คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชช.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายสุรจอม ลิ้มสุวรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 0-6-26
20103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-26
20103-2010มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22
20103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20103-2113เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 3 0-6-26
20103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24
20103-2205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2-0-22
20103-2207กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  22 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรจอม
น.ส.กาญจนา
//--------- 201032012 ---------//
น.ส.กาญจนา
//--------------------------- 201032113 ---------------------------//
นายวีระยุทธ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201032010 ---------//
นายสุเทพ
//--------- 201032205 ---------//
นายสุรจอม
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
น.ส.พรรณธิพา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001209 ---------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 200001302 ---------//
น.ส.ชวนิดา
น.ส.ชวนิดา นายฐิติรัตน์
//------------- 201032106 -------------//
นายฐิติรัตน์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201032005 ------------------//
นายสุรจอม
//--------- 201032005 ---------//
นายสุรจอม
//--------- 200002004 ---------//
นายณรงค์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201032207 ---------//
นายณรงค์
//--------- 201032006 ---------//
นายณรงค์
//------------------ 201032006 ------------------//
นายณรงค์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายณรงค์ ปานสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น