คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชย.3/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-24
2101-8501โครงการ 0-8-48
2101-9001งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-3-24
2101-9005งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012005 ---------//
นายภานุวัฒน์
//--------- 21019005 ---------//
นายคเชนทร์
นายคเชนทร์ นายหิรัญ
//------------- 21019001 -------------//
นายพันฤทธิ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเอกสิทธิ์
//------------- 21012007 -------------//
นายณัฐพงษ์
นายคณิน
//------------- 21012009 -------------//
นายคณิน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคเชนทร์
//--------- 21012005 ---------//
นายภานุวัฒน์
นายภานุวัฒน์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21018501 ---------//
นายโครงการชย.
//--------- 21018501 ---------//
นายคณิน
//--------- 21018501 ---------//
นายคณิน
//--------- 20002006 ---------//
นายกฤษฎา
//--------- 21018501 ---------//
นายโครงการชย.
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางวราพร นางวราพร นายพันฤทธิ์
//------------- 21012110 -------------//
นายหิรัญ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น