วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.1 01:เทคนิคยานยนต์ สอย.1/1 สอย.1/2 สอย.1/3 สอย.1/4 สอย.1/5 สอย.1/6 สอย.1/7 สอย.1/8 สอย.1/9 สอย.1/10 สอย.1/11 สอย.1/12 สอย.1/13 สอย.1/14 สอย.1/15 สอย.1/16 สอย.1/17 สอย.1/18 สอย.1/19 สอย.1/20
202:ปวส.1 01:เครื่องมือกล สอผ.1/1 สอผ.1/2 สอผ.1/3 สอผ.1/4 สอผ.1/5 สอผ.1/6 สอผ.1/7 สอผ.1/8 สอผ.1/9 สอผ.1/10 สอผ.1/11 สอผ.1/12 สอผ.1/13 สอผ.1/14 สอผ.1/15 สอผ.1/16 สอผ.1/17 สอผ.1/18 สอผ.1/19 สอผ.1/20
302:ปวส.1 02:แม่พิมพ์โลหะ สอผ.1/1 สอผ.1/2 สอผ.1/3 สอผ.1/4 สอผ.1/5 สอผ.1/6 สอผ.1/7 สอผ.1/8 สอผ.1/9 สอผ.1/10 สอผ.1/11 สอผ.1/12 สอผ.1/13 สอผ.1/14 สอผ.1/15 สอผ.1/16 สอผ.1/17 สอผ.1/18 สอผ.1/19 สอผ.1/20
402:ปวส.1 08:ผลิตเครื่องจักรกล(มิตรผล) สอผ.1/1 สอผ.1/2 สอผ.1/3 สอผ.1/4 สอผ.1/5 สอผ.1/6 สอผ.1/7 สอผ.1/8 สอผ.1/9 สอผ.1/10 สอผ.1/11 สอผ.1/12 สอผ.1/13 สอผ.1/14 สอผ.1/15 สอผ.1/16 สอผ.1/17 สอผ.1/18 สอผ.1/19 สอผ.1/20
502:ปวส.1 09:ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สอผ.1/1 สอผ.1/2 สอผ.1/3 สอผ.1/4 สอผ.1/5 สอผ.1/6 สอผ.1/7 สอผ.1/8 สอผ.1/9 สอผ.1/10 สอผ.1/11 สอผ.1/12 สอผ.1/13 สอผ.1/14 สอผ.1/15 สอผ.1/16 สอผ.1/17 สอผ.1/18 สอผ.1/19 สอผ.1/20
602:ปวส.1 02:เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ สอห.1/1 สอห.1/2 สอห.1/3 สอห.1/4 สอห.1/5 สอห.1/6 สอห.1/7 สอห.1/8 สอห.1/9 สอห.1/10 สอห.1/11 สอห.1/12 สอห.1/13 สอห.1/14 สอห.1/15 สอห.1/16 สอห.1/17 สอห.1/18 สอห.1/19 สอห.1/20
702:ปวส.1 04:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.1/1 สอฟ.1/2 สอฟ.1/3 สอฟ.1/4 สอฟ.1/5 สอฟ.1/6 สอฟ.1/7 สอฟ.1/8 สอฟ.1/9 สอฟ.1/10 สอฟ.1/11 สอฟ.1/12 สอฟ.1/13 สอฟ.1/14 สอฟ.1/15 สอฟ.1/16 สอฟ.1/17 สอฟ.1/18 สอฟ.1/19 สอฟ.1/20
802:ปวส.1 06:ซ่อมบำรุงระบบจำหน่ายและระบบไฟฟ้า(มิตรผล) สอฟ.1/1 สอฟ.1/2 สอฟ.1/3 สอฟ.1/4 สอฟ.1/5 สอฟ.1/6 สอฟ.1/7 สอฟ.1/8 สอฟ.1/9 สอฟ.1/10 สอฟ.1/11 สอฟ.1/12 สอฟ.1/13 สอฟ.1/14 สอฟ.1/15 สอฟ.1/16 สอฟ.1/17 สอฟ.1/18 สอฟ.1/19 สอฟ.1/20
902:ปวส.1 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.1/1 สออ.1/2 สออ.1/3 สออ.1/4 สออ.1/5 สออ.1/6 สออ.1/7 สออ.1/8 สออ.1/9 สออ.1/10 สออ.1/11 สออ.1/12 สออ.1/13 สออ.1/14 สออ.1/15 สออ.1/16 สออ.1/17 สออ.1/18 สออ.1/19 สออ.1/20
1002:ปวส.1 01:เทคนิคการก่อสร้าง สอส.1/1 สอส.1/2 สอส.1/3 สอส.1/4 สอส.1/5 สอส.1/6 สอส.1/7 สอส.1/8 สอส.1/9 สอส.1/10 สอส.1/11 สอส.1/12 สอส.1/13 สอส.1/14 สอส.1/15 สอส.1/16 สอส.1/17 สอส.1/18 สอส.1/19 สอส.1/20
1102:ปวส.1 07:โยธา สอธ.1/1 สอธ.1/2 สอธ.1/3 สอธ.1/4 สอธ.1/5 สอธ.1/6 สอธ.1/7 สอธ.1/8 สอธ.1/9 สอธ.1/10 สอธ.1/11 สอธ.1/12 สอธ.1/13 สอธ.1/14 สอธ.1/15 สอธ.1/16 สอธ.1/17 สอธ.1/18 สอธ.1/19 สอธ.1/20
