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
302000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชย.2/7นายเฉลิมเกียรติถีอาสนา6695
312010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
322010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.3/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
332010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
342000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
352000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
362010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/2นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
372010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
382010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
392010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.2/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
402010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.3/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
412010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.3/5นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
422010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/6นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
432000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
442010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/1นายรณชัยมรกตศรีวรรณ5940
452000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/5นายรณชัย1มรกตศรีวรรณ6828
462010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.2/3นายวิทธวัธสามารถ6015
472000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชม.1/1นายวิทธวัธสามารถ6015
482000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชบ.1/1นายวิทธวัธสามารถ6015
492010-52104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานชอ.2/5นายวิทธวัธสามารถ6015
502010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
512010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.3/6นายวิทธวัธสามารถ6015
522010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
532010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/6นายวิทธวัธสามารถ6015
542010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/5นายวิทธวัธสามารถ6015
552010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/2นายวิทธวัธสามารถ6015
562000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชถ.1/1นายวิทธวัธสามารถ6015
572010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/6นายวิทธวัธสามารถ6015
582010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/6นายวิทธวัธสามารถ6015
592000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชอ.1/3นายวิทธวัธสามารถ6015
602010-52118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชอ.3/2นายวิทธวัธสามารถ6015
612010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/6นายวิทธวัธสามารถ6015
623010-52106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมสออ.2/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
633010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
643011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/2นายสมชายคุณสมบัติ5526
653010-58501โครงงานสออ.2/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
66Home-roomHomeRoomสออ.2/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
673010-52106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมสออ.2/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
683010-52007ไมโครคอนโทรลเลอร์สออ.1/3นายสมชายคุณสมบัติ5526
693011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/4นายสมชายคุณสมบัติ5526
703010-58501โครงงานสออ.2/1นายสมชายคุณสมบัติ5526
713010-58501โครงงานสออ.2/1นายสมชาย1คุณสมบัติ6818
723010-58501โครงงานสออ.2/3นายสมชาย1คุณสมบัติ6818
733000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
743000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
753010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
763010-52103อิเล็กทรอนิกส์กำลังสออ.2/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
773010-52112อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสออ.2/1นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
783010-52101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.1/4นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
793010-52112อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสออ.2/3นายสาครแถวโนนงิ้ว5514
802010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/5นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
813010-52105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลสออ.1/1นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
822010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/6นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
832010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/5นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
842010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/2นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
85Home-roomHomeRoomชอ.2/3นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
862010-52121หุ่นยนต์เบื้องต้นชอ.3/6นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
87Home-roomHomeRoomชอ.2/2นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
882010-52105ไมโครคอนโทรลเลอร์ชอ.3/5นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
892010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/6นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
902010-52107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ชอ.3/6นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
912010-52110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชอ.2/5นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
922010-52113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลชอ.3/1นายสิทธิพรไกรยวงศ์6693
932010-58001ฝึกงานชอ.3/3นายสถานประกอบการ16476
942000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/3นายสถานประกอบการ16476
952010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/5นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
962010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
972000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/6นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
982010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/6นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
99Home-roomHomeRoomสออ.2/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1002010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/3นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1012010-52010เครื่องส่งวิทยุชอ.2/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1022010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/1นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1032010-52123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชอ.3/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1042010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/2นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1052000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/5นายสุวิจักขณ์ประจันตะเสน6016
1062010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/6นายอัมพลเจริญนนท์6707
107Home-roomHomeRoomชอ.1/2นายอัมพลเจริญนนท์6707
1082010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชช.1/3นายอัมพลเจริญนนท์6707
1092010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/5นายอัมพลเจริญนนท์6707
1102010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/7นายอัมพลเจริญนนท์6707
1112010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/4นายอัมพลเจริญนนท์6707
112 110-51301งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/12นายอัมพลเจริญนนท์6707
1132000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/3นายอัมพลเจริญนนท์6707
114 110-51301งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/11นายอัมพลเจริญนนท์6707
1153010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1163011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1173010-52111ระบบโทรคมนาคม สออ.1/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1183010-51002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1193011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/1นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1203011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/2นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
1213011-12007งานควบคุมระบบอัตโนมัติสอก.2/3นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
122Home-roomHomeRoomสออ.1/4นายกล้าณรงค์คำบึงกลาง6343
123Home-roomHomeRoomชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1242010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1252010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1262010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/2นางสาวคัทลียากันทัง6017
1272010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1282010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/3นางสาวคัทลียากันทัง6017
1292010-52003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชอ.1/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
1302010-52112อิเล็กทรอนิกส์กำลังชอ.2/1นางสาวคัทลียากันทัง6017
131 110-51301งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชอ.1/13นางสาวคัทลียากันทัง6017
1322010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/4นางสาวคัทลียากันทัง6017
1332010-52102ระบบเสียงชอ.1/2นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1342010-52103ระบบภาพชอ.2/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1352010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1362010-52102ระบบเสียงชอ.1/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1372010-52102ระบบเสียงชอ.1/1นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1382010-52011เครื่องรับโทรทัศน์ชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1392010-52103ระบบภาพชอ.2/3นายดนุพลชุมชนสัมพันธ์6142
1403000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1413010-52006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สออ.2/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1423010-52006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สออ.2/3นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
