คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชก.2/6
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานางรัตนาภา มหรรณพกร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัตนาภา
//--------- 201022203 ---------//
นายเมธาวุฒิ
นายศิโรวัสย์
//---------------------- 201022203 ----------------------//
นายศิโรวัสย์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201022103 ---------//
นายประหยัด
//--------- 201022103 ---------//
นายเวคิน
//------------------ 201022103 ------------------//
นายเวคิน
//--------- 200001209 ---------//
นางทองสุข
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภูวดล
//------------- 201022002 -------------//
นายอ.1
นายภูมินทร์
//------------- 201022010 -------------//
นายอ.3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 201022104 ---------//
นายเวคิน
//--------- 201022104 ---------//
นายเวคิน
//--------- 200002004 ---------//
นายภูมินทร์
//--------- 201022104 ---------//
นายเวคิน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.เจติยา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น