คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชก.3/8
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายปริทัศน์ จันฤๅไชย
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-8501โครงการ 0-8-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  18 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปริทัศน์
//--------- 21022006 ---------//
นายศิโรวัสย์
นายอ.3
//---------------------- 21022109 ----------------------//
นายอ.3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
นางจันทพร
//--------- 20001501 ---------//
นางอรวรรณ
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์ นางจันทพร
//------------------ 21028501 ------------------//
นายศิโรวัสย์1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022104 ------------------//
นายธวัช
//--------- 21022104 ---------//
นายธวัช
//--------- 20002006 ---------//
นายธวัช
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศิโรวัสย์
//------------- 21022011 -------------//
นายศิโรวัสย์
//------------------ 21028501 ------------------//
นายศิโรวัสย์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น