143Home-roomHomeRoomสออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1443010-52002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สออ.1/1นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1453010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/3นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1463010-51001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสออ.1/4นายธาตรีสุภาระโยธิน5525
1473010-52004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1483010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1493010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
150Home-roomHomeRoomสออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1513010-52003การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงสออ.1/1นายประณตปิยมาพรชัย5517
1523010-51003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิคสออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1533010-52001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1543000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/3นายประณตปิยมาพรชัย5517
1553000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สออ.1/4นายประณตปิยมาพรชัย5517
1562010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
157Home-roomHomeRoomชอ.2/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1582010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1592010-58501โครงงานชอ.3/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1602010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชก.1/4นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1612010-52101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1622010-52111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/3นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1632010-58501โครงงานชอ.3/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1642010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/2นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1652000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชอ.2/1นายพิเชษฐ์จันทรังศรี5858
1662010-58501โครงงานชอ.3/2นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1672010-58501โครงงานชอ.3/1นายพิเชษฐ์1จันทรังศรี6631
1682010-58001ฝึกงานชอ.3/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1692010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1702010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1712010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1722010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1732010-52109งานบริการคอมพิวเตอร์ชอ.1/1นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1742000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชอ.3/3นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1752010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/2นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
1762010-01005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชย.1/4นายพิชญ์พลจิตพิมลมาศ5518
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeRoomสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
23011-91001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
33011-91001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
43011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
53011-92105ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
63011-98501โครงงานสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
73000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
83010-59002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
9Home-roomHomeRoomสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
103011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
113011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
123011-92108ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสอท.1/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
133011-98501โครงงานสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
143000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
153010-59002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอท.2/1นายอภินันท์ก้อนมณี5558
163011-92105ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลสอท.2/3นายอภินันท์ก้อนมณี5558
173011-98501โครงงานสอท.2/1นายอภินันท์ 2ก้อนมณี6773
183011-98501โครงงานสอท.2/3นายอภินันท์ 2ก้อนมณี6773
19Home-roomHomeRoomสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
203011-92101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพีสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
213011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
223000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
233000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
243011-92104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
253011-92006เทคโนโลยีไอโอทีสอท.2/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
263011-92104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงสอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
27Home-roomHomeRoomสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
283011-91003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/1นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
293011-92101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพีสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
303011-92003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสงสอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
313011-91003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์สอท.1/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
323011-92006เทคโนโลยีไอโอทีสอท.2/3นายบัณฑิตจันทร์พุฒ5557
333011-98501โครงงานสอท.2/1นายบัณฑิต 1จันทร์พุฒ6804
343011-98501โครงงานสอท.2/3นายบัณฑิต 1จันทร์พุฒ6804
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13012-82301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ตสอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
23012-80007เครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.1/2นายมนัสจันนามอม6070
33012-82007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
43000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
53012-82005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
63012-82301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ตสอค.2/1นายมนัสจันนามอม6070
73012-80007เครือข่ายคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
83012-81003โปรแกรมโครงสร้างสอค.1/1นายมนัสจันนามอม6070
93012-82007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
103000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
113012-82005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
12Home-roomHomeRoomสอค.2/2นายมนัสจันนามอม6070
133012-82001ระบบปฏิบัติการสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
143012-81003โปรแกรมโครงสร้างสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
153012-81003โปรแกรมโครงสร้างสอค.1/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
163012-82304การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กรสอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
173012-82311วิทยากรก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
18Home-roomHomeRoomสอค.1/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
193012-82001ระบบปฏิบัติการสอค.1/2นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
203012-82304การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กรสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
213012-82311วิทยากรก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายวชิรปัญญาปัญญาว่อง5554
223012-88501โครงงานสอค.2/1นายวชิรปัญญา 1ปัญญาว่อง6595
233012-88501โครงงานสอค.2/2นายวชิรปัญญา 1ปัญญาว่อง6595
243012-80008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นสอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
253012-80005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์สอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
263012-80006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
273000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
283012-82312ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
293012-82312ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสอค.2/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
303012-88501โครงงานสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
313012-80008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นสอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
323012-80005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์สอค.1/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
333012-80006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
343000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอค.1/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
353012-88501โครงงานสอค.2/2นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
36Home-roomHomeRoomสอค.2/1นายนเรศวร์ศุภลักษณศึกษากร5553
373012-88501โครงงานสอค.2/1นายนเรศวร์ 1ศุภลักษณศึกษากร6594
383012-88501โครงงานสอค.2/2นายนเรศวร์ 1ศุภลักษณศึกษากร6594
แผนกวิชาก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-62002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
22010-62008หุ่นจำลองโครงสร้างชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
32000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
42010-62006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
52010-62010งานสีเพื่องานก่อสร้างชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
62010-62117เทคนิคคอนกรีตชส.1/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
72010-62005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรมชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
82010-62008หุ่นจำลองโครงสร้างชส.2/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
92000-11007กฎหมายก่อสร้างชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
102010-68501โครงงานชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
112010-62115กลศาสตร์โครงสร้าง 2ชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
12Home-roomHomeRoomชส.3/1นายรณฤทธิ์ฤทธิมนตรี6228
132010-68501โครงงานชส.3/1นายรณฤทธิ์ 1ฤทธิมนตรี6555
142010-62101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคารชส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
152000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
