วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.2 01:เทคนิคยานยนต์ สอย.2/1 สอย.2/2 สอย.2/3 สอย.2/4 สอย.2/5 สอย.2/6 สอย.2/7 สอย.2/8 สอย.2/9 สอย.2/10 สอย.2/11 สอย.2/12 สอย.2/13 สอย.2/14 สอย.2/15 สอย.2/16 สอย.2/17 สอย.2/18 สอย.2/19 สอย.2/20
202:ปวส.2 01:เครื่องมือกล สอผ.2/1 สอผ.2/2 สอผ.2/3 สอผ.2/4 สอผ.2/5 สอผ.2/6 สอผ.2/7 สอผ.2/8 สอผ.2/9 สอผ.2/10 สอผ.2/11 สอผ.2/12 สอผ.2/13 สอผ.2/14 สอผ.2/15 สอผ.2/16 สอผ.2/17 สอผ.2/18 สอผ.2/19 สอผ.2/20
302:ปวส.2 02:แม่พิมพ์โลหะ สอผ.2/1 สอผ.2/2 สอผ.2/3 สอผ.2/4 สอผ.2/5 สอผ.2/6 สอผ.2/7 สอผ.2/8 สอผ.2/9 สอผ.2/10 สอผ.2/11 สอผ.2/12 สอผ.2/13 สอผ.2/14 สอผ.2/15 สอผ.2/16 สอผ.2/17 สอผ.2/18 สอผ.2/19 สอผ.2/20
402:ปวส.2 08:ผลิตเครื่องจักรกล(มิตรผล) สอผ.2/1 สอผ.2/2 สอผ.2/3 สอผ.2/4 สอผ.2/5 สอผ.2/6 สอผ.2/7 สอผ.2/8 สอผ.2/9 สอผ.2/10 สอผ.2/11 สอผ.2/12 สอผ.2/13 สอผ.2/14 สอผ.2/15 สอผ.2/16 สอผ.2/17 สอผ.2/18 สอผ.2/19 สอผ.2/20
502:ปวส.2 09:ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สอผ.2/1 สอผ.2/2 สอผ.2/3 สอผ.2/4 สอผ.2/5 สอผ.2/6 สอผ.2/7 สอผ.2/8 สอผ.2/9 สอผ.2/10 สอผ.2/11 สอผ.2/12 สอผ.2/13 สอผ.2/14 สอผ.2/15 สอผ.2/16 สอผ.2/17 สอผ.2/18 สอผ.2/19 สอผ.2/20
602:ปวส.2 02:เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ สอห.2/1 สอห.2/2 สอห.2/3 สอห.2/4 สอห.2/5 สอห.2/6 สอห.2/7 สอห.2/8 สอห.2/9 สอห.2/10 สอห.2/11 สอห.2/12 สอห.2/13 สอห.2/14 สอห.2/15 สอห.2/16 สอห.2/17 สอห.2/18 สอห.2/19 สอห.2/20
702:ปวส.2 04:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.2/1 สอฟ.2/2 สอฟ.2/3 สอฟ.2/4 สอฟ.2/5 สอฟ.2/6 สอฟ.2/7 สอฟ.2/8 สอฟ.2/9 สอฟ.2/10 สอฟ.2/11 สอฟ.2/12 สอฟ.2/13 สอฟ.2/14 สอฟ.2/15 สอฟ.2/16 สอฟ.2/17 สอฟ.2/18 สอฟ.2/19 สอฟ.2/20
802:ปวส.2 06:ซ่อมบำรุงระบบจำหน่ายและระบบไฟฟ้า(มิตรผล) สอฟ.2/1 สอฟ.2/2 สอฟ.2/3 สอฟ.2/4 สอฟ.2/5 สอฟ.2/6 สอฟ.2/7 สอฟ.2/8 สอฟ.2/9 สอฟ.2/10 สอฟ.2/11 สอฟ.2/12 สอฟ.2/13 สอฟ.2/14 สอฟ.2/15 สอฟ.2/16 สอฟ.2/17 สอฟ.2/18 สอฟ.2/19 สอฟ.2/20
902:ปวส.2 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.2/1 สออ.2/2 สออ.2/3 สออ.2/4 สออ.2/5 สออ.2/6 สออ.2/7 สออ.2/8 สออ.2/9 สออ.2/10 สออ.2/11 สออ.2/12 สออ.2/13 สออ.2/14 สออ.2/15 สออ.2/16 สออ.2/17 สออ.2/18 สออ.2/19 สออ.2/20
1002:ปวส.2 01:เทคนิคการก่อสร้าง สอส.2/1 สอส.2/2 สอส.2/3 สอส.2/4 สอส.2/5 สอส.2/6 สอส.2/7 สอส.2/8 สอส.2/9 สอส.2/10 สอส.2/11 สอส.2/12 สอส.2/13 สอส.2/14 สอส.2/15 สอส.2/16 สอส.2/17 สอส.2/18 สอส.2/19 สอส.2/20
1102:ปวส.2 07:โยธา สอธ.2/1 สอธ.2/2 สอธ.2/3 สอธ.2/4 สอธ.2/5 สอธ.2/6 สอธ.2/7 สอธ.2/8 สอธ.2/9 สอธ.2/10 สอธ.2/11 สอธ.2/12 สอธ.2/13 สอธ.2/14 สอธ.2/15 สอธ.2/16 สอธ.2/17 สอธ.2/18 สอธ.2/19 สอธ.2/20
