คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชย.1/10
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายวัชรพล จำปานา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษดาพงษ์
//------------- 201001005 -------------//
นายอภิวัฒน์
นายรังษี
//------------- 201001001 -------------//
นายรังษี
น.ส.เจติยา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวัชพล
นายพงศกร
//--------- 201012001 ---------//
นายพงศกร
//------------------ 201012001 ------------------//
นายพงศกร
นายชโลธร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201001003 ------------------//
นายประเสริฐ
//--------- 201001003 ---------//
นายประเสริฐ
//--------- 201012006 ---------//
นายหิรัญ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายวัชพล
//--------- 200001302 ---------//
น.ส.เจติยา
//--------- 200001402 ---------//
นางสุภิญญา
นายเรืองศักดิ์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอุทัย
//------------- 201012002 -------------//
นายคณิน
//------------- 201012002 -------------//
นายคณิน
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น