162010-62009งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกลชส.3/1นายสมเก่งมาคำ5413
172010-62112ปฏิบัติงานอาชีพช่างก่อสร้างชส.3/1นายสมเก่งมาคำ5413
182010-62106งานอลูมิเนียมและประมาณราคาชส.2/1นายสมเก่งมาคำ5413
19Home-roomHomeRoomชส.1/1นายสมเก่งมาคำ5413
203010-68501โครงงานสอส.2/1นายอ.2ชส.6556
213010-68501โครงงานสอส.2/3นายอ.2ชส.6556
222010-62104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
233010-62005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารสอส.1/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
243000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอส.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
253010-62003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคารสอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
263010-68501โครงงานสอส.2/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
27Home-roomHomeRoomสอส.1/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
283000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอส.1/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
293010-62005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารสอส.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
303010-62003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคารสอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
313010-68501โครงงานสอส.2/1นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
32Home-roomHomeRoomสอส.1/3นายไพบูลย์เขียวรัมย์6708
332010-61006กลศาสตร์โครงสร้าง 1ชส.2/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
343010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอส.1/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
353010-60006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้างสอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
363010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
373010-62001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
383010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอส.2/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
393010-62102วางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.2/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
40Home-roomHomeRoomชส.2/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
412010-62105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ชส.3/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
423010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอส.1/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
433010-62001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สอส.1/1นางสาวกำไลทองวรแสง5797
443010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอส.1/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
453010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอส.2/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
463010-62102วางแผนและจัดการงานก่อสร้างสอส.2/3นางสาวกำไลทองวรแสง5797
472010-62102งานปูนตกแต่งผิวชส.1/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
483010-62103คอนกรีตเทคโนโลยีสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
493010-62008ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
503010-62105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
513000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
52Home-roomHomeRoomสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
533010-60001พื้นฐานงานไม้สอส.1/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
543010-62008ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
553010-62105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
563000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอส.2/1นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
573010-62103คอนกรีตเทคโนโลยีสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
58Home-roomHomeRoomสอส.2/3นายนิรันดร์คำเรืองศรี5919
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-82101การเขียนแบบก่อสร้าง 4ชถ.3/1นายอ.1อัตราจ้างสถาปัตยกรรม6190
22000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชถ.3/1นายอ.1อัตราจ้างสถาปัตยกรรม6190
32010-82001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1ชถ.1/1นายอ.1อัตราจ้างสถาปัตยกรรม6190
42010-82102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้นชถ.1/1นายอ.1อัตราจ้างสถาปัตยกรรม6190
52010-82006การเขียนแบบก่อสร้าง 3ชถ.2/1นายอ.1อัตราจ้างสถาปัตยกรรม6190
62010-88501โครงงานชถ.3/1นายอ.1อัตราจ้างสถาปัตยกรรม6190
72010-82103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2ชถ.2/1นายอ.1อัตราจ้างสถาปัตยกรรม6190
83000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอถ.2/3นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
93010-81001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1สอถ.1/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
103010-81001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1สอถ.1/3นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
113010-82002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2สอถ.1/3นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
123010-82105การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสอถ.2/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
132010-89005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชถ.1/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
142010-82106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมชถ.2/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
153010-82105การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสอถ.2/3นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
162010-89003การปฏิบัติงานจัดสวนชถ.3/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
173010-82002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2สอถ.1/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
183000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอถ.2/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
19Home-roomHomeRoomชถ.1/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
202010-82107วัสดุก่อสร้าง 2ชถ.1/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
212010-89002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวนชถ.2/1นายอ.2อัตรจ้างสถาปัตยกรรม5794
223010-82112การบริหารงานก่อสร้างสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
233010-82112การบริหารงานก่อสร้างสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
243010-82102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
253000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
263010-80004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
273010-82102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
283010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
293010-82108อุปกรณ์ประกอบอาคารสอถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
30Home-roomHomeRoomสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
313010-82108อุปกรณ์ประกอบอาคารสอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
323010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
332010-89006ระบบไฟฟ้าในอาคารชถ.3/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
343010-82111การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
353010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
363010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
373010-82111การประมาณราคางานก่อสร้างสอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
383000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอถ.1/3นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
39Home-roomHomeRoomสอถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
402010-81004พฤติกรรมโครงสร้างอาคารชถ.1/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
412010-82010การประมาณราคางานก่อสร้างชถ.2/1นายบัญญัติพงษ์พิริยะเดชะ5837
423010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/3นายบัญญัติ 1พงษ์พิริยะเดชะ6829
432010-88501โครงงานชถ.3/1นายบัญญัติ 1พงษ์พิริยะเดชะ6829
443010-88501โครงงานสถาปัตยกรรม สอถ.2/1นายบัญญัติ 1พงษ์พิริยะเดชะ6829
452010-82004การเขียนแบบก่อสร้าง 1ชถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
463010-82104การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3สอถ.2/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
472010-89007ระบบสุขาภิบาลอาคารชถ.3/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
483000-11053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
493010-82007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
50Home-roomHomeRoomชถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
512000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
523010-82104การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3สอถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
533010-82004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4สอถ.2/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
543010-82007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมสอถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
553010-82006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.1/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
563000-11053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
573010-82006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นสอถ.1/3นางสาวปนิดามาตนอก6741
583010-82004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4สอถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
592010-82003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3ชถ.2/1นางสาวปนิดามาตนอก6741
แผนกวิชาช่างสำรวจ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13010-92112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศสอร.1/1นายมานัสยอดทอง6447
23010-92002เครื่องมือสำรวจชั้นสูงสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
33000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
43010-98501โครงงานสอร.2/3นายมานัสยอดทอง6447
53010-98501โครงงานสอร.2/1นายมานัสยอดทอง6447
6Home-roomHomeRoomสอร.1/1นายมานัสยอดทอง6447
72010-98501โครงงานชร.3/1นายมานัสยอดทอง6447
83000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอร.1/1นายมานัสยอดทอง6447
93010-92111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทานสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
103010-92101การจราจรและผังเมืองสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
11Home-roomHomeRoomสอร.1/3นายมานัสยอดทอง6447
122000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชร.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
133010-92101การจราจรและผังเมืองสอร.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
143010-92104การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับสอร.2/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
153010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอร.2/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
16Home-roomHomeRoomชร.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
172000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชส.1/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
182000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
192010-92109การใช้โปรแกรมตารางคำนวณชร.3/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
203010-92112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศสอร.1/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
213010-92101การจราจรและผังเมืองสอร.1/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
223010-92104การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับสอร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
233010-62004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสอร.2/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
243010-90002การระดับสอร.1/3นายภานุมาศไชยสิงห์6746
25Home-roomHomeRoomชร.3/1นายภานุมาศไชยสิงห์6746
262010-92008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่ชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
272010-91002เทคนิคก่อสร้างชร.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
282010-92108กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินชร.3/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
292010-91003กลศาสตร์โครงสร้างชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
302000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
312010-92005วงรอบระดับและงานดินชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
322010-92114การประเมินราคาที่ดินชร.1/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
332010-92102การสำรวจเฉพาะแปลงชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
342010-92104การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
352010-92112ตรีโกณมิติทรงกลมชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
362010-92117เรขาคณิตมีทรงชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
372010-92107คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
38Home-roomHomeRoomชร.2/1นางสาวศิรินภาลุนชัยญา6129
392010-98501โครงงานชร.3/1นายอ.1สำรวจ6832
403010-98501โครงงานสอร.2/3นายอ.2สำรวจ6833
413010-98501โครงงานสอร.2/1นายอ.2สำรวจ6833
422010-92002การรังวัดมุมและทิศทางชร.1/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
432010-92106การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชร.2/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
442000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชร.3/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
453010-92002เครื่องมือสำรวจชั้นสูงสอร.1/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
463010-92002เครื่องมือสำรวจชั้นสูงสอร.1/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
472012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
482010-92110ดาราศาสตร์ปฏิบัติชร.1/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
492010-92103การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศชร.2/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
502010-81003การสำรวจเพื่อการก่อสร้างชถ.2/1นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
512012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/2นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
52Home-roomHomeRoomสอร.2/3นายธิดารัตน์นฤพงษ์6760
533000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอร.2/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
542010-91006การประมาณราคาก่อสร้างชร.3/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
553010-92105การจัดการธุรกิจที่ดินสอร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
563010-92003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสำรวจชั้นสูงสอร.2/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
573010-92102การวางแผนงานสำรวจสอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
58Home-roomHomeRoomสอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
592010-92101การสำรวจเส้นทางชร.3/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
603010-92111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทานสอร.1/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
613010-92105การจัดการธุรกิจที่ดินสอร.1/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
623010-92003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสำรวจชั้นสูงสอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
633010-92110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินสอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
643010-92110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินสอร.2/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
653010-92102การวางแผนงานสำรวจสอร.2/3นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
663000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอร.2/1นางสาวพนิดาศิริกรรณ์6745
แผนกวิชาโยธา
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/1นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
22012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/2นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
32012-12006การเขียนแบบงานก่อสร้างชธ.1/3นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
42012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/1นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
52012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/3นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
62012-12103เครื่องจักรกลงานไม้ชธ.3/1นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
72012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/2นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
8Home-roomHomeRoomชธ.2/1นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
92000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/1นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
102000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/2นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
112000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชธ.2/3นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
12Home-roomHomeRoomชธ.2/2นายเรวัชชัยรอตเจริญ6552
132012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/1นายสมมาตรคำภักดี5847
142012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
152012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/1นายสมมาตรคำภักดี5847
162012-12003การสำรวจเส้นทางชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
172012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
182012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
19Home-roomHomeRoomชธ.2/3นายสมมาตรคำภักดี5847
202012-12102งานปูนชธ.1/1นายสมมาตรคำภักดี5847
212012-12012เครื่องจักรกลงานโยธาชธ.1/2นายสมมาตรคำภักดี5847
222012-12102งานปูนชธ.1/3นายสมมาตรคำภักดี5847
232000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/3นายสถานประกอบการ 1โยธา5821
242012-18001ฝึกงานชธ.3/3นายสถานประกอบการ 1โยธา5821
252012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
262000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
272012-12102งานปูนชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
282000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
292012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
302012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
312012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
322012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
332012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/2นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
342012-12009เทคนิคงานโยธาชธ.1/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
352012-12111การทำหุ่นจำลองชธ.1/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
362012-12112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ชธ.2/3นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
37Home-roomHomeRoomชธ.3/1นางสาวสุจิตราพุสิมมา6589
383010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอธ.1/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
393012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
403012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
413012-12004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์สอธ.1/5นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
423012-12006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอธ.2/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
43Home-roomHomeRoomสอธ.1/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
443010-00301ทฤษฎีโครงสร้างสอธ.1/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
453000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
463000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
473012-12007การสำรวจเส้นทางสอธ.2/1นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
483012-12107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/3นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
493012-12107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
503012-12006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอธ.2/4นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
51Home-roomHomeRoomสอธ.1/2นางสาวสุพิตราชัยเดช6008
523010-62107การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างสอธ.1/1นายอ.1โยธา6830
533012-12107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/1นายอ.1โยธา6830
543012-12103วิศวกรรมการทางสอธ.2/1นายอ.1โยธา6830
553000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/3นายอ.1โยธา6830
563000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/4นายอ.1โยธา6830
573012-12107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสอธ.2/5นายอ.1โยธา6830
583010-62107การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างสอธ.1/2นายอ.1โยธา6830
