คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชย.3/7
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายนรินทร์ สารภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-8501โครงการ 0-8-48
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  24 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001207 ---------//
นางวราพร
//--------- 21012005 ---------//
นายภานุวัฒน์
//------------- 21012005 -------------//
นายภานุวัฒน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012004 ---------//
นายกฤษฎา
นายกฤษฎา
//--------- 21012004 ---------//
นายกฤษฎา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012007 -------------//
นายณัฐพงษ์
นายโครงการชย.
//------------------ 21018501 ------------------//
นายกฤษฎา
//------------- 21018501 -------------//
นายโครงการชย.
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001403 ---------//
นางสุภิญญา
นายเรืองศักดิ์
//--------- 20001501 ---------//
นางอรวรรณ
//--------- 20002006 ---------//
นายภานุวัฒน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012003 ---------//
นายกฤษฎา
//--------- 21012003 ---------//
นายกฤษฎา
นายกฤษฎา
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น