คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชย.1/11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานางสาวสุพิชชา ศรีบุญจันทร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 38
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์ นายนิพิพงษ์ นายนิพิพงษ์
//--------- 201001005 ---------//
นายนิพิพงษ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุพิชชา
นายพันฤทธิ์
//--------- 201012009 ---------//
นายพันฤทธิ์
นายพันฤทธิ์ นายรังษี
//------------- 201001001 -------------//
นายรังษี
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
//--------- 200001302 ---------//
น.ส.ชวนิดา
น.ส.ชวนิดา นายชโลธร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
น.ส.มุขพิมาน
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------------------------- 201001003 ---------------------------//
นายธีระนันต์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001202 ---------//
นางณัทกาญจน์
//--------- 201012107 ---------//
นายณัฐพงษ์
นายอ.3 ช่างยนต์
//------------- 201012004 -------------//
นายอ.3 ช่างยนต์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น