593010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/3นายอ.1โยธา6830
603010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/4นายอ.1โยธา6830
613010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอธ.1/5นายอ.1โยธา6830
623012-12101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธาสอธ.2/1นายอ.1โยธา6830
633012-12113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธาสอธ.2/1นายอ.1โยธา6830
643012-12006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอธ.2/1นายอ.1โยธา6830
653012-12106งานโยธาสอธ.2/4นายอ.1โยธา6830
663012-12006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสอธ.2/5นายอ.1โยธา6830
673012-18501โครงงานสอธ.2/4นายอ.2โยธา6824
683012-18501โครงงานสอธ.2/3นายอ.2โยธา6824
693012-18501โครงงานสอธ.2/5นายอ.2โยธา6824
703012-18501โครงงานสอธ.2/1นายอ.2โยธา6824
712012-18501โครงงานชธ.3/1นายอ.3โยธา6831
723012-12005การประมาณราคางานโยธาสอธ.1/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
733012-12005การประมาณราคางานโยธาสอธ.1/2นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
743012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
753012-12002คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
763012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/5นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
773012-18501โครงงานสอธ.2/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
78Home-roomHomeRoomสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
79Home-roomHomeRoomสอธ.2/1นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
803012-12108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธาสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
813012-12002คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
823012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
833012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
843012-12002คอนกรีตเทคโนโลยีสอธ.1/5นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
853012-10004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธาสอธ.1/5นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
863012-18501โครงงานสอธ.2/3นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
87Home-roomHomeRoomสอธ.2/4นายอนุวัติพาระพัฒน์5584
882012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
892012-12116งานอะลูมิเนียมชธ.2/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
902012-18501โครงงานชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
91Home-roomHomeRoomชธ.1/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
922012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
932012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
942012-12005การประมาณราคางานโยธาชธ.2/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
952010-62116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารชธ.3/1นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
962000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
972012-18001ฝึกงานชธ.3/3นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
98Home-roomHomeRoomชธ.1/2นายจิรวัฒน์ภูลายยาว5836
993012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.1/2นายฉัตรชัยพานิช5585
1003000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1013000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1023012-18501โครงงานสอธ.2/1นายฉัตรชัยพานิช5585
1033012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.2/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1043012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.2/5นายฉัตรชัยพานิช5585
105Home-roomHomeRoomสอธ.1/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1063012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.1/1นายฉัตรชัยพานิช5585
1073000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอธ.1/5นายฉัตรชัยพานิช5585
1083012-12001การทดสอบวัสดุงานโยธาสอธ.2/3นายฉัตรชัยพานิช5585
1093012-18501โครงงานสอธ.2/5นายฉัตรชัยพานิช5585
110Home-roomHomeRoomสอธ.1/4นายฉัตรชัยพานิช5585
1112012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/2นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1122012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/3นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1132012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/1นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1142012-12104งานก่อสร้างอาคารไม้ชธ.2/2นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1152012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/2นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1162000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชธ.3/1นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
117Home-roomHomeRoomชธ.1/3นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1182012-12001งานสำรวจและงานระดับชธ.1/1นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1192012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/1นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1202012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/1นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1212012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/2นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1222012-12114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้างชธ.2/2นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1232012-12010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้นชธ.2/3นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1242012-11005เทคนิคก่อสร้างชธ.2/3นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1252012-12011กลศาสตร์โครงสร้างชธ.3/1นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1262012-12105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชธ.3/1นางสาวบุญฑริกา แสนหนองชาติ6185
1273012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1283012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/4นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1293012-12111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1303000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/1นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1313012-12106งานโยธาสอธ.2/3นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1323000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอธ.2/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
133Home-roomHomeRoomสอธ.1/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1343000-11052กฏหมายและสัญญาก่อสร้างสอธ.2/1นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
1353012-12106งานโยธาสอธ.2/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
136Home-roomHomeRoomสอธ.2/5นายพรศักดิ์นะคะจัด6183
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
23011-18503โครงงาน 2สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
33011-18001ฝึกงานสอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
43011-15104งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4สอก.2/5นายสถานประกอบการ 1เทคนิคอุตสาหกรรม5815
53011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
63011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/1นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
73000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
83011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
93000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
103011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.1/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
113011-12204เทคโนโลยีซีเอ็นซีสอก.1/5นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
123011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
133011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/2นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
143011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
153011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
163011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
173011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/2นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
18Home-roomHomeRoomสอก.1/3นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
193011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/4นางสาวสุปาณีวงศ์พระจันทร์6709
203011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/3นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
213011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/3นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
223011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
233000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
243011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
253011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.1/5นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
26Home-roomHomeRoomสอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
273011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
283011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/4นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
293011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/4นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
303000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/1นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
313011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/4นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
323011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/4นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
333011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
343011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/2นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
353011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.1/5นางสาวอัจฉราพรพลประถม6762
363011-18503โครงงาน 2สอก.2/4นายกิตติโรจน์16665
373011-11001เทคนิคการควบคุมคุณภาพสอก.2/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
38Home-roomHomeRoomสอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
393011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/2นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
403011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
413011-18503โครงงาน 2สอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
