คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชฟ.2/5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายธีรเดช แก้วทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1-6-37
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24
20104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  18 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายยุทธพงษ์ นายธีรเดช น.ส.ธัญพร น.ส.ชวนิดา
//--------- 200001302 ---------//
น.ส.ชวนิดา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุศาสน์
//------------- 201042103 -------------//
นายอนุศาสน์
//--------------------------- 201042008 ---------------------------//
นายธีรเดช
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีรเดช
//--------- 200001209 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201042112 -------------//
น.ส.ธัญพร
น.ส.พรรณธิพา
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
//--------- 200002004 ---------//
นายธีรเดช
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
นายยุทธพงษ์
//---------------------- 201042009 ----------------------//
นายยุทธพงษ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น