คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชย.2/11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายคณิน ทองดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
 รวม  8 16
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิทยา
//------------- 201012102 -------------//
นายวิทยา
//------------- 201012102 -------------//
นายวิทยา
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคเชนทร์
//--------- 201012109 ---------//
นายคเชนทร์
//------------------ 201012109 ------------------//
นายคเชนทร์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น