423011-18503โครงงาน 2สอก.2/3นายกิตติโรจน์16665
433011-15104งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4สอก.2/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
443011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.1/5นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
453000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
463000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
47Home-roomHomeRoomสอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
483011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/1นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
493011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/3นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
503011-18503โครงงาน 2สอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
513011-12001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมสอก.2/4นายกิตติโรจน์โชติชื่น6100
523011-12006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
533010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.1/1นายจรูญกองบุญธรรม5995
543010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
553011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
563011-12005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกลสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
573000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
583011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
593010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/3นายจรูญกองบุญธรรม5995
603010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.2/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
61Home-roomHomeRoomสอก.1/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
623011-12107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกลสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
633010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.1/2นายจรูญกองบุญธรรม5995
643010-00101กลศาสตร์วิศวกรรมสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
653011-12003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบสอก.1/4นายจรูญกองบุญธรรม5995
663010-00105ความแข็งแรงของวัสดุสอก.1/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
673000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/1นายจรูญกองบุญธรรม5995
683011-18503โครงงาน 2สอก.2/5นายจรูญกองบุญธรรม5995
693011-18503โครงงาน 2สอก.2/1นายธีระศักดิ์16748
703011-18503โครงงาน 2สอก.2/2นายธีระศักดิ์16748
713011-18001ฝึกงานสอก.2/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
723011-18503โครงงาน 2สอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
733011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
743011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
753000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอก.1/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
763011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
773011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/3นายธีระศักดิ์คงเอม6704
783000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอก.2/5นายธีระศักดิ์คงเอม6704
793011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
803011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
813011-12101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสอก.1/3นายธีระศักดิ์คงเอม6704
823011-18503โครงงาน 2สอก.2/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
833011-12004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมสอก.2/2นายธีระศักดิ์คงเอม6704
843011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/1นายธีระศักดิ์คงเอม6704
853011-12103งานวางผังโรงงานและติดตั้งสอก.2/4นายธีระศักดิ์คงเอม6704
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
1Home-roomHomeRoomสอค.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
23010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
32010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/6นายรังษีเวียงวิเศษ6583
43010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
52010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/1นายรังษีเวียงวิเศษ6583
62010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/4นายรังษีเวียงวิเศษ6583
72010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/7นายรังษีเวียงวิเศษ6583
82010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
93010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/10นายรังษีเวียงวิเศษ6583
103010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/8นายรังษีเวียงวิเศษ6583
113010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
122010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/5นายรังษีเวียงวิเศษ6583
133010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/8นายรังษีเวียงวิเศษ6583
142010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/2นายรังษีเวียงวิเศษ6583
152010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชย.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
162010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
172010-01001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นชอ.1/1นายรังษีเวียงวิเศษ6583
183010-00002เขียนแบบเทคนิคสอฟ.1/9นายรังษีเวียงวิเศษ6583
193010-00002เขียนแบบเทคนิคสอท.1/3นายรังษีเวียงวิเศษ6583
20Home-roomHomeRoomสอม.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
213010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/2นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
223010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/7นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
232010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
242010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
253010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/10นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
263010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/7นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
273000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอม.2/1นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
283010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/5นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
29Home-roomHomeRoomสอม.2/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
303010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/8นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
312010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/7นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
323010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/9นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
333010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สยฟ.1/11นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
343010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/8นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
353000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สอม.2/3นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
363010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
373010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/6นายอภิสิทธิ์กล่ำสกุล6284
382000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/5นางกิ่งผกากองพล6673
392000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/1นางกิ่งผกากองพล6673
403000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/1นางกิ่งผกากองพล6673
413000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอข.2/1นางกิ่งผกากองพล6673
423000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/4นางกิ่งผกากองพล6673
433000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/11นางกิ่งผกากองพล6673
443000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอห.1/3นางกิ่งผกากองพล6673
453000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอส.2/3นางกิ่งผกากองพล6673
463000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/4นางกิ่งผกากองพล6673
47Home-roomHomeRoomชก.1/4นางกิ่งผกากองพล6673
482000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/2นางกิ่งผกากองพล6673
493000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/2นางกิ่งผกากองพล6673
503000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอข.2/3นางกิ่งผกากองพล6673
513000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอผ.1/9นางกิ่งผกากองพล6673
523000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอห.1/1นางกิ่งผกากองพล6673
533000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอส.2/1นางกิ่งผกากองพล6673
543000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/3นางกิ่งผกากองพล6673
552000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชฟ.3/3นางกิ่งผกากองพล6673
563000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
57Home-roomHomeRoomชก.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
583000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสทท.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
593000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
603000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
613000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
623000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/4นายชัชชัยจันทะสีลา5990
632000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
643000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอธ.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
653000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสทท.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
663000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/3นายชัชชัยจันทะสีลา5990
673000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอย.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
682000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/1นายชัชชัยจันทะสีลา5990
693000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอค.1/2นายชัชชัยจันทะสีลา5990
702010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/2นายธีระไสโม้5985
713010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/1นายธีระไสโม้5985
723010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/6นายธีระไสโม้5985
733010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/6นายธีระไสโม้5985
743010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/8นายธีระไสโม้5985