1202:ปวส.1 01:เทคนิคสถาปัตยกรรม สอถ.1/1 สอถ.1/2 สอถ.1/3 สอถ.1/4 สอถ.1/5 สอถ.1/6 สอถ.1/7 สอถ.1/8 สอถ.1/9 สอถ.1/10 สอถ.1/11 สอถ.1/12 สอถ.1/13 สอถ.1/14 สอถ.1/15 สอถ.1/16 สอถ.1/17 สอถ.1/18 สอถ.1/19 สอถ.1/20
1302:ปวส.1 01:สำรวจ สอร.1/1 สอร.1/2 สอร.1/3 สอร.1/4 สอร.1/5 สอร.1/6 สอร.1/7 สอร.1/8 สอร.1/9 สอร.1/10 สอร.1/11 สอร.1/12 สอร.1/13 สอร.1/14 สอร.1/15 สอร.1/16 สอร.1/17 สอร.1/18 สอร.1/19 สอร.1/20
1402:ปวส.1 03:ออกแบบและเขียนแบบการผลิต สอข.1/1 สอข.1/2 สอข.1/3 สอข.1/4 สอข.1/5 สอข.1/6 สอข.1/7 สอข.1/8 สอข.1/9 สอข.1/10 สอข.1/11 สอข.1/12 สอข.1/13 สอข.1/14 สอข.1/15 สอข.1/16 สอข.1/17 สอข.1/18 สอข.1/19 สอข.1/20
1502:ปวส.1 02:เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม สอก.1/1 สอก.1/2 สอก.1/3 สอก.1/4 สอก.1/5 สอก.1/6 สอก.1/7 สอก.1/8 สอก.1/9 สอก.1/10 สอก.1/11 สอก.1/12 สอก.1/13 สอก.1/14 สอก.1/15 สอก.1/16 สอก.1/17 สอก.1/18 สอก.1/19 สอก.1/20
1602:ปวส.1 01:เทคโนโลยีโทรคมนาคม สอท.1/1 สอท.1/2 สอท.1/3 สอท.1/4 สอท.1/5 สอท.1/6 สอท.1/7 สอท.1/8 สอท.1/9 สอท.1/10 สอท.1/11 สอท.1/12 สอท.1/13 สอท.1/14 สอท.1/15 สอท.1/16 สอท.1/17 สอท.1/18 สอท.1/19 สอท.1/20
1702:ปวส.1 01:เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สอม.1/1 สอม.1/2 สอม.1/3 สอม.1/4 สอม.1/5 สอม.1/6 สอม.1/7 สอม.1/8 สอม.1/9 สอม.1/10 สอม.1/11 สอม.1/12 สอม.1/13 สอม.1/14 สอม.1/15 สอม.1/16 สอม.1/17 สอม.1/18 สอม.1/19 สอม.1/20
1802:ปวส.1 04:คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย สอค.1/1 สอค.1/2 สอค.1/3 สอค.1/4 สอค.1/5 สอค.1/6 สอค.1/7 สอค.1/8 สอค.1/9 สอค.1/10 สอค.1/11 สอค.1/12 สอค.1/13 สอค.1/14 สอค.1/15 สอค.1/16 สอค.1/17 สอค.1/18 สอค.1/19 สอค.1/20
ประเภทวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
1902:ปวส.1 01:เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่ สกฟ.1/1 สกฟ.1/2 สกฟ.1/3 สกฟ.1/4 สกฟ.1/5 สกฟ.1/6 สกฟ.1/7 สกฟ.1/8 สกฟ.1/9 สกฟ.1/10 สกฟ.1/11 สกฟ.1/12 สกฟ.1/13 สกฟ.1/14 สกฟ.1/15 สกฟ.1/16 สกฟ.1/17 สกฟ.1/18 สกฟ.1/19 สกฟ.1/20
2002:ปวส.1 01:เทคโนโลยีการแปรรูปอ้อยและน้ำตาล สกอ.1/1 สกอ.1/2 สกอ.1/3 สกอ.1/4 สกอ.1/5 สกอ.1/6 สกอ.1/7 สกอ.1/8 สกอ.1/9 สกอ.1/10 สกอ.1/11 สกอ.1/12 สกอ.1/13 สกอ.1/14 สกอ.1/15 สกอ.1/16 สกอ.1/17 สกอ.1/18 สกอ.1/19 สกอ.1/20
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ระดับสาขางานห้อง
2102:ปวส.1 02:สาขางานนักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ สทท.1/1 สทท.1/2 สทท.1/3 สทท.1/4 สทท.1/5 สทท.1/6 สทท.1/7 สทท.1/8 สทท.1/9 สทท.1/10 สทท.1/11 สทท.1/12 สทท.1/13 สทท.1/14 สทท.1/15 สทท.1/16 สทท.1/17 สทท.1/18 สทท.1/19 สทท.1/20

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.