คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชก.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายเมธาวุฒิ มังคละ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
20102-2008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเมธาวุฒิ
นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิลยา
//------------- 201001004 -------------//
นายฐิติรัตน์
นางภรศุภา
//------------- 201001005 -------------//
นางภรศุภา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201022001 ------------------//
น.ส.สาวิตรี
//--------- 201022007 ---------//
นายอ.1
//--------- 200011002 ---------//
นายเวคิน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายศิโรวัสย์
นายชโลธร
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
//--------- 200001202 ---------//
นางณัทกาญจน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201022008 ---------//
นายเวคิน
//--------- 201022008 ---------//
นายเวคิน
//------------------ 201022008 ------------------//
นายเวคิน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น