753010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอก.1/5นายธีระไสโม้5985
76Home-roomHomeRoomสอก.1/1นายธีระไสโม้5985
773010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอย.1/6นายธีระไสโม้5985
782010-01008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นชฟ.3/1นายธีระไสโม้5985
793010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/2นายธีระไสโม้5985
803010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/5นายธีระไสโม้5985
813010-00104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอฟ.2/5นายธีระไสโม้5985
823010-22007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมสอผ.2/7นายธีระไสโม้5985
833000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอร.2/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
843000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอม.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
853000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/11นางนภาภรณ์สาผิว5570
863000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
873000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอค.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
882000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
89Home-roomHomeRoomสอผ.2/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
903000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอฟ.1/2นางนภาภรณ์สาผิว5570
913000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอร.2/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
923000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
933000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอม.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
943000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอก.1/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
953000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสออ.1/4นางนภาภรณ์สาผิว5570
963000-12001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสอค.1/1นางนภาภรณ์สาผิว5570
972000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชก.1/3นางนภาภรณ์สาผิว5570
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/2นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
22010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/2นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
33010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอข.1/3นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
43011-90002วัสดุช่างอุตสาหกรรมสอท.1/3นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
5Home-roomHomeRoomสอผ.1/8นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
62010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/6นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
73010-00004วัสดุช่างสอข.1/3นายรังสรรค์เสนาสิงห์5546
83010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/6นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
93010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/8นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
103010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/9นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
113010-00004วัสดุช่างสอผ.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
123010-00004วัสดุช่างสอผ.1/8นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
133010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/7นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
143010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/5นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
153010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/10นายเจษฎากรเกียนมะเริง5748
162010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/1นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
173010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/5นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
183010-00004วัสดุช่างสอผ.1/5นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
193010-00004วัสดุช่างสอผ.1/6นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
203010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/10นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
21Home-roomHomeRoomสอผ.2/7นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
222010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/2นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
233010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/6นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
243010-00011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสอฟ.1/8นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
253010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/6นายศุภชัยแสงบัวท้าว6646
262010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/6นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
272010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/7นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
282010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชบ.1/1นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
292010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/3นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
302010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/5นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
312010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/7นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
322010-01003งานฝึกฝีมือชบ.1/1นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
332010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/3นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
343010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/8นายอ.1อัตราจ้าง (รอครูย้าย)เทคนิคพื้นฐาน5986
352010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/4นายทรงกลดลุนคุณ6103
36Home-roomHomeRoomชก.3/1นายทรงกลดลุนคุณ6103
372010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/5นายทรงกลดลุนคุณ6103
382010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/7นายทรงกลดลุนคุณ6103
392010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/3นายทรงกลดลุนคุณ6103
403010-00004วัสดุช่างสอผ.1/9นายทรงกลดลุนคุณ6103
413010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/9นายทรงกลดลุนคุณ6103
422010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
432010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/3นายประเสริฐวิสาคาม5925
442010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
452010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/5นายประเสริฐวิสาคาม5925
462010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/6นายประเสริฐวิสาคาม5925
472010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชอ.1/5นายประเสริฐวิสาคาม5925
48Home-roomHomeRoomสอก.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
492010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
502010-01003งานฝึกฝีมือชฟ.1/4นายประเสริฐวิสาคาม5925
513010-00001งานเทคนิคเบื้องต้นสอผ.1/7นายประเสริฐวิสาคาม5925
522010-01003งานฝึกฝีมือชย.1/1นายประเสริฐวิสาคาม5925
532010-01002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมชฟ.1/2นายประเสริฐวิสาคาม5925
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
22000-11006กฏหมายคอมพิวเตอร์ชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
32000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
42090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
52090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
62090-12011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
72090-12504งานกราฟิกสามมิติชทท.3/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
82090-12009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ชทท.3/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
92090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
10Home-roomHomeRoomชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
112000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
122000-02002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2ชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
132000-12001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
142090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
152000-11006กฏหมายคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
162090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกชทท.1/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
172090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/1นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
182090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
192090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
202090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
212090-12009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ชทท.3/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
22Home-roomHomeRoomชทท.1/2นายมัธยมอ่อนจันทร์6344
232000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
242090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.1/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
252090-12007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ชทท.3/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
262090-12011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
272090-12011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.3/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
282090-12106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.3/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
292090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
302090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
312000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2ชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
322090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
332090-12201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
34Home-roomHomeRoomชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
35Home-roomHomeRoomชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
362090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
372090-12007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ชทท.3/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