1202:ปวส.2 01:เทคนิคสถาปัตยกรรม สอถ.2/1 สอถ.2/2 สอถ.2/3 สอถ.2/4 สอถ.2/5 สอถ.2/6 สอถ.2/7 สอถ.2/8 สอถ.2/9 สอถ.2/10 สอถ.2/11 สอถ.2/12 สอถ.2/13 สอถ.2/14 สอถ.2/15 สอถ.2/16 สอถ.2/17 สอถ.2/18 สอถ.2/19 สอถ.2/20
1302:ปวส.2 01:สำรวจ สอร.2/1 สอร.2/2 สอร.2/3 สอร.2/4 สอร.2/5 สอร.2/6 สอร.2/7 สอร.2/8 สอร.2/9 สอร.2/10 สอร.2/11 สอร.2/12 สอร.2/13 สอร.2/14 สอร.2/15 สอร.2/16 สอร.2/17 สอร.2/18 สอร.2/19 สอร.2/20
1402:ปวส.2 03:ออกแบบและเขียนแบบการผลิต สอข.2/1 สอข.2/2 สอข.2/3 สอข.2/4 สอข.2/5 สอข.2/6 สอข.2/7 สอข.2/8 สอข.2/9 สอข.2/10 สอข.2/11 สอข.2/12 สอข.2/13 สอข.2/14 สอข.2/15 สอข.2/16 สอข.2/17 สอข.2/18 สอข.2/19 สอข.2/20
1502:ปวส.2 02:เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม สอก.2/1 สอก.2/2 สอก.2/3 สอก.2/4 สอก.2/5 สอก.2/6 สอก.2/7 สอก.2/8 สอก.2/9 สอก.2/10 สอก.2/11 สอก.2/12 สอก.2/13 สอก.2/14 สอก.2/15 สอก.2/16 สอก.2/17 สอก.2/18 สอก.2/19 สอก.2/20
1602:ปวส.2 01:เทคโนโลยีโทรคมนาคม สอท.2/1 สอท.2/2 สอท.2/3 สอท.2/4 สอท.2/5 สอท.2/6 สอท.2/7 สอท.2/8 สอท.2/9 สอท.2/10 สอท.2/11 สอท.2/12 สอท.2/13 สอท.2/14 สอท.2/15 สอท.2/16 สอท.2/17 สอท.2/18 สอท.2/19 สอท.2/20
1702:ปวส.2 01:เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สอม.2/1 สอม.2/2 สอม.2/3 สอม.2/4 สอม.2/5 สอม.2/6 สอม.2/7 สอม.2/8 สอม.2/9 สอม.2/10 สอม.2/11 สอม.2/12 สอม.2/13 สอม.2/14 สอม.2/15 สอม.2/16 สอม.2/17 สอม.2/18 สอม.2/19 สอม.2/20
1802:ปวส.2 04:คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย สอค.2/1 สอค.2/2 สอค.2/3 สอค.2/4 สอค.2/5 สอค.2/6 สอค.2/7 สอค.2/8 สอค.2/9 สอค.2/10 สอค.2/11 สอค.2/12 สอค.2/13 สอค.2/14 สอค.2/15 สอค.2/16 สอค.2/17 สอค.2/18 สอค.2/19 สอค.2/20
ประเภทวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
1902:ปวส.2 01:เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่ สกฟ.2/1 สกฟ.2/2 สกฟ.2/3 สกฟ.2/4 สกฟ.2/5 สกฟ.2/6 สกฟ.2/7 สกฟ.2/8 สกฟ.2/9 สกฟ.2/10 สกฟ.2/11 สกฟ.2/12 สกฟ.2/13 สกฟ.2/14 สกฟ.2/15 สกฟ.2/16 สกฟ.2/17 สกฟ.2/18 สกฟ.2/19 สกฟ.2/20
2002:ปวส.2 01:เทคโนโลยีการแปรรูปอ้อยและน้ำตาล สกอ.2/1 สกอ.2/2 สกอ.2/3 สกอ.2/4 สกอ.2/5 สกอ.2/6 สกอ.2/7 สกอ.2/8 สกอ.2/9 สกอ.2/10 สกอ.2/11 สกอ.2/12 สกอ.2/13 สกอ.2/14 สกอ.2/15 สกอ.2/16 สกอ.2/17 สกอ.2/18 สกอ.2/19 สกอ.2/20
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ระดับสาขางานห้อง
2102:ปวส.2 02:สาขางานนักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ สทท.2/1 สทท.2/2 สทท.2/3 สทท.2/4 สทท.2/5 สทท.2/6 สทท.2/7 สทท.2/8 สทท.2/9 สทท.2/10 สทท.2/11 สทท.2/12 สทท.2/13 สทท.2/14 สทท.2/15 สทท.2/16 สทท.2/17 สทท.2/18 สทท.2/19 สทท.2/20

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.