คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชช.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายวีระยุทธ อินทรพงษ์มีชัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2206ความแข็งแรงของวัสดุ 2-0-22
2103-2204งานโครงสร้าง 1-3-24
2103-8501โครงการ 0-8-48
2103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  18 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีระยุทธ
นายฐิติรัตน์
//--------- 21032204 ---------//
นายฐิติรัตน์
นายฐิติรัตน์
//------------------ 21038501 ------------------//
นายครูฝึกสอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กาญจนา
//------------- 21032102 -------------//
น.ส.กาญจนา
//--------- 20001602 ---------//
นายอุกฤษ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21038501 ------------------//
นายฐิติรัตน์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032202 ------------------//
นายสุเทพ
//--------- 21032202 ---------//
นายสุเทพ
//--------- 20002006 ---------//
นายวีระยุทธ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21032206 ---------//
นายณรงค์
//--------- 21032201 ---------//
นายณรงค์
//------------------ 21032201 ------------------//
นายณรงค์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายณรงค์ ปานสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น