382090-12002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
392090-12105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
402090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
412090-12107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ชทท.1/2นางสาวเนตรสกาวพิกุลทอง6104
422090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
432090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
442090-12106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.3/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
452090-12504งานกราฟิกสามมิติชทท.3/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
462090-12005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
472090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
482090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
492090-11002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.1/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
502090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
512090-12104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศชทท.2/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
522090-12203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
532090-12504งานกราฟิกสามมิติชทท.3/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
542090-12202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
552090-12006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชทท.2/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
562090-12009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ชทท.3/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
572000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชทท.3/1นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
582000-02006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4ชทท.3/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
592090-12103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคตชทท.1/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
60Home-roomHomeRoomชทท.3/2นางสาวเปรมิกาพุทธา6761
613090-12002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
623090-12001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
633090-12119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
643090-12007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
653090-18501โครงงานสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
663090-18501โครงงานสทท.2/1นางสาวศรารัตน์16684
67Home-roomHomeRoomสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
683000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
693090-12002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
703090-12119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
713090-12007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
723090-12112พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
733090-12112พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
743090-18501โครงงานสทท.2/1นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
753090-18501โครงงานสทท.2/2นางสาวศรารัตน์16684
76Home-roomHomeRoomสทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
773000-02004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4สทท.2/2นางสาวศรารัตน์วรรณแจ่ม6671
783090-11003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
793090-12104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
803000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
81Home-roomHomeRoomสทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
823090-11002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
833090-11003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
843090-12104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
853090-11001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
863090-12008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHPสทท.1/2นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
873000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สทท.1/1นายจำรูญกาพย์ไกรแก้ว5578
883090-12002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
893090-12001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/1นางบังอรพลมิตร5921
902090-18501โครงงานชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
912090-18501โครงงานชทท.3/1นางบังอร16655
923090-12001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
933090-12119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กสทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
943090-12007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาสทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
953090-12112พื้นฐานและการใช้งาน XMLสทท.2/2นางบังอรพลมิตร5921
962090-18501โครงงานชทท.3/2นางบังอรพลมิตร5921
972090-18501โครงงานชทท.3/2นางบังอร16655
98Home-roomHomeRoomชทท.3/1นางบังอรพลมิตร5921
993090-11001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างสทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1003090-00004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสทท.2/3นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1013090-11001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างสทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1023090-11002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
103Home-roomHomeRoomสทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1043090-12008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHPสทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1053090-11003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1063090-12104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตสทท.1/2นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1073090-11002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
1083090-12008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHPสทท.1/1นายประวิทย์ลิ้มตระกูล5996
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
13012-72003อุปกรณ์การวัดและควบคุมสอม.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
23012-72103หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
33012-72006เทคโนโลยี CNC/CAD/CAMสอม.2/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
42012-72005วงจรไฟฟ้าชม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
52012-72006อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรชม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
63012-72003อุปกรณ์การวัดและควบคุมสอม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
73012-72103หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสอม.1/3นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
83012-72006เทคโนโลยี CNC/CAD/CAMสอม.2/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
92012-72004เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ชม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
10Home-roomHomeRoomชม.1/1นางเพ็ญนภาสีแก้วสิ่ว5516
112012-72007วงจรดิจิตอลเบื้องต้นชม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
123012-71003การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
133012-71003การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอม.2/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
143012-72107การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่สอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
153012-72203การประสานระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมสอม.2/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
163012-78501โครงงานสอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
173000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
183012-72005โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
19Home-roomHomeRoomสอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
203012-71003การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
213012-71003การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
223012-72107การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่สอม.2/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
233012-72203การประสานระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมสอม.2/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
243012-78501โครงงานสอม.2/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
253000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
263012-72005โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์สอม.1/3นายพีรวัสรัตนโชติ6749
27Home-roomHomeRoomสอม.1/1นายพีรวัสรัตนโชติ6749
283012-78501โครงงานสอม.2/1นายพีรวัส1รัตนโชติ6780
293012-78501โครงงานสอม.2/3นายพีรวัส1รัตนโชติ6780
แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
ที่รหัสวิชาชั้นกลุ่มผู้สอนรหัสผู้สอน
12010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/5นายมานิตย์จันมี6826
23010-12110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลสอย.2/8นายมานิตย์จันมี6826
33014-32006งานเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าสยฟ.1/11นายมานิตย์จันมี6826
42010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/7นายมานิตย์จันมี6826
52010-12104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชย.2/9นายมานิตย์จันมี6826
63010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/2นายมานิตย์จันมี6826
73010-12109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกสอย.2/4นายมานิตย์จันมี6826
83014-32103งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าสยฟ.1/11นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
93000-02002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2สยฟ.1/11นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
103010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/8นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
113010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/3นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
12Home-roomHomeRoomสยฟ.1/11นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
133014-32001งานระบบกักเก็บพลังงานสยฟ.1/11นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
143014-32004งานอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและเซนเซอร์ยานยนต์ไฟฟ้าสยฟ.1/11นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
153010-12102งานไฟฟ้ายานยนต์สอย.2/7นายภานุวัฒน์นิลศรี5507
163010-12106งานปรับแต่งเครื่องยนต์สอย.2/4นายภานุวัฒน์นิลศรี5507

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.